Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 november 2017

THUISKOMEN BIJ GOD. ASCENTE, HET GROOTSTE AVONTUUR DER TIJDEN / Winfried Meier / 23 november 2017

THUISKOMEN BIJ GOD.
ASCENTE, HET GROOTSTE AVONTUUR DER TIJDEN
Met dank aan alle spirituele helpers en hun inspiratie

Winfried Meier / 23 november 2017


"God in Zijn liefde en verscheidenheid in de stof laten reflecteren".

Het is de opdracht die velen van ons zich meegaven toen wij op aarde incarneerden. Spirituele bronnen herinneren ons dagelijks eraan, dat we liefde zijn en liefde dienen uit te stralen, nu meer dan ooit. Van de andere kant gezien is het leven ook een spel om ervaring op te doen. En er zijn geen verliezers aan het einde van het spel. Allen halen de eindstreep, het Huis van God.

De strijd tussen goed en kwaad, het licht en het duister, het is al eeuwen lang aan de gang. De huidige turbulentie in de wereld schudt ons door elkaar, is confronterend. Menigeen krijgt het gevoel dat wij in een gekkenhuis opgesloten zitten. De drang hieraan te ontsnappen neemt toe en wij verwachten dat wij wellicht een omslagpunt naderen. Staat er iets groots te gebeuren? En als dat zo is mogen we dan passief blijven en rustig afwachten? Of is het nu tijd wakker te worden en ons voor te bereiden op spectaculaire veranderingen, waarnaar wij allen snakkend uitzien.

"Geef mij raad" vroeg ik God. Ik weet het niet. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Eerst zei God: “Weet, dat je niet weet”. Wat later vervolgde Hij: “Kom naar Huis, kom naar Mij toe. Dan weet je weer wie je bent en ken je Mij. Volg de weg van je hart. In rust en stilte zullen wij elkaar omhelzen en Liefdevol Samen Zijn. Dan weet je”.

Ik oefen nu in God aanspreken, zoals Jezus dat deed met de woorden “mijn Vader”. Je kunt ook zeggen, God mijn Moeder of eenvoudig Hem laten weten dat je aan het Al in Alles denkt. Vraag God naar de waarheid van wat er rondom jou gebeurt en wat Hij van je verwacht. Welk pad is voor ons bestemd? Je zult verbaasd staan over de antwoorden die je krijgt, misschien niet direct, maar het gebeurt wel.

DE GENEZENDE KRACHT VAN MEDITATIE

Om zich te bevrijden uit de dagelijkse beslommeringen en het verwarrend denken is meditatie of gebed een probaat middel. Maak elke dag enige tijd vrij om bewust zich te verenigen met God. Een wandeling in de natuur doet overigens ook wonderen. Meditatie tilt je uit de beklemming van tijd en ruimte. Het voert je mee naar een hoger octaaf van bewustzijn, waarin kalmte en vrede wordt ervaren. Zonder rustig en stil te zijn is er geen werkelijke verbinding met de Schepper mogelijk. Tijdens meditatie voel ik de goddelijke aanwezigheid in mij stromen. Ik ben niet langer afgescheiden, maar God en ik zijn samen Eén. Laat liefde door al je cellen heen stromen en geef ook liefde door naar de aarde en haar bewoners.

Mijn verstand probeert nog steeds tegen te stribbelen. Het wil geen tijd inruimen om zich met God te verbinden. Integendeel, het wil God op afstand houden of ontkent zelfs het bestaan van God. Door zich voor te doen als individu, een persoonlijkheid, probeert het verstand ons wijs te maken, dat we leven in een wereld van dualiteit en tegenstellingen. Wij hebben ons aangeleerd in tijd en ruimte te denken en wij vereenzelvigen ons met ons lichaam en het tijdelijk bestaan op aarde, vanaf de geboorte tot de dood. Niets is minder waar dan deze voorstelling van zaken. Gods Werkelijkheid is een geheel andere. Daarin zijn wij voor eeuwig levend en met elkaar verbonden als één goddelijke familie.

God schiep ons naar zijn gelijkenis. God is weten en scheppende liefdeskracht, heeft geen lichaam, maar Hij manifesteert zich met hart en ziel in wat Hij schept. God wilde zich uitbreiden en zichzelf ervaren en reflecteren in de verscheidenheid van Zijn kinderen. Samen ervaring opdoen in een stoffelijke omgeving en uitgerust met een perfect functionerend en gezond lichaam. Maar wij ervaren ons leven niet vanuit dit goddelijk perspectief; wij zien de werkelijkheid op onze manier. En ons lichaam verouderd en wordt ziek. Hoe kan dat?

WERKELIJKHEID EN VERBEELDING

God beschouwen we als verheven boven en buiten ons. Door de vermeende afscheiding van God voelen mensen zich onzeker en angstig en zo wordt ook ons denken verwarrend. Het zogenaamde vertrek uit het paradijs, ook wel de zondeval genoemd, kreeg grote gevolgen. Met onze scheppende kracht die wij als erfgenamen van God van Hem meegekregen, projecteren wij met onze gevoelens en met ons denken een eigen werkelijkheid. Een wereld van tegenstellingen, zowel schoonheid als gebreken, vreugde en verdriet, waarheid en leugen, vitaliteit en ziekte, leven en dood. Een wereld van vergankelijkheid en illusies.


