Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 5 november 2015

De Lichtwerkers: DE PLANETEN / Geplaatst: 5 november 2015

De Lichtwerkers:
DE PLANETEN.
Geplaatst: 5 november 2015

“Op iedere planeet zijn er mensen die als taak hebben het verleden van de planeet op te slaan. Het is als een grote levende bibliotheek die men kan raadplegen indien men er toegelaten wordt. Sommige Marsbewoners zijn de bewakers van heel de Martiaanse beschaving. Zij zitten zowat tussen twee dimensies in. Zij zijn niet meer in de derde dimensie zoals op het ogenblik dat de planeet Mars zijn grote problemen gekend heeft. Zij zijn praktisch opgenomen in de vierde dimensie, zij hebben nog een zekere densiteit, men kan ze zien, maar hun trillingsgraad staat toch dichter bij de vierde dan bij de derde dimensie.

Deze Martianen zijn op Aarde gekomen om te leren vreedzamer te worden. Zij waren immers heel dominerend ingesteld. Er zijn grote rampen geweest op hun planeet, veroorzaakt door hun oorlogszuchtig, opstandig en autoritair karakter. Diegenen die er zich hebben kunnen van losmaken zijn naar de Aarde gekomen, begeleid door wijze wezens, om er ervaringen op te doen en te evolueren.

De planeet die een superieure evolutie doormaakt ten opzichte van de Aarde is de planeet Venus.

Zal er nog een tijd komen waarin het leven opnieuw zal kunnen ontstaan op de planeet Mars?

“Alle technische mogelijkheden voor een nieuw leven op Mars zijn er aanwezig. Het leven zal er terug  uitgezaaid moeten worden. Zover is men nu nog niet. Bepaalde gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden zullen een sterke weerslag hebben op jullie zonnestelsel, zelfs nog verder dan dat. Zowel op Mars, Venus, Saturnus als op jullie Aarde en op andere planeten zal het leven grondig anders zijn dan dat het nu is. De geestelijke mogelijkheden zullen volledig verschillend zijn en er zal geen oppervlak meer bestaan dat niet ontgonnen zal kunnen worden. Alles zal her-bezaaid worden, maar met een ander soort “granen”, met heel andere gegevens. De planeet Mars bevindt zich in een rusttoestand; zij zal ontwaken met een heel ander bewustzijn.”

Zij hebben het over Mars als over een levende entiteit. Hoewel er geen plantengroei of atmosfeer is, toch is de sfeer zelf levend. Zelfs indien hetzelfde zou gebeuren met de Aarde, als ze naakt zou zijn, zou zij toch altijd een levende entiteit blijven en zou ze doorgeven wat ze is aan allen die in en op haar zouden wonen. Nu is Mars nog in een slaaptoestand, maar ze zal wakker worden, gestimuleerd door de grote algemene sprong vooruit van ons zonnestelsel, van ons melkwegstelsel en van het Heelal.

Men mag dus veronderstellen dat, mocht de Aarde onbewoonbaar worden, dit slechts voor een beperkte tijd zou zijn?

Ja. Zij zeggen me nog het volgende:

“U mag veronderstellen dat Mars, net zoals de Aarde, uit zichzelf zal herboren worden, maar dan in een andere dimensie. Mars zal overgaan naar en heropleven in de vierde dimensie. Op dat ogenblik zullen jullie allen kunnen reizen van de ene planeet naar de andere en er het leven kunnen zien.

Wanneer een planeet beproevingen ondergaan heeft veroorzaakt door zijn bewoners, dan komt er lijden bij te pas. Dat is zo geweest voor Mars die zich nu in rusttoestand bevindt.  Deze levende sfeer had kunnen uitdoven of zelfs sterven, maar dat ging in tegen zijn bestemming. Ondertussen is ze wel in een afwachting van een transformatie.

Alle planeten van jullie zonnestelsel bevinden zich in zo’n afwachtende toestand van transformatie. Deze die in jullie ogen niet geschikt zijn om leven te dragen kunnen dat leven wel degelijk ontvangen, maar dan op een andere manier dan jullie dat zien.

