Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 januari 2019

Medeschepper van God in een Nieuw Tijdperk / 4 januari 2019 /Winfried Meier

Medeschepper van God in een Nieuw Tijdperk
De ethiek van het DNA onderzoek bezien vanuit een spiritueel gezichtspunt; een bijdrage tot discussie.
4 januari 2019 /Winfried Meier

Wat een briljante T.V. voordracht hield Robert Dijkgraaf op 2 januari jl. over actuele levensvraagstukken. Hoe gaan wij om met de steeds sneller voortschrijdende inzichten en technieken, die uitzicht bieden op een lang en gezond leven? Robert Dijkgraaf riep ook op tot meer discussie over de ethische kanten van het DNA onderzoek en de misschien nu al bestaande mogelijkheden om het DNA te corrigeren en te ontdoen van fouten in de codes, die erfelijke ziektes veroorzaken.

Inderdaad, de mogelijkheden tot ingrijpen in het leven roepen heftige en gemengde gevoelens op. Enerzijds blijheid dat we het leven gezonder, menselijker en gelukkiger kunnen maken. Anderzijds is er de vraag, gaan wij niet in tegen de bedoelingen van de Schepper en zal er geen misbruik worden gemaakt van deze geavanceerde technieken.

Heftige reacties, omdat hoewel diep verstopt in ons bewustzijn, wij er nu aan worden herinnerd, dat dit niet de eerste keer is dat het menselijk DNA wordt gemanipuleerd. Het DNA, de magnifieke codes voor onze complexe levensprocessen, die de Schepper menselijke wezens in alle Universa meegaf, werd gedurende het evolutieproces geactiveerd. Buitenaardsen, die zelf al verder ontwikkeld waren dan onze verre voorouders op aarde, hebben hierbij een rol gespeeld door hun DNA op de bewoners van de aarde over te brengen.


Maar er was ook een buitenaards ras, de Annunaki, die het DNA van mensen manipuleerde en degradeerde om hen tot slaven te maken, die zij gebruikten om goud te delven. Voor hen was goud het middel om hun planeet tegen kosmische straling te beschermen. Prof. Zecharia Sitchin heeft aan de hand van de Sumerische kleitabletten, hun rol in de menselijke geschiedenis onthuld. Hun dominantie en met name die van hun duistere aardse handlangers heeft het mensdom gedurende 100.000 jaar gegijzeld gehouden. Daarin komt nu geleidelijk verandering in.

Welke brug kunnen wij slaan naar de wetenschappers als wij met hen in ethische discussies gaan?  Met wij bedoel ik al degenen die proberen de huidige snelle veranderingen in het licht te zien van “wakker worden”. Terwijl wetenschappers vooral hun aandacht richten op de fysieke aspecten van het menselijk lichaam, is ons steven zich de goddelijke essentie van de mens te herinneren en te activeren.

Uitgangspunt bij de ethische discussies voor wetenschappers zou kunnen zijn: een lang en gezond leven in harmonie met een duurzame leefomgeving. Vooralsnog zou ik standpunt over het doel en de zin van het leven van de spiritueel georienteerde mens als volgt willen omschrijven: het zich ten dienste stellen als medeschepper van God in zijn scheppingsplan. Daarbij houd ik in gedachten dat Hij ons lief heeft en wenst  dat wij als Zijn kinderen perfect en gelukkig zijn, in eenheid en liefde blijvend verbonden met Hem. Van een Vader/Moeder/God, mag je immers niets anders verwachten.

Een aanknopingspunt voor een spirituele benaderingswijze van het leven, vinden we bij Einstein. Licht, volgens Einstein bestaat uit deeltjes of golfjes naar gelang de waarnemer zich ervan bewust wordt. Het bewustzijn speelt derhalve een essentiële rol in hetgeen wij waarnemen. Dit heeft verstekkende gevolgen in de wijze van aanpak en hoe wij ons gaan opstellen in de discussie over een gezond leven, zonder ziektes en zonder te hoeven sterven.

Het lijkt misschien toekomstmuziek, maar wetenschappers verwachten dat wij door fysiek en technologisch ingrijpen steeds snellere stappen in deze richting kunnen zetten. Er dreigt niettemin het gevaar, dat we zeker in het begin de lange termijneffecten niet of nauwelijks kunnen overzien. Erger nog is het misbruik dat van deze nieuwe technieken kan worden gemaakt, zolang we nog steeds te maken hebben met macht en egoïstische drijfveren. De wetenschappers die op 2 januari aan het woord waren, pleiten wel is waar voor ruimte voor verder onderzoek, maar zijn huiverig voor het corrigeren van fouten in het DNA, zolang er geen voldoende ethische en veiligheidsnormen worden overeengekomen, inclusief de noodzakelijke controle daarop.

Ook vanuit spiritueel opzicht lijkt deze opstelling weloverwogen en verantwoord. Toch vind ik het jammer, dat er één belangrijk ding over het hoofd wordt gezien. Namelijk de kracht van ons bewustzijn. Als erfgenamen van God, heeft God zijn kinderen scheppingskracht meegegeven. Waar wij ons van bewust zijn, ons voelen en ons denken, dat manifesteren wij in de stoffelijke wereld. Wij creëren op deze wijze onze eigen denkbeeldige wereld. Tot dusverre is dit een wereld waarin wij ziek kunnen worden, verouderen en doodgaan. Echter, het zijn slechts inbeeldingen, zelfgeschapen illusies en desillusies.

Hoe te ontwaken uit deze beangstigende dromen en illusies?  Vele grote meesters zijn ons hierin voorgegaan, zoals Boeddha en Jezus. Gedurende hun verschillende incarnaties wisten beiden zich uit de schijnwereld van de dualiteit te bevrijden en op te stijgen naar het zich bewust worden van de waarheid en eenheid. Zij ontwaakten en werden zich bewust van een liefdevol leven in eenheid met God en met elkaar. Na hun dood en “hemelvaart” gingen zij over naar een paradijselijk staat van leven, waarmede de mensheid al in het verre verleden vertrouwd was.

Alle spirituele bronnen maken nu melding van een Goddelijk Plan. Daarin wordt de mensheid geleid naar een collectief ontwaken waarmede een nieuw gouden tijdperk wordt ingeluid. Dit unieke gebeuren, noem het ascentie, zal zich niet voltrekken na de dood, maar geschiedt met behoud van ons lichaam. Dat zal zich uiteraard moeten aanpassen aan de hogere energetische trillingen, die wij nu al enigszins ondervinden.

Het aangekondigde collectief ontwaken mag spoedig of zelfs binnenkort worden verwacht, zonder dat een exacte datum wordt genoemd. Als tijd niet bestaat, wat is dan binnenkort? In ieder geval zijn de spirituele bronnen eensluidend in hun constatering, dat met name sinds eind 2012 het transformatie proces steeds meer in een stroomversnelling geraakt. 

We waren eraan gewend dat In de taaie dichtstoffelijke sfeer het enige tijd vergde, soms zelfs jaren, voordat het Universum onze gedachten en gevoelens weerkaatst. Dat wordt straks anders. De weerspiegeling van zowel ons doen en laten als onze gedachten en gevoelens, gaat steeds sneller verlopen en ons directer confronteren met onze verantwoordelijkheden. Naar mate in het collectief bewustzijn het verlangen groeit naar een vredelievende samenleving, waarin wij elkaar als broeders en zusters beschouwen, des te sneller de ascentie zich zal realiseren.

Wakker worden houdt in, het goddelijke in alle mensen en de gehele schepping zien. Tijd om nu op te staan en te genieten van het fenomenale uitzicht dat ascentie ons op de werkelijkheid zal geven. Allereerst door onze oude angsten en overtuigingen stammend uit de dualistische droomwereld los te laten. Egoïsme, strijd, concurrentie moeten plaats maken voor bereidheid te leven in de eenheid en liefde met God en de gehele schepping.

Vervolgens dienen wij ons af te stemmen op de goddelijke Werkelijkheid en God te vragen hoe wij als kanaal kunnen dienen voor de stroom liefdesenergie, die de Schepper voortdurend naar de aarde zendt. Zo mogen wij als medescheppers van God optreden om de blauwdruk en codes te activeren die de Schepper de mens oorspronkelijk heeft meegeven. Wanneer deze in ons lichaam manifest worden zal de mens zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid terugkrijgen. Hij zal dan compleet en perfect functioneren, zonder veroudering of ziektes. Wij mogen dan in deze vernieuwde staat op aarde blijven leven, dan wel ervoor kiezen om als multidimensionale wezens elders in de Universa ons leven voort te zetten.

Vanuit ethisch standpunt bezien, lijkt mij ascentie de meest doeltreffend en het meest verantwoord werkwijze ten einde weer over ons door God gegeven potentieel te beschikken. Dat behoeft, zoals eerder gezegd, de wetenschappers geenszins af te houden van verder onderzoek naar de werking van DNA. Het  zal bijdragen tot meer inzicht zodat wij straks ons bewustzijn beter kunnen focussen op de plaatsen waar healing nodig is.

Winfried Meier,
Heelsum 4/1/19.