De waanvoorstellingen die wij in ons bestaan op aarde er op na houden hebben zich na vele eeuwen diep in het collectieve bewustzijn genesteld als waarheid en werkelijkheid. Deze overtuigingen worden versterkt door ons te baseren op wat wij zien en waarnemen. Het is echter de spiegel van onze eigen projecties. Bijvoorbeeld, als wij ons laten leiden door onze angst en ons verwarde denken, dan krijgen wij angstige beelden van de wereld te zien. Met een boemerang effect kaatst de wereld onze angsten in versterkte mate terug.

Het omgekeerde zal het geval zijn indien wij ons hart open stellen voor diepere gevoelens en ervaringen op zielniveau. Kiezen wij voor liefde als leidraad voor ons handelen, denken en ervaren, dan krijgen wij voor ogen een wereld die ons vriendelijk toelacht. Met liefdeslicht te laten schijnen op het duister, ontsnappen wij aan zijn greep.

Gods Werkelijkheid aanschouwen of door het oog van de naald kruipen, is tegelijkertijd eenvoudig en moeilijk. De eenvoud ligt in het veranderen van onze zienswijzen en percepties. De moeilijkheid is het loslaten van onze eigen zienswijzen en traditionele manier van denken. Het is het kompas waarop wij ons baseerden in alle te nemen beslissingen. Nu rest ons niets anders dan ons toe te vertrouwen aan God en met Zijn bril van liefde naar de wereld te kijken. De wereld die wij eeuwenlang geoordeeld en veroordeeld hebben. Niettemin, als wij slagen voor deze test, zal het zicht verrassend en verrukkelijk zijn

Het wetenschappelijk denken gaat juist in een tegenovergestelde richting in het zoeken naar oorzaak en gevolg. De subjectieve factoren, de gevoelens van ziel en psyche komen onvoldoende aan bod. Alleen hetgeen we met onze fysieke zintuigen kunnen vaststellen, begrijpen en bewijzen, dat kunnen wij voor waar aannemen. Wetenschappers weten al lang dat statistisch gezien, de evolutie niet volledig te verklaren valt door overlevingsdrang, selectie en de wetten van de sterkste en met name het toeval. Niet lang meer zullen aanhangers van de evolutietheorie hun ogen sluiten voor de kracht van bewustzijn dat in alle schepselen aanwezig is. Juist het bewustzijn dat zich wil ontwikkelen in steeds meer complexe vormen, is de drijvende kracht achter evolutie en verandering, het DNA inbegrepen.

Vooralsnog zet iedereen zijn eigen schijnwerpers op de werkelijkheid, die van persoon tot persoon verschillen en afhankelijk is van vele factoren. Wat willen we waarnemen en waar focussen we ons op? In hoeverre zijn onze beperkte zintuigen betrouwbaar? Is de waarneming beperkt tot structuren en uiterlijke vormen? En ten slotte als we de zogenaamde buitenwereld waarnemen, hoe interpreteren wij deze? In elke cultuur of beschaving wordt een systeem overeengekomen en toegepast van begrippen, normen en waarden.  Het paradigma laat ruimte toe voor individueel oordelen en interpretaties. Die zijn dan weer voornamelijk gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Met onze beperkte en oppervlakkige waarneming en de verwarde subjectieve interpretaties creëert iedereen een eigen wereld. Iedereen houdt er een eigen mening op na. Het leidt tot onenigheid, met elkaar twisten en strijden over wie gelijk heeft, met elkaar op de vuist gaan of leidt zelfs tot oorlogsgeweld.

Een duistere elite achter de schermen die er op uit is de wereld hegemonie te veroveren, speelt daar op in door het uitvergroten van de tegenstellingen, angst te zaaien, valse informatie te verstrekken en terreur uit te lokken. In hun macht en geweld schuwen zij geen enkel middel. Zelfs een nucleaire wereldoorlog past in hun wapenarsenaal. Ondanks alle apocalyptische speculaties is er geen reden bang te zijn voor het einde van de wereld.

Een tegengestelde golfbeweging is gaande. Burgers worden zich bewust van hun rechten, verzetten zich tegen onrecht, misbruik en dictatuur. Hulde aan de klokkenluiders en allen, die misdadigers en leugenaars ontmaskeren, mistoestanden en valse vlag operaties aan het licht brengen en het kwaad een halt toeroepen. Maar met het wereldwijd oppakken van misdadigers, drugsdealers, pedofielen, vrouwen- en kinderhandelaren zijn we er niet. Er is meer vereist om duurzame vrede en welvaart voor allen te scheppen. Een nieuwe wereld, waarin wij als gelijke wereldburgers kunnen genieten van een volwaardig leven in vrijheid

Wij allen zijn de spelmakers, die de wereld van zinsbegoocheling in standhouden.Wij allen dragen medeverantwoordelijkheid en staan voor beslissende keuzes. Willen wij vasthouden aan het strijdtoneel van de oude wereld of zijn we bereid het verleden los te laten? En hebben wij wel de kracht en de mogelijkheid een nieuwe wereld te creëren, waar in plaats van overleving en geldingsdrang, Liefde het fundament van de maatschappij zal worden?

