Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 3 juli 2016

Zeven: het werkwoord. / 2 Juli 2016 / ArjunA

Zeven: het werkwoord.
2 Juli 2016 / ArjunA

Het Britse nieuwsblad The Sunday Telegraph bracht in 2002 een artikel waarin stond dat het Vaticaan de verering van engelen die niet in de Bijbel werden genoemd had verboden. Alleen Michael, Gabriel en Raphael mochten nog aangeroepen worden. Volgens het apocriefe en verboden Boek van Henoch was dit trio verantwoordelijk voor het gevangen nemen van de verdorven gevallen engelen of Wachters die Gods wetten hadden overtreden.

Er staat geschreven dat Zeven Aartsengelen in een andere tijd/ruimte al bekend waren onder zeer verrassende Sumerisch/Babylonische namen.

1. Michael vertegenwoordigde de militaire politie onder de naam Ninurta.
2. Gabriel was de gouverneur van Eden en droeg de naam/titel Ninlil.
3. Raphael was Enki, de geneesheerdirecteur van de Anunnaki.
4. Uriel was Enlil, de heerser over alles buiten Eden.
5. Raquel was opperrechter en mentor op Aarde.
6. Sariel was Nergal die samen met Ninurta Sodom en Gomorra verwoestte.
7. Remiel was verantwoordelijk voor het verspreiden van het woord…

Het moge duidelijk zijn dat alle engelennamen op El eindigen. Het is een verwijzing naar het Hebreeuwse Elohim, de meervoudsvorm van het begrip god. In het Aramees, een pre-Semitische taal staat het begrip EL voor allerhoogste of almachtige. Het is hoog tijd dat we onze gedachten, zoals die al sinds 325 AD zijn geprogrammeerd, door een zeef halen.

De eerste vraag die dan opborrelt is: ‘Wie waren gevallen engelen of Wachters, en waarom waren de eerste kerkvaders en het huidige Vaticaan zo ongerust over hen?’ We gaan kort door de bocht want ik was al vroeg een groot fan van Giacomo Agostini. Het antwoord is tweeledig omdat de vraag tweeledig is.

Ten eerste waren de gevallen engelen en Wachters niet zoals ze tot nu toe in diverse geschriften worden afgeschilderd. Ten tweede is het Vaticaan ongerust omdat we in onze huidige transformatie hun aperte leugens door de zeef kunnen halen. De gevallen engelen kregen in de loop der tijden vele namen, naast Wachters werden ze ook Nephilim, Grigori, Ben Eloha (zonen van god) en Irin genoemd.

Genesis 6:14: “En ziet, de mensen begonnen zich te vermenigvuldigen. De Ben Eloha zagen hoe schoon de dochters des mensen waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.” Deze zonen van god daalden op Aarde op de berg Hermon in Palestina. Volgens de Encyclopedia Britannica betekent Hermon de Verboden Plaats. Jerome, een vertaler uit de 4e eeuw van de Latijnse Vulgaat Bijbel beschouwde de berg Hermon als een gruwel, een verafschuwde plaats.

Mochten jullie je afvragen hoe dat afdalen geschiedde, denk dan aan spaceshuttles. Als je dit afdoet als complot denken, besef dan dat president Eisenhower en James Francis MacIntyre, bisschop van Los Angelos (1948 - 1970), in de nacht van 20-21 februari 1954 een ‘Close Encounter’ hadden met een groep buitenaardse wezens. Weet dat Paul Hellyer, voormalig minister van defensie in Canada, in een video boodschap uit 2015, beweert dat de Aarde al duizenden jaren door aliens wordt bezocht.


Gevallen engelen.
Laten we het begrip ‘gevallen engelen’ gewoon vervangen door ingedaalde wezens. Een groep van 200 wezens daalde uit de hogere dimensies af op de berg Hermon, die al in de dagen van Kanaän een heilige berg was. Ze werden zo opgewonden van de schoonheid van de menselijke vrouwen dat ze, in hun nieuwe fysieke lichamen, seksuele gemeenschap met die vrouwen hadden.

Dit wekte de woede van Enlil/Yahweh/God op, omdat uit die gemeenschap hybride menselijke engelen voortkwamen. Herinner je het gebod dat Mozes meebracht van een ‘Close Encounter’ met Enlil/Yahweh/God: “Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heer uw God, ben een na-ijverige God.”

Deze hybride kinderen, waren de reuzen van weleer: “In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen…” In die dagen wil zeggen vóór de Zondvloed, en ook daarna.

De ingedaalde wezens leerden hun vrouwen en hun kinderen een grote diversiteit aan technologische vaardigheden, magische kennis en occulte wijsheid. Dit suggereert dat de paranormale vermogens en magische krachten oorspronkelijk een erfenis waren uit het rijk der engelen die aan de oude mensheid werd geschonken.

