Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 28 april 2017

Berichten van Aartsengel Michael Verenigd Spiritueel Bewustzijn /1 februari 2017 / Via Ronna Herman / geplaatst 28 april 2017

Berichten van Aartsengel Michael
Verenigd Spiritueel Bewustzijn
1 februari 2017 /  Via Ronna Herman / geplaatst 28 april 2017


Geliefde Meesters,

De winden van veranderingen blazen sterk binnenin jullie innerlijk en buitenwerelden en jullie voelen je vaak te worden getuimeld door de winden van lotsbestemming.

Jullie worden gebombardeerd met zo veel nieuwe informatie dat jullie lichaam en brein overladen zijn. Alles is zo snel aan het veranderen in jullie wereld dat jullie niet langer kunnen afhangen van wat werd beschouwd de norm te zijn en er is zo’n overvloed van informatie dat het moeilijk is te weten wat te geloven. Oude concepten worden bijgewerkt en de filosofieën van de Oostelijke en Westelijke werelden vermengen zich als hogere uitbreidende waarheden en worden gepresenteerd om jullie te leren zoals de mensheid zich inspant om spirituele volwassenen en meesters te worden van hun bestemming.

Er zijn vele paden voor ver-LICHT-ing en vele variaties en niveaus van de waarheid; maar, de universele wetten  en de waarheid van de Schepper zijn onveranderlijk.

Er zijn essentiële waarheden in iedere religie en wanneer jullie het van dogma ontdoen, het door de mens gemaakte bijgeloof en beperkingen, zullen jullie vinden/ontdekken dat zij allen meer overeenkomsten bevatten dan verschillen. In plaats van het bekritiseren of be(ver)oordelen van de overtuigingen van anderen, zou het niet beter zijn om een gemeenschappelijke basis van begrijpen te zoeken? De meerderheid van de mensheid heeft geen idee over de oorsprong van de belangrijke overtuigingen van andere religies en toch is er veroordeling van alle overtuigingen die niet iemands eigen zijn. De kernoorzaak van al de oorlogen in het verleden en de oorlogen die momenteel woeden rond de wereld zijn gebaseerd op tegenstrijdige religieuze overtuigingen – hoe verdrietig en hoe nutteloos. Er kunnen geen winnaars zijn; iedereen verliest in de woede en furie voor overheersing die door en door  is op de Aarde.

Ik heb mijn boodschapper gevraagd te onderzoeken en jullie te geven een samenvattend/bekorte inhoud van sommige van de overeenkomsten en de verschillen tussen de Oost- en West-wereldbeelden, evenals een samenvattend/bekort overzicht van de  grote religies van de wereld, verleden en heden. Het is belangrijk dat jullie de gewoontes en overtuigingen van jullie broeders en zusters rond de wereld begrijpen zo jullie vooruit moeten gaan op het pad van hereniging en harmonie.

**(HET WOORD “RELIGIE” IS VAN HET LATIJNSE WOORD “RELIGARE”, WAT BETEKENT: BINDEN). RV (Ronna Vezane)

De mensheid is geleidelijk aan het bewegen verder dan het nauwe concept van isolatie en seculaire “religie” naar de uitbreidende en samenhangende waarheid van spiritualiteit waarbij jullie naar binnen keren en verbinden met jullie eigen Goddelijke Bron voor de waarheid van de Schepper en universele wetten om jullie te begeleiden, in plaats van jullie tot iemand te wenden waarvan jullie denken dat deze meer deskundig en veelvermogender is dan jullie.
In het verleden, is de mensheid voornamelijk van een kuddestaat mentaliteit geweest en het is een gangbare praktijk geweest de door de mens gemaakte religieuze wetten te volgen zoals bepaald/omschreven door anderen: dogmatische overtuigingen of bijgeloven welke vaak  waren/zijn doordrongen van angst.

Hieronder zal de lijst worden vermeld van de overeenkomstenen en ook wat van de verschillen:

OVEREENKOMSTEN: CONCEPT VAN GOD

Inzicht volgens het Oosten: Het geloof in een Opperste Godheid, de maker van alle Zielen en alle dingen en kleinere goden.

Inzicht volgens het Westen: Het geloof in een Opperste Godheid, de maker van alle Zielen en alle dingen, inbegrepen engelwezens en Hemelse gastheer.

DOOR REDDING EN GOD’S WIL:

Inzicht volgens het Oosten: Redding is door strikte gehoorzaamheid aan God’s wil en de afdaling van Zijn genade door spirituele verlichting.

Inzicht volgens het Westen: Redding is door strikte gehoorzaamheid aan God’s wil, doorgaans door een messias, profeet, predikant of priester.

VOLGENS GOED GEDRAG:

Inzicht volgens het Oosten: Moreel leven is essentieel voor spirituele vooruitgang, want onrechtvaardige gedachten, woorden en daden weerhouden jullie van spirituele bevrijding.

Inzicht volgens het Westen: Religie is gebaseerd op ethisch en moraal gedrag zoals beschreven in de Tien Geboden; het tegenovergestelde is wegleiding van God.

NAAR AARD VAN DE WERKELIJKHEID

Inzicht volgens het Oosten: Er is meer met de werkelijkheid dan wij kunnen ervaren met de zintuigen. De Ziel is onsterfelijk, zonder dood en eeuwig en zal uiteindelijk worden bevrijd uit de cirkel van hergeboorte.

Inzicht volgens het Westen: Er is een werkelijkheid verder dan wat wij ervaren op de Aarde.
De ziel is onsterfelijk, zonder dood en eeuwig, voor eeuwig levend in de aanwezigheid van God of afgescheiden van Hem in een eeuwige hel.

VERSCHILLEN: BETREFFENDE CREATIE:

Inzicht volgens het Oosten: Het universum bestaat in eindeloze cirkels van creatie, bewaring en vernietiging. Er is geen absoluut einde van de wereld. Wij zijn een deel van God en God is binnenin ons. De Eenheid wordt benadrukt.

Inzicht volgens het Westen: De wereld is door God gecreëerd en op een gegeven moment in de toekomst zal het worden vernietigd. Hij onderscheidt zich ervan en regeert/regelt van bovenaf. Een dualistische natuur van de wereld en mensheid wordt benadrukt.

DE WARE GOD:
Inzicht volgens het Oosten: Er is maar één ware en absolute God. Alle Zielen zijn bestemd om God’s genade te ontvangen door het ervaren van vele paden volgens hun begrip, temperament en volwassenheid. God is zuivere Liefde en Bewustzijn.

Inzicht volgens het Westen: Er is maar één ware God en één ware religie. Degenen die dit willen accepteren zullen God’s genade genieten; alle anderen, tenzij zij zich bekeren en komen tot “jullie” God, zullen eeuwig lijden in de hel. God is liefdevol zowel als toornig.

HET KENNEN VAN GOD:

Inzicht volgens het Oosten: Persoonlijk, innerlijke en vaak mystieke ervaringen van God is het fundament van de Religies van het Oosten. Men kan en moet uiteindelijk tot God komen gedurende het leven op de Aarde. Individueel georiënteerd en introspectief.

Inzicht volgens het Westen: Het is aanmatigend voor de mens om persoonlijk weten over God te zoeken. De basis van religie is niet ervaren maar geloven, vertrouwen en een deugdzaam leven. Sociaal georiënteerd en extrovert.

OVER HEL EN KWAAD:

Inzicht volgens het Oosten: God is Liefde en alle Zielen zijn een Facet van God. Iedere Ziel wordt begeleidt als deze karma interacties ervaart in/naar dharma (verlichting en uitlijning met universele wetten). Hel zijn de  lagere astrale vlakken, niet een fysieke plek, noch is het eeuwig.

Karmisch lijden een  gemoedstoestand tijdens het leven of tussen levens in. Er is geen wezenlijk kwaad. Alles is goed. Alles is God. Alleen de sluier over onze intuïtieve intellectuele geest weerhoudt ons ervan onze persoonlijke verhouding met God te realiseren.

Inzicht volgens het Westen: Op de dag van het laatste Oordeel wordt het fysieke lichaam van iedere Ziel tot leven gebracht. Zuivere zielen wordt toegang gegeven in de hemel, terwijl zondaars naar eeuwigdurende hel worden gestuurd. Er is oprecht kwaad in de wereld, een levende kracht die zich tegen God’s wil verzet. Satan en zijn demonen belichamen dit kwaad net zo goed in de mens wanneer hij kwaadaardige tendensen ontwikkelt en niet de geboden van God opvolgt.

HIERONDER IS EEN KORTE SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WERELD RELIGIES:

HINDOEÏSME:
Hindoeïsme is de oudste religie van de wereld; het is van vroeger gedateerd dan de opgetekende geschiedenis en heeft geen menselijke oprichter. De voornaamste geschriften worden genoemd De Veda’s. Er zijn bijna één biljoen volgers, de meeste in India. Hindoeïsme is een groot en diepgaand geloof wiens volgers geloven in één allesdoordringend Opperste Wezen die zowel een Schepper is als een niet gemanifesteerde realiteit. Zij geloven dat alle Zielen evolueren naar vereniging met God en uiteindelijk spiritueel weten/kennis  en bevrijding zullen behalen van de cyclus van hergeboorte.

Zij geloven in karma, de wetten van oorzaak en gevolg door welke iedere individueel zijn eigen bestemming creëert door de gedachten, woorden en daden.

BOEDDHISME:
Boeddhisme begon ongeveer 2500 jaar geleden in India en werd gesticht door Gautama Siddhartha, de Boeddha, de Verlichte. De essentiële leringen zijn gevat in de Vier Nobele Waarheden. Er zijn meer dan 300 miljoen gelovigen in China, Japan, Sri Lanka, Thailand, Birma, Indo-China, Korea en Tibet.

Er zijn drie hoofd richtingen, Theravada, Tibetan en Mahayana. Zen Boeddhisme, wel gekend in het Westen is een Japanse Mahayana school. Hun doel in het leven is “nirvana” (verlossing). Zij geloven in het Middenpad, leven middelmatig, vermijden van extremen van luxe en ascetisme.
Zij geloven in liefde en mededogen voor alle schepselen die leven en dat de ware natuur van de mens Goddelijk is en eeuwig. Zij geloven in karma, dharma, reïncarnatie en de passage (verblijf) op de Aarde als een kans om de cyclus van geboorte en dood te beëindigen.

TAOÏSME
Taoïsme begon ongeveer 2500 jaar geleden in China en werd gesticht door Lao Tse, wie Confucius omschreef als een draak die de wolken en de wind berijdt.  De Tao-te-Tjing of Het Boek van Weg en Deugd, is één van de kortste van alle geschriften, met slechts 5000 woorden. Er zijn ongeveer 50 miljoen gelovigen, de meeste in China en andere delen van Azië. De Tao of de Weg, is nooit in woorden gevat, eerder is het aan de zoeker overgelaten om te ontdekken via binnenin.

Het primaire doel van Taoïsme kan worden omschreven als de mystieke intuïtie van de Tao, wat de Weg is, de oer betekenis, de onverdeelde eenheid en de ultieme werkelijkheid. Hij die zich de Tao heeft gerealiseerd, heeft ontbloot de lagen van bewustzijn en ziet de innerlijke waarheid van alle dingen. TaoÏsten geloven in de eenheid van alle creatie, in de spiritualiteit van de materiële rijken en in broederschap van alle mensen.

CONFUCIANISME:
Confucianisme begon ongeveer 2500 jaar geleden in China door de opperste wijsgeer, Kung Fu Zi  (Confucius) en Tweede Wijsgeer Meng Zi (Mencius - opvolger) . De belangrijkste geschriften zijn de Gesprekken (Analecten) , de Doctrine van het Midden, De Grote Leer en Mencius.
Er zijn meer dan 350 miljoen aanhangers, de meeste in China, Japan, Birma en Thailand.
Confucianisme is en is er al meer dan 25 eeuwen geweest, het overheersende filosofische systeem in China en het leidende Licht in bijna ieder aspect van het Chinese leven. Confucius moedigde individuen aan om te streven naar perfecte deugd, gerechtheid en verbetering van het karakter.

Hij onderwees dat de mens spiritueel groeit door waarheidlievend te leven, onbaatzuchtig te dienen en zichzelf op één lijn te brengen met de Eeuwige weg door nederigheid, eenvoud en moeiteloze actie.
Zij geloven dat God Degene is die soeverein is, de Almachtige, onsterfelijke en persoonlijke Schepper, een wezen voorbij aan alle tijd en ruimte. Zij geloven in de eenheid van al van de schepping, in de spiritualiteit van de materiële rijken en in de broederschap van alle mensen.

ISLAM:
De Islam begon ongeveer 1400 jaar geleden in het hedendaagse Saoedi-Arabië . Het werd gesticht door de Profeet Mohammed en het belangrijkste geschrift is de Koran.
Er zijn meer dan een biljoen volgelingen, de meeste in de Midden-Oosten, Indonesië, Pakistan, Bangladesh, Afrika, China en Oost Europa. Er zijn twee hoofdafdelingen van de Islam.
De Soennieten en de Sjiieten. Islam betekent onderwerping, overgave aan de wil van God, genaamd Allah. Degenen die zich onderwerpen worden Moslims genoemd. De Islam is gebaseerd op de Vijf Geschriften en naleving van de Vijf Pilaren. De deugden waarheidlievend, matigheid en nederigheid voor God zijn de voornaamste voor de Islam en de uitoefening van het vasten, de bedevaart, gebed en liefdadigheid voor de Moslim gemeenschap en het meest nodig om Allah te behagen.

Zij geloven dat de Ziel van de mens onsterfelijk is, slechts één keer belichaamd op de Aarde, dan het binnengaan van de hemel of hel bij de dood volgens het gedrag en het geloof op de Aarde. Het voornaamste doel van de Islam is om te verheugen in het eeuwige leven, zowel fysiek als spiritueel, in een Hemels paradijs met Allah.

JUDAÏSME:
Het Judaïsme (Jodendom) begon ongeveer 3700 jaar geleden in Egypte Kanaän, nu Israel. Het werd gesticht door Abraham, die de afstamming is begonnen en Mozes, die de tot slaaf gemaakte Joodse Stammen heeft vrijgemaakt van Egypte. Het belangrijkste boek is De Thora ( de eerste vijf boeken van het Oude Testament ) en de Talmoed. Er zijn ongeveer 12 miljoen gelovigen wereldwijd, meer dan de helft in de Verenigde Staten. Joden zijn verdeeld in Orthodox, Conservatief en Hervormden en in andere regionale en ethische afdelingen. De religie van de Joden is onafscheidbaar van hun geschiedenis als mensen. Veruit het meest diepgaande karakteristieke van het Judaïsme is het strenge monotheïsme. De Joden houden zich aan een onwankelbaar geloof in één God en één God alleen van waaruit alle schepping stroomt.

Veel druk wordt geplaatst op het heiligen van het bestaan in het heden, het eerbiedigen in de synagoge, gebed en het lezen van de geschriften. Zij geloven dat het gehoorzamen van de wetten van God beloningen met zich meebrengt voor toekomstig leven wanneer de Messias zal komen om het kwaad omver te werpen en de rechtvaardigen in het koninkrijk van God op de Aarde beloont.

De Ziel zal daarna zich verheugen in de aanwezigheid  en in de liefde van God.
Zij geloven dat mensen twee impulsen hebben: goed en kwaad. Men kan  ofwel Gods wetten volgen of rebelleren en beïnvloedt worden door Satan, die heeft veroorzaakt dat de Schepping van God ging dwalen. Men moet streven om gerechtheid, liefdadigheid, zedenleer (ethiek) en eerlijkheid te volgen, en trouw te zijn aan de ene ware God, Jahweh.

CHRISTENDOM;
Het Christendom begon iets meer dan 2000 jaar geleden in wat nu Israel is. Het belangrijkste geschrift is De Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament  werd gesticht door Jezus (Yeshua) van Nazareth. Er wordt geschat dat er ongeveer 1,5 biljoen Christenen zijn. Het Christendom bestaat uit drie hoofdafdelingen: Rooms-katholiek, Oosters Orthodox en Protestant.

Onder het Protestante bestaan er ongeveer 20.000 gezindtes. Het meeste van het Christelijke geloof draait om de basis principes van het gezindte van de Apostelen, maar met belangrijke uitzonderingen naar verschillende overtuigingen. Het Christendom heeft een onwankelbare overtuiging dat het de enige ware religie is, het enige pad voor verlossing. Zij geloven dat deze toestand van de mensen wordt/werd veroorzaakt door ongehoorzaamheid aan de wil van God. Mensen hebben de verlossing nodig van de krachten van het kwaad welke hen tot slaaf hebben gemaakt en vernietigen: angst, egoïsme, verlangen en de bovennatuurlijke krachten van de Duivel, zonde en dood waartegen hij machteloos is.

Drukt wordt geplaatst op het accepteren van Jezus als God en Redder , goed gedrag, mededogen, dienstbaarheid aan de mensheid, vertrouwen en voorbereiding voor het Laatste Oordeel.

Alleen goede Christenen zullen worden gered en geaccepteerd in de hemel. Het doel van het Christendom is eeuwig met God in de hemel, een perfect bestaan waarin al de glorie en zegeningen van God worden gedeeld.

Geliefden, kunnen jullie niet zien dat er een sterk patroon is, een verenigbare filosofie die de basis is voor alle religieuze overtuigingen: het geloof in een Soeverein Wezen, een verlangen om persoonlijk de Schepper te kennen, een geloof in de wezenlijke goedheid van de mensheid en de onbetaalbare waarde van de Liefde, harmonie, liefdadigheid en geloof. Zijn de verschillen zo belangrijk dat oorlogen moeten woeden en afscheiding van familie, culturen en  naties moeten overwinnen?

Verenigd bewustzijn is de basis van geestelijke leer van het heden en toekomst, niet het inzicht van de bewegingen van afgescheidenheid van het verleden. De gangbare religies van de wereld zijn gebaseerd op geestelijke leringen van een bijzonder periode, overtuigingen en energieën van het verleden. Het is tijd om het negatieve, beperkende, ontkrachtende, op angst gebaseerde leer/leringen van het verleden te laten gaan, zoals de mensheid zich voorbereid om te bewegen naar de rijken van de hogere leringen en zelfmeesterschap. Waarom dan niet het opnemen van de mooiheid en positieve aspecten van iedere religie zoals jullie streven en leven jullie eigen hogere waarheid?

De Schepper en onze Vader/Moeder God geven er niet om van welke religie jullie zijn of hoe jullie de overtuigingen benoemen. Jullie zijn gekend door jullie uitstraling en door de Liefde/het Licht die jullie uitstralen. Ons grootste verlangen voor jullie is om de extase van de harmonie en Eenheid te begrijpen en te ervaren welke voor jullie beschikbaar zijn in de Hogere Rijken van het Licht.

Wij zijn steeds dichtbij om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michael

Vertaald door Anja voor : Wakkeremensen

Transmitted through Ronna Vezane *STAR*QUEST* www.RonnaStar.com www.QuestForMastery.org *

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.