Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 10 juli 2016

Suzanne Lie: Voorbereiding op ‘t Eerste Contact, Novel van de Pleiaden / Hoofdstuk 13. / June 30, 2016 by Andrew Eardley

Suzanne Lie:
Voorbereiding op ‘t Eerste Contact,
Novel van de Pleiaden
June 30, 2016 by Andrew Eardley


Hoofdstuk 13.
De Arcturiërs/Plejadiërs – ‘t Opgaan In je Vijfde Dimensionale ZELF.

Gegroet, wij, jullie Arcturische, Plejadische en hogere uitdrukkingen van jullie ZELF, zitten in het proces om ons te voegen bij jullie vijf dimensionale en meer energievelden. Dit samenvoegen, wat alleen zal gebeuren als jullie er voor klaar zijn, zal stromen in je drie/vierde dimensionale energievelden.

Als jullie/wij in elkaar overgaan, wat een octaaf sprong is verder dan je huidige resonantie, met je grondlijn resonantie van de drie/vierde dimensionale, zullen jullie in een geheel ander werkingssysteem overgaan.

Met werkingssysteem bedoelen we dat je de werkelijkheid op een andere wijze zult verwerken met je vijf dimensionale werkingsstelsel dan je de werkelijkheid met je drie/vierde dimensionaal werkingsstelsel verwerkte. Als voorbeeld, in je stoffelijke wereld word je geregeerd door ‘tijd’. Aan de andere kant word je in de vijfde dimensie geregeerd door het “HIER van het NU.”
In de drie/vierde dimensionale werkelijkheid is er ruimte.

Maar in de vijf dimensionale wereld is er hier.
In jullie drie/vierde dimensionale werkelijkheid is er (af)scheiding,
Maar in de vijfde dimensie is er eenheid.
In jullie drie/vierde stoffelijke werkelijkheid is er beperking,
Maar in de vijfde dimensie en verder is er multidimensionaliteit.


In jullie vijfde dimensionale werkelijkheid:

  • Beweging transmuteert in resonantie
  • Gedachten transmuteren in verwerkelijkingen
  • Pijn transmuteert in vrijheid
  • Oorlog transmuteert in vrede
  • Slaap transmuteert in hoger dimensionaal reizen
  • Meditatie transmuteert naar multidimensionaal weten
  • Individualiteit transmuteert in EEN
  • En de planeet transmuteert in Eenheid met haar Galaxy
Zien jullie het grote verschil tussen de twee octaven van werkelijkheid?
Realiseer je je dat in jullie dagelijkse, stoffelijke leven, je in BEIDE werkelijkheden bestaat?

Je zit in een van dag tot dag, minuut per minuut, seconde per seconde proces om een frequentie van Licht te integreren in je drie/vierde dimensionaal lichaam, dat een octaaf sprong verder ligt in de frequentie van Licht dat je ooit ervaren hebt in een van je incarnaties op Gaia’s stoffelijke planeet.

Gelukkig gaven je vele incarnaties in de Plejaden jullie de ervaring om te resoneren in een vijf dimensionaal lichaam. Ook gaven je ervaringen in de Violette Tempel van Venus jullie de ervaring om actief je resonantie te verschuiven naar het volgende, hogere octaaf.

Daar de Plejaden en Venus voornamelijk vijf dimensionaal zijn, heeft de omsluiting van je bewustzijn al geresoneerd op de hogere vierde en/of vijfde dimensies. Verder hebben de Plejaden en Venus een grondlijn frequentie van de hogere vierde en drempel vijfde dimensie.

Door deze perspectieven kun je zeggen dat je je reis begint vanaf het middelpunt op jullie doortocht naar de “piek van de berg”. Aan de andere kant, tijdens jullie incarnaties op de enorm verwonde versie van dierbare Gaia, waarop jullie je huidige incarnatie hebben genomen, beginnen jullie je reis vanaf onderop een zeer diep dal.

“Yea, alhoewel je door de vallei loopt van de schaduw van de dood, vrees je geen kwaad want u bent met mij.” Die “U” is de ENE met je Hoger Zelf, die leeft in de resonantie van het “Alles Dat Is”. Of je drie dimensionale zelf zich daar wel of niet bewust van is, je bent in voortdurende verbinding met je Hoger Zelf.

Deze verbinding is de beste zegening die gevonden kan worden als je reist door de vallei van de schaduw van de derde dimensie. In deze diepe derde dimensionale vallei is het de schaduw van ALLE drie/vierde dimensionale incarnaties die je ooit op planeet Aarde genomen hebt.