De politieke en vooral religieuze machtselite wil voorkomen dat we dat erfgoed weer opeisen. Vandaar het verbod uit 2002 op de verering van engelen die niet in de Bijbel werden genoemd.

Volgens het Boek van Henoch werd de leider van die ‘gevallen engelen’ Azazel genoemd, en hij werd vaak geïdentificeerd met Lucifer (Brenger van Licht) of Lumiel (Licht van God). Hij leerde de mannen zwaarden, schilden en borstschilden (kurassen) te smeden. Hij onderwees hen in metallurgie, mijnbouw en het gebruik van verschillende metalen.

De vrouwen leerden van hem hoe ze armbanden, sierraden, ringen en halskettingen uit edele metalen en edelstenen konden maken. Azazel leerde de vrouwen zelfs hoe ze met kohl hun ogen konden opmaken en hoe ze cosmetische kneepjes konden aanwenden om de mannen aan te trekken en te verleiden.

Dit was het fundament waarop de vroege kerk de gevallen engelen verdoemde. Apostel Paulus bedong zelfs, in zijn Brieven aan Korintiërs, dat vrouwen hun hoofden moesten bedekken als ze de synagoge bezochten. Hij veronderstelde dat de gevallen engelen zich aangetrokken voelden tot vrouwen met lang golvend haar.

Geliefden, het hele leven, ons hele bewustzijn, is gebaseerd op veronderstellingen en aannames. Het is de hoogste tijd dat we al die gedachtepatronen door de zeef halen.

Volgens Henoch leerde de mensheid van de gevallen engel Shemyaza (een aspect van Azazel) hoe ze planten konden stekken en magische bezweringen/spreuken konden gebruiken. Deze Shemyaza kwam in ons tijdperk terug als Maria Orsic, de leidsvrouw van het Vril gezelschap dat in 1945 spoorloos verdween… naar Aldebaran!

  • Armaros leerde de mensheid de bezweringen/spreuken op te lossen.
  • Baraqijal onderwees de mensheid in astrologie.
  • Kokabiel onderwees de mensheid in astronomie
  • Chazaqiel onderwees hen weersomstandigheden te voorspellen
  • Shamsiel onderwees hen de signalen van de Zon te begrijpen.
  • Sariel onderwees hen in de schijngestalten van de maan en de wisselwerking daarmee op land - en tuinbouw.
  • Penemuel onderwees de mensheid in lezen en schrijven.
  • Kashdejan leerde de mensheid diagnoses te stellen en hoe ze met geneesmiddelen de onbalans konden helen.
Als je dit weet geliefden, is het uiterst curieus dat de Joods-Christelijke religie deze Brengers van de Dageraad beschouwden als het kwaad dat de mensheid corrumpeerde.

Zo Boven, Zo Beneden.
Dit is inherent aan de Hermetische Wet ‘Zo Boven, Zo Beneden’. Aangezien de Hebreeërs een na-ijverige god vereerden, moet er een na-ijverig priesterschap op Aarde heersen. Dat uitte zich in onderdrukking, arrogantie en grove leugens om hun status quo te handhaven.

De bisschopsmijter is een eigentijdse variant op het ceremoniële hoofddeksel van de hogepriesters in het Oude Testament. Het woord mijter is etymologisch verwant aan Mithras, de god van het mithraïsme, een officiële godsdienst in het Romeinse Rijk. Het mithraïsme was een geduchte rivaal van het in opkomst zijnde christendom.

In het Zoroastrisme werd Mithras gezien als Yazata (een soort engel) geschapen door de god Ahura Mazda. Deze laatste werd als een gevleugeld wezen afgebeeld. Het symbool van Ahura Mazda, vergelijkbaar met de Sol Invictus (Onoverwinnelijke Zon) is afgeleid van het symbool van Marduk de zoon van Enki. Marduk werd later in Egypte de zonnegod Ra.

Het woord Ahura of Asura betekent in het proto-Indisch duivel terwijl Sura een goed hemelwezen is. Bij de Perzen verwisselden de betekenissen. Bij hen betekende het woord deva (dios, deus, theos) duivel en dit woord kwam via de Semieten terecht in het Westen.

Als we de taal van Rome door de zeef halen, krijgen we een geheel andere visie op Lucifer, en op de term gevallen engelen. Als je de moeite neemt om op Internet te kijken naar het schilderij ‘De Doop van Christus’ van Aert de Gelder uit 1710, kan je iets waarnemen dat je wellicht doet inzien dat gevallen engelen inderdaad kosmonauten waren. Aert de Gelder was één van de meest talentvolle leerlingen van Rembrandt.

Schilderen met licht krijgt ineens een heel andere betekenis.

Artikelen op deze site mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron. ArjunA - www.assayya.com