Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 26 augustus 2016

De Dollar Economie faalt / Door: Dr. E. Winfried Meier / 25 augustus 2016

De Dollar Economie faalt
Door: Dr. E. Winfried Meier / 25 augustus 2016

Eeuwenlang heeft de V.S. de wereld beheerst, dankzij de controle die zij kon uitoefenen met de dollar als internationaal geld en betaalmiddel. Dat is nu afgelopen. De V.S. is failliet.

De totale schuld van de V.S. aan het buitenland is opgelopen tot het record bedrag van 19000 miljard dollars. De V.S. zal nooit meer in staat zijn deze astronomische schuld af te lossen. Maar de hele wereld zwijgt over de roekeloze manier waarop het FED, –in handen van 13 families waaronder de Rothschilds en Rockefellers, de dollars uit gebakken lucht hebben gecreëerd.

Tegenover deze enorme schuld staat nauwelijks enige tegenwaarde in goud.Toch aarzelen de geldschieters met China voorop het faillissement van  de dollar aan te vragen. Het zou neerkomen op een wereldwijde constatering dat de vorderingen oninbaar zijn. Het zou een dreun betekenen voor de internationale handel met catastrofale consequenties voor  de eigen nationale economieën

In 1972 was het Nixon die de dollar van de goudstandaard loskoppelde. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Politici hebben de stille hoop gehad dat  er wellicht een kentering zou komen in de voortdurende achteruitgang van de dollarpositie. Helaas, de voortdurend oplopende tekorten op de Amerikaanse handels en betalingsbalans tonen echter duidelijk  het tegendeel aan, zodat deze hoop ijdel is. De dollar heeft zijn positie als wereldvaluta volledig verspeeld. Al veel te lang is er gezwegen, terwijl de noodklok geluid had moeten worden.

N.E.S.A.R.A.

Gelukkig is in de V.S. achter de schermen een nieuw monetair systeem opgesteld: NESARA (National  Economic Security and Reformation Act).Meer dan 100 landen werden hierin gekend en betrokken. Oorspronkelijk bedoeld om het geld en bankwezen in de V.S. onder overheidstoezicht te plaatsen, reikt het inmiddels veel verder. Zo wordt beoogd dat na onderlinge aanpassingen van de valuta’s deze opnieuw worden gebaseerd op goud en edele metalen. Onrechtmatig verkregen gelden en bezittingen worden teruggevorderd. Welvaartsfondsen worden aangewend ten gunste van bevolkingsgroepen die in welvaart en ontwikkeling zijn achtergebleven.

Het misbruik dat door een kleine elite van geld is gemaakt met het vergaren van onnoemelijke rijkdommen en macht ten koste van de rest van de bevolking zal in NESARA plaats maken door geld een nieuwe bestemming te geven. Ten doel staat het bevorderen van vrede en welvaart waar de gehele wereldbevolking profijt van zal ervaren.

We staan nu voor de keuze om voorlopig alles bij het oude te laten of NESARA aan te kondigen. De eerste optie is in feite hypocriet, omdat het internationale monetaire systeem op springen staat. Het gaat onherroepelijk  binnen korte tijd gebeuren. Als deze crisis plotseling uitbreekt is het te laat en zal  volledige chaos en ellende het gevolg zijn.

Eigenlijk is er geen andere optie dan door de zure appel heen te bijten en  de werkelijkheid van de failliete dollar economie onder ogen te zien. Het machtsmisbruik van geld heeft al veel te lang geduurd. Het wordt tijd  NESARA thans in te voeren, een systeem waarin geld ten nutte van de gehele wereldbevolking wordt gebruikt.

Er is tientallen jaren door experts uit vele landen aan NESARA gesleuteld. We mogen enig vertrouwen hebben in dit nieuwe monetaire stelsel. Wel is het van groot belang dat er een internationaal bestuursorgaan komt, dat toezicht houdt op een correct functioneren. Immers vrede en welvaart voor alle volkeren is de inzet. Deze idealen moeten worden hoog gehouden door integere bestuurleden waar de hele wereld vertrouwen in kan hebben.

Met dank aan: Dr. E. Winfried Meier


Meer info: