Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 oktober 2016

De Ascentie van het Lichaam / 30 september 2016/ Door Winfried Meier

De Ascentie van het Lichaam

30 september 2016/ Door Winfried Meier

Hillary Clinton, dood of levend?
Is Hillary Clinton dood sinds 9/11, zoals Ben Fulford beweerde naar aanleiding van een overlijdensbevestiging door een zieken huis in de VS? Hoe rijmt dat met haar recente optreden in het televisiedebat met Trump?

Hoe wonderlijk ook, er zijn kennelijk mensen, die hun lichaam kunnen laten dupliceren en verder leven in klonen, zoals een andere term luidt. Ik ben op dit terrein geen insider, maar las wat Ashtar onlangs hierover vertelde in “Wakkeremensen”. Geholpen door buitenaardse technieken zou een duistere elite in staat gesteld zijn hun lichaam te klonen. Asthar wijst er tegelijkertijd op dat klonen slechts van korte levensduur zijn.

Voor vele lezers kan deze berichtgeving over het menselijk lichaam tegenstrijdig en verwarrend overkomen. Ik vond erin aanleiding om mijn opvattingen over dood en levensvragen opnieuw op een rijtje te zetten in het licht van ascentie. Vragen als, hoe verhoudt zich het sterven tot mijn eeuwig leven? Wat gebeurt er na de dood en gaat de ascentie van de mensheid een verandering brengen in de huidige situatie, waardoor wij aan de dood ontsnappen? Mogen wij klonen en wat zijn de consequenties van orgaandonatie? 

Ik ben niet mijn lichaam
Ik ben een goddelijk wezen van ongekende kracht en liefdesenergie. God heeft mij als Zijn zoon geschapen als een compleet en perfect spiritueel wezen voor de eeuwigheid. Hij heeft mij ook de mogelijkheden meegegeven om mijn individualiteit uit te drukken in leefomgevingen van mijn keuze..

Zo hebben jij en ik ervoor gekozen om vele malen op aarde te incarneren. Het doel was kennelijk om ervaring op te doen in een fysieke outfit en in een stoffelijke omgeving die wij de derde dimensie noemen. Voor elk avontuur op aarde ensceneren wij van te voren de menselijke drama’s en verdelen onderling de rollen met instemming van alle deelnemende acteurs. Ouders hebben wij gekozen en wij starten als baby met een levensplan op zak.

Maar hoe komt het nu, dat al geruime tijd de mens nauwelijks meer lijkt op wat hij in werkelijkheid is: een perfect wezen van liefde, die zich één voelt met de Schepper en al het geschapene? Als wij allen uit één goddelijke Bron voortkomen, die ons levenskracht verschaft, waarom worden wij oud en gebrekkig, ziek en gaan ten slotte dood?

Hel lijkt zo ongerijmd, maar is dat niet. De mens gebruikte zijn vrijheid om de eigen individualiteit te ervaren door zich afgescheiden te wanen van zijn Schepper. Terwijl de mensen oorspronkelijk in eenheid met God en met elkaar in het “paradijs” leefden, kozen zij op een gegeven moment ervoor om op eigen benen te staan. Volgens de bijbel waren Adam en Eva in de oudheid de pioniers.

Het ouderlijk huis verlaten en voor jezelf moeten opkomen, dat veroorzaakt angst. Het denken raakt verward zodat wij onze waarneming van de wereld vervormen. Het gevolg is dat wij een wereld zien vanuit tegenstellingen en afgescheidenheid. waarin het ego het kompas gaat vormen in ons leven.

De door ons verbeelde werkelijkheid die onze gedachten en gevoelens weerspiegelt –de wet van oorzaak en gevolg– wordt ten slotte ervaren als beperkend en noodlottig, ondanks af en toe momenten van geluk.

Sinds duizenden jaren van vele incarnaties hebben wij ons steeds verder van God verwijderd. Zo ver zelfs dat wij geen oog meer hebben voor de goddelijke Werkelijkheid die wij achter een sluier van vergetelheid hebben verstopt. De illusies die wij ons nu inbeelden, beschouwen wij als de echte werkelijkheid. Iedereen speelt dit spel mee. Met deze collectieve zelfmisleiding bestempelen wij de wereld als vergankelijk en daarin zijn ziekte en dood onvermijdelijk.

De Werkelijkheid
Jezus heeft herhaalde malen er op gewezen dat de mens elk moment wordt geconfronteerd met de Werkelijkheid, en deel uitmaakt van het Koninkrijk van God. We zijn blind, zolang we blijven vasthouden aan onze eigen droomwereld, onze eigen zienswijzen. Het is dus een kwestie van kiezen, namelijk voor een andere manier van waarnemen. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij de oude overtuigingen loslaten, het ego het zwijgen opleggen en in stilte vragen om alles in het goddelijke perspectief te mogen zien. Dan voelen wij ons verlost en vrij om goddelijke leiding in ons leven te aanvaarden.

God heeft er kennelijk voor gekozen om de mensheid op zijn heilloos pad weer naar Huis te leiden. Het huidige tijdperk van ascentie zal ons terugbrengen naar de 5e of hogere dimensie, waarin wij onze originele status zullen hervinden. De veranderingen die zich momenteel in de wereld voordoen prikkelen ons bewustzijn en dagen ons uit voor radicale oplossingen te kiezen. Hoe moeten wij ons voorstellen wakker te worden en met ons lichaam op te stijgen naar een hogere levenssfeer?

Voor het vertrek uit het paradijs profileerden wij ons conform de blauwdruk die de mens van Zijn Schepper had meegekregen. Onze goddelijke allure hebben wij sindsdien prijsgegeven ter wille van een lichaam dat wij projecteerden vanuit de misvattingen van het ego-denken.. Echter de oorspronkelijke blauwdruk heeft ons nimmer verlaten.

Niet zo lang geleden werd ik in mijn opvattingen gesterkt door mijn oudere broer alsook de broer van mijn echtgenote. Beide zijn door een auto ongeluk resp. een val tijdens een bergwandeling omgekomen. Hun lichamen werden in beide gevallen vermorzeld. Wat schept mijn verbazing toen, via het medium Jean Freer, zij mij vertelden hoe verbaasd ze waren dat op het ene moment zij zich zelf zagen als dodelijk verminkt en op het andere moment na hun lichamelijke dood, weer heel en gezond. Jean Freer kreeg zelfs het beeld van mijn broer voor haar ogen zoals hij opnieuw als een jonge en vitale man zich presenteerde.

Deze getuigenissen bevestigen dat na de lichamelijke dood voor de uittredende ziel terstond de oorspronkelijke blauwdruk beschikbaar is om zich op geëigende wijze te manifesteren in een andere sfeer. Voor de aanstaande ascentie staat ook de blauwdruk ter beschikking, doch er doet zich een iets andere situatie voor. De ziel verlaat niet het lichaam maar blijft tezamen met het lichaam op aarde voortleven, terwijl wij met de aarde overgaan naar een hogere dimensie.

Ascentie in tegenstelling tot sterven zie ik als een groeiproces van ons bewustzijn. Parallel hieraan zal ook de healing, zowel fysiek als ook mentaal en emotioneel, zich voltrekken. Zelfs ontbrekende ledematen, organen, tanden en kiezen niet uitgezonderd keren tijdens deze regeneratie van ons lichaam terug. Dat kan enige tijd/jaren in beslag nemen afhankelijk van de persoonlijke bereidheid en mogelijkheden zich open te stellen voor een nieuwe leefwijze vanuit een hoger bewustzijn.

Ascentie zal een gouden tijdperk inluiden. Wij worden ons bewust van wie wij zijn. Dat brengen wij tot uitdrukking door gezond en gelukkig het leven te vieren en de overvloed in harmonie en vrede met elkaar te delen.

Stel dat het leven op aarde ons niet meer zou bevallen. Het draagt niet langer bij aan de ontwikkeling van ons bewustzijn. Dan biedt de dood geen uitkomst. Als multidimensionale wezens kunnen wij na ascentie vrij vanuit gedachtekracht bewegen naar talloze andere universa en scenario’s. Wat pracht, schittering en gelukzaligheid betreft zullen deze onze verwachtingen overtreffen.

Wel of niet organen doneren

Nog een korte tijd en orgaandonatie zal niet meer aan de orde zijn. Na ascentie kan de mens zich weer compleet manifesteren in de stof overeenkomstig zijn blauwdruk. In deze overgangstijd blijft het vooralsnog een actueel discussievraagstuk.

Als je je niet identificeert met je fysieke lichaam en weet dat het voortbestaan van jou als spiritueel wezen niet daarvan afhankelijk is, dan hoeft orgaandonatie geen problemen op te roepen. En als je bovendien met liefde je medemens wilt helpen, dan mag je verwachten dat jouw orgaan zich zal inpassen in het lichaam van de nieuwe gebruiker. Ten slotte maken wij allen deel uit van een goddelijk bekrachtigend bewustzijn.

Niet iedereen denkt hierover hetzelfde. Hou er rekening mee dat als je na je dood je nog enkele dagen in de aardse sfeer blijft hangen alvorens over te gaan naar een andere/hogere dimensie, je de transplantatie zal waarnemen vanuit je bewustzijn, dat buiten het lichaam waakzaam blijft. Ik ga mij overigens niet in de discussie mengen over hoe en het tijdstip waarop de donor onherroepelijk als lichamelijk dood kan worden beschouwd. Wel vind ik dat erfgenamen of familieleden het besluit van de donor dienen te respecteren.

Klonen is onnatuurlijk
Klonen beschouw ik als een oneigenlijke methode om het aardse leven voort te zetten. De kloon is een kopie van een geïncarneerd personage met alle beperkingen en gebreken van dien. Het beoogt een voortzetting van de ouderwetse manier van leven in de derde dimensie. Het houdt geen rekening met de veranderingen die het lichaam thans ondergaat, namelijk de transformatie naar een hogere levenswijze.

Hou je lichaam te vriend!
Geef het lichaam, je vriend, de ruimte om zich aan te passen en vitaal te zijn. Impulsen van angst en irritaties werken averechts. Vermijd eveneens overbelasting en stress, maar gun je lichaam de nodige rust. En vanzelfsprekend werkt leven vanuit een liefdevol hart als balsem voor het lichaam.

Nodig het hogere Zelf uit om op een goddelijk perfecte manier zich in het lichaam te manifesteren overeenkomstig de inherente blauwdruk. Jezus raadt ons aan minstens elke dag het lichaam toe te spreken als volgt:

“Ik draag mijn lichaam op perfect te functioneren. Alle opdrachten in het verleden gegeven, die daar mee in strijd zijn, herroep ik.”


Wilfried Meier