Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 september 2017

Jezus: Wanneer jullie je naar binnen keren, naar je heilige innerlijke toevluchtsoord, ......... / 29 augustus 2017 / door John Smallman


Jezus: 
Wanneer jullie je naar binnen keren, naar je heilige innerlijke toevluchtsoord, vinden jullie vrede en bevrijding van angst en zorg.
29 augustus 2017 / door John Smallman

Ik wil jullie gewoonweg geruststellen dat het gros van de mensheid in het zuiveringsproces zit van enorme hoeveelheden geringschatting en van het niet accepteren van zichzelf dat binnenin begraven heeft gelegen en dat moet en zal worden losgelaten, want jullie zijn nu klaar om verder belangrijk innerlijk werk te doen. Het maakt jullie zeer van streek omdat jullie al een heleboel innerlijk werk gedaan hebben en dachten dat jullie er klaar mee waren. Maar, natuurlijk, als mensheid is dit een constant doorgaand proces. Niettemin, wanneer alles wat begraven en ontkend is geweest uiteindelijk gezien en losgelaten is, voelen jullie jezelf vrij om te groeien en te ontwikkelen naar een bewustzijn van jullie ware status – Eenheid – hetgeen is waar ontwaken over gaat.

De hele mensheid is nu op een hoog versneld pad naar ontwaken. Het is zowel opwindend alsook verheffend en tegelijkertijd heel van streek makend, want jullie lijken, spiritueel gesproken, je gevoel van richting verloren te hebben. Echt waar, het is een tijd om het leven voor jullie te laten ontvouwen, net zoals jullie dat oorspronkelijk gepland hebben, in plaats van het te sturen vanuit je menselijke en egoïstisch perspectief, dat bijna altijd resulteert in pijn en teleurstelling.


Eonen lang hebben jullie geprobeerd je levens te beheersen en te sturen, alsook dat van jullie naasten en meest dierbaren en ook, wanneer jullie een effectieve machtsbasis konden vestigen, die van andere culturen, geloofsovertuigingen of landen. Uiteindelijk is tot het menselijke collectief het besef doorgedrongen dat dit niet kan en zal werken, want niemand wil door een ander gecontroleerd en gestuurd worden en dat hoort ook niet!

Ieder van jullie is een geliefd kind van God, Een met de Bron, maar drukken ongedwongen je persoonlijke creatieve vermogens uit, terwijl jullie terugreizen van afscheiding naar Eenheid. Echter, menselijke egoïstische karaktereigenschappen, persoonlijk en collectief, zijn door de eonen heen stevig ingeworteld en dus kost het een heleboel tijd om deze uit te roeien en af te danken.

De voorbereiding hierop is al meer dan driehonderd jaar aan de gang en zeer onlangs werd het omslagpunt bereikt toen er voldoende van jullie zich volledig bewust werden van de waanzin van deze algemene, persoonlijke en egoïstische agenda’s uit eigenbelang om het begin van het proces van loslaten op te starten. Dit versnelt nu zeer sterk, zoals de toename van wereldwijde conflicten duidelijk maken, van een op een tot internationaal.

Het doel en de intentie van deze conflicten is om zo uitgebreid mogelijk de absolute noodzaak van grote veranderingen in de fundamentele overtuigingen van de mensheid en aannames duidelijk te maken, die, tot zeer recent, volledig gebaseerd waren op het ego.

Het is voor iedereen onmogelijk om eerlijk te beweren dat meer wettelijke voorschriften en meer geweld om deze af te dwingen, de kwesties en problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zullen oplossen. Het is heel duidelijk dat ze alleen met harmonieuze samenwerking kunnen worden opgelost en dat betekent dat diep ingesleten geloofsovertuigingen, die door de diverse rassen, culturen en religies worden vastgehouden, moeten worden afgedankt. Geloofsovertuigingen – filosofisch, economisch, politiek of religieus – leiden, zoals jullie verleden heel helder aantoont, tot uiterste verdeeldheid. Niettemin heeft de mensheid er zich uit angst eonen lang aan vastgeklampt, want door ze vast te houden leken ze mensen bij elkaar te brengen. En dat deden ze, maar alleen als groepen, in hevige oppositie tegen andere groepen en die natuurlijk en onvermijdelijk tot conflicten leidden.

ALLE CONFLICTEN WORDEN AANGEDREVEN DOOR TEGENGESTELDE EN ONGEGRONDE INTOLERANTE GELOOFSOVERTUIGINGEN!

Geen enkel geloofssysteem is ooit volledig juist en geen enkel geloofssysteem verleent iemand het recht of de autoriteit om een ander te overheersen of te sturen. Jullie sociale, nationale, politieke, economische, religieuze en internationale systemen, organisaties en overheden hebben regels en voorschriften ingevoerd zodat de mensen zich zullen aanpassen en gehoorzamen. Maar echt waar, regels en voorschriften zouden alleen maar gebruikt moeten worden als een duidelijke manier om gedragsnormen over te brengen die voor iedereen veilig en eerlijk werken, normen die iedereen blij accepteert en eert.

Tegelijkertijd is het absoluut onontbeerlijk dat de overtuigingen die jullie vasthouden open gehouden worden voor nieuwe informatie wanneer deze zich aandient, zodat jullie overtuigingen zich kunnen ontwikkelen. Evolutie is een belangrijk onderdeel van de thuisreis van verdeeldheid naar Eenheid. De Spaanse Inquisitie werd in werking gesteld om degenen, wier overtuigingen niet volledig in lijn stonden met het dogmatische voorschrift van de Roomse Kerk in die tijd, te onthullen en te vernietigen, terwijl een nieuw tijdperk van wetenschappelijke ontdekkingen ontstond, die talrijke feitelijke vergissingen in dat autoritaire systeem aan het licht brachten.

