Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 23 juli 2018

Oud & Wijs. / Juli 2018 / ArjunA

Oud & Wijs.
Juli 2018 / ArjunA

Hoe oud ben je werkelijk op zielsniveau? Op de WoMed van 11 juli 2018 deden we vóór de meditatie een oefening om te leren hoe oud je werkelijk bent. We gingen voorbij aan de leeftijd van het fysieke voertuig, en vroegen op Alfaniveau hoe oud onze ziel is. Er kwamen goede lessen uit mooie antwoorden. Als er een getal werd genoemd, vergaten we uiteraard te vragen of het om jaren, eeuwen of wellicht eonen ging!

Mensen op het spirituele pad willen nog wel eens de opmerking maken dat ze een oude ziel zijn. In gedachten vraag ik me dan af in welke tijd/ruimte? Er zijn thans vele jonge kinderen die eonen ervaring in andere tijd/ruimte continua hebben opgedaan, en zich op Aarde voordoen als jonge zielen. Op de WoMed gaf ik het voorbeeld van Yara, een meisje van 7 jaar dat vragen stelt waar volwassen mensen niet eens op komen.

De aanleiding tot de oefening was een vraag van haar oudere zus waarom god het gezin zo straft met de onvoorstelbaar fysieke beperking van Yara. Het zijn vaak zeer oude, ervaren en vooral wijze zielen die het aandurven het fysieke voertuig zo te beperken. Die wijsheid hebben ze meegenomen uit dimensies die onze werkelijkheid ver vooruit zijn. Er was een ziel bij die als antwoord Andromeda kreeg.

Andromeda zielen hebben helende en communicatieve gaven die vaak al vroeg in de kindertijd worden gevoeld. Die gaven worden meestal genegeerd of ontmoedigd door familie en moeten later worden herinnerd. Andromedanen zijn sensitieve, zorgende individuen die compassie en de gave hebben zichzelf in andermans plaats te stellen en waarlijke empathie te tonen. Het helen van fysieke, psychische, emotionele pijn van de mensheid is hun talent.

Oude Ziel.
Oude wijze belichaamde zielen leven veelal geïsoleerd vanaf hun vroegste jeugd. Hoewel ze in een gewoon gezin indalen, merk je dat ze vaak als ‘het zwarte schaap’ van de familie gezien worden. Ook tijdens hun educatie en in het bedrijfsleven worden ze snel als buitenbeentjes beschouwd. Ze hebben er overigens geen last van en vinden het juist prettig om niet in de kudde op te gaan.

Dat solitaire leven komt niet voort uit een voorkeur of een asociaal temperament. Ze zijn daarentegen erg meevoelend in alle stoffelijke rijken; het rijk van planten en dieren, het rijk van mensen en alle rijken daarbuiten. Die ziel is emotioneel, mentaal en spiritueel aanzienlijk ouder en wijzer dan leeftijdgenoten. Hoewel het collectief hen als eenzaam beschouwt, weten ze zelf dat ze nooit alleen zijn.

Ogenschijnlijk wandelen ze een eenzaam pad, maar ze weten zich omringd door energieën die menselijke ogen niet kunnen of durven waar te nemen. Terwijl de uitdrukking: ‘Er meer is tussen Hemel en Aarde’ voor de meeste mensen niet meer dan een uitdrukking is, ervaren deze zielen het als een hogere waarheid. Dat is ook de reden waarom ze heel veel onbegrip ontmoeten op hun levensweg.

Het niet ontwaakte deel van het mensdom bestempelt ze als dromers die buiten de realiteit leven. Deze ‘dromers’ weten dat het niet ontwaakte deel van het mensdom het hologram waarin ze existeren als realiteit ervaren. We associëren het begrip ‘Droomtijd’ met de Aboriginals van Australië. Er is geen taal ter wereld die het spirituele concept van Droomtijd kan omvatten. Het is in feite de tijd voordat tijd/ruimte manifest werd.

Je zou het kunnen duiden als Brontijd, terwijl je als ontwaakte ziel weet dat de Bron geen tijd kent. Voor het beperkte menselijk denken is dit echter een acceptabel idee.
Er circuleren op Internet wel aanwijzingen om te achterhalen hoe oud en wijs je bent op zielsniveau. Of ze op waarheid berusten, hangt af van je perceptie en dat geldt voor alle vragen en antwoorden in onze 3D werkelijkheid.

De eenling.
Oude wijze zielen tonen weinig tot geen belangstelling in de bezigheden en interesses van leeftijdgenoten. Het begrip vriendschap heeft voor hen een andere waarde en omvat een andere waarheid dan wat mensen er van maken. Ze zullen overigens wel begrip opbrengen voor andermans waarheid omdat ze beseffen dat waarheid in een op polariteit gebaseerde samenleving twee gezichten heeft.

De leerling.
Hoe oud en wijs belichaamde zielen ook mogen zijn, ze blijven constant aangetrokken tot gedachtepatronen, filosofieën en leerstellingen die hen uitdagen en uitnodigen het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Ze beseffen dat kennis bepaalde macht schept, maar geven niets om macht, ze zoeken geluk noch materieel bezit. Ze hebben zich Zelf gevonden, en durven dat ook uit te dragen.