Voordat je de piek kan bereiken van de berg, die door de vallei gaat, moet je alle schaduwen tegenkomen, leven, liefhebben, genezen en vrij maken van jullie Zelf die je hebt besteed in ontelbare incarnaties gelovend dat je alleen maar stoffelijk was. Maar hoe kon je door al die ervaringen heengaan in een door de tijd gebonden werkelijkheid zoals Planeet Aarde.

Het antwoord is, dat kan je niet. Je zult in je vijf dimensionale staat van bewustzijn en verder gaan waarin je leeft in het NU van de ENE. In je vijf dimensionale staat van bewustzijn weet je dat je niet ALLEEN het lichaam bent dat de moeilijke tijd heeft om je aan te passen aan het vijf dimensionale Licht.

JIJ bent de vallei, JIJ bent de berg. En JIJ bent de piek. Maar JIJ bent ook de vallei van de schaduw van de dood. Maar dood is geen beëindiging. Dood is de overgang van de ene frequentie van werkelijkheid naar een hogere frequentie van werkelijkheid.

Ascentie kan erg lijken op het stoffelijke lichaam dat doodgaat. Om op te stijgen of om te sterven, moet je LOSLATEN. Nu als we zeggen “doodgaan” bedoelen we niet sterven zoals je stoffelijk lichaam dat niet langer meer bestaat. Als wij zeggen “sterven” bedoelen we dat je sterft aan het oude denken dat je ALLEEN maar je stoffelijke lichaam bent en dat als er iets gebeurt met je stoffelijke lichaam, dit aan JOU gebeurt.

Nu, terwijl je je stoffelijke lichaam draagt, lijkt dat wat er met je stoffelijke lichaam gebeurt wat aan jou gebeurt, specifiek als je nog werkt onder je drie/vierde dimensionale werkingssysteem. Maar als je je zelf laat uitbreiden naar je vijf dimensionale werkingssysteem, realiseer jij je dat JIJ de essentie bent die in je lichaam zit.

JIJ ben de “wezenheid” die je stoffelijke lichaam levend laat zijn. Daarom, heb JIJ het vermogen om je bewustzijn te verbreden van dat stoffelijke lichaam. Jij hebt het vermogen om de piek van de berg te laten omhoog gaan terwijl je de berg beklimt.
Met andere woorden, terwijl je door je dagelijkse leven gaat, waarin JIJ je drie/vier dimensionale lichaam draagt, kun je tegelijkertijd door het voortgaande proces gaan om je drie dimensionale stoffelijke lichaam te transmuteren en je vier dimensionale astrale lichaam naar je vijf dimensionale Lichtlichaam te transmuteren.

Je grote uitdaging bij deze transmutatie zal zijn dat het er niet toe doet hoe veel je gestudeerd hebt, het doet er niet toe hoe zeker je bent over:

Wie je zult zijn.
Waar je naar toe gaat,
Hoe het zal zijn om naar je schip terug te keren.
Wanneer deze transmutatie zal gebeuren of
Hoe je in je Lichtlichaam zult flitsen.

Het stoffelijke lichaam dat je draagt kan niet volledig je proces begrijpen.

Daarom is er altijd twijfel. Jouw proces is om die twijfel lief te hebben, die twijfel te omhelzen, twijfel is de som van de driedimensionale redenatie die je geleerd hebt zodat je een drie dimensionale werkelijkheid kunt tegemoet komen die NIET is gebaseerd op Waarheid. In feite is jullie drie dimensionale werkelijkheid gebaseerd op illusie.

Daarom eerder dan je twijfel los te laten, maak die twijfel dan je beste vriend. Laat die twijfel in je bewustzijn komen en zeg: “Ben je daar zeker van? Laten we in meditatie gaan en praten met onze hogere uitdrukkingen van het Zelf.”

Op deze wijze, zit JIJ in de stoel van de bestuurder. Het is prachtig dat je veel dingen leest, dat je veel dingen bestudeert, want je breidt je denken uit en activeert je Multidimensionale denken als je jezelf blootstelt aan unieke stimulansen/prikkels.

Het is ook erg mooi als je jezelf deze nieuwe informatie langzaam, zorgvuldig en beetje bij beetje laat integreren in je stoffelijke werkelijkheid en in je eigen stoffelijke lichaam. Op deze wijze kun je rustig de transmutatie beleven waarbij je alles moet loslaten dat je hebt geleerd, bestudeerd en hard voor gewerkt hebt om dat in je stoffelijke werkelijkheid te bereiken.