Wanneer jullie begrepen zullen hebben wat jullie werkelijk zijn, dan zullen jullie ook weten, gebruik makend van uw wil en de kennis van jullie mogelijkheden, dat jullie zomaar rond kunnen reizen in het Heelal, zonder jullie fysieke lichaam. Dat fysieke lichaam zal dan in een soort slaaptoestand zijn op Aarde en jullie zullen reizen met een min of meer erop gelijkend lichaam, met een tastbare dichtheid, waardoor er voor jullie mogelijkheden zullen opengaan waarvan u nu nog geen besef hebt. Dat alles kan u geschonken worden en zal u geschonken worden.

Wanneer we de Aarde zullen verlaten, zullen we dan de verworvenheden terugvinden die we ons eigen gemaakt hebben tijdens onze ervaringen op andere planeten?

“Het is niet nodig de Aarde te verlaten, u hoeft enkel de goede deuren weten te openen om alles terug te vinden wat u zich eigen gemaakt hebt en om uw echte persoonlijkheid terug te ontdekken. Op dit ogenblik beschikt u over de nodige sleutels, u weet dat ze passen op bepaalde deuren maar u hebt nog geen voldoende bewustzijn en zelfkennis om de goede sleutels in de goede sloten te steken. Jullie moeten nog zoveel werken aan het bekomen van de nodige Wijsheid, Liefde, en het volle besef dat jullie incarnaties zijn van de Goddelijkheid hier in deze wereld van materie.

Wij hebben jullie al menige keren herhaald dat jullie buitengewone wezens zijn. Wanneer jullie oog in oog zouden staan met wezens van andere werelden zouden jullie beseffen in welke mate jullie kostbaar zijn, in welke belangrijke mate jullie andere volkeren kunnen helpen, dank zij de grote rijkdom opgedaan tijdens jullie vele ervaringen in de trillingsfrequenties van de vele verschillende werelden.

Jullie zijn nu op Aarde om later lesgevers, professoren te worden. Jullie evolueren naar een steeds hogere graad van perfectie. Daartoe is het nodig dat jullie alle aspecten van het leven op meerdere planeten hebben leren kennen. Jullie moeten er het ergste en het beste beleefd hebben. Pas dan zullen jullie andere wezens kunnen onderrichten, als jullie Lichtwezens geworden zijn.

Wanneer jullie zonnestelsel en een groot deel van het Heelal zullen geëvolueerd zijn naar een andere trillingsfrequentie dan de huidige trillingsgraad, dan zullen jullie al uw broeders ontmoeten en jullie zullen dan voor hen heel kostbare hulp zijn. Zij zullen naar jullie komen met hun vragen en jullie zullen hen alles leren wat uzelf geleerd en verworven hebt. Jullie zullen hen bijbrengen hoe jullie bemind hebben, hoe jullie geleden en gelachen hebben. Jullie zullen hen alles leren wat jullie zelf ontdekt hebben. Uw leerlingen zullen heel aandachtig zijn en vol bewondering voor alles wat jullie hen zullen zeggen en doorgeven.

Hoe vinden wij de goede sleutels vinden voor de passende deuren?

“Jullie hebben er al gevonden, zonder het bewust te zijn. Jullie hangen echter nog teveel aan het wonderlijke, het sensationele vast. En jullie zijn nog te gehaast. Jullie bemerken niet wat er binnen in jezelf aan het gebeuren is, en ook niet wat plaatsvindt rondom u. Als u meer aandachtig bent naar jezelf toe, waakzamer naar wat er verandert in jezelf en naar wat u aanvoelt, dan zult u niet enkel de goede sleutels vinden, maar dan zult u bemerken dat u al meerdere deuren geopend hebt. U hebt echter verwaarloosd te kijken wat zich achter die deuren bevindt. Alles gebeurt immers als vanzelf. Het enige probleem is dat jullie niet beseffen wat jullie in staat zijn er te zien.”

Zij geven mij een voorbeeld.

“Naargelang de manier waarop jullie naar driedimensionale beelden kijken kan het zijn dat jullie helemaal niets zien, ofwel zien jullie echt landschappen en personen. Hetzelfde gaat op voor wat wij jullie uitleggen. Veel zaken gebeuren in jullie en buiten jullie maar u kan ze niet zien omdat u niet bewust bent dat u ze ziet. Kunt u dat begrijpen?”

Om een beeld in drie dimensies te zien moet men het mentale uitschakelen. Als we de schema’s ons opgelegd door het mentale vergeten, dan zullen we misschien in staat zij te zien wat we niet zagen, te begrijpen wat we niet begrepen.

“De mens analyseert teveel wat hij is, wat hij ziet, wat hij lijdt. U zou zich moeten kunnen laten meedrijven zonder al te veel te analyseren, u zou meer moeten beleven in volle aanvaarding. Een gebeuren of ding zou u dan automatisch verder leiden naar een nieuw iets en zo verder.

Over enige tijd zult u zich rekenschap geven dat u met andere ogen naar de dingen kijkt, dat u een andere opvatting hebt over uzelf en de ervaringen die u beleeft. U zit nog te zeer opgesloten in wat men u geleerd heeft, of toch wat u gedacht hebt te leren. U bent te zeer geconditioneerd door uw omgeving, uw godsdienst, uw opvoeding. U moet proberen u daarvan te bevrijden en meer openstaand, beschikbaar, te worden. U moet een proces van ‘ontleren’ doormaken om opnieuw te kunnen leren. Dat valt u nu waarschijnlijk nogal moeilijk.

Als u kijkt naar de afgelegde weg dan zal u zien dat uw manier van zijn, van denken, beminnen en handelen sterk veranderd zijn. Het volstaat even achteruit te zien om te begrijpen dat u sterk verschillend bent met een paar jaar geleden. Buiten uw medeweten gebeuren heel wat transformaties door min of meer moeilijke ervaringen. Accepteer dat gewoon.

Deze transformatie verschaft u sleutels en geeft u de mogelijkheid de deursloten te vinden die we voor u neerzetten. Hoe meer wakker (verlicht) u bent, hoe eerder u de goede sleutels en het erbij passend slot zult vinden.

Al die deuren zullen u naar de binnenste kern van uzelf brengen. Als u zult inzien dat alles zich in dat centrum bevindt en dat doorheen die levenskern u toegang krijgt tot heel het Universum, dan zult u begrijpen dat u de belangrijkste deur in uzelf moet vinden. Er zijn helemaal geen geheimen, er is enkel onwetendheid, of vergetelheid van uw ware aard.”

Om de driedimensionale beelden te zien, volstaat het niet het mentale te vermijden. Is het ook niet een kwestie van techniek?

“Jazeker, het gaat hem ook om de goede techniek. Het is het zicht dat moet bijgesteld worden. En wat een bijstelling is op fysiek vlak kan het ook zijn op het vlak van het bewustzijn; jullie beheersen dat nog niet helemaal, het is misschien nog te vroeg. Wanneer jullie in staat zullen zijn het bewustzijn bij te stellen, al is het maar met betrekking tot jullie Goddelijke entiteit, dan zullen jullie het ervaren als een betovering zijn, dan zullen jullie echt beseffen wie jullie echt zijn.”

Zij zeggen me ook:

“Enerzijds zetten wij jullie wel wat onder druk, maar anderzijds moeten wij jullie zeggen: haast u langzaam! Als jullie te vlug gaan, als jullie te vroeg die grote poort openen die jullie naar de Goddelijkheid leidt in jullie innerlijk, dan kan het dat jullie uit jullie evenwicht geraken tijdens deze incarnatie omdat jullie nog niet stevig genoeg staan, dat jullie bepaalde werkelijkheden nog niet genoeg geïntegreerd hebben.

Dat kan jullie dan afremmen en jullie beletten verworvenheden en ervaringen ten volle te benutten. Alles wat jullie verworven hebben is onverwoestbaar, maar jullie zouden sommige jaren aan ervaringen mislopen, ervaringen die jullie op een nog veel hoger niveau gestuwd zouden hebben, een hoger niveau in de kennis van uzelf en van het Universum.

Weet niettemin dat vele mensen jullie nodig zullen hebben. Er is nu een onvoorstelbare hoeveelheid werelden die in volle ontwikkeling zijn en die behoefte hebben aan wezens die hen helpen bij het begrijpen dat er een ziel is, bij het begrijpen wat Liefde is.

Indien jullie niet klaar zijn doordat jullie stappen overgeslagen hebben, dan zullen jullie niet doeltreffend zijn en komen jullie niet door het toegangsexamen, dan zullen jullie je diploma van goede leraar mislopen.

Het kan jullie vreemd lijken dat wij zeggen dat de menselijke wezens van de Aarde kostbare wezens zijn, dat zij allen een toekomst en een opdracht hebben. Toch is het zo. Jullie hebben om jullie leraarschap te vervolmaken een van de moeilijkste planeten gekozen uit jullie zonnestelsel en zelfs in jullie melkwegstelsel. Het is een planeet waar het lijden intens is, in tegenstelling met een groot aantal andere planeten waar het lijden zelfs niet bestaat. Maar dat lijden, die permanente dualiteit tussen de duisternis en het Licht, maakt van jullie uitzonderlijke wezens. Het feit dat jullie steeds maar vooruit willen, niettegenstaande de hindernissen op jullie pad, maakt van jullie speciale wezens. Jullie wil naar Liefde en jullie capaciteit tot het geven van Liefde eveneens.

Opdat jullie uw studies tot een goed einde zouden kunnen brengen werden de herinneringen aan jullie vroegere zijnstoestand tijdelijk verborgen. Alle mensen momenteel op Aarde zullen geen Meesters worden, zij kunnen het worden. Vele zielen kregen de toelating zich te incarneren op jullie Aarde om die grote overgang te kunnen beleven, om de verschrikkelijke energieën te kunnen ervaren die momenteel de Aarde ondersteboven halen. Naargelang hun mogelijkheden om te begrijpen en te aanvaarden zullen ze opgestuwd worden naar een bewustzijn dat ze anders slechts zouden bereikt hebben na heel vele incarnaties.

Er zijn nu op Aarde wezens afkomstig vanuit alle uithoeken van het Universum. Zij hebben voor de gelegenheid het menselijk uiterlijk aangenomen.”

Het feit dat er meer dan zes miljard bewoners op Aarde rondlopen, brengt dat een evenwichtige transformatie niet in gevaar?

“Ja en neen! De planeet Aarde wordt strikt in het oog gehouden. Wij zullen niet toelaten dat de ‘slechteriken’ de Aarde teveel schade zouden berokkenen. Jullie planeet is begonnen met reageren en die reactie zal steeds vlugger gebeuren want zij moet eveneens in verbinding komen met de bevolking van de Aarde. Zij moet de mensen doen begrijpen dat zij ook een bestaan heeft, dat zij lijdt,bemint, dat ze een levende entiteit is. Ze moet de mensheid doen inzien dat ze gerespecteerd wil worden en daartoe gebruikt ze de middelen waarover ze beschikt, namelijk steeds krachtigere turbulenties.

Zij probeert voor het ogenblik niet te veel verwoestingen aan te richten want het menselijk leven is haar kostbaar. Er zal een periode komen dat ook zij haar werk van hergeboorte en transformatie zal moeten voltooien. Wat moet gebeuren zal dan gebeuren. En de mensheid zal dan ook haar lessen moeten leren, dan zal ook zij doormaken wat ze moet doormaken.

De planeet Aarde zal altijd een juweel blijven, zij zal de school van de Liefde worden, verschillend van wat Venus is, namelijk een school waar de Liefde in praktijk wordt gebracht, Liefde in zijn meest concrete vorm, niet etherisch. Het wordt een school waar elkeen zal kunnen leren en er de materie begrijpen.

Alles wat immaterieel is heeft slechts één verlangen, namelijk een lichaam van materie aan te nemen en er zich in te vervolmaken. Elke ziel weet dat het door die ervaringen is dat men het leven echt kan begrijpen en aldus toegang kan krijgen tot het Goddelijke.

Jullie zijn Scheppers, wij zijn allemaal Scheppers en iedereen creëert op zijn niveau met de mogelijkheden en de middelen die hem (haar) gegeven zijn. Jullie hebben die creatieve instelling geërfd vanuit de Bron en die creatieve instelling zal steeds verder evolueren in jullie. Jullie zullen je steeds meer rekenschap geven van de gigantische mogelijkheden die jullie verschaft zullen worden en die jullie zullen toelaten op te bouwen en voort te brengen.

Voor het zover is moeten jullie de Wijsheid geïntegreerd hebben en jullie verbondenheid met het Goddelijke volledig geaccepteerd hebben, niet langs een intellectueel begrijpen, maar langs de ziel om, in alles wat u bent, in al uw lichamen, en dat op een driedimensionale planeet.

De dichte materie heeft een enorme kracht en zij is altijd overtuigd dat zij het is die creëert. Een mens is overtuigd dat hij het is die een schilderij maakt, een muziekstuk componeert, terwijl het de Goddelijkheid in hem is die voortbrengt. Zolang hij dat niet inziet is hij nog gebrekkig bezig. Al de mooiste zaken worden gecreëerd door de Goddelijke aanwezigheid in u. Jullie zijn slechts de uitvoerder van de Goddelijke Aanwezigheid.

De mooiste woorden worden geïnspireerd door de Goddelijke Aanwezigheid in u. Jullie zijn het werktuig van het Goddelijke. Dat alles moeten jullie volledig beseffen. Slechts dan zullen jullie erdoor getransformeerd zijn. Houdt er echter rekening mee dat de persoonlijkheid van de mens toch nog regelmatig de kop zal opsteken, men is zo gemakkelijk geneigd te denken dat wat men creëert van het eigen ik is, terwijl dat niet zo is. Als u er toe komt te zeggen: “de Goddelijke Aanwezigheid in mij heeft dat gemaakt”, dan hebt u een nieuwe deur geopend.”

Dus zijn alle grote kunstenaars er in geslaagd de Goddelijkheid te veruiterlijken?

“Ja, alhoewel ze zich dat niet altijd bewust zijn. Vandaar dat sommigen ten onder gegaan zijn in drankzucht; zij voelden in zich heel krachtige zaken wanneer zij het creatieve deel van hun wezen de vrije teugel gelaten hebben. Zij hebben het echter niet kunnen dragen, ze waren niet sterk genoeg. Zij zijn dus gevallen. Nu zijn er heel wat kunstenaars, zangers, muzikanten die zich drogeren omdat hun creatieve geest hen ontglipt, omdat hun ik in voortdurend conflict leeft met hun Goddelijke bestanddeel en omdat ze zich willen toe-eigenen wat niet van hen is”.

DE REPTIELWEZENS

Kunt u het hebben over de reptielwezens die op Aarde leven en die voor ons onzichtbaar zijn?

“Om aan uw wensen tegemoet te komen zullen wij spreken over die wezens die niet thuishoren in jullie Universum en die niet tot de humanoïden behoren.

Het Universum bestaat uit verschillende sectoren. Er is de grote humanoïde familie waartoe de bewoners van de Pleiaden behoren en van het sterrenbeeld Lyra, maar er zijn ook wezens die volslagen anders zijn dan jullie. Toch zijn deze laatsten aangetrokken door de humanoïden, zij kunnen er veel vinden wat hen ontbreekt en ze kunnen er een antwoord krijgen waar zij in zich zelf naar op zoek zijn.

De reptielwezens, ook zij, werden geschapen door de Bron. Er zijn er nog op Aarde, ongelukkig genoeg zijn ze niet allen vertrokken. Zij hebben een heel andere zienswijze op het leven. Ze zijn heel ver gevorderd op het gebied van de technologie en zelfs nog meer dan dat. Zij kunnen zich een lichaam aanmeten zoals dat van jullie en daardoor zijn ze moeilijk op te sporen. Als jullie vorderingen zouden maken op trillingsgebied zullen jullie ze gemakkelijker kunnen herkennen. Zonder dat je daarbij veel moet nadenken kan u dan aanvoelen of die of die persoon in het Licht of in het duister leeft.

Nu zijn er heel wat van die reptielwezens, en nog andere van hun slag die jullie nog niet kennen, die op Aarde verblijven. U hebt er geen idee van hoe jullie planeet begeerd wordt want de mogelijkheden om er ervaringen op te doen zijn legio. Er zijn ook wat men vampiers zouden kunnen noemen die zich voeden met dat weidse emotionele veld dat jullie Aarde bedekt.

Zij werden doelbewust geschapen en hebben hun nut. Het zijn broeders uit de duisternis, maar ze kunnen u niet het minst schaden indien u in het Licht leeft. Misschien zijn zij er speciaal voor zij die aan het begin staan van een zeker bewustzijn en die nog heel fragiele zielen zijn.

Op Aarde leven nu heel wat wezens die afkomstig zijn uit alle sectoren van het Heelal. Sommigen hebben een fysiek lichaam aangenomen en komen uit Universums gelijkend op dat van de reptielwezens. Zij staan er heel dicht bij en het is vooral op deze wezens dat de reptielwezens hun experimenten uitvoeren. Zij voelen ze, zij vinden ze door de trillingsgraad.

Alles kan teruggevonden worden langs de trillingsfrequentie, vandaar het belang dat jullie steeds meer verfijnd gaan worden. U begint al te voelen dat sommige mensen die uw pad kruisen storend op u inwerken. Nochtans hebben ze jullie niets gedaan. Zij manifesteren niet de minste agressiviteit naar u toe. Hun trillingsstaat hindert u, net zoals die van u dat kan bewerken bij mensen die aan de andere kant staan van wat u bent. Achter dat uiterlijk, zelfs indien ze het zelf niet beseffen, leeft een reptielwezen.

Zelfs als u op een of andere manier lastig gevallen wordt hoeft u niets te vrezen, u leeft op een andere trillingsgraad dan zij, u verspreidt veel meer het Licht dan eventueel duisternis.”

Ons enige risico is om “ontvoerd” te worden door jullie!

“In zekere zin ja. Weet dat de tijd zal komen dat wij voor u zullen verschijnen. Wij bevestigen dat wij ons eens zullen voorstellen aan de mensen, dat de mens zijn broeders zal ontdekken, broeders die komen vanuit de vele gebieden van jullie sterrenstelsel en zelfs vanuit de uithoeken van het Heelal. In het begin van deze verschijningen moeten jullie waakzaam zijn en de trillingsfrequentie ervan nagaan, hen veel Liefde toesturen en jullie zullen een antwoord krijgen. De Liefde die jullie hen zullen toesturen zal door hen op het ogenblik zelf naar jullie teruggezonden worden. Dan zullen jullie weten dat jullie zich niet vergissen.”

DE KOMENDE CONTACTEN MET ONZE BROEDERS VAN ANDERE PLANETEN.

Met welke bedoelingen zullen jullie naar ons komen?

“Wij zullen ons aan jullie voorstellen omdat het tijd zal zijn om uit jullie isolement te treden, omdat het ogenblik zal aangebroken zijn waarop alle kinderen van het Heelal die zich op eenzelfde trillingsgraad bevinden en op hetzelfde evolutieniveau van programma veranderen.

U zult terugkeren naar uw broeders van de andere werelden, broeders uit verschillende sterrenstelsels omdat het ogenblik gekomen zal zijn waarop men daar niet meer onderuit kan. Indien uw regeringen nu nog altijd onze aanwezigheid ontkennen, zal dat weldra niet meer mogelijk zijn daar we ons lichamelijk zullen vertonen.

Vooraleer we dat kunnen doen moeten er echter nog bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden op jullie wereld en moet het bewustzijnsniveau veranderen. De mensen moeten aanvaarden wat hen tot nu toe onaanvaardbaar lijkt. Daarbij zullen ze ruimschoots geholpen worden! Natuurlijk, jullie zijn er klaar voor, maar jullie vertegenwoordigen nog geen druppeltje vergeleken met de grootte van jullie wereld, een onmetelijkheid die in feite heel klein is.

Het is niet om jullie plezier te doen, of om jullie te doen wachten, maar wij kondigen jullie aan dat het ogenblik is aangebroken waarop de mensen van deze planeet zullen opgenomen worden tussen de broeders van heel het Heelal. De Aardbewoners zullen zo kunnen meehelpen aan het rehabilitatieplan van de Aarde en aan het hulpplan voor alle volkeren die aan het evolueren zijn op andere planeten.

Vooraleer jullie opnieuw actief zullen mogen zijn, zullen jullie gaan uitrusten op andere werelden, werelden die jullie zich moeilijk kunnen voorstellen, werelden van vrede, kalmte, waar Liefde overheerst, waar geen dualiteit bestaat, werelden die u zou kunnen omschrijven als paradijselijk, vergeleken met jullie huidige evolutieniveau. Zelfs deze werelden groeien nog in een wordingsproces naar steeds grotere, krachtigere en diepere Liefde.

Wij hebben jullie eens gezegd dat Liefde een gamma bestrijkt tot in het oneindige. Jullie bezitten enkele noten van die Liefde, maar jullie bezitten zeker het hele gamma van noten niet.”

Gaan wij naar de planeet Venus?

“Alvorens jullie naar Venus zullen gaan, zullen sommigen van jullie eerst nog meerdere taken te vervullen hebben. Anderen zullen er niet noodzakelijk naar toe gaan, zij zullen nog veel verder gaan, daar waar hun ziel hen roept. Zij zullen echter gemakkelijk naar de Liefdesplaneet kunnen teruggaan als zij dat wensen.

Jullie moeten weten dat, eens dat de deuren van jullie planeet Aarde zich zullen openen naar de wereld daarbuiten, jullie toegang zullen hebben naar alle planeten. In het begin zullen jullie geconstrueerde ruimteschepen gebruiken, zelfs als dat wat sciencefictionachtig aanvoelt. Jullie zullen dan nog geen gebruik kunnen maken van jullie eigen krachten.

Als jullie klaar zullen zijn, dan zullen de deuren naar de buitenwerelden openstaan, maar jullie zullen nog aarzelen…, een beetje uit vrees voor het onbekende. Maar toch kunnen we jullie bevestigen dat heel wat menselijke wezens die nu op Aarde leven die opening naar buiten toe zullen beleven.

Wees er klaar voor! Bereid u voor op het meest onverwachte! Misschien staat er u de grote verrassing te wachten ons plotseling te ontmoeten. Doe nog een kleine inspanning, heb nog wat geduld en heel wat Liefde!”

Zij tonen mij een heel mooi tafereel: ik zie wezens die van elders komen. Wij werpen ons in hun uitgestrekte armen en die omhelzing is onvoorstelbaar, het is alsof twee werelden samenkomen. Hun Liefde en de onze die zo verschillend zijn geven aan die vereniging een onmetelijke kracht en een intense schoonheid. Die Liefde wordt erdoor verveelvoudigd.

Vervolgens komen vele wezens afkomstig uit alle delen van ons sterrenstelsel. Zij nemen de Aardbewoners in hun armen en deze vereniging transformeert alles. Wij ontdekken elkaar en leren elkaar kennen. Voor angst is er geen plaats meer, er blijft slechts zuivere vreugde, er blijft slechts Liefde.

DE WACHTKAMERWERELD.

Ik voel de energie van een grote vloot die dichtbij is. Ik zou durven zeggen dat het de vloot is van Ashtar. Ik hoor de naam en ik voel vreugde binnenin de vloot. Het schijnt mij alsof de wezens daar aan het einde van hun missie gekomen zijn en zij eindelijk kunnen beginnen aan het waarom van hun jarenlange aanwezigheid rond de Aarde.

Ik zie een heel groot ruimtetuig, ik zou het kunnen vergelijken aan een kleinere holle planeet. Binnenin zijn er geen mensen maar een geordend leven: heel veel vogels van allerlei soorten, van alle kleuren, dieren die ik ken, die op Aarde geleefd hebben, bomen van een ongehoorde pracht. En dit alles leeft samen in harmonie en in volmaakte gezondheid. Het gras is van een buitengewoon soort groen. De hemel is niet zoals die van ons, er is geen blauw te zien, maar toch moet er een atmosfeer aanwezig zijn.

Deze wereld wacht op zijn toekomstige bewoners.

Zij zeggen mij:

“Deze sfeer zal een deel van de mensheid opvangen. We hebben al heel wat levensstalen van de Aarde opgehaald, mineralen, planten, dieren en mensen en allen zullen er kunnen leven in volmaakte harmonie.”

Inderdaad, ik zie geen enkel wild dier, maar dieren die er wel op gelijken, soorten tijgers, of grote katten die er heel vreedzaam uitzien. Zij leven allen in een absolute schoonheid en sereniteit. Het enige geluid dat ik hoor is het gezang van de vogels, het geluid van de wind en van watervalletjes in de verte. Het zijn de geluiden van het leven, het echte leven. Er is geen enkele bewoner (mens?), enkel schoonheid.

Zij zeggen mij:

“ Wat je ziet is een soort wachtkamerwereld die zal gebruikt worden mocht het gebeuren dat de Aarde een van de moeilijkste scenario’s zou moeten doormaken. Alles kan nog, alles is nog mogelijk tot op het allerlaatste moment. Onze bijstand zal jullie een heel grote hulp zijn, maar toch moeten jullie verder werken om ons toch effectief bij te staan. “

Zij tonen mij een overzicht van de Aarde. Ik weet niet of het een ontwerp is in de vierde dimensie. Wat vreemd lijkt is dat er menselijke wezens aanwezig zijn waarvan de huid lichtjes anders gekleurd is dan van de meeste mensen.

“Die mensen hebben de eigenschap dat ze het prachtig met elkaar kunnen vinden. Er is een samenhorigheid in de energieën die hen verbindt en die ze uitstralen. Zij voelen zich verbonden in de Liefde. Weldra zal de gewone mens die broeders uit de sterren ontmoeten, zij zullen niet meer verborgen blijven. En de gewone mens zal dan klaar zijn om te begrijpen en om te aanvaarden, gedwongen door het vele lijden. De mens zal in vrede en broederschap willen leven opdat de Liefde de gemeenschappelijke band zou worden die alle wezens op de planeet met elkaar verbindt.”

De wachtkamersfeer is er nog altijd, in al haar schoonheid. Een planeet die leeft in een totale zuiverheid. Nooit werd ze bezoedeld door leugen of geweld. Mocht u deze wereld zien dan had u maar één wens meer, namelijk zo vlug mogelijk er naartoe reizen.

“De Aardse wereld is klaar met zijn moeilijke ervaringscyclus, op zijn minst voor een gedeelte van de mensheid. De toekomst van de mensen ligt voortaan in het bereiken van die grote transformatie die hen de deuren zal openen naar een toekomst vol beloften, vol Licht en Liefde. Bereidt u zo goed mogelijk voor op die toekomst.”

Opnieuw zie ik dat immense ruimtetuig en bemerk ik de vibratie ervan. Het is een vibratie die geruststelt. Zij zeggen mij:

“Wanneer er werkelijk niets meer aan te doen valt, dan zal de Aarde onze hulp en onze aanwezigheid broodnodig hebben. Wij zullen er zijn, met heel onze aanwezigheid!”

Nu voel ik een heel grote vreugde, een diepe vrede. Ik heb de indruk dat ik geboren wordt in een ander leven en dat ik jullie er in meetrek. Het is alsof we een nieuwe ontwikkelingstrap betreden, waar we ons volledig één voelen en waar we ons ten volle mogen inzetten om het Goddelijk Plan te helpen realiseren. Meerdere deuren van mijn hart zijn plots opengegaan, deuren die me tot nu toe ontoegankelijk en verboden waren.

“Het zal jullie eveneens gegeven worden die deuren de een na de andere te mogen openen. Dan zult u vaststellen dat u bemint op een andere manier, dan zult u die diepe en onaantastbare vrede in u voelen, samen met een onverwacht sterke kracht.

Wij laten toe dat nieuwe deuren bereikt worden. Zij zullen niet enkel voor u opengaan maar eveneens voor allen die verbonden zijn aan dezelfde energie, die dezelfde hoop koesteren, hetzelfde diepe verlangen naar vooruitgang en transformatie.

Blijf altijd verbonden met jullie hartcentrum, juist opdat die deuren gemakkelijker zouden opengaan, vermijdt elke dualiteit. Dualiteit duwt die deuren weer toe, maar wanneer wij ze voor jullie ontsloten hebben zullen ze steeds meer opengaan. Zelfs als door jullie soms stupide gedrag ze soms dichtgaan, zullen ze zich achteraf weer openen.”

U kunt deze tekst kopiëren en doorgeven op voorwaarde :
¨      dat hij niet wordt geknipt
¨      dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd
¨      dat U onze site http://assoc.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre of ons E-Mail adres doorgeeft.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)