Cynisme is terecht, ware het niet, dat alle spirituele boodschappers ons vertellen dat wij leven in een uniek tijdsgebeuren. God heeft besloten, is hun eensluidende boodschap, om al Zijn kinderen met Zijn liefde tegemoet te komen en ons uit het moeras te trekken. Een ieder, zonder uitzondering weer bewust te maken van wie we werkelijk zijn. Al onze verkeerde percepties van de werkelijkheid en aangekleefde emoties en overtuigingen worden in de schijnwerpers van het liefdeslicht geplaatst om ons opnieuw in balans te brengen. Vele mensen bespeuren dat aan den lijve.

Schakel het verwarde denken uit en luister niet langer naar de stem van je ego, waarin angst voor verandering doorklinkt. Stel nu je hart open voor Goddelijke liefde en inspiratie. Zoek de Stilte op. En wend je dan tot de Vader of de H. Geest met het verlangen te weten hoe de Vader de dingen ziet vanuit Zijn goddelijke perceptie.

ZICH VERENIGEN MET HET AL

Mediteren kan uitkomst bieden om in rust en stilte tot herbezinning te komen. Met name als wij eerst afstand doen van onze eigen vooringenomenheid. “Weet, dat je niet weet”. Laat het eigen denken en de eigen percepties los, alvorens in je binnenste je hogere Zelf op te zoeken en zo zich te verbinden met God en Zijn Werkelijkheid. In meditatie worden wij ons bewust van God, het allesomvattend en absolute Zijn. Wij voelen ons opgenomen in het Universele Bewustzijn en Gods Werkelijkheid van liefde, eenheid, vrede en geluk.

God als Schepper bedacht zich. (“In den beginne was het woord”). Met zijn Wil en Liefdeskracht manifesteerde Hij Zichzelf als een Bron van Bewustzijn, Licht en Liefde. Het Al in Alles. Uit deze Bron vloeien de goddelijke kwaliteiten naar alle levensvormen die in hun verscheidenheid tezamen de universele eenheid vormen. Daarin zijn de schoonheid, de vreugde en de perfectie van de Schepper weerspiegeld.

Meditatie brengt je terug in het goddelijk energie veld, de Werkelijkheid. Begin met eerst zich te ontspannen. Open dan je hart en ga naar je innerlijke kern om het goddelijke van je wezen te ontmoeten, er mee samen te smelten. Open je hele wezen voor Gods liefdes kracht en stuur deze naar alle lichaamsdelen en organen die vragen om genezing. Geef de liefde ook door naar beneden aan Moeder Aarde en verspreidt je zegeningen in alle richtingen naar haar bewoners.

Meditatie activeert het Christus bewustzijn, dat in het Hogere Zelf is bewaard.  Je stijgt op naar het hogere bewustzijn van je goddelijk Zelf en weet wie je werkelijk bent. Als wij   voorgoed naar dit hoger bewustzijn opstijgen, ascentie genaamd, blijven wij alles en iedereen zien vanuit het goddelijk perspectief. Het is het verrukkelijke wonder dat wij in deze tijd tegemoet mogen zien.

IN ONZE KRACHT STAAN

God en alle mensen hebben elkaar als lichtwerkers en fakkeldragers nodig in deze tijden van healing en ascentie. Naar mate wij zelf genezen en in onze kracht komen, kunnen wij ook anderen beter helpen met zich te genezen. Eenvoudig door er te zijn, ook voor hen. Wanneer wij ons steeds opnieuw verenigen met ons hogere Zelf ervaren wij op den duur de Goddelijke Werkelijkheid als een blijvende Bron van inspiratie. Het zal ons dan gemakkelijker vallen de liefdesenergie van de Schepper in het dagelijkse leven door te geven aan allen en onder alle omstandigheden. De liefdesenergie, die in veelvoud naar ons terugkeert.

Deel 2 HANDVATEN VOOR DAGELIJKSE ACTI
ES

De goddelijke stroom van leven


Leef, aanvaardt het goddelijk geschenk van het leven en geniet ervan. Laat je meevoeren door de levensstroom, pak dingen aan die op je weg komen en ga er voor. Sta open voor alle nieuwe uitdagingen, die het leven te bieden heeft. Luister niet naar je ego, dat zich zorgen maakt om niets. Daarentegen, volg intuïtief je hart, dat weet waar en hoe je blijvend in vreugde kunt verkeren.

Richt je op wat goed voelt en wat je interessant vindt. Gebruik je talenten, die je niet voor niets hebt meegekregen en wees creatief. Zit je in de knoop op je werk of zijn er spanningen in de familie of met de buren, vraag advies aan je gidsen. Vraag altijd, voordat je een beslissing neemt, wat er van je verwacht wordt te doen. Je leven is bedoeld om in dank en vreugde je weg naar Huis te vervolgen. Als je hindernissen op je pad tegenkomt, blijf vertrouwen op God en zijn helpers die weten hoe jij er over heen kunt springen.

Observeer eigen acties en gevoelens


Ten einde goddelijke inspiratie in praktijk brengen, blijf voortdurend in vrede en harmonie.  Het kwaad bestrijd je niet door zelf boos te worden. Irritaties versterken slechts de negatieve energieën. Verdraag je opponenten en tegenstanders en nog beter blijf van hen houden als goddelijke broers of zussen. Word jij aangevallen, schiet dan niet gelijk in verweer. Bedenk, je bent onkwetsbaar. Vraag aan je gidsen of de H.Geest wat je te doen staat. Blijf steeds alert op je acties en gevoelens, zodat Gods liefde zonder onderbrekingen door je heen kan stromen..

Niet denken, maar laat eerst je hart spreken


Ons verwarde denken heeft geleid tot allerlei valse overtuigingen en verkeerde gewoontes, die moeten worden logelaten. Zolang wij nog niet in staat zijn zelfstandig zuiver te denken, daal dan af naar je eigen centrum. Daar is God aanwezig om je de juiste weg te wijzen. Heb vertrouwen in Gods woord, Hij die alleen jouw geluk voor ogen heeft. Gebruik de influisteringen uit je hart als richtsnoer op het levenspad naar ascentie.

Train jezelf om niet te reageren op anderen vanuit denken en weten, maar laat eerst je hart spreken. Je denken wordt misbruikt door je ego, dat zich wil rechtvaardigen, gelijk hebben, de situatie onder controle houden en zich wil verdedigen tegen gevaren, die volgens het ego jou bedreigen. Volg altijd eerst je hart dat intuïtief aanvoelt wat je te doen staat en je op het rechte pad van liefde houdt. Je denken is bedoeld om je hartenwensen efficiënt en met de nodige discipline uit te voeren.

Laat de fakkel van licht en liefde stralen


“Houdt van God met geheel je hart en houdt van je broeder/zuster, zoals je houdt van jezelf”. Het is een kort en krachtig advies dat Jezus ons al 2000 jaar geleden meegaf. Hoe meer je van jezelf houdt als een liefdevol goddelijk wezen, met des te meer kracht kan je ook van de ander houden. Wees dus altijd en onder alle omstandigheden beminnelijk en vriendelijk. Zo houd je de fakkel van licht en liefde hoog.

Ben je doordrongen en breng je in praktijk de eenheid van alle mensen, ongeacht kleur, nationaliteit en hun doen en laten en, dan is elk conflict, wrok, afgunst en bitterheid opgelost. Er is dan alleen vreugde, die we allen delen.

Wees gevoelig voor anderen, maar houdt jezelf in toom. Houdt constant de vinger aan de pols. Observeer voortdurend je denken en voelen. Zodra je bij jezelf bespeurt dat je angstig, boos, verontwaardigd of geïrriteerd bent dan wel je geduld verliest of je ongenoegen laat blijken, dan zijn dat duidelijke signalen. Zelf probeer ik attent te zijn en niet terug te vallen in de oude fouten en gewoontes van mijn ego. Voor mij is dat een moeilijk proces met veel vallen en opstaan. Boos zijn op jezelf heeft een averechts effect. Daarentegen, vergeef jezelf. Vraag hulp van je begeleiders om bij een volgende uitdaging wel voor liefde te kiezen.

Het Heilig Ogenblik: uit de illusies naar Gods WerkelijkheidEind vorige eeuw kreeg “Een Cursus in Wonderen” veel bekendheid. In dit boek geeft Jezus aan hoe wij kunnen Thuiskomen bij God in zijn Koninkrijk: Dat is het ultieme doel van het leven op aarde.

Jezus wil helpen ons te bevrijden en te ontwaken uit verkeerde waarnemingen en handelswijzen van ons ego. Daartoe nodigt hij ons voortdurend
 uit zich te verbinden met God. Vraag Hem in rust en stilte, wat is hier de waarheid, wat is de Werkelijkheid gezien vanuit uw perceptie, wat wordt van mij verwacht dat ik doe. Luister dan naar de Stem namens God, de H.Geest, of je hogere Zelf, die ermee verbonden is. Jezus noemt dit het Heilig Ogenblik. Als je iets zeggen wilt, neem eerst een korte bedenktijd en gebruik het Heilig Ogenblik om je af te stemmen op Gods wenken.

Niet oordelen 

Oordeel niet, want je kunt niet oordelen. Dat is een andere belangrijke uitspraak waarop Jezus herhaaldelijk de aandacht vestigt in Een Cursus. Zolang ons denken uitgaat van verkeerde veronderstellingen, richten wij ons op een wereld van illusies. Met oordelen veroorlooft men zichzelf kwaad en geïrriteerd te mogen zijn en een alibi te bezitten om zich af te zetten tegenover anderen. Oordelen komt er op neer, dat men zich wil onderscheiden en de eigen status van onafhankelijkheid naar buiten wil brengen.

Vergeet niet dat wij allen acteurs zijn in het spel van drama en illusies met afwisselende rollen als dader en slachtoffer. God laat zijn kinderen hun fictieve spel spelen. God kent geen zonde en schuld. En straffen hoort daar evenmin bij. Dat is zelfs ondenkbaar, want God is liefde. Wat voor zin heeft het de mede acteurs te beoordelen op hun fictieve rol, die zij spelen op toneel of in film? Het werkt averechts. Jij wilt hen dan jouw werkelijkheid opdringen dat zij wel degelijk de misdadigers zijn, die zij op het toneel hebben uitgebeeld. Trek de toneelkleding uit, wordt toeschouwer en zie slechts broers en zussen om je heen, ook al willen zij nog op de planken hun rol blijven uitspelen..

Vergeven

Als het leven een virtueel spel is, wat valt er dan nog te vergeven? Toch is leren vergeven een middel bij uitstek om met zichzelf in het reine te komen en de relaties met anderen te herstellen. Als wij anderen vergeven, staat dat gelijk aan onszelf vergeven. Wij zijn immers allen deelnemers aan dit spel van illusies. Misdadigers worden ontmaskerd en moeten zich verantwoorden. Aan ons om hen te vergeven.

We mogen bewondering hebben voor de voorvechters van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Met name bewondering voor hen die veranderingen in de wereld nastreefden, zoals Ghandhi, Mandela of zuster Thérésa. Zij deden dit op serene en vredelievende wijze. Zij waren ervan doordrongen dat verzet geboren uit haat en vergelding alleen maar kan leiden tot nog meer negativiteit. Daar word je ook zelf het slachtoffer van. Het uit zich in bitterheid en irritatie. Laten we derhalve alert blijven op onze drijfveren en gevoelens. Houd steeds voor ogen, dat alleen Liefde ons uit het moeras van illusies zal halen.

Dankbaarheid tonen

“Dank u God”, drie woorden die ik hardop uitspreek en mijn aandacht gaat vanzelf uit naar de overdaad die God ons schenkt..

Wees dankbaar elkaar te mogen ontmoeten als partners op weg naar Huis.

Wees de planten en dieren dankbaar, dat zij als metgezellen de schoonheid en verscheidenheid van Gods scheppingskracht tonen.

Wees de bloemen dankbaar dat zij het leven kleur geven en wij mogen genieten van hun parfum.

Wees dankbaar dat de aarde ons huisvesting en comfort biedt.

Wees dankbaar voor de Zon, de wind, de regen en de lucht, die ons bestaan op aarde mogelijk maken.

Wees dankbaar voor alles wat wij in het leven mogen ervaren.

Wees God dankbaar.

Dankbaarheid is een passe partout die de deur naar God opent.

Het wonder van muziek


God zoeken in de muziek, is dat niet vreemd? Muziek kan een helende werking uitoefenen, je dichter bij God en jezelf brengen. Bach wordt wel beschouwd als de meest prominente componist die alle snaren van je ziel weet te bespelen. Als geen ander kan hij pijn en lijden laten opgaan in klanken van vertroosting en liefde. Met “Il Paradiso” neemt Gabriël Fauré je mee naar het Paradijs. Talloos zijn de componisten die in de muziek de snaren van je ziel raken. Gevoelens van smart en vreugde worden naar boven gehaald tot soms zelfs extatische hoogtes. De tijd is aangebroken om alle emoties in balans te brengen. Ook daar kan muziek bij helpen. De helende kracht van muziek en trillingen van licht is al ontdekt. Binnenkort worden medicijnen en farmaceutische producten met hun giftige bijwerkingen overbodig. Luister naar melodieën die God voor je componeert.

Zing en dans en wees gelukkig.

Deel 3 DE AANLOOP NAAR ASCENTIE


De catechismus leerde ons: je bent op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te komen. Alleen door de poort van de dood zou de hemel of het paradijs bereikbaar zijn. Er zijn ook Bijbelteksten die iets anders vertellen. 2000 jaar geleden zou Jezus al hebben gezegd: “het Koninkrijk is onder u, doch u ziet het niet”

“Deze vermeende tegenstellingen
 lijken moeilijk te overbruggen. De oplossing ligt in een verandering van perceptie. Niet een vergrootglas die de dingen uitvergroot, maar een bril, die een ander spectrum laat zien. Het is de verschuiving van bewustzijn, waar we naar verlangen en die bij ascentie gaat gebeuren. Het maakt een einde aan onze verwarring en inbeelding dat wij zouden leven in een wereld van afscheiding en dualiteit. Met ascentie krijgen wij een nieuwe bril van de H.Geest die de wereld laat zien zoals God deze heeft geschapen als eenheid en liefde.

ASCENTIE


Ascentie houdt in dat ziel/geest/bewustzijn met behoud van het lichaam opstijgt naar een hoger niveau van bewustzijn. De stijging van de aarde en haar bewoners naar de hogere energetische frequenties van de 4e en 5e dimensie dwingt tot geleidelijke aanpassingen aan nieuwe levensomstandigheden, ons lichaam inbegrepen. De levensvormen van mensen, flora en fauna zijn nu op koolstof gebaseerd en worden geleidelijk omgevormd en vervangen door zuivere kristallijne energie.

Ascentie verschilt wezenlijk met het overgaan via de dood. In het laatste geval verlaten wij ons fysieke lichaam en leven verder in de 4e dimensie met weliswaar een gaaf lichtlichaam maar met het bewustzijnsniveau dat we bij onze dood bereikt hebben. Bij ascentie bereiken wij de hogere 4e of zelfs 5e dimensie, terwijl wij op aarde het leven voortzetten met behoud van het fysieke lichaam. Dat past zich geleidelijk aan, hetgeen tijdelijk gepaard kan gaan met lichamelijke ongemakken, zoals velen van ons reeds ervaren.

Ascentie tilt ons bewustzijn op naar ons hogere Zelf, dat zich in de 5e dimensie zal manifesteren, overeenkomstig de door God aan een ieder geschonken blauwdruk. Het lichaam gaat weer heel en vitaal worden en zal perfect functioneren.Vrij van de beperkingen van tijd en ruimte kunnen wij als multidimensionale wezens nieuwe werkelijkheden verkennen op verschillende niveaus. Onze creatieve denkgeest zal in staat zijn paradijselijke tuinen en verrukkelijke vergezichten op te roepen.

DE GROTE SCHOONMAAK

Wij zijn de gelukkigen die individueel en collectief het proces van ascentie mogen meemaken. Alle liefdes en lichtkrachten zijn nu door God uitgenodigd te assisteren in Zijn goddelijke plan van collectieve ontwaking. In de huidige aanloop naar ascentie wordt op kosmische schaal liefde in toenemende mate naar de Aarde gestraald. Zij wakkeren het proces van opschonen aan, dat reeds volop aan de gang is. Alle op dualiteit en afscheiding gebaseerde en ingewortelde overtuigingen, tegenstellingen en gedragspatronen dienen te verdwijnen. Alleen wat liefdevol is past in de toekomstige samenleving van eenheid en creativiteit.

De duistere kanten die wij in ons bewustzijn hebben opgeslagen, worden in het goddelijk liefdeslicht geplaatst. De levens doorgebracht in eeuwenlange conflict situaties hebben hun sporen achtergelaten. Oude gevoelens van angst, verbittering, schuld en haat komen in beeld. Ontken en onderdruk deze gevoelens niet, maar hou ze tegen het licht. Breng ze in balans door tegelijkertijd naar je liefdevolle hoedanigheden te kijken. Dat zal het gemakkelijker maken jezelf volledig in evenwicht en harmonie te brengen.

Niet alleen individueel, maar ook het collectieve bewustzijn is aan een grote schoonmaakbeurt toe. Een gigantisch karwei, omdat al in een ver verleden het menselijk bewustzijn werd beknot en gecontroleerd. Prof. Zecharia Sitchin was één van de eerste geleerden, die aan de hand van in het Midden Oosten gevonden kleitabletten concludeerde, dat buitenaardse wezens de bewoners van de aarde onderwierpen aan een soort koloniaal systeem van uitbuiting. Het DNA werd gemanipuleerd en rondom de aarde werd een cordon gelegd.  Op deze wijze werd het menselijk bewustzijn afgesneden van de Universele Bron. Met hun handlangers sloten zij het mensdom op in de diepste stoffelijke sferen van de derde dimensie. De Buitenaardsen hebben zich eind vorige eeuw teruggetrokken, doch zo niet al hun handlangers.

In de huidige tijd zijn de cabal en illuminatie een allesomvattend machtsblok achter de schermen, dat de wereld nog steeds domineert en tiranniseert. Ook al weten zij, dat hun ondergang nabij is, geven zij nog niet op. Zij proberen nog steeds door te gaan met het inzetten van de meest geavanceerde technieken om mensen te onderdrukken en te chanteren. Geen enkel middel wordt daarbij geschuwd. Tot hun arsenaal behoren laser en atoomwapens, het veroorzaken van epidemieën, manipulatie van het weer met b.v. vloedgolven, het vergiftigen van aarde en voedsel door chemtrails, kunstmatige brandstichting, het uitlokken van terreurdaden en het verstrekken van valse informatie om angst te zaaien. Hun ondergang is nabij.

Nu overal in de wereld de waarheid aan het licht komt, vallen de leden van de cabal met hun handlangers één voor één door de mand. Bewondering mogen we hebben voor de vele klokkenluiders, die de moed opbrengen om de mistoestanden te onthullen en de profiteurs aan de kaak stellen. Bewondering verdienen ook de vrijheidsstrijders, die vreedzaam opkomen voor hun rechten en de dictatuur van zich afschudden.

Wil je ook pal staan tegenover misbruik en bedrog en de waarheid naar boven halen, pas dan op, dat je niet wordt meegesleurd door woede, oordelen en vergelding, die de negatieve energie in de wereld versterken. Ook al staan afschuwelijke onthullingen ons nog te wachten, blijf vanuit liefde handelen en streef naar verzoening.

DE EVENT

Steeds meer van deze misstanden worden nu bloot gelegd. De economisch/financiële, culturele en religieuze machtssystemen van de cabal zijn aan het wankelen gebracht. Dat maakt de weg vrij naar wat wel wordt aangeduid als de “Event”.

Al enige tijd is duidelijk dat de dollar niets meer waard is. Zodra het faillissement van de Federal Reserve Bank in de V.S. een feit is en de internationale kapitaalmarkten in elkaar storten, behoort het oude tijdperk tot het verleden. Het wachten gaat nu uit naar de onthulling en EVENT. Hiermee wordt bedoeld de bevestiging dat de duistere elite en hun aanhangers uit hun onwettige machtsposities zijn verwijderd. In de V.S. wordt de originele federale constitutie in ere hersteld, gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. In afwachting van democratische verkiezingen zorgen enkele betrouwbare bewindslieden voor een overgangsregiem.

Met blijvende vrede als doel, wordt een nieuw mondiaal geld en banksysteem ingevoerd, gebaseerd op goud en edele metalen. De betreffende wetten liggen al lang klaar onder de naam van NESARA (National Economic Security and Reform Act) en GESARA (Global Economic Security and Reform Act). Nieuwe valutaverhoudingen worden overeengekomen, schulden kwijt gescholden en fondsen ter beschikking gesteld voor ontwikkeling en welvaart in alle delen van de wereld.

Het cordon rond de aarde is inmiddels goeddeels doorbroken, zodat steeds meer liefdesenergie vanuit de kosmos de aarde bereikt. Ook met de grote schoonmaak worden goede vorderingen gemaakt, Zo worden de voorwaarden geschapen om de ascentie spoedig te laten gebeuren. God neemt uiteraard de beslissing wanneer de poort naar een nieuw gouden tijdperk wordt geopend.

Wij mogen met onze vrije wil zelf beslissen of wij uit onze droomwereld willen stappen. Zijn wij bereidt wakker te worden dan hervinden wij dankzij een verlicht bewustzijn, Gods Werkelijkheid. Terug in onze oorspronkelijke staat van eenheid en liefde en verbonden met alles en iedereen, worden wij uitgedaagd een nieuwe manier van samen leven vorm en inhoud te geven. Er is sprake van een duizendjarige opbouw periode om ten slotte het gouden tijdperk ten volle te realiseren. Met de eigen goddelijke krachten, die we nog nauwelijks ontdekt hebben en met hulp vanuit het gezelschap van de Hemel, gaat het ons lukken.

ZICH VOORBEREIDEN OP ASCENTIE

Wij zijn geroepen de nieuwe wereld te ontwerpen. De wereld opnieuw vorm te geven en haar in een goddelijke licht te laten schitteren. Geef je oude percepties op de werkelijkheid op, de tegenstellingen, welke je overal meent te ontwaren. Deze oude illusies persifleren het wereldbeeld en roepen conflictsituaties op. Ze zijn aan een grondige metamorfose toe. God heeft architecten nodig die vanuit hun ware Zelf creëren en uitvoerders die de wil van God in acht nemen. God laat ons de vrije hand om te creëren wat ons hart wenst. Visualiseer jezelf als gezond en krachtig, een jonge God, die zijn hartenwensen vervuld ziet in de toekomst.

Vereenzelvig je met je goddelijke Zelf en voel je verenigd met de Schepper en de schepping. Hij, die ten alle tijden tegenover iedereen en in alle omstandigheden liefde uitstraalt, onvoorwaardelijk, ongeacht onze gedragingen. Open je hart voor het goddelijk veld van liefde dat ons omringt en nu op een schaal die we nooit eerder ervaren hebben. Het werkt als een genezende kracht die ons weer laat schitteren in onze ware gedaante als perfecte goddelijke wezens van liefde.

Neem afstand van wat jij denkt dat het de werkelijkheid is. Durf je routine, je automatisme en dagelijkse bezigheden af en toe te onderbreken voor enige rust en bezinning. Anders blijf je barrières opwerpen voor ascentie. Te veel mensen leven gehaast, hebben last van stress, willen niets missen en laten radio’s en T.V.’s aanstaan, evenals hun mobieltjes, computers en laptops. Het resultaat is dat zij overspoeld worden met kleine dingen, waar het ego aan verslaafd is, de wereld van illusies. Laat niet de opiniemakers voor ons beslissen en voorschrijven hoe wij moeten leven; het is van belang nu zelf het roer in handen te nemen.

Focus op de toekomst. Laten we de tijd nemen om zich te verdiepen in wie we zijn en zoeken naar een nieuwe wijze van samenleven. Samen een duurzame wereld scheppen, waarin iedereen veilig kan genieten van vrijheid en welvaart. In ons digitale tijdperk van automatisering wordt het zware en monotone werk door robots geleidelijk overgenomen. Het is één van de vele voorspelbare veranderingen. Hoe spelen we hierop in? Hoe kunnen we oude concepten als “met werken en ons brood verdienen” en “carrière maken“ omzetten in productief willen zijn op gebieden waar onze talenten en vaardigheden liggen en wij daar plezier in beleven? Hoe kunnen we toegroeien naar een wereld van eenheid en harmonie?

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Goed voorbeeld, doet goed volgen, is een oud spreekwoord. Het is een misvatting te denken dat we kunnen volstaan met de misdadige elementen uit onze samenleving te verwijderen. Wij allen dragen verantwoordelijkheid voor het al of niet in standhouden van een illusoire wereld. Neem de eigen percepties onder de loep, verander ze waar nodig en breng ze in praktijk, hoe lastig dat ook moge zijn.

Ascentie zal zich pas voltrekken nadat de scheppingskracht van het collectieve bewustzijn een kritische massa heeft bereikt. Het ontwaken van bewustzijn van het individu en dat van de collectiviteit volgt eigen wegen. Zij zijn niettemin met elkaar verstrengeld. Het is moeilijk om ondanks de vorderingen die gemaakt worden exacte tijden voor de ascentie te voorspellen.

Ascentie verdient meer bekendheid te krijgen. Het zal het maken van de juiste keuzes voor de toekomst ten goede komen. Meer bekendheid en elkaar aanmoedigen draagt ook bij aan het bereiken van een kritische massa die de ascentie zal uitlokken.Helaas krijgt het fenomeen ascentie nog te weinig publieke aandacht en ook al is men er mee vertrouwd dan prefereren veel mensen een afwachtende houding aan te nemen. Desondanks dragen ook zij, als generatoren van nieuwe energie bij aan de bevrijding van de mensheid, eenvoudig door er te zijn en het goede te willen.

CHARTER VOOR KOSMISCHE SAMENWERKING

Zodra de sluier voor onze ogen is verdwenen, zullen we verbaasd staan over het spectaculaire uitzicht. Ruimtegrenzen vormen geen obstakel meer. De aarde vormt weer een volwaardige deelnemer van de Galactische Federatie. Laten we ons verheugen op het terugzien van dierbare familie, vrienden en geestverwanten.

Ik breng het kosmische aspect van ascentie naar voren, omdat ik geboren ben op de dag van de ruimtevaarder en geïnteresseerd ben in samenwerking op kleine en internationale schaal en nu ook met onze buren in het universum.

Niet alleen met graancirkels en UFO’s die rond de aarde cirkelen maken zij ons attent op hun aanwezigheid. In talrijke gechannelde boodschappen berichten woordvoerders van buitenaardse volkeren en hemelrijken, dat zij op diverse terreinen reeds actief zijn b.v. in het uitschakelen van nucleaire wapens ten einde wereldoorlogen te voorkomen.

Hun bereidheid tot samenwerking strekt zich ook uit tot hulp bij de opbouw van een vijf dimensionale wereld. Met name hun geavanceerde technologie biedt oplossingen voor herstel van gezondheid, het ontgiften en duurzaam maken van de aarde, het toepassingen van vrije en duurzame energie en het oplossen van de ongelijkheid in de wereld.

De uitgestoken hand van onze buiten- en binnenaarde familieleden en vrienden is een welkom gebaar, waarvoor we dankbaar mogen zijn. Het wordt tijd de karikaturen die bewust in Hollywood films werden vertoond om angst en sensatie te ontketenen, uit ons hoofd te zetten.

Ten einde elke nog aanwezige angst of twijfel weg te nemen, heb ik een Kosmisch Charter* ontworpen. Eigenlijk is een Charter niet nodig. Volstaan kan worden met de belofte dat alle deelnemers aan de kosmische federatie zich door Liefde laten leiden in wederzijds respect voor de unieke eigenschappen van ieder wezen. Het erewoord van allen in ons melkwegstelsel is voldoende. Het overeenkomen van een Charter zie ik als een bevestiging van onze intenties.

De tijd van ascentie is aangebroken. Hoeveel levens hebben we niet naar het allergrootste avontuur aller tijden verlangd? Eindelijk worden wij van de eigen betovering bevrijd. De werkelijkheid te aanschouwen in een paradijselijk licht nodigt ons uit tot dansen, feestvieren en creëren. Of beter gezegd, co-creëren met God en met allen aan de slag gaan, die naar een nieuw gouden tijdperk van eenheid en liefde uitzien.

*Oproep tot samenwerking en Charter voor een Kosmische Alliantie” 

CHARTER VOOR EEN KOSMISCHE ALLIANTIE

1. In het melkwegstelsel verbinden alle bewoners zich om met behoud van hun eigen aard met elkaar samen te werken in een Kosmische Alliantie ter bevordering van vrede en harmonie. Deze komt ten goede aan de kwaliteit van alle leven: creativiteit, vreugde, schoonheid en overvloed voor allen.

2. In deze Kosmische gemeenschap zijn onvoorwaardelijk Liefde en Eenheid het Universeel Principe en het leidend beginsel voor alle volkeren en deelnemers. Zij worden geacht dit uit hun hart komend beginsel in al hun doen en laten tot uitdrukking te brengen.

3. Gelijkheid, openheid en transparantie zijn de kenmerken van de samenwerking, waarvan niemand wordt buitengesloten. Voorkomen wordt dat door machtsmisbruik en intolerantie er discriminerende voorschriften en systemen worden geschapen op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied.

4. Er is onderling vertrouwen en wederzijds respect voor de verschillen in ontwikkeling en bewustzijn evenals voor de verschillende talenten, die als wederzijds aanvullend worden beschouwd in het evolutie proces.

5. De KOSMISCHE RAAD, die het gehele melkwegstelsel op evenwichtige wijze representeert, is samengesteld uit op democratische wijze gekozen vertegenwoordigers van alle deelnemende volkeren die leven op, in en buiten de aarde. De raad communiceert en legt verantwoording af aan alle volkeren; haar werkwijze is transparant.

6. De Raad adviseert, neemt initiatieven en bemiddelt ter bevordering van de eenheid en het gemeenschappelijk welzijn, waarbij tegenstellingen door overleg worden overbrugd. Hij ziet er op toe, dat de interactie tussen alle levende wezens leidt tot wederzijds elkaar stimuleren zich op eigen wijze te ontplooien in bewustzijn en manifestatie, zonder enige vorm van dwang of manipulatie.

Met vriendelijke groeten,
Winfried Meier