Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 26 november 2018

Jezus: Diep binnenin jullie verblijft de kennis dat jullie Liefde zijn, dat jullie compleet zijn. / 21 November 2018 / door John Smallman

Jezus:
Diep binnenin jullie verblijft de kennis dat jullie Liefde zijn, dat jullie compleet zijn.
21 November 2018 / door John Smallman

Velen ontdekken op dit moment bij zichzelf innerlijke opschudding, terwijl het proces van ontwaking zich intensiveert en er in het bewustzijn van de mensen meer “rommel” omhoog komt om te erkennen en los te laten. Dat moet worden losgelaten zodat Liefde persoonlijk gekend en ervaren kan worden en terwijl het moment van de grote ontwaking zeer snel naderbij komt heeft de intensiteit waarmee het omhoog komt zich enorm geïntensiveerd. Voor velen die al onder een aanmerkelijke hoeveelheid stress verkeren, is deze toenemende intensiteit uiterst van streek makend. Denk er gewoon aan dat wat zich nu voordoet zeer beslist onderdeel is van het ontwakingsproces en dat jullie er allemaal voor kozen om op dit punt in de spirituele evolutie van de mensheid geïncarneerd te zijn, zodat jullie konden helpen door heldere lichten van Liefde te zijn die stralend schijnen in/naar zelfs de duisterste hoeken van pijn en lijden.    

Jullie doen allemaal geweldig belangrijk werk, de klok rond, zelfs wanneer jullie je hier niet van bewust zijn. Geloof me, wat jullie doen en bereiken zou door niemand anders gedaan kunnen worden en jullie wisten dat voordat jullie het moedige besluit namen om geïncarneerd te zijn en jullie licht stralend te laten schijnen, zodat iedereen die met jullie in contact komt de liefdevolle energie, die jullie vasthouden en onvoorwaardelijk uitbreiden, zou voelen. Ja natuurlijk, sommigen van jullie gaan door je eigen “rommel” heen. Iedereen op Aarde heeft “rommel” die moet worden losgelaten, ofwel voor jullie zelf, of omdat jullie er voor kozen om de “rommel” te ondergaan en los te laten waarvan anderen vonden niet in staat te zijn om alleen los te laten. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs mensen die jullie bewust helpen, mensen die jullie kennen in menselijke vorm, maar jullie doen niettemin groot werk door hen te helpen ofschoon jullie je niet echt bewust zijn van hen. Dit te doen, bescheiden en zonder fanfare, zoals jullie dat doen, is verbazingwekkend effectief. 

Dit is in de Verenigde Staten van America het seizoen van Thanksgiving en de dank die jullie door zo velen in Noord Amerika – ook Canada – tijdens dit uiterst prachtige vakantieseizoen wordt aangeboden, is slecht waar naar verlangd is op dit belangrijke tijdsgewricht, dit uiterst kritische punt in jullie ontwakingsproces. Het vakantieseizoen gaat van start met Thanksgiving en gaat dan verder langs mijn verjaardag – glimlach! – en verder het Nieuwe Jaar in. Het Nieuwe Jaar is altijd een tijd van enorme hoop en 2019 zal in steken worden aangeleverd. Maar heb geduld want het zal niet onmiddellijk op Nieuwjaarsdag gebeuren, het zal over het hele jaar verdeeld zijn terwijl talloze prachtige gelegenheden voor veranderingen van een verbazingwekkende en noodzakelijke aard zich voordoen en van nut zijn.    

Het spirituele ontwaken van de mensheid, dat al meer dan honderdvijftig jaar voortduurt, draagt nu werkelijk vrucht en prachtige bloei en dat zal zo door blijven gaan. Alles wat jullie nu hoeven te doen is doorgaan te vertrouwen op het goddelijke plan, zoals jullie dat gedaan hebben, ondanks dat de belangrijkste media zich blijven richten op tragedie van de meest negatieve soort, angst en paniek. Jawel, er is veel verkeerd wat recht getrokken moet worden. En het proces van ontwaking gaat daar helemaal over. Jullie incarneerden om de noodzakelijke verandering voor de ontwaking binnen te brengen en deze veranderingen moeten fundamenteel de intentie vasthouden en in praktijk brengen om beminnelijk te zijn, wat er zich ook voordoet. En voor velen van jullie kan dit beangstigend zijn omdat jullie ego`s angstig zijn en een zeer sterke behoefte hebben om het verkeerde van anderen te oordelen – terwijl er tegen personen binnen de zakelijke organisties en politieke partijen, binnen dogmatische religieuze instituten met oordeelzuchtige overtuigingssystemen en onder de mensheid in zijn geheel, een egoïstisch wantrouwen tegen diegene bestaat die anders zijn dan zijzelf – om zo voor zichzelf hun eigen rechtvaardigheid te bevestigen.     

De behoefte om gelijk te hebben is veroorzaakt door een diepe angst die iemand heeft onwaardig te zijn, niet goed genoeg te zijn en dat men daarvoor wreed geoordeeld zal worden. Maar ieder bewust wezen is een goddelijke creatie die nooit geoordeeld en ontoereikend gevonden zal worden, want Bron, Moeder/Vader/God, Liefde keurt allen goed, zonder voorwaarden. Maar omdat zo velen zichzelf beheerst en gestuurd laten worden door hun ego`s – dat kleine en verwarde deel van hun gedachten dat in angst leeft – zijn ze veelal niet in staat om zichzelf te accepteren behalve wanneer ze werelds succes behaald hebben en een materieel kenmerk dat ze door hun maatschappij of samenleving, waarvan ze lid zijn, als essentieel beschouwd worden.   