Nu, als wij zeggen “loslaten” betekent dat niet dat je je huis moet verlaten, moet stoppen met het betalen van je rekeningen, niet naar het werk gaan, enz. Wat we bedoelen is dat je de illusies moet “loslaten” die je geloofd hebt in je lange tijd van het dragen van een Aarde voertuig.

’t Meest belangrijke is het “loslaten” van de illusie dat je ‘t vermogen hebt verloren om er aan te denken je dagelijkse werkelijkheid te delen met je hoger dimensionale uitdrukking van het Zelf. Met andere woorden, wat je verloren hebt is je natuurlijke innerlijke verbinding met je vijf dimensionale en meer, uitdrukkingen van je Zelf.

Daar je nog steeds een menselijk voertuig draagt, zul je keren/tijden beleven waarin je volledig moet zijn gericht op je drie dimensionale leven. Er zijn ook keren waarop je zult slapen of mediteren zodat je je vierde dimensionale voertuig en je vierde dimensionale leven kunt ervaren.

En er zijn specifiek keren waarop je moet mediteren om je eraan te herinneren hoe je vijf dimensionale bewustzijn voelt. Je kunt dat gevoel ook ervaren in je vijf dimensionale dromen. Als je die 5 dimensionale dromen hebt, zorg er dan zeker voor om ze op te schrijven op het moment dat je wakker wordt omdat ze niet zullen blijven hangen in je drie dimensionale hersenen.

We herinneren je er aan om je ervaringen te documenteren omdat het belangrijk is dat je het vertrouwen vasthoudt dat je in je ZELF hebt en het vertrouwen dat je hebt in je proces. Nog belangrijker, houd het vertrouwen vast dat je in je innerlijke Zelf hebt, in je vier dimensionale Zelf, in je hogere Zelf, in je vijf dimensionale Zelf en in alle hogere versies van je zelf die JIJ bent.

Maar in welke van deze ZELVEN van JOU, welke van die vele uitdrukkingen van je ZELF zal je het vermogen hebben om vertrouwen in te hebben? Ons antwoord is dat je in al die vertrouwen moet hebben. Je moet vertrouwen hebben in alles van JOU. Je moet vertrouwen hebben in al je Zelven. Want vertrouwen vertegenwoordigt je actie van overgave.

Als je je kunt overgeven aan elke mens, plaats, situatie, en moment dat je ooit beleefd hebt in een van je incarnaties, dan zul je in staat zijn om dat vertrouwen te hebben om je over te geven aan de hogere uitdrukkingen van je ZELF die je geleid hebben door elk van die ervaringen heen, in elk van je stoffelijke incarnaties.

Als je je dit proces kunt herinneren, zul je in staat zijn om terug te gaan in al die myriaden werkelijkheden en ze Onvoorwaardelijke Liefde sturen en Violet Vuur. Je kunt ze er ook aan herinneren dat zij/jij gewoon een Aardevoertuig droegen in dat NU om meer te leren over het leven op een planeet die op de rand staat van transmutatie in de volgende octaaf van werkelijkheid.

Verder, in al je Aardse incarnaties moest je ervaren om mens te zijn om meer volledig de mensheid te begrijpen. Je moest de werking begrijpen van de drie/vierde dimensie, terwijl je in je gekozen missie gaat naar het transmuteren van die drie/vierde dimensionale werkelijkheid naar de vijfde dimensie.

Dit diepe begrijpen van de drie/vierde dimensionale Aarde leert je om Gaia’s transmuterende werkelijkheid Onvoorwaardelijk Lief te hebben. Je diepe begrip helpt je ook:

Onvoorwaardelijk alles te vergeven, dat je beleefde in al die drie/vierde dimensionale werkelijkheden en Onvoorwaardelijk te Accepteren dat alles dat je ooit beleefd hebt, een component was van dat wat je wilde ervaren om je het best voor te bereiden op Ascentie.

Dan is het dat je in staat zult zijn om Onvoorwaardelijk Lief te hebben dat JIJ die in dit proces zit om de Multidimensionale JIJ te ontdekken, reeds is opgestegen en die al vele hogere dimensionale frequenties van de werkelijkheid bewoont.

Dit bewuste samengaan met je eigen Multidimensionale ZELF verbindt je met de lijn, de afkomst, de multidimensionale afkomst van de Jij in dit NU die JIJ altijd geweest bent.

Zegeningen. We zijn blij om zo velen van jullie te zien die volledig ontwaken en zich voorbereiden om Gaia te assisteren bij haar Ascentie.

Einde van de Transmission

vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl