Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 31 januari 2016

Tijd is DAAR! / Via innerlijke weg ontvangen door Berry Vincenta Geplaatst 31 januari 2016

Tijd is DAAR!
Via innerlijke weg ontvangen door Berry Vincenta
Geplaatst  31 januari 2016

Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde
zijn Zielen die weten

Evolutie is géén rechte Lijn. Evolutie is beweging - een golfbeweging. En wanneer je nu naar de wereld kijkt, clan zie je dat de wereld is afgestevend naar de top van de golf waarin heel veel zaken zichtbaar worden, maar waar vanuit de hoogte van de golf ook de diepte kan worden waargenomen en hiermee het belang van deze tijd.

Omdat er vanuit het menselijk bewustzijn zoveel op de spits wordt gedreven, zal en kan hierdoor ook heel veel worden getransformeerd. Al datgene wat in uw wereld uit balans is, wil vanuit evolutiedrang in evenwicht worden gebracht. Dit raakt hele groepen mensen, die nu, vol­gens bedoeling, op de wereld zijn. Dit gebeurt niet alleen in groepen, maar zal ook jouw persoonlijke leven raken.

Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu dat­gene mogen en willen uitwerken en in evenwicht brengen, wat zichtbaar wordt en wat vanuit de geschiedenis in hun levens is opgebouwd. Verzet je niet meer tegen datgene wat wordt getoond. Alles wat nu in je persoonlijke leven zichtbaar wordt, vraagt om aandacht. Om ook jou mee te laten stromen op de nieuwe trilling in deze evolutieronde voor het nieuwe even­wicht.

Deze nieuwe trilling raakt ieder bewustzijn en daar waar bewustzijn door een nieuwe frequentie wordt getrig­gerd, zal angst verzet doen voelen. Verzet tegen alles wat je niet kent of weet en je zult daardoor terug willen grijpen naar oude veiligheden die niet meer in de pas lopen met de nieuwe frequentie. Dat zorgt voor wrijving, voor implosies en voor ex­plosies.

Vertrouwen op nieuwe frequenties
Maar ook in het persoonlijk innerlijk bewustzijn implodeert heel veel. Vanuit een bewustzijn dat zich wil openbaren aan het dagbewustzijn. Daarin ligt een volkomen nieuwe weg. En deze nieuwe weg kan gelopen worden als het bewustzijn deze frequentie volledig vertrouwt en zich hieraan durft over te geven. De nieuwe frequentie biedt nieuwe mogelijkheden. Maar ook mogelijkheden die nog niet vertrouwd zijn. Die nog met die vorm in zich dragen waar de mens aan gehecht is ge­raakt. Deze vorm is nog niet gecreëerd. Het zijn nieuwe vor­men die in deze tijd ook werkelijk een plek gaan krijgen en kunnen incarneren. En daar waar de mens zijn eigen schep­pingskracht leert en durft te kennen, weet men ook wat die kan creëren. De mens zal zich steeds dieper gaan realiseren dat alles wat wordt gecreëerd ook uiteindelijk is ontstaan van­uit deze scheppingskracht en ook vanuit de collectieve schep­pingskracht. Al datgene waar hele groepen mensen nog weerstand tegen hebben, is uiteindelijk ook weerstand tegen eigen oude creaties. Daarin ligt een enorm nieuw plan beslo­ten.

Angst als ondermijnende kracht
Nieuwe beelden, nieuwe dromen haken aan bij nieuwe fre­quenties en worden op een andere wijze geladen. En ik zeg je: jets dat op een nieuwe manier wordt geladen, wordt geïnjecteerd vanuit een hogere trilling. Hierdoor ontstaat er iets dat de mens, in het bewustzijn van nu, nog niet kent. Hierdoor is het voor iedereen van belang, de angst, voor dat wat nieuw is, volkomen te leren transformeren in het leven. Want deze angst, die nog vaak collectief zichtbaar is, is een ondermij­nende kracht in de nieuwe frequentie.