De geliefde.
Emotioneel evenwichtige zielen hebben de neiging om een ​​gevoelige en spirituele aard te hebben. Ze overwinnen de grenzen van het lager ego-bewustzijn en zoeken Verlichting zoals de Verrezen Meesters dat deden. Harmonie en vrede zijn hun drijfveer en vormen zodoende een rolmodel voor ogen die kunnen zien of oren die kunnen horen… Zonder het na te streven zijn alom ze zeer geliefd.

De geest.
Oude wijze zielen kennen en accepteren de vergankelijkheid van het fysieke voertuig. Ze hebben herinneringen aan vorige belichamingen en hebben daardoor een ander idee over de dood. Het voertuig gaat dood, de ziel stijgt boven het lijden uit en de geest leeft voort als Sterrenzaad om een nieuwe belichaamde cyclus te plannen. De opgedane ervaringen worden in het nieuwe lichaam als cellulair geheugen opgeslagen.

Opmerkelijk genoeg ervaren veel mensen dat het korte geheugen hen steeds vaker in de steek laat. Het korte geheugen is als een overvolle postbus met informatie die er niet toe doet. Dat is inherent aan de trivialiteit van de informatie. We zullen steeds meer onderscheid kunnen maken tussen nepnieuws of desinformatie en Universele informatie. Het komt er op neer dat alles wat we via het onderwijssysteem hebben geleerd op leugens berust.

De denker.
Denken vanuit het hart heeft nu hogere prioriteit dan denken vanuit het verstand. Het verstand slikt, zoals in de vorige alinea is aangestipt, alle desinformatie. We leerden alleen wat de elite ons wilde onderwijzen. Ons cellulaire geheugen bevat meer waarheid dan alle berichten die de media marionetten verspreiden. Je hoeft alleen maar in te zien dat gevoel geen denkfouten maakt.

Oude zielen hebben de neiging veel over alles te mediteren. Hun vermogen om te mediteren en te leren van hun gedachtepatronen en die van anderen is hun grootste leraar in dit leven. Een reden waarom wijze zielen zich zo oud voelen, is omdat ze zoveel ervaringen hebben opgedaan dat ze omstandigheden slechts waarnemen en zich er niet meer door laten meeslepen of verwarren.

Die zielen zijn veelal lichtbakens voor hen die de weg kwijt raken. Het is opvallend hoeveel verwarde mensen er thans rondlopen. De winden van verandering waar we al zo lang over spreken zijn nu stormen van transformatie. De Zonnevlammen en elektromagnetische stormen gooien alles ondersteboven wat losgelaten mag worden.

De wijze.
Oude zielen hebben de neiging om vanuit een vogelperspectief naar het leven te kijken en zien wat de meest zinvolle manier is om het leven te benaderen. Wanneer ze worden geconfronteerd met onbalans en disharmonie, ervaren deze zielen dat als tijdelijke en voorbijgaande ongemakken die alleen maar dienen om de innerlijke vrede die hen te wachten staat volledig te vieren.

Wars van materie.
Een oude ziel begrijpt niet waarom de omgeving ernaar streeft materie te vergaren. Ze zien slechts dat de materie de mens bezit en niet andersom. Ze begrijpen heel goed wat Janis Joplin bedoelde toen ze zong dat vrijheid een ander woord is voor niets meer kunnen verliezen… Oude zielen hebben weinig tijd en interesse voor kortstondige dingen in het leven, omdat ze zonder betekenis zijn en energetische vervuiling brengen.

De onaangepaste.
Veel oude zielen vertonen op jonge leeftijd al tekenen van eigen wijsheid. De omgeving bestempelt ze echter als ADHD, PPDNOS. MCDD, Autist, Asperger of Bordeliner omdat zich ze niet aanpassen aan het reguliere gedrag. Meestal zijn deze zielen uiterst leergierig en intelligent, ze zien de doelloosheid van zaken die hun leraren, ouders en leeftijdsgenoten bezighouden.

De waarnemer.
Het grappige is dat de werkelijkheid waarin we leven voortdurend door de draaideuren van tijd/ruimte heen en weer schuift. Het spirituele lichaam reikt naar hogere sporten op de evolutieladder, waarna het mentale en emotionele lichaam enkele sporten terugzakken. Het is dus zaak alle energievelden gelijke kansen te geven door je gedachten en je emoties te beheersen.

De waarnemer is de meest wijze ziel, zij zit in het oog van de storm en bewaart haar innerlijke rust terwijl de chaos om haar heen wervelt. Haar onderscheidingsvermogen laat haar altijd het grotere plaatje zien. Ze is de draaideur al gepasseerd en wacht kalm op de zielen die nog met de hakken in het zand door de storm van verandering worstelen. Wie nog weerstand tegen verandering biedt, blijft in de 3D werkelijkheid.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com