Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 15 november 2016

Geluid of Licht. / 14 november 2016 / ArjunA

Geluid of Licht.
14 november 2016 / ArjunA

We zullen een lastig onderwerp op een eigen wijze verwoorden. Wat was er eerder In den Beginne? Licht of Geluid? Dit is gemakkelijker te beantwoorden dan de klassieke vraag wat er eerder was; de kip of het ei… In regel 3 van het boek Genesis staat: “En God zei: ‘Daar zij licht!’ En daar werd licht.”

Je zou dus als vluchtige lezer kunnen concluderen dat licht het eerste was, maar deze creatie, en alle daaropvolgende creaties kwamen na het geluid. God maakte eerst geluid, want hij zei immers: ‘Daar zij licht!’. God sprak, hij maakte dus geluid en het was niet tegen dovemans oren. Dit is de sleutel tot elk onderzoek naar de oorsprong van Al dat Is, of dat nu kosmologie of creationisme heet.

Zonder dit eerste geluid (een akoestische, sonische drukgolf) zou niets in de wetenschap zin hebben en zou er niets in het Universum bestaansrecht hebben. Goed, we stellen dus dat het geluid er eerder was dan het licht, en pas veel later kwam de materie om de hoek kijken. Dit leidt tot drie fundamentele stellingen, namelijk dat alle materie een eigen onmiskenbare toon heeft, dat alle materie gemanipuleerd kan worden met geluid, en dat de structuur van alle materie terug gebracht kan worden tot trilling.

Dat is wat mijn papa bedoelde toen hij me regelmatig voorhield dat alles trilling is, maar ik was te jong en te speels om te vragen wat dat inhield. Nu ik iets ouder ben begrijp ik dat er, als je buiten de kaders denkt, eigenlijk weinig verschil is tussen wetenschap en spiritualiteit. De Drie Wijzen uit het Oosten waren astrologen en/of astronomen, hun astrologie was veel meer de studie van de hemelmechanica dan kijken welk sterrenbeeld een romance creëert bij je dierenriemteken…

De Duitse astronoom, astroloog en wis- en natuurkundige, Kepler, heeft overigens het mysterie van de Ster van Bethlehem opgelost met zijn verklaring dat het fenomeen een conjunctie was van Saturnus en Jupiter die op 17 juni in 2 BC plaatsvond! Maar voor ik afdwaal, ga ik terug naar de eerste dag van de Schepping.

De aarde was woest en ledig…


Er zijn vier sleutelwoorden die de eerste dag tekenen. Het bestaan van een leegte, de oorspronkelijke ‘wateren’, een geluidsgolf of drukgolf en het licht. We beginnen met de geluidsgolf, ondanks dat ons is wijsgemaakt dat geluid in een vacuüm niet kan reizen. Geliefden, het Universum is geen vacuüm, het is gevuld en vervuld van materie en dat gaat ook op voor de ‘leegte’ in het boek Genesis.

Alles in dit Universum, of het nu gaat om zwarte gaten, sterren, moleculen of de Oerknal (ook wel bekend als Cosmic Microwave Background), alles zendt een afzonderlijke toon uit. Wij spreken bijvoorbeeld op een poëtische manier over ons ZielenLied. Nu komen we aan de ongehoorde (leuke woordspeling) hypothese dat, hoewel geluid het gevolg zou zijn van de beweging van materie, het tegenovergestelde eerder waar is.

'In den beginne’ was geluid de oorzaak van beweging en de vorming van materie. Materie is dus de resultante van de dichtheid van de voortdurend variërende geluidsgolven door de 'wateren' van de schepping. Geluid is namelijk niet homogeen, geluid verandert constant, en dank zij die variërende eigenschappen heeft elke vorm van materie unieke kenmerken.

Het is energie, en energie is dynamisch. Het moet bewegen om te bestaan. Energie is niet te creëren of te vernietigen. Het is alleen mogelijk om het van de ene vorm in een andere vorm te converteren. Energie kan tijdelijk worden opgeslagen, maar het zal altijd een weg zoeken om een volledige cyclus af te leggen. Energie volgt altijd de weg van de minste weerstand.

Volgens Steven Weinberg, een Amerikaans natuurkundige en Nobelprijs winnaar op dat terrein, reisde geluid ‘in den beginne’ voor het licht uit. Zonder die akoestische drukgolf, waaruit alle andere energiegolven voortkwamen, zou er geen chemische structuur van materie in het Universum bestaan.

Geïoniseerd plasma. 

Het boek Genesis stelt dat elke nieuwe ‘scheppingsdag’ een nieuwe opschudding vergde; een karakteristieke verandering in de akoestische golf om nieuwe creaties aan het licht te brengen. Het volgende sleutelwoord betreft de ‘wateren’ waarboven Gods geest zweefde. Misschien ontstaat automatisch een beeld van een vloeistof die een oceaan, een container of een fles vult, maar dat is niet wat er in Genesis staat geschreven.

Voor zover wij weten was het een immens helder, glanzend, compact geïoniseerde plasma waarin de snelheid van een drukgolf (geluid) ongeveer 380 miljoen mijl per uur was. Deze ‘Cosmic Microwave Background’ horen we nu nog als een ver verwijderde bromtoon. Binnen onze atmosfeer op zee niveau is de snelheid nog maar 761 mijl per uur. In feite werden geluid en licht op het tijdstip van de Oerknal samen gevat als één energie, en de wetenschap heeft nu vergelijkbare effecten in Nano kristallen kunnen reproduceren.

Voorafgaand aan wat de wetenschap ontdekte, hadden de ‘wateren’ een ander kenmerk. Er was een energieveld aanwezig, zoals in Genesis staat, maar het was nog niet de hete compacte plasma die de CMB (Cosmic Microwave Background) voortbracht. Volgens Stephen Hawking was er, hoewel die substantie al vóór de Oerknal bestond, nog een tijd/ruimte. Er was iets aanwezig, en het was essentieel voor Al dat Is.

Genesis gebruikt termen als leegte en wateren van de diepe afgrond, en die substantie bestond al voor de inwerking van geluid en de daaropvolgende vorming van licht en materie.

De leegte is niet, zoals aangenomen wordt, noodzakelijkerwijs een toestand waarin niets bestaat. De leegte is veeleer een punt waarin iets niet was. In de Kabbala wordt dat perfect beschreven met het teken Yud. Na de implosie van Gods Onbeperkte Licht om ‘plaats’ te maken voor de Schepping, bleef er binnen de leegte één enkele punt of ‘impressie’ achter.

De leegte zonder tijd en ruimte bevatte, zoals Stephen Hawking ontdekte, een energieveld van donkere materie. Dit is een tot nu toe niet gedefinieerde hypothetische substantie die ook wel bekend is als Nulpunt Energie. Op Internet vond ik een mooie uitleg over Nulpunt energie. Net zo min als een vis zich bewust is dat hij in water zwemt, zijn wij er ons niet van bewust dat “alles” om ons heen energie is.

Children of a Lesser God.

De aanleiding tot dit epistel was een e-mail reactie op het artikel Samenhang. Een oplettende engel schreef: “Volgens mij begon de vervuiling van lichaam en geest door het ontstaan van de Demiurg.” Mijn antwoord aan haar was: “Je hebt helemaal gelijk, alleen het collectief bewustzijn is er nog niet klaar voor.

Toch wil ik hier iets over kwijt. Het concept van de Demiurg werd al tussen de Nag Hammadi-geschriften gevonden in "De openbaring van Adam". De Demiurg wordt beschreven als de schepper van de materiële wereld, dus met inbegrip van: Adam en Eva. Uit de context kan worden afgeleid dat de eeuwige God niet dezelfde is als: "de Heer die ons geschapen heeft".

Daarom maak ik vaak onderscheid tussen het concept Schepper en het begrip god. Voor mij is de Schepper de Vader van de Geest, en god de vader van het fysieke voertuig. Die woorden waren amper verzonden of de titel van een film uit 1986 verscheen op mijn innerlijke scherm: ‘Children of a Lesser God.” De hoofdrol werd gespeeld door Marlee Matlin, die de Oscar voor Beste Actrice, en de Golden Globe voor haar rol as Sarah Norman.

Marlee Matlin is tot op heden de enige actrice die beide prestigieuze prijzen won ondanks haar werkelijke doofheid. Geluid is aan haar voorbij gegaan.

De Demiurg is dus een Mindere God dan de Schepper van Al dat Is. De laatste is de Creator van de drukgolf die we nu geluid noemen, en geluid gaf, door haar constante veranderingen in lengte en densiteit, vorm aan de verschillende rijken van materie. Als ik dit schrijfseltje weer had betiteld met Samenhang, zou dat een ogenschijnlijke doublure zijn geweest. Als ik het artikel de Demiurg had genoemd, zou er weinig tot geen interesse gewekt zijn…

Als je mijn hersenspinsels tot hier hebt willen volgen, kan ik ook verder gaan met de Demiurg. Dank aan Like die mij uitdaagde om hier iets over uit te weiden.

De Openbaring van Adam.

Het apocriefe boek: ”De openbaring van Adam", uit de Nag Hammadi-geschriften, noemt de Demiurg - net als andere gnostische geschriften - een mindere scheppergod. In de tekst wordt de Demiurg beschreven als de schepper van de materiële wereld, dus nadat het geluid was ontstaan in de Grote Leegte.

Uit de context van de tekst kan worden aangenomen dat deze scheppergod niet dezelfde god betreft als de: "de Heer die ons geschapen heeft". Er staat zelfs dat Adam en Eva meer verheven waren dan de god die ze schiep. Het idee van zowel een alomvattende eeuwige God en een "mindere" scheppergod komt in meer oude teksten voor die om deze reden dan ook niet in de latere Bijbel zijn opgenomen.

Religie is ontworpen om de mensheid dom en arm te houden, wij gaan er van uit dat wat je gelooft waar is, maar WAT zou je willen geloven? Het was Enki, de Anunnaki prins en wetenschapper die opperde om een wezen naar ons evenbeeld te creëren. Het was Enki die Adam en Eva, de Man en de Mannin, van de Boom van Kennis liet proeven.

Het was Enlil, zijn halfbroer en eeuwige antagonist die de eerste mensen uit de Hof van Eden joeg. Het was ook Enlil die wist dat de nadering van Nibiru in ons zonnestelsel een immense Tsunami zou veroorzaken. Enlil ziet hierin een mogelijkheid om van de zich snel vermeerderende mensen te ontdoen. Enlil draagt alle Anunnaki op de dreigende catastrofe voor de mensheid geheim te houden. Deze mindere god droeg later de naam Yahweh… In de gnostiek wordt de Demiurg vereenzelvigd met YHVH omdat hij jaloers is en van zichzelf zegt dat hij de enige God is: anders zou hij het niet hoeven zeggen.

Het was Enki die zijn protegé Ziusudra/Noach gedetailleerde instructies gaf voor de bouw van een onzinkbaar schip, de Ark. Het waren die twee Anunnaki prinsen, de mindere goden, die elkaar het bestaan op Aarde voortdurend bevochten. Cain werd een protegé van de Enlil familie en Abel was favoriet in de Enki clan. Sinds die dagen zijn alle mensen ‘kinderen van een mindere god, en we houden nog steeds onze mond…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com