Wat er echter door de eonen heen gebeurd is en wat over het algemeen tot de dag van vandaag geaccepteerd wordt, is dat degenen die aan de macht waren de regels en de voorschriften maakten om “een geloofssysteem” in te voeren dat hun eigen egoïstische agenda dient en dat de rest deze moet eren en gehoorzamen. Diegenen “aan de macht” stellen zichzelf herhaaldelijk boeven deze wetten, nooit verplicht om deze op te volgen of er zich aan te conformeren, maar deze alleen gebruiken in schaamteloze dienst aan hun eigen persoonlijke agenda’s.

Nu dit egoïstische gedrag voor iedereen gemakkelijk en duidelijk te zien is en erkend wordt als volledig ongepast, zijn jullie in staat om de vele noodzakelijke veranderingen in jullie systemen van bestuur aan te brengen – staatkundig, cultureel, internationaal, economisch en religieus – zodat de belangen van iedereen op de Aarde eerlijk en in het voordeel van iedereen behandeld kunnen worden. De mensheid heeft er collectief voor gekozen om het systeem, dat zoveel pijn en lijden heeft veroorzaakt, af te danken en te vervangen door een dat op Liefde gebaseerd is.

Liefde is jullie ware aard. Dit is altijd zo geweest en uiteindelijk duiken, binnen jullie denkbeeldige droomwereld van afscheiding, herinneringen aan jullie ware aard binnen je blikveld op, in het begin alleen tijdelijk wanneer jullie met liefde voor familie en partners vervuld zijn en daarna meer algemeen wanneer het besef duidelijk wordt dat jullie meer dan voldoende Liefde hebben om te delen en heinde en ver uit te breiden. Dit besef brengt deze Liefde binnenin jullie automatisch breeduit over omdat jullie niet afgescheiden zijn, jullie zijn Een en daarom, wat jullie verwezenlijken, verwezenlijkt iedereen! Niet onmiddellijk en bewust, maar desalniettemin, diep binnenin hen groeit en intensiveert dat besef totdat ze zich bewust worden en hiermee breiden ze de Liefde die van jullie uitstroomt verder uit. Dit is waar de Tsunami van Liefde helemaal over gaat.

Ben jezelf en stop met proberen te zijn wat je angstig denkt dat anderen van je verwachten of van je eisen. Jullie kunnen alleen maar jezelf zijn en het proberen iemand anders dan jezelf te zijn is uiterst vernielend – fysiek, geestelijk en emotioneel – voor dat deel van jullie dat je beperkte menselijke vorm bewoont. Jullie worden depressief en ongelukkig en gevoelens van waardeloosheid worden sterker. Jullie zijn, ieder van jullie zonder uitzondering, een meest glorieus kind van God. Hoe zouden jullie dat niet kunnen zijn wanneer God jullie, vanuit zijn onbegrensde Liefde, heeft geschapen voor eeuwige VREUGDE! In werkelijkheid verkeren jullie altijd in eeuwige vreugde, het is alleen maar dat die sluier, die jullie tussen jezelf en de Werkelijkheid hebben opgetrokken, tijdelijk die waarheid en de daar bijbehorende eeuwige vreugde voor jullie verhult.

Ga minimal eenmaal per dag naar binnen om je met het onblusbare goddelijke Licht te verbinden – JULLIE Licht – dat altijd binnenin je verblijft en je toestaat te accepteren dat jullie een perfect goddelijk wezen zijn dat op dit moment een zeer tijdelijke en onwerkelijke ervaring van afscheiding heeft. Wanneer jullie jezelf toestaan om jezelf te accepteren, vallen je angsten en zorgen van je af en voelen jullie de warmte en troost van het Liefdesveld dat jullie in ieder moment van je eeuwige bestaan omarmt. Dit geeft jullie de kracht om, met vertrouwen en vastberadenheid, door te gaan op je menselijk pad en te luisteren naar en te vertrouwen op je intuïtie, die vanuit je hart gevoed wordt, in plaats van te vertrouwen op de ernstig beperkte intelligentie van jullie menselijke denken.

Jullie weten dat je menselijk denken een ernstig gebrek heeft aan wijsheid en intelligentie want jullie zien de effecten hiervan rondom je heen in de conflicten en de verwarringen die zich voortdurend voordoen. Wanneer jullie binnenin gaan, naar je heilige innerlijke toevluchtsoord, in het centrum van je hart, vinden jullie vrede en bevrijding van angst en zorg. Dit alleen al toont aan dat dit is waar de waarheid kan worden gevonden. Jullie kunnen die niet buiten jezelf vinden, bij anderen, ofschoon anderen beminnelijk ontmoeten, jullie zal helpen om de waarheid binnenin jezelf te vinden. Er is maar Een Waarheid. Maar, als mensheid ervaren jullie Deze op je eigen persoonlijke manier.

Niemand heeft ongelijk. Maar als mens demonstreert iedereen maar een klein deel van die Waarheid, zelfs ondanks dat binnenin iedereen de gehele Waarheid eeuwig aanwezig is.

Daarom, plaats bij het ontwaken en voor het slapen gaan de intentie om alleen maar beminnelijk te zijn, welke situatie zich dan ook voordoet en in welke stemming jullie je ook bevinden en geniet dan van de vrede die de dag je brengt terwijl je door je aardse bezigheden gaat.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra