Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 juli 2018

ONWEERSBUIEN / 19 Juli 2018 / Winfried

ONWEERSBUIEN
19 Juli 2018 / Winfried

Iedereen snakt naar een wereld van vrede en liefde. Zoals je tijdens een lange periode van droogte naar onweer verlangt. Eindelijk dan de regen die de aarde opklaart. We weten dat donder en bliksem spectaculair en onvoorspelbaar zijn. Toch nemen we onweer voor lief, omdat het de spanningen in de atmosfeer oplost en we weer ruim frisse lucht kunnen ademhalen.

Een onweersbuitje is niet genoeg om de paradijselijke tuinen van de aarde voldoende te begieten. De aarde snakt naar een kentering, een nieuwe levenswijze, een nieuwe start. Een blikseminslag in de politieke, financiëel/economische, religieuze en medische systemen kan voor nieuwe levensruimte zorgen. Beschouw de opruiming niet als angstaanjagend. Verandering in de wijze waarop wij met elkaar omgaan is pure noodzaak om de wereld van vrede en gelijkheid naderbij te brengen. Ook het milieu en de natuur, met inbegrip van andere manieren voor het opwekken van energie en het delven van grondstoffen, vergen een gloednieuwe en respectvolle benaderingswijze.

NIEUWE BEZEMS VEGEN SCHOON
Is het toeval of niet dat President Trump als een bulldozer de oude wereld aan het opruimen is? Hij maakt in ieder geval de weg vrij voor een nieuwe samenleving. Zijn rigoureus en eigenzinnig optreden leidt tot grote controverses en weerstanden. Maar waarom? Zouden we niet blij mogen zijn met een President in de V.S. die voor een spectaculair onweer zorgt?  Ook al zet hij met zijn eigenzinnig optreden de wereld op zijn kop?

Het echte onweer moet nog steeds losbarsten. Er is al de nodige angst voor chaos en verandering nu de oude systemen en waardepatronen aan het afbrokkelen zijn. Deze worden beschouwd als verworvenheden, die met pijn en moeite in de geschiedenis van de menselijke beschaving zijn bereikt. De pijlers daarvan onderuithalen roept bij ons onzekerheid en angst op, ondanks het algemeen beseffen, dat onze huidige leefwijze leidt tot destructie van de aarde en de mensheid.

In de huidige overgangstijd komen oude ingeslepen standpunten in botsing met baanbrekende nieuwe inzichten. Vertaald in oude en nieuwe energieën, er zijn angstaanjagende en felle bliksemschichten nodig om de spanningen op te lossen. Waar ze inslaan, niemand weet het precies. Laten we toch een poging wagen om kwetsbare gebieden in kaart te brengen, overigens in het besef dat we voorspellingen beter aan “de goden” kunnen overlaten.

TRUMP TREKT TEN STRIJDE
Het is bekend, dat Trump President is van een failliet land. Met de rug tegen de muur zal hij de wereld onder druk zetten om tot een gezamenlijk oplossing te komen voor de uit de hand gelopen overheidstekorten en die op de handels en betalingsbalans. Terecht of niet, hij houdt nu de wereld handelsorganisatie (het oorspronkelijke Gatt) daar medeverantwoordelijk voor. Hij riskeert een handelsoorlog, tenzij de andere lidstaten bereid zijn om de V.S. tegemoet te komen in het herstellen van evenwichtige handelsbetrekkingen.

Als de oplossingen de wereldhandels organisatie op losse schroeven zet dan hoeven wij daar niet rouwig om te zijn. Vrije handel in de wereld, het doel van de organisatie, draagt weliswaar bij tot verhoging van de welvaart.  Echter, komt deze ook allen in de wereld ten goede? Neen. Want in feite hebben de multinationale ondernemingen het hier voor het zeggen. Merendeels hebben zij slechts het eigen belang voor ogen ten koste van de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving vooral in ontwikkelingslanden. In het verleden is duidelijk geworden, dat de markteconomie met vrije concurrentie en handel geen enkele waarborg biedt voor fair trade. En dat dient wel het uitgangspunt te vormen voor de wereldhandel in de toekomst.

Trump wil ook de overheidstekorten wegwerken door minder defensie uitgaven. Enerzijds zet hij de Navo partners terecht onder druk om te betalen voor hun eigen verdediging. Anderzijds wil hij Rusland uit het isolement halen en een einde maken aan het jarenlang zaaien van wantrouwen tegen Rusland en Poetin. Dat aanwakkeren door een duistere elite met behulp van de wapenindustrieën, de Navo en de door hen gedomineerde pers, gebeurt nog steeds. Zij hebben er baat bij angst te zaaien door de verdeeldheid in de wereld te vergroten en zichzelf als wereldmacht te poneren. Gelukkig komt daar nu een kentering in. In de wereld is een tendens te bespeuren naar het vreedzaam oplossen van geschillen. Instituten als Navo worden dan overbodig.

Trump heeft in eigen land een zuiveringsactie voorbereid met een tweeledig doel. Zijn eigen imperium en veiligheid versterken door zijn politieke tegenstanders op te pakken en tegelijk hen aansprakelijk te stellen voor hun verrijking en diefstal ten koste van de schatkist. Wat gebeurt er als de 40.000 verzegelde aanklachten die klaarliggen, binnenkort geëffectueerd worden door arrestaties en juridische procedures tegen maffia praktijken als drugs en porno netwerken, vrouwen en kindermishandeling, het wegsluizen van overheidsgelden en andere malafide praktijken?

De wereld zal verbijsterd en vol walging kijken naar een tafereel, waarin hoge politieke, industriële, bancaire en kerkelijke leiders betrokken zijn bij onvoorstelbare gangsterpraktijken en complotten. Duistere complotten zullen in deze processen worden ontmaskerd, die de vergiftiging van water, lucht, voedsel en landbouwgronden op hun kerfstok hebben, ziektes hebben verspreid en de mensen klein gehouden in hun waardigheid en bewustzijn.

Trump zal ook gedwongen worden de financiële malversaties van vroegere regeringspersonen in de V.S. te corrigeren. Organisaties als het Federal Reserve System, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank gaan in het frauduleuze spel van Amerikaanse regeringen evenmin vrij uit. Nu al wordt de dollar als onbetrouwbaar gezien en het zal niet zolang meer duren, als de dollar wordt afgeschaft en vervangen door nieuwe op goud gebaseerde en waardevaste betaalmiddelen.  Vermoedelijk zal dit gepaard gaan met ongekende turbulentie in de wereld van het grote geld.

BLIJF ONVERSCHROKKEN JE ZELF
Als straks het onweer losbarst, de verwarring tot chaos leidt, laat je dan niet leiden door het ego. Het ego dat alles vanuit angst interpreteert en dat bang is de vertrouwde grond onder de voeten te verliezen, wanneer nauwelijks iets meer werkt, zoals we dat gewend waren. De wereld van illusies kan soms angstaanjagende vormen aannemen.  Blijf onverschrokken jezelf, je hogere zelf. Laat je niet van de wijs brengen. En vraag steeds raad dan aan de H. Geest, hoe de veranderingen te interpreteren vanuit het Goddelijk perspectief. God, die ons ter zijde staat op onze weg naar eenheid en liefde om met elkaar in vrede en geluk te leven. Onderschat dan niet de invloed die je uitoefent op het wereldgebeuren door goddelijke liefdesenergie door te geven en uit te stralen.

Terwijl mogelijk bij veel mensen de schrik om het hart zal slaan, zullen anderen, als toeschouwers van dit te verwachten wereldschouwspel, zich niet al te bezorgd maken. Zeker niet degenen, die zich ervan bewust zijn, dat de wereld zoals wij die scheppen, slechts een fictieve wereld is en ontstaan uit de projecties van een verward brein. Afstand nemen betekent niet onverschilligheid. Het is in ons aller belang om na de onweersbui zelf aan de slag te gaan met het herinrichten van een nieuwe wereld vanuit de fundamentele rechten van de mens.

VERWELKOM DE JEUGD
Voor de opbouw van een nieuwe wereld zijn geen bulldozers meer nodig. De oude garde, gewend zich in te spannen voor de niet langer werkende machtsstructuren en systemen zijn evenmin daarvoor de meest aangewezen figuren. Wellicht dat aanvankelijk wordt gekozen voor wijze personen, die het voortouw zullen nemen in de overgang van dualiteit naar leven in de non-dualiteit. Nieuwe bewindvoerders zullen vooral bij de jeugd gezocht moeten worden. Zij mogen daarbij rekenen op wijze adviseurs, die ervaring hebben met het leven in de hogere dimensies van licht, liefde en eenheid, met inbegrip van buitenaardsen.

Nu al vinden heftige discussies plaats over deze opbouw. Moeten we voortbouwen op oude grondvesten en wat nog geschikt en bruikbaar is. Of gaat het om radicale oplossingen voor nieuwbouw? Alle constructies die gebaseerd zijn op macht en waarin democratie en controle ontbreken, zijn niet bruikbaar. En dat geldt voor de meeste internationale instellingen die, zoals is gebleken, een gemakkelijk instrument vormden voor de duistere machten strevend naar wereldhegemonie.

ALLEEN EEN EUROPA OP FEDERALE GRONDSLAG WERKT
De duistere elite heeft ook zijn vertakkingen in Europa, waarbinnen verschillende fracties elkaar bestrijden. De positie van verschillende regeringen is aan het wankelen gebracht. Europa heeft zoals in de V.S., behoefte aan een grote schoonmaak om zich van deze duistere infiltratie te zuiveren.

Ook de Europese instellingen zijn aan revisie toe. Zij zijn te veel in de greep  gekomen van bureaucraten en lobbyisten. Het oorspronkelijke voornemen vastgelegd in de Europese verdragen om te komen tot een Europese Federatie op democratische grondslag, is een leuze gebleven. Er is niets van terecht gekomen. Europa zal nu prioriteit moeten geven aan het grondvesten van democratische instituties, alvorens Brussel meer bevoegdheden verkrijgt op terreinen als klimaat, energie, duurzaamheid en migratie; hoe urgent en wenselijk verdere Europese samenwerking ook is.

Een transparante democratische besluitvorming op Europees niveau, zal in de plaats moeten komen van de huidige beslissingsprocedures. Tot dusverre geeft de stem van de lidstaten de doorslag en zegeviert het nationale eigen belang. Is er nauwelijks sprake van democratische rechten in de Europese Unie, op monetaire gebied is de Europese Centrale Bank zelfs autonoom. Alleen een Europese Gemeenschap, waarin de macht weer komt te liggen bij de Europese burgers, is geschikt om in de wereld haar plaats in te nemen.

EEN UNIEKE KANS BIEDT ZICH AAN
Het is oppassen geblazen.  Neem als voorbeeld de Franse Revolutie. Onder het banier van vrijheid, gelijkheid en broederschap is deze ontstaan uit terechte volkswoede tegen onderdrukking en het misbruik door de adelstand. Echter, wat is er van deze idealen terecht gekomen? Zo is menig dictatuur in de oude wereld vervangen door een andere corrupte regering. Als bewoners van deze aarde zullen we thans alle mogelijkheden moeten aangrijpen om zelf onze toekomst te gaan bepalen. Nu wordt ons een unieke kans gegeven om het verblijf op aarde te grondvesten op basis van harmonie, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Wij kwamen naar deze aarde om deze unieke kans aan te grijpen; om creatief een nieuwe wereld met elkaar op te bouwen, waarin wij rijkdom, welzijn en geluk met elkaar delen.

Met dat ideaal voor ogen, kijk ik met plezier uit naar de komende onweerbuien, hoe hevig die ook mogen zijn.

Winfried Meier