zondag 13 december 2020

Het Wonder - hoofdstuk 10 EENHEID / Door Chris van Benthem

 Het Wonder - hoofdstuk 10

Door Chris van Benthem

10. EENHEID 

Nieuwe Spiritualiteit

Zoals gezegd in het vorige deel, de aardse religies staan voor een belangrijke keuze. Kiezen zij voor het voorzichtig volgen van de nieuwe spiritualiteit gebaseerd op individuele ontdekking van de innerlijke spiritualiteit of kiezen ze voor handhaving van de status quo gericht op dogma’s en regels. Er liggen nu twee wegen open of de weg naar de innerlijke geloofsbeleving of de weg naar de opgelegde uiterlijke geloofsbeleving.

Het laatste zal betekenen dat de verdeeldheid onder de religies blijft gehandhaafd en het accent blijft liggen op de onderlinge verschillen. De nieuwe spiritualiteit legt het accent juist op de overeenkomsten tussen de diverse geloofsleren.

In het boek ‘De nieuwe openbaringen’ van  Neale Donald Walsh acht hij de tijd rijp voor nieuwe openbaringen, die de wereld kunnen veranderen:

  1. God is nooit opgehouden rechtstreeks met mensen te communiceren. God heeft vanaf het begin der tijden met en door mensen gecommuniceerd. God doet dat ook vandaag nog.
  2. Ieder mens is even bijzonder als ieder ander mens die ooit geleefd heeft, nu leeft of ooit zal leven. Jullie zijn allemaal boodschappers, ieder van jullie. Jullie dragen een boodschap naar het leven over het leven; elke dag, elk uur, elk moment.
  3. Alle paden leiden rechtstreeks naar God. Geen enkele religie is ‘de enige ware religie’, geen enkel volk is ‘het enige uitverkoren volk’, geen enkele profeet is ‘de grootste aller profeten’.
  4. God heeft niets nodig. God vereist niets om gelukkig te kunnen zijn. God is het geluk zelf. Bijgevolg eist God niets van iemand of wat dan ook in het universum.
  5. God is niet een op zichzelf staand superwezen dat ergens in het universum of daarbuiten leeft, en dat dezelfde emotionele behoeften heeft of aan dezelfde beroering onderworpen is als mensen. Dat wat God is, kan op generlei wijze worden pijn gedaan of worden beschadigd. God heeft dan ook geen enkele behoefte om wraak te nemen of straf op te leggen.
  6.  Alle dingen zijn Eén ding. Alle dingen zijn Eén ding en alle dingen zijn een onderdeel van het Ene Ding dat is.
  7. Er bestaat geen goed of fout. Er bestaat slechts wat werkt en wat niet werkt, afhankelijk van wat je probeert te zijn, te doen of te hebben.
  8. Je bent niet je lichaam. Degene die jij bent is onbegrensd en eindeloos.
  9. Jullie kunnen niet doodgaan en jullie zullen nooit voor eeuwig verdoemd zijn.

Deze openbaringen vormen een nieuwe spiritualiteit die gericht is op een heel persoonlijke waarheid, liefde en wijsheid. Ze zijn niet geënt op één manier van geloofsbeleving maar kunnen door iedere religie worden omarmd. Deze waarheden kun jezelf toetsen in je eigen leven en aldus in de praktijk brengen.

Mensen kunnen wel degelijk leren om samen te leven in harmonie en vrede. Ook religies kunnen leren om samen gemeenschappelijke overtuigingen te benadrukken. Respect voor elkaars spirituele weg zou dan uitgangspunt moeten zijn. Als Jezus of Boeddha fysiek zouden terugkeren naar de Aarde en hen zou gevraagd worden welke geloofsleer de juiste was, zouden zij dan werkelijk een keuze hebben gemaakt?

Dat er meer respect komt voor religies onderling blijkt wel uit de ontwikkeling van de afgelopen jaren binnen het Boeddhisme en het Christendom. Er is meer ruimte ontstaan om te luisteren naar elkaars opvattingen. Christenen omarmen het geloof in karma en reïncarnatie steeds meer. Het Boeddhisme van de andere kant kan zich beter vinden in de Christelijke ideeën over geestelijke groei.

De weg naar een andere geloofsbeleving vanuit het hart van ieder mens wordt je echter niet gewezen door kerken of overheden. Nee, die weg moet jezelf gaan. Vanuit een vrije wil wordt elk mens gevraagd om de innerlijke spiritualiteit te ontwikkelen.

Deze nieuwe spiritualieit gebaseerd op liefde en éénheid kan alleen ontstaan als mensen bereid zijn te veranderen en de huidige paden durven te verlaten. Elk individu zal het absolute geloof dienen te ontwikkelen in een andere wereld zonder vooroordelen en angsten.

We dienen elkaar wakker te schudden uit deze mondiale nachtmerrie van afgescheidenheid van alle leven op Aarde en in de Geestelijke Wereld.. We zijn allen afkomstig uit dezelfde bron, waar we ook naar mogen terugkeren.

Onze keuze zal bepalend zijn voor het overleven van de menselijke soort.

Zonder verandering kiezen we ook. Dan kiezen we voor voortzetting van de huidige weg richting vernietiging van het leven op Aarde. Er ligt een Gouden Tijdperk van vrede en harmonie op ons te wachten. Wat nodig is, is de wil om het te creëren.  

Channeling van Aartsengel Michael via Ronna Herman:


”Weet dat het een tijd van grote veranderingen is waarin alles waarop je in het verleden hebt gebouwd verschuift, verandert en soms zelfs verdwijnt. Besef dat je brede stemming heen en weer zwaait, en gevoelens dat je oude geloofsstructuren en grenzen aan het afbrokkelen zijn, horen bij het versnelde transformatieproces dat nu aan de gang is. Je kunt het ene moment opgetogen zijn en je bijna gelukzalig voelen en even later voel je je misschien weer kwetsbaar en onzeker, of je wordt overspoeld door gevoelens van wanhoop, verdriet, boosheid of depressiviteit.
Tijd en ruimte zoals jullie die de afgelopen 10.000 jaar hebben ervaren veranderen eveneens en worden vloeiender. Velen van jullie willen graag weten wat er zal gebeuren in 2012, het jaar waarvoor velen het einde van het leven op Aarde hebben voorspeld. Laat ons je angsten sussen en je nieuwsgierigheid bevredigen, geliefden: jullie zitten al in de energie van dat jaar. De wereld zoals jullie die allemaal kenden, is geëindigd met de catastrofale gebeurtenis van 11 september 2001.
Jullie denken dat jullie zon en de zonnevlammen al die afwijkende weerpatronen veroorzaken en dat is waar, maar dat is slechts een klein deel van wat er op Aarde aan de hand is. De grote devische engelen en elementalen nemen weer actief deel aan het helen en in balans brengen van de elementen op Aarde. Als de Aarde weer in evenwicht is gebracht, zullen er geen orkanen, tornado’s, aardbevingen of overstromingen meer voorkomen. Dat zal niet meer nodig zijn. Het brede spectrum van de dualiteit is van lieverlee aan het aflopen terwijl de kosmische slinger dichter en dichter heen en weer zwaait rond het evenwichtspunt of het Rustpunt van de Schepping. Jullie zullen nog heel lang in een polaire werkelijkheid zitten, maar er zullen radicale veranderingen plaatsvinden.

Na de bewustzijnsval in de Derde Dimensie ,die de mensheid heeft gemaakt bij de val en ondergang van Atlantis, is er een gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid ontstaan onder de mensheid. De mens heeft door de eeuwen het contact met de Geestelijke Wereld steeds meer verloren. Het leek alsof de poort met de engelenwereld werd afgesloten en deva’s  en natuurwezens (nimfen, feeën, kabouters, elfen)  alleen nog bestonden in sprookjes.

Ook het spirituele contact met Moeder Aarde ,dat in de tijd van Lemurie en Atlantis vanzelfsprekend was, is in de moderne tijd dood verklaard. De Aarde is door de wetenschapsmodellen van Newton en Keppler verworden tot een levenloze bol materie die volgens natuurkundige wetten ronddraait in de kosmos. Ook onderling is de mensheid in de loop der eeuwen ernstig verdeeld geraakt. Gevolg hiervan is een voortdurende polariteit tussen rassen, religies en landen.

De gevolgen van dit beperkte bewustzijn gebaseerd op afgescheidenheid en polariteit zijn tot op de dag van vandaag merkbaar: oorlog, honger, armoede, ziekte en natuurvernietiging. Zonder een vernieuwd eenheidsbewustzijn tussen mensen, Aarde en Geestelijke Wereld zal onze planeet als woonplaats voor de mensheid ophouden te bestaan.

 

 Uit:  Het passiespel van het Aquariustijdperk: ‘We hebben al eerder gezegd dat er steeds meer Dienaren incarneren om te helpen de toekomst voor te bereiden en een nieuwe manier van leven te demonstreren. Deze afgezanten zullen eenheidsbewustzijn als een trompetstoot door de hele wereld laten schallen, want zij begrijpen heel goed dat onzelfzuchtige samenwerking hard nodig is om de Aarde te bevrijden. De Aarde is immers nog steeds doordrenkt van een bewustzijn dat op afscheiding gebaseerd is. Zij realiseren zich terdege dat alleen de kracht van eenheid in synergie, wat werkt als een samengebalde drang naar het Goede op Aarde, de eeuwenlange opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven. Deze kracht zal ook wereldwijd angst, ziekte en negativisme overwinnen, zodat het huidige doel voor de wereld zich manifesteren kan.


Dienaren zijn nu hier om de mensheid vlug te laten zien dat er maar één manier is om de catastrofe te keren, en dat is door de Goddelijke Wetten tegenover de Aardse wetten te stellen. Door Hogere krachten tegenover lagere te stellen, zal alles wat achterhaald en onwenselijk is worden omgevormd tot iets nieuws en levends. Dit gebeurt door overal inzichten uit te dragen die voor deze periode relevant zijn als er onwetendheid heerst, en door compassie te tonen bij verwijt, door hebzucht te beantwoorden met goedgeefsheid, en vijandschap met liefde. Eenheidsbewustzijn betekent een diep besef van het collectieve geheel en het rekening houden met de belangen daarvan. Door daadwerkelijk in eenheidsbewustzijn te leven, brengen Dienaren een hoger trillingspatroon in de aura van de Aarde. Dit positieve gedrag heeft al nieuwe frequenties van spiritueel licht opgeroepen, en het draagt aanzienlijk bij aan de verlossing van de planeet en al het leven dat daarbij hoort.

Dienaren zijn hiertoe in staat, want voordat zij als individu op Aarde incarneerden, hebben zij allemaal al heel natuurlijk eenheidsbewustzijn en onzelfzuchtige dienstbaarheid laten zien, want dit was een uitdrukking van hun evolutieniveau. Voor hen is het tonen van gemeenschapszin en harmonie al heel lang vanzelfsprekend gedrag. Hierdoor zijn zij meesters in het uitdragen van groepssolidariteit, en zullen ze in hun huidige incarnatie opnieuw laten zien dat samenwerking, eenheid en liefde belangrijke factoren zijn voor het verheffen van het bewustzijn op de planeet, en dus ook voor het genezen van de wereld’.        

De Verrezen Meesters

De Verrezen Meesters zijn hoog ontwikkelde zielen die voor de Oerbron werken en naar Aarde komen om de mensheid te dienen. Het zijn verlichte Lichtwezens, die niet slechts voor hun eigen spirituele groei naar Aarde zijn geïncarneerd, maar ook ten dienste van de mensheid.

Ze brachten kennis en wijsheid die hun tijd ver vooruit was. Een aantal waren profeten die in de toekomst konden kijken. Anderen incarneerden op het gebied van specifieke bekwaamheden, vakgebieden of lieten artistieke meesterwerken achter, die een glimp van de Geestelijke Wereld zichtbaar maken.

Pamela Kribbe: ‘Door de komst van Jezus is er een kiem geplant, de kiem van de christusenergie. Mensen werden geraakt door wat hij zei en deed, en onbewust, op zielenniveau, herkenden zij de christusenergie wel degelijk. Heel diep in hun ziel, in hun geestelijke herinnering, werd er iets aangeraakt en in beweging gebracht.’

Hurtak zegt over de Verrezen Meesters in het boek ‘The Keys of Enoch’  het volgende:

“De Verrezen Meesters zijn in verschillende incarnaties dienstbaar geweest in de lagere Hemelen met het onderricht van de Kosmische Wetten van het Heelal en die weer geascendeerd zijn, terug in de aanwezigheid van de Vader, van wie ze nieuwe opdrachten krijgen om onderricht te geven aan een grote verscheidenheid aan werelden, vanwege hun grote liefde.”

Velen werden geminacht, bespot en tot martelaar gemaakt, vanwege hun overtuigingen en hun vermogen de toekomst te zien. Enkele Verrezen Meesters die de Aarde en mensheid in hun ontwikkeling begeleiden zijn: Jezus, Boeddha, Aartsengel Michael, Melchisedek, Moeder Maria (afbeelding en liedje), Maria Magdalena, Saint Germain, Pallas Athene, St Franciscus van Assisi, Shiva, Kuthumi, Hilarion,Vishnu en vele anderen.

Jezus werd door de machthebbers in Palestina ter dood veroordeeld omdat hij een bedreiging voor de geestelijke- en bestuurlijke machthebbers was. Deze meenden dat Jezus de opstand van het Joodse volk tegen de Romeinse machthebbers zou leiden en hen met geweld ten val wou brengen. Zij begrepen niet dat het Koninkrijk waar Jezus over sprak geen aards koninkrijk was maar het Koninkrijk der Hemelen, dat in ieders Ziel nog levend is.

De boodschap van de Verrezen Meesters werd door de volgelingen in diverse werelddelen vertaald in geschriften zoals de Bijbel, Koran, Talmoed en Veda. Bovendien werden er gebedshuizen (kerken, moskeeën, synagogen, tempels) gebouwd om daarin de leer van de Meester te kunnen belijden. De oorspronkelijke teksten van de Meesters zijn niet altijd letterlijk vertaald maar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. Vaak om de machtspositie van de religieuze leiders te versterken.

Bovendien hebben aanhangers van religies onderling strijd gevoerd over de volgens hen juiste leer die de betreffende Meesters op Aarde had achtergelaten. Zo hebben in de loop der eeuwen ,binnen religies, veel afsplitsingen plaatsgevonden. De volgelingen waren, in een wereld van dualiteit en polariteit in de Derde Dimensie, uiteraard verdeeld over de juiste leer die moest worden gevolgd. Alleen al binnen het Christendom zijn honderden sekten ontstaan die allemaal claimen het alleenrecht op de waarheid te bezitten. Denk maar aan de hervormden, gereformeerden, mormonen, Rooms-katholieken, Russisch-orthodoxen etc.

De onderlinge afscheidingen en religieuze conflicten hebben geleid tot vervolgingen van andersdenkenden, martelingen, verbrandingen, ophangingen en oorlogen. In naam van het geloof in hun eigen religie zijn miljoenen andersdenkende mensen gedood.

Tot  op de dag van vandaag worden er religieuze conflicten uitgevochten in o.a. Kasjmir,  Tsaad, Syrie  en Israel.                                                                                                                 

Kortom: de mensheid heeft in de loop der eeuwen de ware boodschap van de Verrezen Meester namelijk LIEFDE niet begrepen.

Maar de Verrezen Meesters zijn voor iedereen beschikbaar die om hun hulp en leiding vraagt ongeacht hun verbinding met welke religie dan ook. De Meesters hebben de wereld en de menselijke evolutie vanaf het begin bewaakt. Ze zijn telkens wanneer de Aarde en mensheid dat nodig hadden te hulp geschoten. Jezus heeft er zelf voor gezorgd dat de mens na de dood in staat bleef om de verbinding met de Geestelijke Wereld te behouden. Zijn dood op Golgotha was een keerpunt in de menselijke evolutie. Een verdere afsluiting met de Geestelijke Wereld werd hierdoor voorkomen. De indaling in de stof, het proces dat ook wel de val uit het paradijs wordt genoemd, kreeg toen een impuls naar een opgaande beweging richting vergeestelijking.

Jezus heeft door zijn lijden, sterven en verrijzenis overleden mensen weer de weg gewezen naar de hogere Lichtwerelden, om zich zo geestelijk te kunnen blijven ontplooien. De Christuskracht heeft zich door dit proces met heel zijn wezen verbonden met het lot van de mensen en de Aarde.

Het leven en sterven van Jezus, die bij de doop in de Jordaan door Johannes de Doper, de Christus werd, was een fysieke verschijning op Aarde van een grote Meester of Avatar. Bij de voorspelde wederkomst van Christus op Aarde, die NU plaatsvindt, verschijnt hij echter niet in fysieke vorm, maar beïnvloedt de Christuskracht de Ziel van ieder mens. Hierdoor kan het geestelijk bewustzijn van de mens zich niet alleen na de fysieke dood ontwikkelen, maar ontstaat er in ieders leven op Aarde de mogelijkheid om een transformatie van bewustzijn door te maken. Ook al kunnen we Christus niet fysiek ervaren, toch is Hij altijd aanwezig. Jezus zei daarover: ..daar waar twee of meer mensen in mijn naam zijn samengekomen, ben Ik in hun midden.
 

Volgens het boek ‘Het licht zal je bevrijden ’van Milanowich en Mc Cune kunnen Meesters met ons communiceren door middel van dromen en visioenen. Ze kunnen telepathisch communiceren met individuen op Aarde wier trillingsniveau hoog genoeg is om de transmissie van de Meesters te ontvangen.

Iedere ziel op Aarde is toegewezen aan een Verrezen Meester, waarvan hij/zij spirituele leringen kan ontvangen en oefenen. We ondergaan zeven jaren van beproevingen voordat een Meester via dromen, visioenen en doorgevingen via de Ziel (channelingen) contact met zijn leerling kan leggen. Het principe Is de leerling klaar, is de Meester daar is hierop van toepassing.

Het huidige plan van de Hemelse Hiërarchieën verordent dat er niet langer één voor één Meesters naar de Aarde zullen komen. In deze tijden van grote veranderingen zijn er onder ons veel Verrezen Meesters aanwezig om de bewustzijnstransformatie te begeleiden.

In het boek ‘De Meesters van het Verre Oosten’ beschrijft Baird T. Spalding in diverse reisverslagen uit India, ontmoetingen met Meesters. Een aantal keren is hij samen met anderen getuige van genezingen van Jezus en Boeddha samen. Zij verkondigen één leer afkomstig van dezelfde oerbron.
                                                                                                  
In dit boek laat hij een ingewijde aan het woord die het volgende zegt over Jezus de Christus:

“…voor ons betekent de dag dat Jezus werd geboren niet alleen zijn komst naar de Aarde, maar deze geboorte staat ook voor de geboorte van de Christus in ieder menselijk bewustzijn. Deze kerstdag betekent de geboorte van de grote Meester en Leraar, de Verlosser, die de mensheid van de boeien en beperkingen der materie bevrijdt. Volgens onze opvatting is deze verheven ziel op Aarde gekomen om ons duidelijk de weg te wijzen naar de ware God, de Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende: om ons bij te brengen dat God alle Goedheid, alle Wijsheid, alle Waarheid, Alles in Alles is. Deze grote Meester, die op deze dag op Aarde kwam, was gezonden om ons duidelijk te laten begrijpen, dat God niet alleen buiten ons is, maar ook binnen ons is; dat Hij nooit van ons, noch van enige andere van zijn scheppingen gescheiden kan zijn, dat Hij altijd een rechtvaardig en liefderijke God is, dat Hij alle dingen is, alle dingen kent, alles weet en alle Waarheid Zelve is. Al bezat ik het inzicht van alle mensen, dan zou ik nog niet in staat wezen om ook maar enigermate in woorden uit te drukken, wat deze Heilige Geboorte voor ons betekent.”


In de Nieuwe Tijd van de Waterman is er geen behoefte aan een nieuwe religie naast de grote hoeveel bestaande godsdiensten. Het gaat in het Gouden Tijdperk om eenheid en verbondenheid. We dienen in zuiverheid en dienstbaarheid te zoeken naar overeenkomsten binnen de diverse religies. Daarbij mogen machtsdenken en superioriteitsgevoelens geen enkele rol spelen.

We kunnen als individuele mens allemaal een directe verbinding met de Geestelijke Wereld aangaan en hebben voor deze persoonlijke relatie geen voorgangers meer nodig.

Ieder mens mag in vrijheid kiezen welke spirituele opvattingen hem het meeste aanspreken. Daarbij kan hij zich baseren op eigen spirituele ervaringen maar ook op authentieke boodschappen van de Meesters.

Liedje: Salve Regina

https://www.youtube.com/watch?v=OQjYEywIK5                                                                        

Wordt vervolgd 

Lees hier het voorwoord