Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 12 mei 2016

SAUL: Het is tijd om wakker te worden en al de oude ideeën .................... / door John Smallman op 8 mei 2016

SAUL:
Het is tijd om wakker te worden en al de oude ideeën en overtuigingen op zij te zetten welke jullie stelselmatig geleid hebben tot conflicten
door John Smallman op 8 mei 2016


Het is de mensheid zijn collectieve intentie om te ontwaken en zoals wij allen Één zijn met de Bron Wiens intentie het ook is, is ontwaken onvermijdelijk. Jullie zijn op het pad van ontwaken, zijn jullie altijd geweest, en jullie zullen er op doorgaan totdat ontwaken plaatsvindt. Er is niets om angst voor te hebben, jullie kunnen het moment van ontwaken niet missen omdat jullie het onomkeerbare besluit hebben gemaakt naar huis terug te keren.

Te ontwaken is jullie zelf nog een keer te vinden als Één met God, eeuwig in de goddelijke Aanwezigheid waarvan jullie nooit gescheiden zijn geweest; voor eeuwig  gehouden in God’s liefdevolle Omhelzing dat Al is. Het Al is Al omvattend, er is geen voorbij of erbuiten Het, zonder Het en geen uitsluiting van Het. Het is God en Jullie verbonden in een eeuwig en extatische omhelzing, eeuwig onafscheidelijk en eeuwig verlangend om voort te gaan in deze stemming en zo zullen Jullie.

Al de spirituele kanalen blijven voor jullie herbevestigen – op het punt staan van -  de mensheid zijn ontwaking en toch velen van jullie blijven jullie zelf toestaan jullie terug te trekken naar twijfel door de negativiteit van de illusie zoals jullie er voortdurend aan worden herinnerd door de media over oorlogen, lijden, onredelijke armoede en onredelijke corruptie die wereldwijd plaatsvindt.

Ja, er is een enorme hoeveelheid lijden over de hele wereld, maar tenzij jullie je intuïtief  geroepen voelen om fysiek te helpen bij het verzachten door te werken bij liefdadigheid, of door naar gebieden te gaan waar jullie toegang hebben waar jullie persoonlijk kunnen helpen, of op een andere juiste werkzame manier, en sta dan niet stil bij het lijden.

In plaats daarvan heb de intentie liefde te sturen, mededogen en heling naar alle gebieden/toestanden die vooral jullie betreffen, of zelfs naar de hele wereld en weet waarlijk dat jullie krachtig gehouden intenties buitengewoon effectief zijn.

Dan, verheug jullie in het weten dat allerlei dingen goed zullen zijn. Het ontwakingsproces beweegt zich onstuitbaar voorwaarts omdat mensheid het collectieve besluit heeft gemaakt om te ontwaken, en houdt stevig de intentie vast om dit te doen.

Als mensen is het voor jullie bijna onmogelijk om te begrijpen hoe krachtig jullie liefdevolle intenties zijn. Ik verzeker jullie dat ze oneindig zo zijn. Maar, slecht of verontrustend nieuws kan jullie afleiden, veroorzakend dat jullie de aandacht op iets anders plaatsen, aldus de effectiviteit verminderend van wat zou moeten zijn en jullie voornaamste intentie moet worden in het leven, dat wil zeggen om liefde te sturen waar het nodig is, op elk moment.

Wanneer jullie wakker worden in de ochtend, wanneer jullie mediteren, ontspannen, overdenken, of bidden, gedurende de dag, en nogmaals voordat jullie gaan slapen, vernieuw deze voornaamste intentie en weet, weet waarlijk, dat het eeuwig effectief is omdat het in volledige uitlijning is met de Wil van God.

Op Aarde, als mensen, lijken jullie te leven in een omgeving die demonstratief liefdeloos is, een omgeving waarin individuele en collectieve hebzucht meedogenloos wordt beloond, terwijl degene die liefdevol zijn en liefdevol leven, met liefde in hun harten, hen machtigend in ieder moment, honds worden behandeld, genegeerd, buitenspel gezet.
Echter, de liefde die zo velen uitdrukken / uiten is oneindig krachtig en het is de wereld aan het veranderen.

Wordt niet misleid door verhalen zoals verslag gegeven door de corporatieve media, dat zijn verslagen waarvan de intentie is om jullie te misleiden en om jullie angsten aan te sporen zodat jullie doorgaan met jullie macht weg te geven – die echt enorm is – aan de autoriteiten die claimen te handelen in de burgers hun beste belang.

Jullie zijn Goddelijke wezens op Aarde op dit moment om liefde te delen en uit te breiden aan iedereen zonder uitzondering. Steeds meer zijn jullie dit dagelijks aan het realiseren en laten jullie, jullie angsten gaan als jullie liefdevol verbinden met al waar jullie mee wisselwerken zelfs in de kortste ontmoetingsmomenten of wisselwerkingen en dat is wat de mensheid tot ontwaken brengt.

Sta niet toe jullie twijfels of angsten jullie gedrag negatief te beïnvloeden, herinner jullie in plaats daarvan eraan dat jullie oneindige, krachtige kinderen van God zijn, op dit moment op Aarde, om jullie slapende broeders en zusters beter te maken en te ontwaken.

Werkelijk dat is wat jullie aan het doen zijn. Zonder jullie inzet, zonder jullie liefdevolle intentie, kan mensheid niet ontwaken. Dat is waarom jullie momenteel in een lichaam zijn.
Jullie hebben allemaal de grandioze keuze gemaakt om katalysatoren te zijn in het bespoedigde ontwakingsproces van de mensheid en hoewel jullie meestal niet in staat zijn om te zien wat een enorm effect jullie hebben, kan Ik jullie verzekeren dat jullie intenties dramatisch effectief zijn.

De reden dat verschillende verheffende spirituele kanalen telkens weer de noodzaak voor jullie herhalen om jullie intenties om liefdevol te zijn op elk moment te hernieuwen is omdat,  als gevolg van de tijdelijke aard van de illusionaire wereld, waarin jullie dit allemaal ervaren, blijven jullie afgeleid of verstrooid worden van jullie heilige taak, door de dagelijkse taken van het aardse leven.

Onze taak is om jullie aandacht terug te brengen tot de kennis van wie jullie werkelijk zijn, zo dat Liefde, jullie ware natuur, constant en overvloedig door jullie heen stroomt, precies zoals jullie bedoeld hebben, toen jullie ervoor kozen om te incarneren.

SAMEN zijn we dit aan het doen. Niemand handelt of werkt alleen.

Iedereen op aarde handelt in harmonie met vele anderen als goddelijke activisten, om dit stadium van het goddelijke plan voor de mensheid tot de succesvolle afsluiting – het ontwaken van de mensheid.

Hoewel het lijkt iets te zijn dat moet gebeuren in de toekomst, is het in feite al een uitgemaakte zaak, die al heeft plaatsgevonden, het is gewoon dat de sluier die Werkelijkheid verbergt voor jullie, ook het feit verbergt van jullie ontwaken. Wat jullie allemaal aan het doen zijn, is het oplossen of dematerialiseren van de sluier. Aangezien het uiteenvalt, Werkelijkheid, Liefde, God zullen worden onthuld in al de schitterende glorie dat is Al dat bestaat en waarvan elk en iedereen van jullie een onafscheidbaar aspect zijn, een briljant schijnend facet.

Blijf liefhebbend. Dat is waarom jullie ervoor gekozen hebben om te incarneren en jullie zijn allemaal meesters van liefhebben. Wanneer twijfels aan jullie begaafdheden, bekwaamheden of effectiviteit zich voordoen ….hou van deze twijfels! Zoals jullie heel goed weten, is Liefde het antwoord op elke kwestie die aan jullie wordt voorgelegd of waar jullie mee hebben om te gaan.

En jullie eigen persoonlijke twijfels en ongerustheden zijn kwesties, waar alleen maar van gehouden moet worden. Er zijn zeer weinig onder jullie, die geen kleine kinderen hebben getroost wanneer ze zichzelf bezeerd hadden en vervolgens getuige waren van het verbazingwekkende effect dat troost kan bieden. Jullie twijfels en zorgen zijn als kleine kinderen binnenin jullie, die jullie liefdevolle zorg en aandacht nodig hebben, ze hebben geen zelfveroordeling of kleinering nodig, die het alleen maar verergeren.

Als er aspecten zijn van jullie zelf, die jullie voelen als onwaardig of onacceptabel, erken ze gewoon zonder te proberen ze te veranderen of uit te roeien. Door gewoon te erkennen en niets meer, voorkomen jullie het ontstaan van intern conflict en het zijn jullie innerlijke conflicten die vastklampen aan dat wat jullie willen oplossen. Al de wijze mystici en wijsgeren hebben jullie steeds weer opnieuw verteld dat de weg voorwaarts op het spirituele pad door overgave is.

Conflicten leiden altijd tot verdere conflicten, terwijl Liefde ze oplost. Jullie zijn Liefde er is niets anders. Wat in tegenstelling lijkt te zijn tot Het, is illusionair. Als jullie een bal tegen een muur aanslaan, blijft het terugkomen, als de muur wordt verwijderd, dan slaagt de bal er niet in om terug te komen. Conflict is als een bal geslagen tegen een muur en overgave aan Liefde verwijderd de muur.

Mensheid heeft door de eeuwen heen, tal van psychologische barrières gebouwd, tussen zijn families, stammen, naties, culturen en religies en ze hebben allemaal onverbiddelijk geleid tot conflict. NU, eindelijk, vele liefdevolle en wijzen onder jullie,  aan het helpen zijn om deze onwerkelijke barrières weg te halen en jullie het laten zien dat ze onnodig zijn.
Als de barrières vallen, beginnen mensen de verschillen tussen henzelf en anderen te onderzoeken en bestuderen en te ontdekken, dat er nog veel moet worden geëerd en bewonderd.

Waarlijk, al zijn Één en de verschillen die jullie ogenschijnlijk hebben gescheiden, van elkaar, zijn schitterende scheppende mogelijkheden die jullie kunnen gebruiken voor herstel, verzoening en harmonieuze wisselwerkingen die een ieder vreugde zullen brengen.

Wanneer jullie, jullie vastberadenheid intensiveren, om Liefde in actie te demonstreren en uit te drukken, in ieder moment, dan ontwaken jullie mensheid uit zijn al voor eeuwenlange nachtmerrie van angst, pijn en lijden. Het is tijd om wakker te worden en al de oude ideeën en overtuigingen op zij te zetten welke jullie stelselmatig geleid hebben tot conflicten.
Jullie ware natuur is Liefde en wanneer jullie Het omarmen en jullie Er mee verbinden, dan genezen jullie jezelf en genezen jullie de wereld.

Focus jullie op acceptatie van jullie ware natuur, laat alle twijfel gaan welke jullie mogen hebben over jullie waardigheid en weet dat er niets is waarvoor God ooit veroordeelt ieder van zijn Geliefde kinderen. In dat weten, waar jullie toegang toe kunnen krijgen door naar jullie heilige innerlijke allerheiligste te gaan en jullie harten te openen, om te ontvangen wat aan jullie constant wordt geboden in ieder moment , wees blij!

God’s Liefde voor jullie is oneindig, eeuwig en onveranderlijk en dat is de perfecte reden om jullie te verheugen!Vertaler: Anja > Voor wakkere mensen

Corporatief: van of door middel van een corporatie

Corporatie: gilde, genootschap, broederschap, vereniging (bv van vakgenoten), maatschappij, onderneming, vennootschap, (bv met het woord handel bij sommige  ervoor)

Corporatieve staat: waarin het maatschappelijk-economisch leven geordend is naar de verschillende beroeps- en bedrijfscorporaties, die tevens in het bestuur van een staat zijn vertegenwoordigd