Of deze nieuwe frequentie ook ieder bewustzijn uiteindelijk mee zal gaan nemen en op welke wijze, hangt af van ieder mens persoonlijk en ligt in ieder mens persoonlijk besloten. De mens heeft bewustzijn, maar niet ieder mens is zich bewust van dat bewustzijn en hierdoor zijn er hele groepen mensen die vanuit dat onbewust-zijn meestromen in een veld waar angst heerst. Angst die daardoor oude herinneringen oproept vanuit oude frequenties. Angst op allerlei niveaus, waarvan de oorzaak opnieuw in beeld wordt gebracht en dat wat op­nieuw in beeld komt, vraagt ook een ander soort tegenbewe­ging. De tegenbeweging zorgt ervoor dat angst daardoor kan worden geëlimineerd, als men tenminste begrijpt en erkent waardoor dit is ontstaan. Wanneer de mens zichzelf die kans geeft, kan hij ook meestromen op die andere nieuwe energie­trilling.

Nieuwe visies, nieuwe plannen...
Hierdoor ontstaan ook heel veel nieuwe ideeën, visies en plan­nen. Plannen die op een andere manier worden vormgegeven. Het vraagt tijd om deze nieuwe frequentie, die bewustzijn in zich draagt, in deze aarde te laten wortelen. Het neerzetten in de aarde betekent ook dat het uiteindelijk bet veld wordt van waaruit ieder mens opnieuw gevoed gaat worden. Je zult je bij deze nieuwe spirituele trillingsvoeding steeds meer ver­trouwd voelen en deze zal je ondersteunen om je eigen zicht op je bewustzijn steeds helderder te maken. Het zal je geen moeite meer kosten, om dat wat zijn dienst in het leven en in de evolutie tot dusver heeft bewezen, los te laten. Alles wat iou in de voorgaande levens heeft gediend, zul je uiteindelijk straks achter je laten. je zult innerlijk bet moment helder waar­nemen wanneer bet punt en de tijd is aangebroken om dat wat niet meer in je leven hoort, volkomen los te laten. je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken.

Een kracht die wellicht nieuw voelt, maar die vanuit het begin van de eigen evolutielijn al aanwezig was. Deze kracht zal je helpen alles wat nu bekend is, alles waaraan je leven is verbonden, waaraan jij je hebt gehecht, waarin jij je veilig voelt en waarvan je denkt dat dit bet werkelijke leven is, los te laten. je zult op een punt komen dat al deze zaken uiteindelijk een volkomen omslag gaan maken.

Het zal werkelijk een keerpunt zijn en daarom is bet nodig dat jij je innerlijk daarop voorbereidt, niet vanuit de oude angst, maar vanuit bewustzijn. En vanuit jouw krachtveld af te stemmen op die hogere frequentie.

De waarachtigheid van je innerlijke wereld
Waar jij je op beweegt, energetisch letterlijk beweegt, is van een ander soort energie. En deze energie laat je steeds helder­der kijken naar datgene waarnaar je innerlijke oog wil kijken. Niet vanuit de schaduw van bet leven, niet vanuit de duister­nis van bet verleden, maar wetend dat je vanuit een innerlijke heldere activiteit het leven in zijn werkelijkheid gaat aan­schouwen. Hierdoor gaat er heel veel wegvallen en zal de waarachtigheid van de innerlijke wereld uiteindelijk zichtbaar zijn. Het is binnen deze innerlijke balans waar verandering ontstaat. Heel veel zaken uit bet dagelijks leven zullen ook voor je eigen bewustzijn, innerlijk als herkenbaar kunnen wor­den ervaren. Heel veel dingen doen er al niet meer zo toe. Heel veel belangen zijn al aan bet wegvallen. Belangen die eerst te maken hadden met de persoonlijkheidsontwikkeling... maar omdat er innerlijk steeds meer vanuit bewustzijn wordt aan­gevoeld, voegt bet niets meer toe aan dat wat de Ziel vraagt.

Vernieuwingen toelaten
Het is deze enorme Zielenoproep die maakt dat persoonlijk­heden zicb op een andere frequentie aan het richten zijn. Dit vraagt van ieder mens om zijn eigen hart op deze nieuwe tril­ling af te stemmen en daarin ook deze vernieuwingen toe te laten. Om te kunnen begrijpen dat al datgene wat je eigen leven overhoop leek te gooien, was noodzakelijk om je aan de andere kant te laten kijken. Om in deze nieuwe werkelijkheid en je eigen waarachtigheid het eigen krachtveld zo aan te spre­ken dat je begrijpt dat je altijd in staat bent weer terug te veren in bet leven zelf. Dat jouw kracht er werkelijk toe doet en dat deze energie een steeds grotere rol gaat spelen in het leven van alledag. Het huidige leven van alledag is een leven dat uitein­delijk het spirituele leven van alledag zal zijn.

Het zal geen af­gescheiden veld meer zijn. Spiritualiteit is een natuurlijke staat van zijn voor ieder mens. Spiritualiteit is een volkomen na­tuurlijke beweging. Deze beweging wil loskomen vanuit een enorme diepte, vanuit een enorme hoogte en vanuit een enorme breedte. Het vraagt daarom ook ruimte, ruimte in ie­ders persoonlijk bewustzijn en ruimte in het totale bewustzijn. En daar waar de mens weigert ruimte te bieden, zal deze ener­gie niets anders kunnen doen dan door te dringen tot dat veld waar het wil en moet zijn, vanuit evolutie. Begrijp goed dat al deze energievernieuwingen te maken hebben met de golfbe­weging binnen de evolutie. En dat jij en iedereen daarin is in­gebed en ook een bijzondere eigen rol in heeft. En deze rol doet er toe. Je bent daarin even belangrijk als wie dan ook op deze aarde.

Zielen die elkaar herkennen
Want alles wat leeft hoort op de frequentie in deze tijd bij el­kaar. Degenen die dit van zichzelf weten en ook weet hebben van de groep waartoe ze behoren, zullen door de energetische draden waarmee ze met elkaar zijn verbonden, steeds duide­lijker hun eigen plek gaan opeisen, mede door de Zielenvon­ken die helder zichtbaar worden. Zielen die elkaar herkennen zijn Zielen die weten dat de tijd is gekomen waar zij naartoe hebben gewerkt. Deze tijd vraagt van ons om bewust op te staan. Werkelijk op te staan vanuit een diepe waarachtigheid, maar ook wetend van het doel waarin ieder van ons zijn eigen plek heeft. En ieder van ons wordt gevraagd om de eigen ener­gie zodanig te verankeren dat deze bekrachtiging werkelijk een collectieve bekrachtiging kan zijn. Wanneer je begrijpt dat je eigen energie er dus toe doet, kun je, vanuit dat punt, je eigen transformatie aangaan. Wanneer jij jezelf als klein er­vaart of te klein houdt, wanneer je niet vrijuit durft te leven datgene wat in al zijn rijkdom en kostbaarheid al in je aanwe­zig is, en nu ook voelbaar en zichtbaar is geworden, dan zul je weten dat hier een aandachtspunt ligt waaraan gewerkt dient te worden.

De tijd is werkelijk gekomen om naar jezelf te kijken, om jezelf te zien en te weten dat je deel uit maakt van een groep die een werkelijke lichtgroep zal zijn. Een Lichtgroep op een eerste­lijns-frequentie die de energie helpt te dragen, door te geven en er mede voor zorgt dat de energie de aarde over gaat. Deze energie is via ieders bewustzijn verbonden, vanuit het hart, met die onvoorwaardelijke liefde vanuit het Christusbewust­zijn. De mens kent zijn eigen plek daarin, maar weet ook dat de energie, via collectieve schakeling I verbondenheid met el­kaar, zich zo vaak zal vermenigvuldigen als wenselijk is. Het is dus belangrijk dat jij je eigen innerlijke en persoonlijke be­lang hierin begrijpt. Dat wij nu allemaal met elkaar die licht­dragers willen zijn en ook deze nieuwe frequentie de plek willen geven die het nodig heeft.

Zie jezelf in al je mogelijkheden en kracht
Nogmaals!!! Dáár waar de mens vanuit angst, vanuit duister in zichzelf met luistert naar wat aandacht vraagt of zich aan hem opdringt en aandient, zal deze mens niets anders kunnen doen dan uiteindelijk door implosie of explosie ruimte te for­ceren. Ruimte voor dat wat vanuit evolutie ruimte vraagt. De ruimte letterlijk opeist. Help om deze evolutieronde werkelijk tot dat punt te kunnen brengen waarin de nieuwe frequentie volkomen in balans, de nieuwe ronde van de nieuwe tijd kan ingaan. Kijk daarbij ook naar je eigen denken, naar je eigen denkvermogen, want daarin zit ook je scheppende kracht. Maar dit denkvermogen is heel lang, ook in de eeuwen die achter je liggen, door angst misvormd. Allerlei angstbeelden die je zelf hebt gecreëerd en jou dus hebben misvormd. Het liet niet je Wezenlijke ik zien. Het liet datgene zien wat inner­lijk vanuit angst kromp en zichzelf steeds meer liet krimpen naar een punt waarin het Zelf uit het oog werd verloren. En om in de herhaling vanuit dat denkpatroon, vanuit die angst, steeds opnieuw niet jezelf te kunnen zien in al je Licht, in al je mogelijkheden en kracht. Hierdoor en vanuit de mentale kracht heb jij je eigen creatie in stand gehouden.

Mentale wolken bevolken nog steeds de aarde. Mentale don­kere, misvormende angstwolken, waarmee hele volksstam­men zich nog steeds voeden en laven. Wanneer je kijkt vanuit het Licht in jezelf begrijp je dat je met je denkvermogen ook iets anders kunt doen. Het werk begint altijd bij jezelf. Het be­gint bij het denken over jezelf. En wanneer daar werk ligt, zie dan je eigen taak daarin. Kijk met ogen van Liefde naar jezelf. Kijk vanuit het Licht naar je worsteling als mens in dit leven en bemoedig jezelf. Wees trots op dat wat je bezielt, dit men­senleven. De bezieling vanuit moed en kracht, omdat je weet wat je eigen opdracht hierin is. En wanneer je denkvermogen naar een hoger plan wordt getransporteerd, omdat je hebt be­grepen dat afbreuk en afbraak uiteindelijk achter je zullen lig­gen, dan weet je dat je een bouwer bent. Je bouwt mee aan dat wat wordt gevraagd, die zo verbonden is met hoge Kosmische velden, van waaruit steeds opnieuw de oproepende kracht klinkt: "Verbindt je"! Want, wanneer de mens zich ook inner­lijk realiseert dat deze verbindingsdraden de voeding zijn voor dat wat zich wil vernieuwen, dan zul je begrijpen dat het vooral om de verticale verbinding gaat waarin allen verbon­den zijn.

……… dan weet je dat het om DIT Licht gaat dat de frequentie vertegenwoordigt van de nieuwe tijd!

Laat je volledig meevoeren op de stroming van het leven en niet voor een dee!. Wanneer je vanuit heetheid naar jezelf kijkt, zul je jezelf zien vanuit de bron waaruit 1k spreek. Je zult an­ders kijken, maar je zult ook anders handelen en een andere verbinding maken met het leven om je heen. Want je weet steeds van het belang, het belang van die verbinding en uit­eindelijk is dit voor jou een natuurlijke staat van zijn. Dan Ben je. Je weet waar je staat en van waaruit je in stilte werkt. Je weet welk werk er wordt verricht vanuit het hart, in verbon­denheid met elkaar en dus met alle Zielen.

De kracht van de Liefde zal altijd de kracht zijn waarin deze verbinding zijn oorsprong vindt. <

Meer over nieuwe frequenties, codes en bewustzijnsveranderingen: