Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 13 november 2017

Jezus: Liefde is vanzelfsprekend het tegengif tegen angst en is alles wat Werkelijk is. / 9 November, 2017 / door John Smallman


Jezus:
Liefde is vanzelfsprekend het tegengif tegen angst en is alles wat Werkelijk is.
9 November, 2017 / door John Smallman

Er is slechts Een, maar Die is oneindig omvangrijk en Die is Jullie als Een met de Bron, jullie Schepper, van Wie jullie nooit en te nimmer kunnen worden afgescheiden. Ontspan dus, alles is goed en zal dat ook altijd zijn, zoals jullie volledig zullen begrijpen wanneer jullie ontwaken uit de droom die jullie hele tijdperken lang zoveel pijn en lijden hebben veroorzaakt. Het menselijke collectief heeft het besluit genomen om te ontwaken en dus is het proces van ontwaken begonnen.

De chaos, pijn en lijden, hetgeen wereldwijd plaats vindt, is een wezenlijk onderdeel van het proces, want dit brengt noodgedwongen de onmisbare noodzaak van zeer grote veranderingen in de menselijke gewoontes, denken, gedrag en overtuigingen in jullie bewustzijn. Wanneer deze veranderingen niet georganiseerd en uitgevoerd worden, zal het vermogen van jullie planeet om leven te ondersteunen, hetgeen al ernstig is aangetast, verder verzwakken totdat het verzinkt in een langdurig onvruchtbare toestand om zichzelf te herstellen en te vernieuwen. Maar dat zal niet gebeuren omdat de collectieve menselijke intentie om te ontwaken door de hele schepping krachtig wordt ondersteund.

Sta jullie zelf niet toe om te verzinken in twijfel of wanhoop wanneer jullie kijken en luisteren naar de hoofdstroom media terwijl deze zich uitsluitend richten op drama en lijden. Er is een enorme hoeveelheid opbeurend en inspirerend nieuws, goed nieuws, dat de hoofdstroom media over het hoofd zien en dat kunnen jullie eenvoudig gerapporteerd vinden op het wereldwijde web. Er zijn reportages van verbazingwekkende veranderingen in houdingen die wijzigingen brengen die momenteel plaatsvinden in de gedachtepatronen van de mensen, die nieuwe en opbeurende ideeën voortbrengen die snel ontwikkeld zullen worden voor het hoogste goede voor allen.Dit is waarlijk een tijdperk van verandering. “Hier is niets nieuws aan”, zouden jullie kunnen zeggen, want, omdat ik er zeker van ben dat jullie dat allemaal weten, verandering is de enige constante in jullie denkbeeldige wereld. En toch is er heel zeker iets nieuws!

Verandering is er voortdurend doorheen het “leven” van de illusie geweest, maar het is een zich herhalende verandering geweest, een cyclus van veranderingen die, terwijl ze plaatsvinden en zich herhalen, voor de mensheid vaak nieuw leken. Echter, de levensduur van de mensheid is, in vergelijking met het universum, uiterst kort en dus schijnen deze steeds maar weer herhalende veranderingen jullie toe als iets nieuws en geregeld totaal onverwacht. Klimaatverandering bijvoorbeeld! Jawel, het gebeurt en het lijkt een probleem voor jullie te zijn, mogelijk zou het zelfs een catastrofe kunnen worden! Maar het is niet nieuw, het is gewoon een onderdeel van de voortdurende cyclus van veranderingen die een integraal onderdeel zijn van de illusie die jullie opgebouwd hebben om er afscheiding in te ervaren. Het brengt aantoonbaar veel onenigheid teweeg wanneer aan de ene kant mensen geloven dat het gebeurt, het ontkennen, of de verwachting er van gebruiken om bij anderen angst te veroorzaken om zo hun eigen persoonlijke agenda’s te bevoordelen voor wat niets meer dan uiterst kortstondig gewin zou kunnen zijn.

De illusie is een heel slim idee – het is een idee, meer niet – om overtuiging aan het idee van afscheiding, die jullie verkozen te ervaren, toe te voegen. Nu lijkt het volledig buiten controle geraakt te zijn. Klimaatverandering, uitputting van natuurlijke bronnen, of jullie eigen waanzinnige keuzes om je in te laten met strijd, alles lijkt zich te richten op de onvermijdelijke vernietiging van de mensheid. En omdat de algemene opvatting onder degene die geloven dat klimaatverandering optreedt vanwege de industriële activiteiten van de mensheid gedurende de laatste paar honderd jaren en vooral de laatste vijftig jaar, zal de sterke noodzaak en wil om de vele veranderingen in de manier van leven, door de geïndustrialiseerde landen omarmd en aangemoedigd, tot stand gebracht worden.

Veel beminnelijke mensen werken heel effectief en in stilte achter de schermen om er zeker van te zijn dat de veranderingen in de houdingen van de mensheid, die zich wereldwijd voordoen, worden geïntegreerd en gedeeld zodat de families, bedrijven, politieke partijen, religieuze organisaties en landen, praktisch, filosofisch en spiritueel,  allemaal uitkomen op dezelfde bladzijde. Dit harmonieuze samensmelten en zich vermengen van mensen van over de hele wereld bevordert het groeiende besef dat allen een zijn, dat wat de ene ook doet, zegt, of zelfs denkt, de hele mensheid beïnvloedt. Naarmate dit besef groeit en zich versterkt, verspreidt zich een intens verlangen om een positief en actief onderdeel van deze noodzakelijke veranderingen te zijn door de hele mensheid en dit is op dit moment aan het gebeuren.

Over de hele wereld vormen zich nieuwe groepen om de kwesties die het welzijn van de mensheid bedreigen, zelfs haar absolute overleving, aan te pakken en via de communicatiesystemen die gedurende de laatste vijftig jaren ontwikkeld zijn, zijn ze in staat om andere gelijkdenkende groepen te vinden en bijna ogenblikkelijk op elkaar te reageren. Deze nieuwe groepen worden steeds effectiever naarmate ze zich bij elkaar aansluiten en ideeën delen om alle kwesties die jullie fysieke welzijn bedreigen, vreedzaam en harmonieus op te lossen.

Op dit moment gebeuren er waarlijk verbazingwekkende dingen op Aarde en de vruchten van deze gebeurtenissen zullen spoedig in enorme oogsten worden geleverd om aan alle levende wezens ten goede te komen. De mensheid is niet de enige levensvorm op de Aarde om te profiteren van deze oogsten, ofschoon deze zichzelf absoluut als de belangrijkste beschouwt. Maar jullie zijn natuurlijk allemaal van elkaar afhankelijke aspecten van het ecosysteem dat op de Aarde werd neergezet toen deze levende bewuste wezens begon te onderhouden. En, door de tijdperken heen, heeft dit ecosysteem vele grote veranderingen ondergaan en ogenschijnlijke omkeringen van voorspoed.

Met de moderne technologie en liefdevolle intentie kunnen en zullen jullie een enorm verbeterd ecosysteem vestigen dat alle levensvormen ondersteunt, terwijl de behoefte voor de ene vorm om zich te voeden met de andere wordt verminderd en daarna verwijderd. De enorme schade die is ontstaan door de mijnbouw, boren en andere industriële activiteiten, plus het massale dumpen van afvalproducten van een uiterst giftige aard, zal worden teruggedraaid en de gebieden waar dit heeft plaats gevonden zullen worden gezuiverd en hersteld. Vrede en harmonie zullen strijd en lijden vervangen, naarmate jullie steeds beter leren je volledig bezig te houden met jullie ware aard, Liefde en alle levensvormen te behandelen met de eer en het respect dat hen toekomt.

Zoals jullie de afgelopen jaren zo vaak is verteld: “Jullie zijn Liefde.” Liefde is alles wat bestaat. Ze is eeuwig, al het andere is illusoir en zal niet blijvend zijn. Diep binnenin je weten jullie dat, maar om afscheiding te ervaren moesten jullie dat verliezen of vergeten en net doen of Liefde bij elkaar gezocht moest worden. De menselijke ervaring – geboorte, ontwikkeling van het beginstadium  door de kindertijd heen naar volwassenheid, rijpheid, ouderdom en dood – om te kunnen lukken vereist liefde en zo doet de hulpeloosheid en afhankelijkheid, die de eerste fasen van de menselijke ontwikkeling zijn, de natuurlijke impuls van de moeder voor liefkozing en zorg – liefde – groeien terwijl ze het kleintje voedt. Zonder deze liefhebbende zorg en aandacht zal het niet overleven.

Maar het kleintje moet ook worden beschermd omdat de omgeving niet veilig is. Daarom, samen met de intense en diepe liefde voor het hulpeloze kind, ontwikkelde zich angst en werden er manieren van verdediging uitgevonden om deze ongastvrije omgeving te neutraliseren. Angst is de beleving van afscheiding en daaruit vloeit wantrouwen voort en de gevoelde noodzaak van preventieve actie in de vorm van aanval op een ander om zijn eigen gebied te beschermen.

Liefde is vanzelfsprekend  het tegengif tegen angst en is alles wat Werkelijk is, alles wat bestaat, want Deze is eeuwig, eindeloos en onveranderlijk. Zoals ik hierboven zei: “Jullie zijn Liefde!” Jullie hebben je ervoor verborgen door een sluier of een scherm van vergetelheid te plaatsen tussen Haar en jezelf. Maar omdat Ze jullie ondersteuningssysteem van je leven is, in feite de levenskracht die ieder moment door jullie heen stroomt, is Dit jullie enige ware behoefte. Jullie zijn je ervan bewust en zoeken haar buiten jezelf want, als kind, leerden jullie als je feitelijke menselijke beleving dat ze van je moeder kwam en soms van je vader. Jullie zoeken echt naar een vervanger voor je moeder of vader om te bewijzen dat jullie het waard zijn om van gehouden te worden en van grote waarde zijn, zelfs wanneer jullie kindertijd beroofd was van ouderlijke liefde.

Liefde zetelt permanent en eeuwig binnenin jullie en het is de enige plek waar jullie Haar kunnen vinden. Hoe? Door naar binnen te gaan en jullie harten te openen om Haar te ontvangen. Jezelf accepteren is de eerste stap om de Liefde binnenin jezelf te vinden. De wereld waarin jullie jezelf als mensen ervaren is zeer oordelend en er zijn er maar zeer weinig die opgroeien zonder zich in zekere mate ongeschikt te voelen, niet goed genoeg of zelfs waardeloos en nutteloos. En natuurlijk, omdat er grote nadruk gelegd wordt op superioriteit, academisch of in de kunst of sport en omdat er maar een paar die klasse bereiken, is de overgrote meerderheid gevoelig voor een lage eigenwaarde.

Dit is de reden waarom alle boodschappen die in deze tijd worden doorgegeven zo sterk de nadruk leggen op de goddelijke waarheid die door de overgrote meerderheid is vergeten en onbekend is, dat jullie allemaal, zonder enige uitzondering, de perfecte kinderen van God zijn. Als zodanig worden jullie oneindig en eeuwig bemind door jullie hemelse ouders – Moeder/Vader/God – en door minimaal eenmaal per dag naar binnen te gaan om alleen rustige tijd door te brengen in jullie eigen heilige tabernakel, kun je deze Liefde vinden, de levenskracht, die trouw verblijft binnenin jezelf, door ieder zelfoordeel of kleinering van jezelf los te laten en Haar toestaan om jullie harten te vullen.

In eerste instantie is het verleidelijk om tegen jezelf te zeggen dat dit dwaas is, dat je niet goed genoeg bent, dat God onmogelijk van je zou kunnen houden omdat … en hier som je voor jezelf alle redenen op waarom je weet dat dit waar is.

Welnu, zoals ik en vele anderen jullie vertellen, dit kleineren van jezelf en dat negatief zelfoordeel is volledig ongegrond. Jullie besteden veel te veel tijd om jezelf met anderen te vergelijken, die jullie beter als jezelf zien om zo je eigen lage zelfoordeel te bevestigen.

Doe dat alstublieft niet! Jullie kozen er voor om als mens te incarneren om de lessen te leren die jullie kozen en, als mens, hebben jullie alles wat jullie nodig hebben om je gekozen pad te volgen. En natuurlijk kunnen jullie dat in iemand anders niet veranderen, in feite zouden jullie dat niet willen. Dus, accepteer jezelf gewoon zoals je bent, een perfect kind van God, terwijl jullie op hetzelfde moment het leven ervaren als een beperkt menselijk wezen, als iemand die fouten maakt. Hierin ben je niet anders dan wie dan ook, want ieder mens – en er bestaan geen uitzonderingen – maakt fouten.

Fouten maken deel uit van de menselijke leerschool en ze zijn een weg naar wijsheid, indien aangegrepen en begrepen. Zonder enige twijfel hebben jullie allemaal het gezegde gehoord: “Vergissen is menselijk, vergeven goddelijk!” Welnu, als mens zullen jullie je vergissen en omdat jullie echt goddelijke wezens zijn, jezelf dan vergeven voor de vergissingen die jullie maken. Tenslotte, God doet dat, ogenblikkelijk, op het moment dat jullie je vergissen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra