Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 19 november 2015

De Lichtwerkers: DE SCHEPPING / geplaatst: 19 november 2015

De Lichtwerkers:
DE SCHEPPING
geplaatst: 19 november 2015

Zoals bij ieder verhaal beginnen we bij het begin.

Om jullie te spreken over de Schepping gaan we proberen de woorden te vinden die overeenkomen met het bewustzijn en de woordenschat van ons ‘kanaal'. Wij gaan vooral spreken door beelden. We gaan vereenvoudigen, zoveel mogelijk schematiseren; zo zullen jullie in staat zijn het beter te begrijpen.

Beeld jullie in dat de Bron een onmetelijk grote zon is (in werkelijkheid is het zo niet, maar we geven jullie een beeld). In deze zon bevinden zich twee heel krachtige energieën die complementair zijn, die elkaar in zekere zin bevruchten, namelijk de mannelijke en de vrouwelijke energieën, twee tegengestelden die op sommige ogenblikken een eenheid vormen.

Uit die twee polariteiten ontspringt als het ware een echt vuurwerk dat bestaat uit al de kleine zielen die ontstaan zijn uit de samenkomst van het vrouwelijke en het mannelijke energieveld.

Beeld jullie een veelheid in van heel kleine goudachtige deeltjes. Die kleine stralende deeltjes zijn bewustzijnseenheden die voortkomen uit de fusie van de twee vermelde energieën. Om het leven te creëren is er samenvloeiing van het mannelijke en het vrouwelijke. Wat de Vader oorspronkelijk geschapen heeft vindt men terug tot op de laagste trap van de schepping, namelijk de vereniging van die twee energieën om het leven te doen ontstaan.

De Bron heeft de controle behouden op de meest dichtbij zijnde deeltjes maar degenen die verder af zijn, zijn aan zijn (haar) hoede ontsnapt. Zelfs hun resonantie werd niet meer waargenomen en nochtans waren ze nog altijd een deel van Hem (Haar). Dan heeft er in de Bron een tweede samensmelting plaatsgehad waaruit andere bewustzijnskernen, andere zielen ontstaan zijn. Deze zielen nu hadden als opdracht alle kleine deeltjes die heel ver weggeslingerd waren in het universum onder hun hoede te nemen. Deze bewustzijnskernen zullen dan de Hiërarchieën vormen.

Vervolgens is opnieuw een samensmelting gebeurd waarbij lichtdeeltjes van een veel grotere intensiteit gevormd werden en die in de nabijheid van de Bron, van de Vader-Moeder entiteit gebleven zijn. Deze delen hadden als doel om alle ervaringen die hen bereiken via de Hiërarchie uiteindelijk bij de oorspronkelijke Bron terug te brengen.

Er zijn dus drie geboorteprocessen gebeurd. Vooreerst een geboorte te wijten aan een explosie die duizend en één kleine sterren (steeds volgens onze beeldspraak), kleine bewustzijnskernen, heeft doen ontstaan. Vervolgens een tweede bewustzijnsgeboorte, belangrijker dan de eerste, zich veel meer bewust van het bestaan van de Bron. Tenslotte een derde geboorte van bewustzijnskernen die een volledig ‘zich – bewust – zijn' bezitten van de Bron en die er zijn om alles te verbinden.
 …………………………………

De Aarde, zoals alle planeten en alle hemellichamen, werd geschapen door de Scheppers van het Universum. Jullie kunnen zich daar moeilijk een beeld van vormen want zij staan boven elk menselijk begripsvermogen.

Toen jullie planeet (en alle hemellichamen) geschapen werd, werd er eerst en vooral een leven gevestigd, waarna dat leven verder evolueerde, samen met de evolutie van de planeet zelf. Geleidelijk aan hebben zij die jullie planeet geschapen hebben hun bevoegdheden afgestaan aan andere ‘ontwerpers' die de taak op zich namen om van de Aarde een school, een prachtige school te maken. Helemaal in het begin, nog voor ze als school fungeerde, kwamen Wezens jullie Aarde bewonen (hoewel zij niet tot de Aarde behoorden). Zoals jullie het kunnen vermoeden bestonden er geen oorspronkelijke wezens op jullie Aarde.

