Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 12 oktober 2016

Openbaring van Maria over de spirituele aspecten van orgaandonatie / 11 oktober 2016

Openbaring van Maria over de spirituele aspecten van orgaandonatie
11 oktober 2016

Maria legt uit dat de structuur van de natuur en het menselijke leven in het bijzonder vanuit hogere dimensies wordt vastgesteld. Materiële en spirituele niveaus vormen in feite een eenheid. De menselijke organen zijn niet alleen fysiologische eenheden, maar vormen ook bewustzijnseenheden waarin alle menselijke levensprocessen een uitwerking vinden.

Maria: “Lieve mensen, jullie zijn druk bezig met het onderzoeken van de randvoorwaarden van leven en dood, de natuurlijke ‘wetten’ van de fysieke wereld en het verleggen van de grenzen van de spelregels op Aarde. Onderwerpen als ‘orgaandonatie’ en 'genetische modificatie' horen hier ook bij. Maar in hoeverre zijn jullie in staat om vanuit jullie bewustzijn veranderingen aan te brengen in de manier waarop de natuur functioneert?”

Een holistische visie ontbreekt veelal

Maria: “Bovenstaande vraag is belangrijk en houdt de mensheid nu bezig. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Sommigen hebben de wens om in de structuur van de materie scheppend bezig te zijn, bijvoorbeeld bij ‘genetische modificatie’. Het menselijke bewustzijn is echter vooral op rationeel gebied sterk ontwikkeld, maar vooralsnog minder op een holistische kijk gebaseerd. Dat maakt dat men de mechanische structuur van de materie kan ontcijferen, maar dat tegelijkertijd een meer holistische visie op de structuur van de natuur en de schepping ontbreekt. De mens mist nog het totaaloverzicht. Dat is een gemis dat niet alleen aan de wetenschap kleeft, maar dat te maken heeft met hoe jullie in het algemeen met de vorming van het collectieve bewustzijn omgaan via politiek, cultuur, onderwijs en media.”

De structuur van de natuur wordt vanuit hogere dimensies vastgesteld.

Maria: “Om ‘het hele plaatje’ te kunnen bevatten, zijn er meer intuïtieve en spirituele inzichten nodig.

Het groeien in bewustzijn is essentieel opdat jullie een juiste plaats kunnen geven aan de kennis die jullie op rationele wijze hebben verkregen. De structuur van de natuur en van het menselijke leven in het bijzonder wordt namelijk vanuit hogere dimensies vastgesteld. Daar wordt de blauwdruk gemaakt voor wat later een fysieke vorm zal krijgen. De natuurwetten die een rol spelen bij het creëren van deze blauwdruk kunnen alleen begrepen worden vanuit deze hogere dimensies. Om bijvoorbeeld succesvol de natuur te kunnen modificeren, kunnen jullie je verbinden met het niveau van waaruit de natuur gevormd wordt. Dat is de enige manier om veilige, efficiënte en succesvolle modificaties tot stand te brengen, die de harmonie binnen de totale schepping in stand houden.”

Materiële en spirituele niveaus vormen in feite een eenheid

Maria: “Om jullie te openen voor een wezenlijke verandering in jullie aanpak is het noodzakelijk dat jullie waardering hebben voor en vertrouwen hebben in de spirituele dimensie van het leven en de natuur. En ook om te begrijpen dat de materiële en spirituele niveaus in feite een eenheid vormen. Naarmate deze geïntegreerde holistische visie meer gemeengoed wordt in politiek, cultuur, onderwijs en media, zal ook de wetenschap zich meer in die richting ontwikkelen, waardoor op den duur nieuwe generaties wetenschappers vanuit een meer holistische visie wensen te werken. De perspectieven die deze ontwikkeling de mensheid kunnen geven, zijn nog niet geheel door jullie te bevatten. Deze ontwikkeling zal echter in overeenstemming zijn met het proces waar de mensheid zich nu in bevindt, met name wat betreft het openen van het hart en het ontwaken van het Christusbewustzijn op individueel en collectief niveau.”

Het menselijk bewustzijn in organen

Maria: “In het geval van orgaandonatie beschouwen wetenschappers organen veelal als fysieke objecten die zomaar aan iemand anders kunnen worden overgedragen. Net zoals onderdelen die vanuit de ene in de andere machine worden gemonteerd. Er is dan sprake van een te mechanische visie van de mens op het menselijk lichaam. Er wordt in wetenschappelijke kringen nog niet helemaal begrepen hoe het lichaam en de menselijke organen werkelijk gevormd worden. De organen en het menselijk lichaam worden namelijk vanuit het bewustzijn gevormd en zijn een creatieve uiting van zowel de ziel als de persoonlijkheid van de mens. Ik heb eerder duidelijk gemaakt dat ieder mens zelf de Schepper, de Geschapene en de scheppingskracht als drie-eenheid in zich draagt. Een mens herschept zichzelf voortdurend. En zijn of haar fysieke lichaam is een materiële manifestatie van zijn of haar eigen bewustzijn in de loop van het leven. Dit geldt niet alleen voor dit leven, maar ook voor vorige levens.

Tijdens het stervensproces trekt men zich van zijn of haar lichaam en organen terug. Tijdens het loslaten van het lichaam en van de organen neemt de ziel alle inzichten en bewustzijnsprocessen die in de organen opgeslagen zijn met zich mee. De organen zijn niet alleen fysiologische eenheden, maar vormen ook bewustzijnseenheden waar al de menselijke processen tijdens het leven een uitwerking vinden. Dit is wel bekend binnen de oosterse geneeswijzen. Maar deze kennis is niet overgenomen door westerse medici en wetenschappers. Dit is de reden waarom het onderwerp orgaantransplantatie en orgaandonatie nog vaak op een mechanische manier wordt behandeld.”

Invloed van orgaandonatie op stervensproces, nieuwe incarnatie en familie

Maria: “De ziel die het lichaam achterlaat, neemt een blauwdruk mee van alle bewustzijnsprocessen die zich tijdens het leven in het lichaam hebben afgespeeld. In de spirituele dimensie verwerkt de ziel zijn of haar Aardse bewustzijnsprocessen. In een volgend leven zal het resultaat van de verwerking van deze blauwdruk een bepalende rol spelen in de vorming van het nieuwe lichaam en het uitkiezen van de genetische lijn van de familie bij wie de ziel wil incarneren. Op deze manier bepaalt de ziel hoe zijn of haar volgende manifestatie op Aarde gaat worden. Deze nieuwe manifestatie dient op perfecte wijze de groeibehoeften van de ziel.

Wanneer wij organen van het ene naar het andere lichaam overbrengen, zonder rekening te houden met bovengenoemde spirituele aspecten, dan kunnen storingen ontstaan in het overdragen van bewustzijn tussen de fysieke en spirituele dimensies, zowel bij de donor, als bij de ontvanger en de betrokken familieleden en dierbaren. Naast deze aspecten bestaat er echter ook een liefdevolle intentie vanuit de donor om de ontvanger verder te helpen in het verlengen van de ervaringsmogelijkheden op Aarde en in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit heeft ook invloed op het verbeteren van het sociale leven van de ontvanger en zijn of haar familieleven in het bijzonder.

Vanuit het perspectief van de donor ontstaat tussen de donor en zijn of haar familieleden en dierbaren een verstoring in zijn of haar stervensproces en bij het nemen van afscheid. Het goed verlopen van een stervensproces is essentieel voor het verwerken en afronden van de ervaringen in het leven van de donor. Voor de nabestaanden is het goed afscheid nemen van de dierbare belangrijk voor het verder kunnen gaan met het eigen leven en voor het verwerken van het gemis.”

 Spirituele voorbereidingen van orgaandonatie is nodig

Maria: “Om vanuit het spirituele perspectief een oplossing te kunnen bieden in bovenstaand dilemma dient het spirituele aspect meegenomen te worden in het donatieproces. De essentie hiervan is dat de donor aan het einde van zijn leven door middel van een speciaal ritueel in staat gesteld wordt om de bewustzijnsoverdracht vanuit het fysieke naar het spirituele niveau te realiseren. Op die manier kan hij of zij zelf het bewustzijn van de organen meenemen ten behoeve van zijn verwerkingsproces in de spirituele dimensie.

De donor dient allereerst aan het orgaan te vragen of het bereid is om deel uit te maken van het lichaam en het bewustzijn van een ander persoon. Als het orgaan akkoord gaat, kan het orgaan door middel van het ritueel ‘leeggemaakt’ worden.

Het orgaan dat op deze manier ‘leeggemaakt’ wordt, zal zich in het lichaam van de ontvanger gaan verzadigen met het bewustzijn van deze nieuwe ‘eigenaar’. Deze moet er dus ook rekening mee houden dat hij of zij niet voor niets de functie van zijn of haar eigen orgaan heeft verloren. In veel gevallen zal deze persoon eerst een genezing van de psycho-emotionele, energetische en fysiologische bewustzijnsaspecten dienen te ondergaan, die een rol hebben gespeeld in het ziek worden van dit orgaan. Als dit niet plaatsvindt, is de kans groot dat het orgaan wordt afgestoten of later ook ziek wordt.

Ook de familie en dierbaren van de donor hebben een spirituele voorbereiding nodig om hun verbinding met het nog te transplanteren orgaan te kunnen loslaten en het beschikbaar te kunnen stellen voor iemand anders. De familie van de ontvanger kan zich geestelijk voorbereiden om aan de ontvanger alle ruimte te geven voor een succesvolle ontvangst van het nieuwe orgaan en de ‘healing’ die er aan voorafgaand heeft moeten plaatsvinden.”

Orgaandonatie in geval van een dodelijk ongeluk

Maria: “In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop wordt het proces van de donor en de familie sterk versneld. De informatieoverdracht vindt bij de donor vanuit zijn fysieke naar zijn geestelijke niveaus dan sneller plaats. Dan kan deze persoon, als dat zijn bewuste wens in het leven was, kort na zijn dood zijn organen doneren. De bewustzijnsoverdracht kan door iemand anders gedaan worden in het geval dat de donor daar op bewustzijnsniveau toestemming voor geeft.

Het spirituele proces van de ontvanger en zijn familie gaat in dit geval op dezelfde manier zoals hierboven omschreven. Het is aan te raden door de ontvanger en zijn familie om ruim van tevoren zich hierop voor te bereiden met inachtneming van de bovengenoemde benadering.

Wij, dat wil zeggen - ik Maria, maar ook Maria Magdalena en Jezus en de overige meesters en meesteressen van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, zijn bereid om alle partijen in het donatie- en acceptatieproces te assisteren, indien dit hun wens is.”


Maria geeft vijf rituelen om een orgaandonatie op spirituele wijze voor te bereiden en te begeleiden:

Oefening 1 - Voor de orgaandonor
Oefening 2 - Voor de familie en dierbaren van de orgaandonor die zich bij het proces van donatie betrokken voelen          
Oefening 3 - Voor een vertrouwd persoon als vervanger van de orgaandonor in het geval van een dodelijk ongeval van de orgaandonor          
Oefening 4 - Voor de ontvanger van het orgaan
Oefening 5 - Voor de familie en dierbaren van de ontvanger die zich betrokken voelen bij het ontvangen van het nieuwe orgaan

Deze rituelen kunnen door belangstellenden worden opgevraagd via info@followyourheart.nl

http://www.openbaringen.com/