Bepaalde regels zijn voor een samenleving of maatschappij noodzakelijk om te functioneren. Maar hoewel samenlevingen en maatschappijen verondersteld worden te werken voor het welzijn van al hun leden, doen ze dat meestal niet, want de ego`s van bijna iedereen die er bij betrokken zijn heeft deze brandende, door angst gedreven behoefte om gelijk te hebben. Een van de doorgaande evolutionaire aspecten van jullie ontwakingsproces is het groeiende besef dat overtuigingen van iedere soort opnieuw onderzocht, tot in detail bestudeerd moeten worden en dan aangepast of terzijde geschoven, zoals de meesten zullen worden, veel minder toereikend te zijn voor het doel dat ze geacht werden te dienen.  

Dogmatische overtuigingssystemen maken deel uit van iedere menselijke beschaving en worden hele tijdperken lang geloofd. Vaak werden ze in eerste instantie gevestigd in weerklank met de wijsheid die enkele verlichte personen gedeeld hadden met vrienden en aanhangers – niet vaak familie! – welke dan is vertaald in woorden die de gedeelde wijsheid onmiddellijk ernstig beperken. Later gebruiken anderen die woorden, passend geïnterpreteerd, om wetten en regelgevingen in te voeren om hen in staat te stellen om door middel van oordeel en straf maatschappijen te sturen. 

Wanneer mensen leven als en vanuit hun ware aard – liefdevol – is conflict onmogelijk, wat er zich ook voordoet. Jullie werden geschapen als Eén met Bron en als zodanig leven jullie in goddelijke en harmonieuze samenwerking, elkaar aanmoedigend om jullie creatieve vermogens en talenten te ontwikkelen en als gevolg daarvan bloeit alles op. Jullie collectieve keuze, tijdperken geleden, om afscheiding te ervaren was om te bewijzen dat jullie dit alléén konden. Maar alleen zijn, afgescheiden zijn van Bron en van elkaar, is jezelf losmaken van Liefde, de levenskracht, de kracht van de Ene, die oneindig is. Dit geeft jullie het gevoel heel klein te zijn, onbeduidend, ongeschikt, nutteloos, een verspilling van ruimte, zonder enig doel. En de pijn van het gevoel van kleinheid en onbeduidendheid is hevig en beangstigend. Als gevolg daarvan worstelen jullie sindsdien om echte betekenis en doel in jullie levens te vinden.  


Omdat afscheiding onwerkelijk is, een droom waarin jullie Eenheid voor je verborgen is, bevindt zich diep binnenin jullie het weten dat jullie Liefde zijn, dat jullie compleet zijn en het speuren en zoeken, waar jullie allemaal bij betrokken zijn, is een inspannende en overbodige poging om te herkrijgen wat nooit verloren is gegaan. Hoe dan ook, het ego zoekt altijd buiten zichzelf naar acceptatie, waardering en voldoening en vindt het daarom nooit. Er is geen buiten! Er is slechts de Ene die Jullie is. Allen, zoals jullie al zo vaak is verteld, zijn Eén in en met Bron, zonder enige mogelijkheid van afscheiding en in die staat van Eenheid wacht alles wat jullie harten ooit zouden kunnen wensen binnenin jullie om je er mee te verbinden.   

Door de tijdperken heen hebben enkelen deze goddelijke waarheid blootgelegd of opnieuw ontdekt en hebben geprobeerd om deze kennis te delen, maar meestal weigerden mensen te luisteren omdat ze te zeer in beslag genomen werden door de egoïstische noodzaak om zichzelf te beschermen en te verdedigen tegen anderen – welke natuurlijk de Ene is – die van hen lijkt te zijn afgescheiden en die vaak zeer bedreigend lijkt te zijn. 

Uiteindelijk is gedurende de laatste paar decennia bij velen het besef gekomen dat afscheiding echt onwerkelijk is. Maar voor de meesten is het slechts een verstandelijk besef en geen besef dat door het hart gevoeld wordt. Maar het was het begin van een ontwakingsproces en als gevolg daarvan begonnen mensen in zichzelf te zoeken – mediteren, contempleren, onderzoeken, zich afvragen – en velen zijn tot de ontdekking gekomen dat overgave alles is wat er voor nodig is. Je overgeven is het beëindigen van de zoektocht en het gewoon toelaten van wat er reeds altijd geweest is – Liefde – om hen te omarmen en hen uit hun dromen en fantasieën over afscheiding, verlatenheid en afzondering te laten ontwaken.    

Jullie zijn nooit alleen. Alleen zijn is onmogelijk en het ontwakingsproces, dat jullie allemaal zo prachtig ondergaan, komt tot het volle besef van deze goddelijke en eeuwige Waarheid. Ga dus naar binnen wanneer jullie maar een momentje de tijd hebben – je hebt slechts een momentje nodig – en jullie allemaal hebben iedere dag ontelbare momentjes waarin jullie dit kunnen doen. Heb op dat moment de intentie om je hart te openen voor de Liefde die daar permanent binnenin jullie verblijft. Het is de Bron, Jullie Bron waarmee Jullie eeuwig Eén zijn, altijd binnenin jullie aanwezig en die graag wil dat jullie in uiterste en volledige Vreugde leven! Ga naar binnen en sta jullie Bron, jullie goddelijke Eenheid toe om zichzelf aan jullie bekend te maken en jullie de Glorie die jullie zijn te tonen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald door Sjra