Wij zouden hieraan willen toevoegen dat zielen niet een eigen planeet hebben, zielen zijn reizigers. Het complete Universum behoort hen toe en zij kiezen de plaatsen en de levens die gunstig zijn voor hun ervaringen en ontwikkeling.

Laten we terugkeren naar jullie evolutie, de evolutie van jullie wereld en de zielen die er verblijven.

In het begin was het leven op jullie planeet heel etherisch, vergeestelijkt, de materie zoals jullie die kennen bestond er niet. De Aarde zelf had een andere trillingsgraad, een andere energie en structuur zoals jullie die nu kennen. Er heeft dan eonen lang een evolutie plaats gevonden, zowel voor de Aarde zelf als voor alle leven dat er aanwezig was.

De zielen bewoonden dus sterk vergeestelijkte lichamen, die hun middel waren om zich te manifesteren. Zij waren in voortdurend contact met de Scheppers van de planeet die een soort bakens geplaatst hebben en zo die wereld klaargemaakt hebben als ervaringswereld, want tussen het uitdenken door de Schepper en de realisatie ervan zijn er tussenschakels nodig en die etherische wezens waren juist die tussenschakels. Zij hebben een zekere tijd op jullie wereld geleefd, hun ziel gevat in een prachtig lichaam. Alles was harmonie en schoonheid, maar toch helemaal anders dan dat jullie het kunnen vatten.

De zielen die deze vergeestelijkte lichamen bewoonden kwamen vanuit alle uithoeken van het Universum. Zij kwamen met de bedoeling dat in te planten wat later zou dienen als ervaringswereld voor diegenen die zouden kiezen om in de ‘densiteit', in de meer compacte materie te leven. Geleidelijk aan werd de wereld klaar gemaakt, in een periode die voor jullie een eeuwigheid zou lijken, maar die vanuit onze optiek (wij kennen geen tijd, of op zijn minst geen tijdsbegrenzing) is dat tamelijk vlug gegaan. Wij zijn het niet geweest die dit werk verricht hebben, maar onze broeders van toen. Toen hun taak volbracht was hebben zij jullie wereld verlaten, zij hadden er niets meer te volbrengen.

De zielen die deze lichamen bewoonden waren net als jullie zielenreizigers door het Universum, met het verschil echter dat zij zich bewust waren van hun taak en van wat ze werkelijk waren. Het waren ook zielen die niet meer verbleven in de dichtheid van de derde dimensie, en konden dus onmogelijk, toen hun werk voltooid was, in die derde dimensie blijven.

Zij droegen dus hun werk over aan anderen die verder gingen in die steeds groter wordende densiteit. De wezens die na hen kwamen hadden meer grofstoffelijke lichamen, maar toch nog vluchtiger dan de lichamen van tegenwoordig op jullie wereld. Deze wezens begonnen met het in stelling brengen van de eerste elementen die noodzakelijk waren voor een verdere levensontwikkeling, bevatbaar voor jullie mensen. Deze derde groep Scheppers bleef heel lang op jullie wereld terwijl ze voortdurend in contact was met de eerste en de tweede groep.

Stel jullie voor dat ze de beschikking hadden over immense laboratoria en dat ze begonnen zijn met het inplanten van alle leven, zowel plantaardig als dierlijk, het menselijke leven, op zijn minst zoals jullie het thans zien, uitgezonderd.

Er gingen nog heel wat grootse ogenblikken voorbij, waarna jullie planeet steeds interessanter werd, dit door haar vermogen zich te ontwikkelen, waardoor ze voor de kinderen van het Universum steeds belangwekkender leek. Aangezien jullie planeet, door de wil van de Vader een plaats zou zijn van een krachtige evolutie op het gebied van de Liefde, van het bewustzijn van die Liefde en van de vrije wil, heeft ze sterk de belangstelling opgewekt van wezens vanuit alle ‘hoeken' van het Universum.

Dan kwamen zij die je zou kunnen zien als jullie broeders, zij begonnen de materie steeds compacter te maken opdat er een veel dichter lichaam zou kunnen ontstaan als drager van de ziel. Zij hebben feitelijk gedaan wat jullie nu zouden betitelen als klonen, het klonen van zichzelf, replica van wat zij waren en van vele andere kinderen die kwamen vanuit diverse plaatsen van het Universum.

