maandag 11 april 2016

Hersencapaciteit. / 10 april 2016 / ArjunA

Hersencapaciteit.
10 april 2016 / ArjunA

Volgens het woordenboek is het brein identiek aan het verstand. Volgens dat woordenboek zijn de hersens de zetel van het verstand. Wanneer ik iemand kennis laat maken met het Alfa bewustzijnsniveau, zeg ik altijd dat de mens slechts 10% van zijn hersencapaciteit benut. Dat blijkt een fabel te zijn. Hieronder volgen enkele tegenargumenten van mensen die veel geleerder zijn dan ik.

Verstandelijk bekeken.
Het is een fabeltje dat we maar 10% van onze hersencapaciteit gebruiken, en daarom is het nodig om die stelling rationeel door te lichten. De 10% fabel wordt gebruikt om psychische gaven en de ziel te verklaren. Wat als we ervoor kunnen zorgen dat we ook de 'andere 90%' zouden kunnen gebruiken, stel je eens voor tot wat voor onvoorstelbare zaken de mens dan in staat zou kunnen zijn! In feite is deze laatste stelling met wat logica gemakkelijk te ontkrachten. Onze hersenen gebruiken namelijk 20% van de totale energie in het lichaam. Als het totale energieverbruik van de hersenen dus zou worden vertienvoudigd, zouden de hersenen 200% van de energie in het lichaam moeten gebruiken. In werkelijkheid blijkt dat de hersenen enorm efficiënt werken.

Er is tot op heden nog geen duidelijke relatie gevonden tussen bijvoorbeeld intelligentie en hersencapaciteit. Hoewel we niet de volle 100% van onze hersens gebruiken, kunnen we zeggen (afhankelijk van de ontwikkeling tot volwassene) dat het gedeelte dat we wel gebruiken efficiënt wordt gebruikt. Baby's en kleine kinderen hebben over het algemeen veel meer hersencellen dan volwassenen. Dit komt omdat er tijdens het opgroeien een 'massale sterfte' is onder de neuronen.

Baby's en kleine kinderen hebben meer hersencellen dan volwassenen… Zouden ze daarom zoveel meer waarnemen dan een verstandige volwassene? Komt dat omdat ze nog niet denken? Jullie kennen mijn vaste uitdrukking: ‘gevoel maakt geen denkfouten.’

Verstandig tegenargument.
Vaak wordt beweerd dat we slechts een fractie van onze hersenen daadwerkelijk gebruiken. Dat impliceert dat het grootste deel van onze grijze massa inactief zou zijn. En dus dat we nog vele malen slimmer kunnen worden dan nu, als we die braakliggende 90 procent maar weten te trainen. Helaas voor mensen die alsnog hyperintelligent hopen te worden: er klopt geen bal van. Het is niet zo dat ergens in onze schedel hersendelen ongebruikt liggen wachten tot we ze eindelijk een functie toebedelen. Alsof het lege laatjes in een kast zijn die gevuld kunnen worden. Elk gebied, elke cel in ons brein heeft een functie. Vanuit evolutionair perspectief nogal wiedes: als zo’n groot deel van ons brein geen functie zou hebben, dan zou onze schedelinhoud wel kleiner zijn geweest.

Waar komt de fabel vandaan? De Amerikaanse psycholoog William James (1842-1910) zei ooit dat mensen slechts een fractie van het potentieel van hun brein benutten. Maar een percentage noemde hij niet. Dat deed later een Amerikaanse schrijver van een zelfhulpboek, die beweerde dat James het over ‘10% had in plaats van ‘een fractie’. Tegenwoordig kom je de fabel tegen in zelfhulpboeken die suggereren dat iedereen een Einstein kan worden, als je die vermaledijde 90% maar traint.

Genoeg tegenargumenten. Ze brengen me tot de conclusie dat ik het woord hersencapaciteit beter kan vervangen door bewustzijn. We gebruiken slechts een klein percentage van ons bewustzijn.

Eindeloos Bewustzijn.
In het boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ legt cardioloog Pim van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch een indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad. Volgens Van Lommel is de huidige, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.

We hebben dus geen verstand noch de zetel van het verstand (hersens) nodig om bewust te zijn. We hebben blijkbaar geen verstand nodig om buitenzintuiglijke waarnemingen te doen.

Hersengolven.
Wetenschappers zijn het er over eens dat hersengolven kunnen worden waargenomen en kunnen worden beïnvloed. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat hersengolfpatronen direct gerelateerd kunnen worden aan psychische karakteristieken. Terwijl hierover nog vele hypotheses de ronde doen, zijn wetenschappers het er over eens dat populaire stellingen waarbij de linker hersenhelft logisch redeneert en de rechter hersenhelft creatief is naar het rijk der fabelen moeten worden verwezen…

Wetenschappers, artsen, filosofen, psychologen en andere gestudeerde mensen hebben nauwelijks tot helemaal geen affiniteit met Alfa hersengolven. Dat is logisch omdat elke logica ontbreekt wanneer we terug gaan naar een hersenfrequentie van 7 tot 14 Hertz. De meeste wetenschappers beschouwen Alfa golven als een bijproduct van hersenactiviteit.

Alfa golven komen niet alleen in de rechterhersenhelft voor. Ze doen zich ritmisch voor aan beide zijden van de hersenen, maar neigen meer naar de niet-dominante kant (voor de meeste rechtshandigen is dit rechts) tijdens het uitvoeren van taken. Ze komen ook meer voor aan de achterzijde van ons hoofd, een regio die ook bekend staat voor zijn functie het eigen lichaam te kunnen onderscheiden van de omgeving. Als men in ontspannen toestand is kan men zich “heel voelen met de omgeving”.

Hebben jullie ooit wetenschappers, artsen, filosofen, psychologen en andere gestudeerde mensen gezien die volkomen ontspannen hun werk deden?

Alfa hersengolven.
Wanneer we ons ontspannen produceren onze hersenen golven met een lagere frequentie dan de Bètagolven van het dagbewustzijn. Laat ik het plastisch uitdrukken; het verschil tussen Bètagolven en Alfafrequenties is het verschil in beleving tussen een racemotor en een chopper. De Alfa staat van bewustzijn wordt als bijzonder plezierig ervaren. We zijn alert, maar toch ook ontspannen. In de Alfa frequentie kunnen we het beste studeren, en het best informatie verwerken. In Alfa staat beginnen we uit onze bron van creativiteit te putten die net beneden ons bewustzijn ligt. Het is de poort naar de diepere staten van bewustzijn.

Door de diepe ontspanning in de Alfa frequentie kunnen we optimaal gebruik maken van onze beide hersenhelften én tegelijkertijd zijn we geconcentreerd met één ding bezig. Op Alfaniveau heeft de verdeel en heers techniek van de Cabal minder effect op ons. We gaan denken, spreken en handelen volgens ons gevoel in plaats van conform het verstand. We merken dat we buiten de kudde staan, en dat het veel prettiger is dan we dachten.

Meten is weten.

De wetenschap gaat uit van de stelling meten is weten. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat Alfa frequenties een hoger bewustzijn bevorderen, omdat de hersenactiviteit niet voor noch na de oefeningen gemeten worden. Veel wetenschappers geloven in God, hebben ze dan het bestaan van de Schepper kunnen meten?

Resonantie.
Volgens het woordenboek betekent resonantie weerga of weerklank. Al enkele decennia worden de hersenfilms ( elektro encefalogram) bestudeerd van mensen in meditatie, helderzienden en energie therapeuten om te bewijzen hoe hun Alfa hersengolven resoneren met hun staat van bewustzijn. De verrassende ontdekking was dat hun hersengolven resoneerden met de Schumann resonantie van 7.8 Hertz. De Schumann resonantie is de frequentie van de planeet Aarde. De natuurlijke frequentie van Gaia is vernoemd naar de natuurkundige Winfried Otto Schumann die in 1952 deze frequentie ontdekte.

Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie een rol speelt bij genezing en gezondheid. De pijnappelklier is gevoelig voor elektromagnetische velden in het ELF-bereik (extreem lage frequentie). De gezondheid van de mens resoneert intens met de natuurlijke 7.8 Hertz frequenties in ons milieu. Wanneer wij onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie laten resoneren met de frequenties van Moeder Aarde, treedt de Hermetische Wet Zo binnen zo buiten in werking. Dan nemen we ons thuis mee naar een hogere dimensie, en dat werd hoog tijd.

Synchroniciteit.
Slingeruurwerken die aan dezelfde balk hangen, of samen op een houten tafel staan, gaan al snel synchroon lopen. Christiaan Huygens zag het toevallig gebeuren. De beroemde wetenschapper had twee van zijn befaamde slingeruurwerken tijdelijk naast elkaar gehangen aan een balk die op twee stoelleuningen rustte. Al snel liepen ze perfect met elkaar in de pas. Met één tegendraads trekje: week de ene slinger naar links, dan ging de andere naar rechts. Maar verder bewogen ze synchroon.

Oké, nu is het tijd om naar het uitgangspunt van dit artikel terug te keren. Elke cyclus heeft een begin en een eind, en die punten overlappen elkaar altijd. In Openbaringen 22:13 lezen we immers dat God over zichzelf zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega."

Als we nu de fabel dat we slechts 10% van onze hersencapaciteit gebruiken links laten liggen, kunnen we stellen dat we maar 10% van ons Godsbewustzijn gebruiken. Mooi dat die uitdrukking van links laten liggen me perfect van pas komt. De linkerhersenhelft is immers het rationele, verstandige deel van ons brein.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com