Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 7 juli 2016

De Hoeders: 32e boodschap / Claudia Philippo / Geplaatst: 7 juli 2016

De Hoeders:
32e boodschap
Claudia Philippo/
Geplaatst: 7 juli 2016

Welkom lieve vrienden bij het 32e Bericht van de Hoeders. 

Met het besef dat de interpretatie van de berichtgevingen van de Hoeders voor een ieder een individuele bestemming heeft, is dit persoonlijk een Bericht dat voor mij de term “Full Circle” inhoudt. Terwijl ik het bericht nalees en weet dat alles zijn bestemming heeft, weet ik ook dat er niets gebeurt zonder reden, ook al kunnen wij als mensen de redenen niet altijd zien of begrijpen op het moment zoals het aan ons gegeven wordt. Sommige dingen worden soms pas jaren later duidelijk in verstandelijke zin en andere dingen helemaal niet.

Gevoelsmatig zullen er zelden momenten zijn waarin we geen “Aha Erlebnis” kennen en gelet op het gegeven dat we in de afgelopen perioden oude zaken achter ons hebben gelaten en een zuiveringsproces hebben doorgemaakt, zal onze Ziel alle ruimte hebben voor dergelijke “Aha” momenten.

Zo ervaar ik dit 32e Bericht en ik ben mij bewust van het feit dat dit voor iedereen een zeer individueel proces is. Het doet mij denken aan een aantal gesprekken die ik in de afgelopen periode heb gevoerd met mensen wie dit “Aha Erlebnis” is overkomen en waarbij het werkelijk ook “Full Circle” kwam, soms voor deze personen, tegen wil en dank. En dat laatste doet mij dan denken aan de woorden, vertrouwen en acceptatie en het besef dat je niet alleen staat, ook niet tijdens momenten waarin je dit moeilijk vindt te geloven en in te zien.

En terwijl ik dit neerschrijf, breekt hier de zon in volle hevigheid en met een schitterende intensiteit door het wolkendek heen.

Namasté
In liefde, zegening en Eenwording.
Zonnegroet vanuit het ~Hart~
Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

 32e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Stralen in schoonheid.

Geliefden, de dagen die jullie achter je hebben liggen alsook de dagen die zich nog aan jullie zullen openbaren, zijn een scheiding, een splitsing tussen verleden en heden. Een splitsing waarin vele van jullie indringende keuzen hebben gemaakt. De confrontatie met de samengebundelde energiekrachten begint zijn einde te naderen en al velen hebben de overstap gemaakt. Ten dele zouden jullie kunnen zeggen dat jullie transformatie voor nu is voltooid en de weg open ligt voor het vervolg. De volgende fase is de aankondiging voorbij. 

Zij staat niet langer bij de voordeur te wachten en heeft haar treden over de drempel gezet en staat in het voorportaal, wachtend en verlangend jullie gewag te maken van de stralende schoonheid die in een ieder van jullie verscholen ligt. De tijd je te ontdoen van de krassen is voorbij, jullie mogen je stralende innerlijke zelf een plaats geven daar waar zij in jullie ogen het meest tot zijn of haar recht komt. Een integratie die zich diep nestelt in de Kern van jullie Zijn.

Liefdevolle Zelf.

Wanneer jullie terugkijken lieverds, zie dan een eenzelfde scheiding tussen jullie leven in de menselijke vorm en die van de ziel. Beiden hebben Eenheid betracht. Een versmelting van twee helften. Veelal is het de menselijke kant geweest die hierin overheersend is geweest. Veelvuldig heeft deze getracht jullie zielenkant te laten zwijgen, in tweespalt gebracht door het leven waarin jullie zijn grootgebracht. Vanaf jullie vroegste herinnering is het jullie aangeleerd de stem van jullie harten te negeren. Sinds lang weten jullie, geliefde broeders en zusters, dat de stem van jullie hart, de stem van jullie Ziel, sluimert. Diep verscholen in de Kern van jullie Zijn en langzaam doch zeker zijn jullie begonnen gehoor te geven aan haar zachte roep. Hiermee is jullie Ontwaken begonnen. Doch nog altijd in verwarring met in jullie oren de nagalm van wat jullie is aangeleerd. Deze nagalm vormt de restsporen die jullie in de afgelopen periode te verwerken hebben gehad op weg naar een Eenheid die eerder slechts meer verwarring en onbegrip zou hebben gekweekt. Gedreven begrip te vinden van het geheel dat alles behoudt en alles samenbrengt zouden jullie dit juist niet begrijpen, immers het verlangen dit te kaderen in menselijke proporties zijn slechts een armzalige illusie wanneer je dit vergelijkt met de ruimte waarmee jullie Ziel behept is en waarin waarneming voldoende is om het geheel te kunnen zien zonder kaders aan te brengen.

Zijn.

Alles Ís, geliefde broeders en zusters. Geen enkel stofdeeltje beweegt op de wind zonder dat het zijn bestemming heeft, evenmin dat ene zaadje dat meegedragen door dezelfde wind en op de grond valt waar de regendruppels het zullen doen ontkiemen.
Deze woorden zullen jullie niet onbekend voorkomen. Doch wie zichzelf tijd gunt deze woorden in de Ziel door te laten dringen, weet wat er uit deze woorden voortvloeit.
Het geheel Zien is het geheel Zijn. In eenheid niet alleen met je zelf, noch met je partner, je kinderen, je familie of vrienden. Het geheel Zien is het geheel Zijn met al dat op aarde leeft en haar bewoont en al ver daarbuiten, doch ook alles dat geschied is, reeds nu geschiedt en nog geschieden zal.

In vreugdevolle zaken geliefde broeders en zusters, zullen jullie dit grif beamen en dankzeggen voor het genoegen dat het jullie geschonken heeft. Doch lieverds, op welke wijze hanteren jullie de minder vreugdevolle zaken? Op welke wijze geven jullie de vreugdevolle zaken recht van bestaan wanneer de minder vreugdevolle wijze eenstemmig van de hand worden gewezen? En zijn zij niet allen, geliefde broeders en zusters in gelijke handen?
Het geheel Zien is het geheel Zijn. Wanneer jullie dit lezen, weet dan ook dat niets geschiedde zonder dat het deel is van op kleinschaligheid jullie individuele Zijn doch ook grootschalig als het stofdeeltje dat voortbewogen op de wind zijn bestemming vindt.

Twee helften.

In het voorgaande bericht, geliefde broeders en zusters, spraken wij van een diamant die ver verscholen onder de bladeren heeft gelegen en een grillige speelbal is geweest van regen en van wind en die door de vele jaren waarin ze verscholen heeft gelegen vol krassen is komen te zitten door de elementen uit haar omgeving. Eveneens hebben wij aangegeven dat de diamant reeds in jullie handen lag, klaar om liefdevol te worden opgewreven zodat haar krassen zouden verdwijnen en zij wederom in volle schoonheid zou kunnen stralen.
Velen van jullie hebben in de afgelopen periode te maken gehad met indringende lichamelijke en psychische klachten en enkele onder jullie zijn, hoewel de weg naar genezing zich reeds heeft ingezet, nog niet volledig hersteld. Zij kampen nog altijd met de laatste sporen.

Geliefde broeders en zusters, het verdriet ons ook jullie gewag te maken dat niet allen die deze reis zijn begonnen op aarde, deze ook op aarde zullen vervolmaken. Tegen hen zouden wij willen zeggen; jullie wacht een andere reis lieverds. Jullie pad gaat naar een andere plaats en jullie bestemming ligt voorbij de horizon. Vertrouw de Ziel dat hij je naar die bestemming zal brengen, geflankeerd door helpers die jullie terzijde zullen staan en weet wanneer het Tijd is afscheid te nemen door naar haar stem te luisteren. Jullie helften zullen ineen smelten op andere wijze dan dat dit voor de achterblijvers is bedoeld.

Voor hen die achterblijven, betekent dit het geheel Zien is het geheel Zijn, geliefde broeders en zusters. Laat hen die vertrekken hun weg aanvangen naar hun bestemming. Rouw om hen, hebt hen lief, gedenk hen, doch houdt niet vast aan het schimmige beeld dat zij hebben achtergelaten en laat los in vertrouwen en acceptatie in Liefdevol Eenzijn.

Geliefde broeders en zusters, de implantatie van de twee helften neemt zijn aanvang. Meer en meer zullen jullie in staat zijn het geheel waar te nemen en te kijken vanuit een andere visie dan de visie die jullie reeds zolang de jouwe hebt genoemd.
Andere werelden zullen zich openen, zowel individueel als collectief. Deze werelden zullen geen níeuwe werelden zijn. Immers zij zijn reeds aanwezig geweest sinds het begin der Tijden, doch in het licht van waarnemen zullen zij toegankelijk worden en als het ware zichtbaar. Zij zullen zich openen en veranderingen met zich meedragen. Zoals ook voor jullie geldt, zal ook voor hen die het pad van de aarde verlaten voor het pad dat een andere bestemming voor hen met zich meedraagt gelden, de Ziel te vertrouwen die jullie naar je bestemming brengt, geflankeerd door helpers die jullie terzijde zullen staan.

Tot slot.

Geliefde broeders en zusters, de weg naar verandering is een feit. De overlapping van diverse dimensies is niet langer een gegeven waar we enkel over kunnen spreken, het staat als het ware aan een deur die jullie reeds op een kier hebben staan. Het afscheid van het oude vertrouwde is voltooid en de zuiveringen die hiervan het gevolg zijn geweest, hebben reeds hun vruchten afgeworpen. De weg naar Eenheid en Eenwording is ingeslagen. Hiervan zullen jullie in de komende periode de resultaten mogen en kunnen aanschouwen. Wees waarnemend, lieverds. Zie op welke wijze jullie verrichtingen dusver gestalte krijgen en terug zullen komen in de meest essentiële vorm die jullie je maar kunt voorstellen. In Liefde en Harmonie.

Wij vragen jullie een visuele voorstelling te maken van jullie individuele zelf in jullie meest zuivere en pure vorm en deze blijvend te implanteren, terzijde gestaan door jullie helpers en begeleiders. Laat dit beeld zich verankeren in de Kern van jullie Zijn en voortbewegen op de pulserende energie. Hs.

De Hoeders.

©Claudia Philippo
Verspreid in België en Nederland door ©Helen Maijenburg