In die replica hebben ze veel van zichzelf ingebracht, van hun genomen. (het geheel van alle genen van een individu, cfr. Van Dale). Dat was noodzakelijk, opdat het experiment tot een goed einde gebracht zou kunnen worden, dat er een afsplitsing zou gebeuren van hun bewustzijn, een inzicht in de Schepping in al zijn volheid dat zij bezaten, en heeft er een soort mutilatie in hun creatie plaats gegrepen. Dit schepsel, de mens, moest ervaringen opdoen op een niveau dat lager was dan het hunne, waar zij zelf geen toegang toe hadden.

Vergeet niet dat jullie planeet een wereld is waarop het principe van de vrije wil heerst. Wat betekent vrije wil? Dat betekent vrije keus, zowel voor het goede als voor het verkeerde. De vrijheid om allerhande soorten energieën te integreren om mee te experimenteren. Dat is wat de zielen of de uitverkoren entiteiten die binnengebracht werden in het prille begin van de densiteit gedaan hebben, waardoor ze heel wat geleerd hebben.

Beeld u zich een wereld in waar het mogelijk is alle ervaringen van het gevoelsleven te experimenteren, het oneindig uitgebreide gamma van de liefde, waar de mensen vrij zijn om te bouwen of te vernielen, waar zij alle mogelijkheden binnen hun bereik hebben. Gelukkig wordt er daar maar een klein deel van gebruikt, de wereld zou er anders nog veel erger aan toe zijn als nu al het geval is. Maar deze wereld zou ook veel beter kunnen zijn als alle mogelijkheden goed gebruikt worden.

Jullie moeten weten dat alle zielen erin toestemden het geheel te doen evolueren. Dat is wat Schepping is, alles wordt geschapen in het kader van de evolutie van het geheel. Het is ook daarom dat jullie, kinderen van de Aarde, één geheel vormen, door jullie ervaringen, jullie vreugden en jullie lijden, door al het prachtige dat jullie kunnen en mogen beleven. Jullie laten het geheel evolueren door de kennis die jullie opdoen uit al jullie ervaringen.

Aan het einde van een periode van duizenden jaren kwamen wezens op aarde uit alle uithoeken van het sterrenstelsel, wezens die helemaal geen Liefde gekend hadden, die er zelfs niet het minste bewustzijn van hadden. Die wezens handelden helemaal naar hun aard, zowel op het niveau van hun ziel als van hun kennis en hun verworvenheden tot op dat ogenblik; zij brachten hun eigen energie mee, en daarmee veel lijden en smart. Zij wilden ervaringen opdoen, maar konden dit slechts binnen de beperkingen van hun bewustzijn, van hun kennis.

Zij konden geen ervaringen opdoen van iets wat zij niet in zich hadden. Zij moesten leren, en ze hebben dat meestal gedaan ten koste van diegenen die al op deze wereld waren.

De wereld is steeds doorgegaan, is doorgegaan met vooruitgang te maken, te experimenteren, te beminnen en te lijden, is doorgegaan met te begrijpen en in opstand te komen, met God te zoeken, met Hem te vinden en weer te verliezen, is doorgegaan met te twijfelen en te geloven. Dat is wat evolutie is, het is een globaal iets en in die totaliteit staan jullie niet alleen met jullie belevenissen, kinderen van de Aarde. Jullie projecteren jullie ervaringen op alle leven in het Universum.

Het is daarom dat de andere werelden anders zijn dan jullie Aarde, maar altijd met de vrije wilsbeschikking als belangrijk gegeven. Het verschil zit hem daarin dat de vrije wil op die werelden gegeven werd aan wezens die zich bewust waren van hun afkomst, dus vanuit een meer positieve benadering. Bij jullie was de vrije wilsbeschikking totaal, zowel wat het goede als het verkeerde betreft.

Wat zo buitengewoon is aan jullie planeet is dat er wezens kunnen samenkomen vanuit heel het Universum en iedereen komt er aan zijn trekken, iedereen kan er iets leren, want die grote diversiteit brengt mee dat iedereen kan leren van iedereen. Zielen die op andere planeten van de derde dimensie verblijven hebben niet die grote verscheidenheid van afkomst zoals bij jullie op Aarde.

Jullie hebben niet één vast huis, want de ziel is een drukke reiziger. Zijn doel is te leren, ervaringen op te doen daar waar hij verblijft, om het even waar in het Universum. Die ziel voelt zich gedwongen te experimenteren en zich te verrijken om dan rekenschap te geven aan zijn Schepper over alles wat ze geleerd en opgeslagen heeft. Alles gaat naar alles, dat is wat leven is.

Wat kunnen wij jullie nog meer zeggen over dit belangrijke onderwerp? Wij kunnen het enkel vluchtig bespreken, niet alleen omdat het zo complex is maar ook omdat jullie bevattingsvermogen te klein is om alles te begrijpen. Wij geven jullie enkel een duizendste van de werkelijkheid weer, en zelfs dit duizendste deel van wat er gebeurd is zal nog op veel weerstand stuiten bij de meeste mensen, bij hen die nog niet openstaan voor het Goddelijke bewustzijn, het zich ‘ bewust zijn' van hun universele afkomst.

Jullie willen weten of alle wezens die nu op Aarde leven Lichtwezens zijn. Ons antwoord daarop is dat er een heel logische samensmelting, vermenging bestaat. Alle zielen zijn afkomstig van het Licht, bijgevolg komt elk menselijk leven van dat Licht, met dat verschil dat sommige wezens totaal onwetend zijn van die afkomst en dus heeft hun Licht zich nog niet geuit, is nog slapend en worden zij er uiteraard niet door verlicht. Het zijn voornamelijk zielen die nog niet veel ervaringen opgedaan hebben. Sommige zielen hebben slechts één, twee, hoogstens drie werelden ‘beleefd', sommigen zijn zelfs beperkt gebleven tot jullie Aarde.

Dat is het wat die grote verschillen creëert die jullie kunnen ontmoeten en die zich nog meer zullen accentueren tussen de wezens onderling. Zolang jullie nog in de derde dimensie verblijven, in de compacte materie, zien jullie slechts een flard van de werkelijkheid en jullie begripsvermogen zal steeds beperkt blijven. Wanneer jullie begrijpen wie jullie werkelijk zijn,  dat jullie de richting zullen zien die jullie moeten volgen, hebben jullie een belangrijke stap gezet die jullie zal toelaten vruchtbare ervaringen op te doen en anderen te helpen bij het verwerven van evenzo vele en nuttige ervaringen.
 …………………….

Sommige zielen kiezen ervoor een bepaalde tijd te verblijven in geprivilegieerde plaatsen waar ze ten volle de Eenheid kunnen ervaren. Vervolgens verkiezen ze, omdat het de normaalste zaak van de wereld is, andere plaatsen op te zoeken waar ze ervaringen willen opdoen met iets dat heel wat moeilijker ligt: de dualiteit.

De ziel heeft altijd een soort herinnering aan die heerlijke momenten die ze heeft mogen doorbrengen samen met gelijkaardige wezens, waar er geen verscheurdheid was, waar alles Licht en Liefde is. Zolang de zielen echter niet een zeker ervaringsniveau bereikt hebben, kunnen ze niet definitief in dit midden blijven. Er blijft hen echter een knagende herinnering bij aan die werelden, waar ze de echte eenheid en broederlijkheid gekend hebben.

Die ervaringen van eenheid, broederlijkheid en Liefde kunnen op heel wat planeten beleefd worden, maar niet op die planeten die behoren tot de vierde en de derde dimensie, want daar zal altijd die verdeeldheid blijven bestaan. Die dualiteit is er juist nodig voor jullie evolutie naar de Eenheid.

Er is nog een andere uitleg: als je een grote aantrekkingskracht voelt voor die of die plaats in het Universum, dan is het omdat jullie rechtstreeks daarvan afkomstig zijn. Dat betekent niet dat jullie geen incarnaties op deze aarde gekend zouden hebben, maar jullie hebben meerdere levens gekend op die werelden en hebben daar een goede tijd doorgemaakt en met spijt verlangen jullie terug naar die toestand, omdat jullie diezelfde situatie niet kunnen terugvinden op de wereld waar jullie nu leven. Dat verklaart die sterke aantrekkingskracht.

Indien jullie ten volle beseften hoe mooi de Schepping is. Hoe die Schepping kleurrijk en velerlei is! Indien jullie maar wisten hoe jullie zelf kunnen deelnemen aan die Schepping! Binnenkort zullen jullie dat begrijpen en elke seconde van jullie leven zal gericht zijn op die Schepping want jullie zullen je bewust zijn dat jullie een verlengstuk zijn van de Bron. Jullie zijn, net zoals wij het geweest zijn en het nog zijn, zelf Scheppers, met dat verschil dat jullie het niet beseffen. Zeker, jullie creëren op Aarde, jullie maken mooie schilderijen, jullie maken de omgeving waarin jullie leven, jullie maken muziek, maar dat alles is nog heel primair vergeleken met dat waartoe jullie echt in staat zijn.

Heel de Kosmos, heel het Universum is gemaakt uit levende materie en uit die materie ontstaat de Schepping. Jullie beseffen nog niet dat ook op de Aarde deze materie bestaat, materie waaruit jullie alles kunnen scheppen wat jullie nodig hebben. In plaats van fabrieken te bouwen, van alles te maken wat materieel is, zo lelijk en hard, zouden jullie kunnen bouwen met de substantie die zich tussen de sterren, tussen de sferen bevindt.

De Kosmos is geen lege ruimte. Het Universum zit volgestouwd met materie, geschapen door de Bron. Die materie is onuitputtelijk. Jullie beseffen wel dat er zich in die materie een energie bevindt. Het is in feite een energie die zich kan samenballen en allerhande vormen aannemen.

Op zekere dag, lang geleden, hebben we ons ‘kanaal' meegenomen naar een planeet. Daar hebben we haar geleid naar een plaats waar een gouden stroom doorheen vloeide. Dat was de materie waarmee alles op deze planeet gemaakt kon worden. Het volstond om een kleine druppel van die materie op te nemen, te denken aan een voorwerp dat men wilde creëren en dat voorwerp werd reëel.

Kinderen van de Aarde, eens zullen jullie in staat zijn met die materie te ontwerpen, te creëren. Daarvoor moeten jullie de Eenheid in jullie verwezenlijkt hebben, los van alle dualiteit, vrij van de vrije wil die onnodig zal zijn voor het stadium waarin jullie verkeren. Jullie zullen die materie kunnen herkennen en er mee omgaan.

Zij tonen mij nu het Universum op een heel speciale manier: ik zie alle sterren, alle planeten, maar in plaats dat ze in een leegte zweven zoals aangetoond door onze wetenschappers, zie ik onmetelijke zeeën van materie. Deze zeeën schitteren, van een wit gouden kleur, van een schittering die voortdurend verandert. Soms zie ik alle mogelijke kleuren in die weidse zeeën. De planeten zijn allemaal als eilanden, de zonnen zijn als lichtbakens. Alles is één groot harmonieus geheel, in het besef dat alles onontbeerlijk is voor het Geheel.

De planeten, de zonnen, zouden onmogelijk kunnen leven zonder deze immense energiestroom. De sferen zijn zich dat bewust, de mensen op jullie wereld weten van noppes.

Jullie hebben echter de grote verdienste dat jullie je steeds vragen stellen. Het is wanneer jullie je vragen stellen dat jullie vorderingen maken. Wanneer jullie echter denken dat je alles weet, alle kennis verworven hebt, dan zitten jullie op een dood spoor. Iedere seconde die jullie doorbrengen op jullie Aarde is er een van lering, van ervaring.

Jullie zijn toch nog zo beperkt in jullie kennis van wat er om jullie heen bestaat. Maar soms gaat jullie bewustzijn een ietsje open en jullie vatten, jullie integreren iets meer. Maar dan gaat alles weer dicht, want jullie zijn zo meegesleept door jullie leven in de derde dimensie en zijn kolken van problemen.

Maar geleidelijk aan doen die bewustzijnssprongetjes zich meer en meer voor in jullie leven en wat jullie eens zo veraf en buiten bereik scheen, onbegrijpelijk en moeilijk te veruiterlijken, wordt opeens toegankelijk.

Vergeet niet dat het leven een permanent wonder is en dat jullie deel uitmaken van dat wonder.

Daarom zouden jullie moeten houden van het leven, en het moeten respecteren, wat er ook mag gebeuren. Wees dankbaar voor alles wat jullie mogen beleven. Wanneer jullie deze wereld zullen verlaten (op een of andere manier zal dat gebeuren, hoe is nu van geen belang), zullen jullie vertrekken vol schatten in jullie bagage. Dat zal geen materiële rijkdom zijn, dat weten jullie best. De echte schatten zijn de ervaringen die jullie opgedaan hebben, alles wat jullie geleerd zullen hebben in verband met jullie ziel. De Geest is een deel van het Goddelijke en dat Godsbestanddeel verrijkt zich door de ervaringen van de ziel. Vergeet niet dat alles deel uit maakt van het Al, dat alles volmaaktheid is. De Bron is volmaaktheid.

Zij tonen me wat een ziel moet voorstellen. Het is heel vreemd, het is een beetje alsof ik binnengeleid werd in de grot van Ali Baba. Overal bevinden zich dingen, opgestapeld door de ziel, die wachten om gebruikt te worden, om mee te experimenteren en waarvoor het ogenblik nog niet aangebroken is. Het is een beetje alsof de ziel een grote sfeer is vol wriemelend leven, volgepropt met nuttige maar ook met nutteloze elementen. Die sfeer bevat ook een ontelbare hoeveelheid aan emoties, Liefde, wroeging, droefheid. Alles wat die ziel tot dan niet heeft kunnen vergeven, alles wat slecht verwerkt werd, ook alles waarmee men in het reine gekomen is. In deze sfeer leeft een buitengewone hoeveelheid aan verschillende energieën. In de ziel van de mens leven heel wat krachten die hij tot leven gewekt heeft.

Soms moet men, net als in een huis, eens de grote opruiming houden in de ziel. Men verwijdert dan alles wat nutteloos geworden is om plaats te maken voor al die prachtige zaken die de ziel wenst op te slaan. Alle emoties, te wijten aan de dualiteit (gespletenheid?) moeten weg, niet naar buiten, maar naar de verbrandingsoven. In een hoekje van de ziel bevindt zich een plaats die kan oplossen, in Universele Liefde, alles wat te zwaar en negatief is.

Jullie kunnen dat nog niet weten want jullie hebben nog geen toegang tot jullie ziel. Jullie gaan maar door om de goede en de verkeerde dingen op te slaan.

Ga naar die plaats, in de uiterste uithoek van jullie ziel, open er de deur en werp er alle negatieve emoties in, alles wat zwaar maakt, alles wat nodeloos ruimte inneemt, opdat ze kunnen opbranden tot niets ervan overblijft. Zo maak je nieuwe ruimte vrij voor het Goddelijke Licht en heerlijke ervaringen.

Wij hebben een onderwerp behandeld dat tot de essentie van het leven behoort maar dat we slechts oppervlakkig behandeld hebben. Diep dit onderwerp verder uit, evenals andere gelijkaardige zaken, opdat jullie 'bewust zijn' zich nog meer kan openen. Stel ons zoveel mogelijk vragen, meer dan jullie tot nu toe doen, jullie kunnen er alleen maar voordeel bij hebben. Wees niet passief maar wees samen met ons de bewerkers van jullie transformatie. Dat is belangrijk.
 ……………………………

Jullie hebben  vragen gesteld in verband de mogelijkheid die een ziel zou hebben tegelijkertijd meerdere aardse lichamen te ‘bewonen', met andere woorden: meerdere keren te experimenteren in de materie en op het zelfde ogenblik en in dezelfde wereld.

Ons antwoord is categorisch: NEEN. De ziel heeft al genoeg werk aan één bestaan in de derde dimensie, daarbij nog rekening houdend met haar ervaringen in de Multidimensionaliteit.

Vergeet niet dat jullie naast de tegenwoordigheid hier op deze wereld, ook nog elders aanwezig zijn. Jullie zijn ook elders werkzaam, en dit is geen derde dimensiewereld. Jullie huidige aardse lichaam heeft daar geen plaats. Jullie zijn actief in de Multidimensionaliteit van jullie wezen.

