Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 maart 2020

Jezus: HOU JE BEZIG MET LIEFDE EN LAAT DEZE JULLIE ANGSTEN EN ONGERUSTHEDEN OPLOSSEN / Maandag 16 maart 2020 / Door John Smallman


Jezus:
HOU JE BEZIG MET LIEFDE EN LAAT DEZE JULLIE ANGSTEN EN ONGERUSTHEDEN OPLOSSEN
Maandag 16 maart 2020 / Door John Smallman


De mensheid nadert een moment van verandering, een moment van enorme verandering en terwijl jullie je er allemaal doorheen bewegen, zal er veel onzekerheid en opschudding zijn. Jullie weten dat Gods Liefde voor ieder van zijn kinderen oneindig en eeuwig is en dat Zijn Wil voor jullie eeuwige vreugde is. Hoewel, terwijl jullie door deze tijden van onzekerheid heen gaan zullen er momenten van intense onenigheid zijn en sommige er van zullen uitmonden in conflict. De weg vooruit is het volledig omarmen van jullie ware aard – Liefde – en hou je vanuit die toestand in ieder moment bezig met het leven en met anderen. Dit is een tijd waarin jullie vertrouwen in de Liefde van God voor jullie, voor alle bewuste levensvormen, onontbeerlijk is, zodat jullie vastberaden – telkens wanneer er twijfels en ongerustheid oprijzen – je intentie om alleen maar liefdevol te zijn, wat er zich in jullie dagelijkse leven ook voordoet, opnieuw instellen. Want dit doen is zijn wie jullie zijn en dit doen zal jullie je goddelijke erfenis helpen herinneren.

Het leven in vorm is een lang en vaak verontrustend tussenspel geweest waarin jullie je ware aard vergeten zijn en waarin een krachtig gevoel van afscheiding van die ware aard jullie omhuld scheen te hebben. Zoals jullie zo vaak gezegd is: Er bestaat geen afscheiding. Desalniettemin, de droom of de nachtmerrie van afscheiding, die jullie kozen om te ervaren, heeft intens echt voor jullie geleken, terwijl jullie lichamen, waarmee jullie je bijna volledig identificeerden, door pijn en lijden enorme beroering hebben ondergaan, zowel fysiek alsook emotioneel. Daarom hebben jullie jezelf aangeleerd om dit te negeren door het op anderen te projecteren – mensen die, om een aantal uiterst ongeldige redenen, heel anders dan jullie lijken te zijn – en hen in jullie verbeelding als je vijanden bestempeld hebben, die jullie aldoor bedreigen. Het is onnodig om te zeggen dat die anderen jullie op dezelfde manier zien.

Door de tijdperken heen heeft dit tot ontelbare oorlogen geleid, waarin winnaars en verliezers elkaar doorlopend afwisselden en waarin veel lijden is ondergaan terwijl gewone mensen, die niet direct bij deze eindeloze oorlogen betrokken zijn, worstelen om hun dierbaren te ondersteunen en te overleven in gebieden waar oorlog een constante is geworden. Oorlog is het resultaat van enorm egoïstisch gedrag van een kleine minderheid van ernstig misbruikte en beschadigde mensen, terwijl ze proberen te ontsnappen aan hun eigen intense innerlijke beroering of deze proberen te ontkennen en die andere beschadigden om zich heen scharen die hen willen ondersteunen. Vaak zit deze beroering diep begraven omdat het zich herinneren bij hen nog meer intens lijden zou veroorzaken. Wanneer jullie je in situaties bevinden waar zulk soort mensen handelen vanuit een gedragspatroon van “onderdrukken en heersen”, is het het beste om je er, indien mogelijk, niet mee in te laten en hen intussen de liefde terugspiegelen die hun ware aard is en die ze nooit in staat zijn geweest om uit te drukken. Dit is het meest effectieve wat jullie kunnen doen. Dit doen is waar ontwaken over gaat  en dit is wat de veranderingen zullen brengen die, bijna overal op Planeet Aarde, zo verschrikkelijk nodig zijn.   

Hou je bezig met Liefde en sta deze toe om jullie angsten en bezorgdheden  los te laten, terwijl jullie een ontmoetingspunt creëren en je verenigen met andere ontwaakten. Er zijn er veel meer van dan jullie denken, want dit is het moment voor jullie ontwaken, voor het ontwaken van de mensheid en velen zijn zich allesbeslissend bewust geworden van de noodzaak van een massale golf van Liefde, een “Tsunamie van Liefde” om de planeet te omhullen. En die doet dat nu! Jullie alliantie met Liefde in ieder moment van jullie dagelijkse leven is absoluut een eerste vereiste. Jullie kozen er voor om nu geïncarneerd te zijn om je op Liefde te richten en wanneer dit nu niet met jullie resoneert omdat jullie, zoals zo velen, je levensdoel vergeten zijn, ga dan op zoek naar anderen die zich met Liefde bezighouden, zodat de stroom vanuit hun liefdevolle energievelden jullie binnenin je ware en onveranderlijke aard ontwaakt. 

Dit is het moment waar jullie naar verlangd hebben – de Wederkomst. Maar het is niet iets van buiten af, of een fysieke gebeurtenis met mensen die in revolutie opstaan tegen onderdrukkers. Dat is wat hele tijdperken lang gebeurd is en wat gewoonweg niet werkt. Nee, de Wederkomst is de aankomst van een intens innerlijk weten, dat binnen het eigen wezen wordt ervaren, een weten zonder ook maar de minste twijfel dat het zelf en Bron Eén zijn. Door de tijdperken heen hebben zo nu en dan enkelen deze staat ervaren en hebben de kennis hiervan met anderen gedeeld en zo werd, ofschoon het een persoonlijke ervaring was, kennis er over gedeeld en er werden religies op gegrondvest. Natuurlijk ervaart iedereen dit op zijn eigen persoonlijke manier, dus wanneer er slechts een paar, van verschillende landen en culturen, deze wonderbaarlijke en optillende ervaring hadden, beschreven ze dit op verschillende manieren. Dit heeft geresulteerd in conflicterende meningen over wat de Wederkomst echt is.

Welnu, met zo velen die zachtjes naar hun ontwaken geduwd worden, wordt het uiteindelijk duidelijk dat iedere individuele ervaring van de Wederkomst volledig geldig is. Een andere uitdrukking of definitie voor de Wederkomst is het binnengaan van het Christus Bewustzijn. Jullie oorspronkelijke staat, voordat de afscheiding leek plaats te vinden, was het Christus Bewustzijn, dat jullie natuurlijke staat van zuivere Liefde is uitgelijnd en één met Bron. Liefde is de liefdevolle acceptatie van ieder bewust wezen en het in die toestand zijn is het hebben van de ervaring van jullie eigen Wederkomst en jezelf kennen Christus, in Eenheid met jullie Vader. Het is een staat van waaruit jullie nooit zijn afgescheiden, maar waarachter jullie jezelf verborgen hebben wat jullie heel toepasselijk zouden kunnen omschrijven als een dunne doorschijnende sluier. Die sluier valt nu uit elkaar.  

Nu is het moment om voorzichtigheid (een aspect van de illusie) in de wind te slaan en je volledig bezig te houden met Liefde en zodoende de eindeloze en prachtige voordelen te oogsten die dit doen oplevert.

Jullie zijn, ieder van jullie, eeuwig onafscheidelijk van God en nu is het de tijd voor jullie om je dit te herinneren en om te ontwaken. Derhalve, BEN de LIEFDE die JULLIE ZIJN en help al jullie broeders en zussen om te ontwaken naar hun ware aard zodat ze kunnen delen in de eeuwige vreugde die jullie goddelijke erfenis is.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.


Vertaald door Sjra