Beeld u de omvangrijke taak in die jullie moeten volbrengen, niet enkel als menselijke entiteit, maar ook als een evoluerende totaliteit. Uitzonderlijk kunnen jullie je zusterziel hier op aarde ontmoeten, maar dat heeft niets te maken met de eventuele mogelijkheid van een ziel om tegelijkertijd meerdere incarnaties te beleven op de planeet Aarde.

Gevorderde wezens zijn in staat tot bilocatie, maar het betreft telkens dezelfde entiteit, dezelfde persoon die zich kan ontdubbelen, zich projecteren naar meerdere plaatsen. Dat is duidelijk iets anders dan een ziel die tegelijkertijd meerdere ervaringen zou beleven in meerdere lichamen.
 …………………………………

Het universum heeft vele vormen. Het verandert voortdurend van vorm. Het bestaat uit zo veel verschillende energieën! Een deel van het universum ligt binnen jullie waarnemingsmogelijkheden. Wanneer jullie de ogen naar boven richten en jullie de sterren zien denken jullie: dat is mijn universum, ik zie het, het bestaat aangezien het zich boven mij bevindt. Zijn aanwezigheid manifesteert zich ‘s avonds door al deze planeten, door al deze sterren die ik zie schitteren.

Maar dat is slechts een miniem deeltje van uw Universum. Wat jullie zien is slechts het tastbare gedeelte dat overeenkomt met het deel van de derde dimensie dat je kunt vatten met technologische middelen of met jullie vijf zintuigen.

Het Universum is meer dan dat. Het Universum is in permanente schepping, en zoiets kan geen definitieve vorm hebben. Wij gaan zelfs zo ver te beweren dat jullie zelf een universum zijn. Jullie beseffen niet hoe complex het Universum is, jullie zijn er je zelfs niet bewust van dat meerdere universums in elkaar over gaan.

Jullie zijn het universum; het universum is het leven in al zijn vormen.

Wij hebben slechts een relatieve kennis over wie het universum geschapen heeft, nochtans zijn we ons bewust van de Bron. Wij zijn ons bewust van de Bron van ons Universum, maar wij weten niet hoe de Bron geschapen werd. Wij weten hoe Zij voortbrengt, maar we weten niet hoe Zij voortgebracht werd.

Zoals u ziet, ook wij bezitten niet de totale kennis, maar wij weten, in tegenstelling tot jullie, dat bepaalde “geheimen” ons onthuld zullen worden, als we in staat zullen zijn die te begrijpen. In tegenstelling tot jullie proberen we niet te begrijpen wat voor ons nog niet weggelegd is.

Jullie zijn niettemin buitengewone wezens die steeds maar het peil van hun kennis willen verhogen. Zelfs als hetgeen we verkondigen bij sommigen geen weerklank vindt, zijn jullie toch voldaan het gehoord te hebben. En dan, als jullie later die teksten zult herlezen, zullen jullie misschien beter begrijpen, want jullie' bewust zijn' zal meer openstaan, of gewoon omdat jullie toegang zullen hebben naar een ander ras van jullie Multidimensionaliteit.

In jullie Universum herbergt iedere planeet andere soorten humanoïden. Daar bestaat een oneindig gamma visies op het verschijnsel Liefde. De Liefdestrilling heeft een oneindig aantal variaties. Het denkbeeld van de Liefde dat ieder mensdom heeft is eigen aan de planeet waar die mensen leven. Maar het trillings-gamma van de Liefde zelf is onbeperkt.

Wij denken dat de Liefde aan de oorsprong ligt van de Schepping. Zelfs de Schepper, de God van het Universum him(her)self  is erdoor ontstaan. Maar wij begrijpen dat niet op een wetenschappelijke wijze.

Zodra ons iets ontgaat, stellen wij ons ermee tevreden om alle kennis die we bezitten te raadplegen, alle kennis die voor ons bereikbaar en begrijpelijk is op te zoeken.

Misschien geeft dat jullie een ander idee van wat jullie verlangen te leren en van wat jullie kunnen leren.

U kunt deze tekst kopiëren en doorgeven op voorwaarde :

¨      dat hij niet wordt geknipt

¨      dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd

¨      dat U onze site http://assoc.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre of ons E-Mail adres doorgeeft.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)