Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 7 oktober 2015

De Lichtwerkers: DE HIERARCHIE VAN ENGELEN EN GIDSEN / geplaatst: 7 oktober 2015

De Lichtwerkers:
DE HIERARCHIE VAN ENGELEN EN GIDSEN
geplaatst: 7 oktober 2015

Wij gaan zo eenvoudig mogelijk proberen een antwoord te geven op jullie vragen over de engelen en de gidsen. We zullen beginnen met uitleg te geven over de traditie, zowel de mondelinge als de schriftelijke.

Sinds het begin der tijden heeft de entiteit die op jullie wereld geïncarneerd was niet stil gezeten. Sommige entiteiten van een heel hoog niveau hebben grondbeginselen gecreëerd die hun weerslag gehad hebben zowel op jullie esoterische tradities als op algemeen gekende overleveringen. Wij gaan het hebben over vier verschillende soorten tradities.

Eerst werd aan de mens een mondelinge traditie gegeven die hij kon toepassen in zijn leven. Die traditie stond in functie van het bevattingsvermogen van de mensen, voor zij die ervoor in aanmerking kwamen. Dikwijls lag ze dan aan de oorsprong van een godsdienst. Deze traditie werd aangebracht langs dromen of eenvoudiger nog door het inzicht van die mensen die door hun evolutiegraad er rijp voor waren. Deze traditie maakte het mogelijk dat de eerste mensen inzichten verkregen die gunstig waren voor hun evolutie.

Op jullie wereld zijn er nog altijd wezens die zich op dat eerste begripsniveau bevinden, op het eerste niveau van het evolutiesysteem, op het niveau van hun eigen bewustzijn. Met als basis de verschillende godsdiensten werd een nieuw niveau gecreëerd voor de mens, met een hogere bewustzijnsgraad, maar binnen het kader van die traditie. Die mensen zijn in staat de grenzen van bepaalde dogma's of religies te overschrijden. Deze mensen zijn ook in de mogelijkheid in zichzelf dingen te ontdekken die geen enkele traditie noch godsdienst hen heeft voorgehouden, namelijk door op zoek te gaan naar de echte traditie en naar wat overbleef van sommige verworvenheden ervan.

Op een ander niveau is er nog de kabbalistische traditie. Deze traditie werd vanuit ver gevorderde samenlevingen bewaard om door te geven aan andere heel hoog ontwikkelde samenlevingen. Deze traditie beperkt zich tot de kennis in de derde dimensie, is niet toepasbaar op hogere bewustzijnsniveaus die eventueel zouden kunnen interveniëren in de derde dimensie. Op dat traditiepeil kan men eveneens de tussenkomst plaatsen van andere bovenaardse entiteiten, zoals deze die behoren tot de invocatie traditie, de traditie die aanroepingen ondersteunt. Dat alles maakt deel uit van het derde bewustzijnsniveau binnen de menselijke grenzen.

Vervolgens is er een ander niveau dat jullie echter nog niet kunnen bevatten omdat jullie er gewoonweg nog niet toe in staat zijn. Dit niveau heeft ook wisselwerking met de andere niveaus van de derde en de vierde dimensie. Hier zijn wezens werkzaam die zich volledig gerealiseerd hebben, niet in de derde dimensie maar die zich vervolmaakt hebben in het Goddelijk begrijpen. Deze wezens oefenen hun invloed uit alleen al door wat ze zijn. Sommige mensen kunnen hun onderrichtingen opvangen maar die mensen hebben dan hun geestesvermogens zo ontwikkeld dat het werkelijk uitzonderlijk mag genoemd worden, veel meer dan jullie dat tot nu toe gekund hebben. Deze wezens maken dus deel uit van de Volmaakte Meesters, buitengewone leermeesters, echte “kenners” van deze derde dimensie.

Er zijn verder nog andere niveaus waar we jullie geen uitleg kunnen over geven omdat ze buiten jullie begripsvermogen vallen.

Wij wilden het met jullie hebben over deze (laatste) traditie, want jullie hebben er een handje van om de dingen door elkaar te halen. Akkoord, het is niet zo eenvoudig voor jullie want jullie zijn overstelpt geworden met religieuze en filosofische onderrichtingen en jullie verdwalen dan in alles wat jullie geleerd werd sinds vele jaren of zelfs tijdens de duizenden voorbije jaren.

We gaan jullie eerst spreken over de Engelhiërarchieën. Zij gaan samen met de onderrichtingen die Christus jullie gegeven heeft, jullie liefdevolle broeder Sananda. Opdat de mens enig idee zou hebben over de Hiërarchieën moet men ze plaatsen in tijd en ruimte, moet men ze eveneens kunnen zien in hun onderlinge verhoudingen. Zeker, men heeft in het verleden gesproken over die Hiërarchieën, maar niet op een systematische manier vanuit de traditie.

Feitelijk gebruiken we niet zo graag de term “Engel-hiërarchieën”omdat ze zo in een bepaalde context gevat worden waaruit wij ze zouden willen losmaken. Een context is altijd beperkend.

Wij gaan eenvoudigweg stellen dat er Hiërarchieën bestaan die er op de eerste plaats zijn om hun Liefde door te geven en de mens bij te staan vanuit het niveau van hun verheven trilling graad. Zij staan niet enkel de wezens bij uit de lagere dimensies maar geven tevens belangrijke hulp aan alle wezens uit het universum die zich nog in een materiële incarnatie bevinden. Deze hiërarchieën zelf zijn nooit geïncarneerd. Als het jullie zo beter past, u mag ze gerust Engelen of Aartsengelen noemen.

Als je hen om hun bijstand vraagt dan zullen ze die geven, zij zullen je vraag beantwoorden, rekening houdend met wat je van hen verwacht. Zij zullen zich aan je kenbaar maken in het kader van de voorstelling die je van hen hebt, van de beelden die je over hen werden bijgebracht. In feite functioneert alles binnen de grenzen van het bewustzijn dat je kunt hebben over de dingen, de vormen, de Liefde en gans het Geschapene binnen het leven.

Wij hopen hiermee dat wij jullie, op dit eerste niveau, iets bijgebracht hebben over het systeem van de hiërarchie en de hulp die je ervan kunt verwachten. Het zijn hiërarchieën die werkelijk hoog ontwikkeld zijn, nooit geïncarneerd in geen enkele materie, en niettemin steeds werkzaam zijn op andere niveaus dan de hunne.

De soorten bijstand die we kunnen verlenen overal in het Universum zijn heel belangrijk. Er zijn heel wat trilling graden. Tal van bewustzijnsentiteiten ontstaan binnen deze trillingsniveaus. Er is ook een veelheid aan Liefdesintensiteit en Lichtintensiteit die werkzaam is om iedere dag opnieuw de Schepping een stapje dichter bij het Licht te brengen, naar het bewust beleven van het Licht en de Universele Liefde.

…………………………….

Wij gaan jullie spreken over onze hiërarchieën, over onze manier van werken. Wij gaan jullie uitleggen hoe hooggeëvolueerde volken, met dus een hoge trilling graad, functioneren. Deze volkeren leven in een harmonieus bestel, in vrede, sereniteit, Liefde. Zij gedijen op dezelfde manier als wij. Hun manier van leven gaan wij jullie uitleggen.

In jullie derde dimensiewereld is jullie functioneren gebaseerd op macht en op geld. Jullie houden slechts weinig rekening met het woord van de wijze, met een altruïstische levenshouding, met die wezens die jullie leiding kunnen geven door hun inzicht. Daarmede wordt helemaal geen rekening gehouden in jullie maatschappij. Het is juist daardoor dat jullie beschavingen keer op keer ten onder gaan.

Wij leven helemaal anders. Om te beginnen hebben we onderrichtingen gekregen over de wereld waarop we leven, werken, waarop we geïncarneerd zijn (hoewel de term incarnatie hier niet dezelfde inhoud heeft als op de werelden in de derde dimensie). Wij leren eerst alles wat te weten en te kennen valt over die wereld. We leren over de verschillende zijnstoestanden, want het is niet enkel op Aarde dat die vele zijnstoestanden voorkomen. (Overal in het Universum vindt men diezelfde zijnstoestanden terug, zelfs als die verschillen qua trilling graad. Zij bestaan omdat ze deel uitmaken van het Leven.) Dus wij bestuderen die verschillende zijnstoestanden, wij bestuderen hoe wijzelf functioneren, wij bestuderen alle mogelijkheden van onze geest. Zelfs die werelden die anders zijn dan de onze worden, indien ze binnen ons bereik liggen, onderwerp van studie. Wij kunnen veel leren uit die andere werelden en uit alles wat ons omringt.

Niettegenstaande alles wat we leren, beseffen we maar al te goed dat we de ware Wijsheid nog niet bereikt hebben. Dit inzicht is nog niet aanvaard door jullie. Mensen op jullie wereld die jullie heel wijs toeschijnen hebben nog heel wat onstuimigheid in zich die ze nog niet tot rust gebracht hebben. Zij blijven tenslotte maar mens. Toch zou het al heel wat betekenen mocht deze wijze mensen de mogelijkheid geboden worden jullie wereld te regeren. Alles zou anders worden.

Dus, ondanks alles wat we kunnen leren van de werelden rondom ons en van onszelf, bezitten we daarom niet automatisch de Wijsheid. In de Hiërarchieën wordt de Wijsheid slechts bereikt in een omgeving van een heel hoge trilling graad, in een heel andere bewustzijnsdichtheid die jullie vreemd is, die zelfs onbekend is voor sommige van onze werelden.

In het Universum wordt alles in rangen opgebouwd in functie van een steeds hoger besef van Liefde en Wijsheid. Dat betekent dat diegene die bovenaan de ladder staat een intens Medelijden en een Onvoorwaardelijke Liefde voelt voor allen die zich op een lagere trede bevinden. Zij handelen bijgevolg met als enige doel hen te helpen bij hun evolutie, hun inzicht, en zo in te grijpen in hun bewustzijnsgraad. Dat is de opdracht van de Meesters uit de Hiërarchieën.

Een andere opdracht is het besturen van de werelden met de hulp van de Confederatie van de Geëvolueerde Entiteiten. Dit zijn wezens die inzicht verkregen hebben en die een deel van de Universele Liefde in hun leven geïntegreerd hebben. Als we het hebben over ‘een deel', dan betekent dit dat zij nog niet klaar zijn om helemaal op te gaan in de Bron. Dat kan enkel nadat ze volledig opgegaan zijn in de Totale Liefde. Dan hebben ze ook geen rol meer te vervullen in het Universum.

Er zijn hiërarchieën die zich toeleggen op de boodschap van de Liefde, er zijn ook ‘wils-hiërarchieën' die als opdracht hebben leiding te geven aan het beheer van de werelden. Er bestaat een volmaakte verstandhouding en samenwerking tussen de hiërarchieën die aldus werkzaam zijn op verschillende stralen doordat ze voortdurend met elkaar in verbinding staan op een heel hoog bewustzijnsniveau. Elk is werkzaam in de straal die zijn specialisatie is en waarin hij (zij) uitmunt, maar hun doel is gemeenschappelijk, namelijk de Bron. Ze werken dus in onderling overleg.

Jullie moeten goed beseffen dat het Universum heel anders is dan jullie het je kunnen voorstellen, het is zo onmetelijk ruim! Er huist zo‘n totaal aan verschillende levensvormen en diverse gradaties van bewustzijnsdichtheden! Het werk van de Meesters uit de Hiërarchieën wordt er dan ook heel omvangrijk door. Ware het niet dat de Hiërarchieën waakten over de goede gang van zaken van de planeten en hun bewoners dan zou de harmonie in het Universum ver zoek zijn. De mens is in wezen een vernielzuchtig ding. Zij hebben nog niet echt begrepen wie ze werkelijk zijn!

In andere delen van het Universum heersen wezens die nog heel wat destructiever zijn dan jullie en die heel wat schade aanbrengen, zelfs bij vreedzame volkeren die niet de middelen hebben om zich te verdedigen.

Wij zijn tevens de behoeders van de Universele Vrede, wakers over de Kennis en het Liefdesonderricht. Wij zijn beschermers, leraren. Wij maken deel uit van allen die zich tot taak gesteld hebben steeds meer harmonie te creëren op de bewoonde werelden.

Op jullie wereld zijn we altijd heel actief geweest. Jullie eerste beschavingen noemden ons Godmensen. Inderdaad, indien jullie de mogelijkheid zouden hebben ons aan het werk te zien, de wonderen te zien die wij kunnen verrichten, dan zouden jullie ons eveneens als Godmensen aanzien.

Ik zie voor mij een oplichtende weg. In tegenstelling tot de meeste paden die plat zijn loopt deze weg steil omhoog, vertrekkend vanaf het niveau waarop ik sta. Ik kan er het einde niet van zien, enkel het begin.

Ik heb de indruk uit mezelf te treden en ik begeef mij op het pad. Het is helemaal niet lastig. Ik heb niet de indruk te klimmen, het is alsof ik geen massa, of ik geen gewicht heb. Ik stap verder en voor mij zie ik een grote bol. Ik weet niet of ik te maken heb met een ruimteschip of een planeet, in alle geval is dat ding immens groot. Hij lijkt op een heel grote zon. De weg leidt er recht naartoe.

Samen met mij zijn er ook andere mensen die ik niet ken op het pad; zij zien er blij en opgewekt uit. Wij komen steeds dichter bij de bol, die er glad uitziet en als van goud is. Hij schittert door een licht dat van binnenuit komt en tevens met een uitwendige straling…, moeilijk te beschrijven. Ik bevind mij nog steeds buiten, samen met heel wat andere mensen.

Nu kan ik een opening zien in die immense grote ronde sfeer. Dat lijkt me logisch dan dat er een deur zou zijn waar langs men de planeet Aarde zou kunnen binnenstappen. Ik ben nog op enkele meters verwijderd van de deur. De mensen voor mij zijn al aan het binnengaan. In feite gaat het om een opening vol energie. Hoe meer ik nader, hoe duidelijker ik een fijn lichtgordijn bemerk waar men gemakkelijk doorheen kan. Ik stap vooruit en kom in het inwendige. Het is als een onmetelijk grote planeet, hoewel ik niet weet of het werkelijk een planeet is. Het leven is er uiterst mooi. De wezens die ik er zie zijn één en al vrede. Zij zijn meester over zichzelf. Vlak bij mij vergezelt iemand mij. Hij zegt mij:

“Kom; Ik zal je tonen hoe het leven eruit ziet als het volledig in harmonie is, begeleid dat het is door de Hogere Hiërarchieën, de echte Wijzen.”

Hij toont me een zeer mooi gebouw, sober, rond van vorm en lichtjes goud gekleurd. Rondom staan vier piramiden. De gids verwelkomt mij aan de ingang en zegt mij:

“Vooraleer je rond te leiden in wat een harmonievolle wereld kan zijn gaan we in de zaal der Wijzen. Zij hebben de taak alle mensen van deze wereld te begeleiden.”

Wij gaan binnen in deze koepel. Heel vreemd, de vier piramiden rondom verspreiden een trilling die ik duidelijk voel. Het is als een kracht, vol vrede, heel krachtig maar nieuw voor mij, stabiliserend. Toch verspreiden ze elk afzonderlijk een eigen soort energie.

Vervolgens kom ik een eerder kleine ruimte. Ik zie doorschijnende zetels, enkel deze zetels. Ze zijn opgesteld in een halve cirkel. Vooraan staan zeven zetels op een kleine verhoging. Er wordt ons gevraagd te gaan zitten in de doorschijnende zetels en te wachten.

Het zaaltje loopt stilletjes aan vol. Vreemd, ik zie wezens waarvan ik besef dat ze van andere werelden komen. Ik zie ze als anders en toch weet ik dat het om hun projectie gaat en in die projectie brengen ze naar voren wie ze werkelijk zijn, zoals ik het gedaan heb met mijzelf. Sommigen zijn heel mooi, anderen minder (volgens onze criteria). De uiterlijke vorm is van minder belang, ze hebben allen een immense Liefde in hun hart en een grote zuiverheid. Vooral dat is belangrijk, de rest is maar bijzaak.

De zeven Meesters komen. Een irreëel licht omgeeft hen en als zij gaan is het alsof ze de grond niet raken. Feitelijk vormen zij slechts een deel van het leiderschap van die wereld, normaliter zijn zij met twaalf (dit voor het evenwicht, naar de twaalf stralen).

Ik ben in de ban van hun schoonheid (niet hun fysieke schoonheid) en van hun uitstraling. Zij wenden zich tot ons en vragen ons heel oplettend te zijn. Opdat elk afzonderlijk hen zou begrijpen spreken zij immers tot ieder van ons apart in onze eigen taal, langs telepathische weg.

Zij zeggen mij:

“ Wij hebben alle initiatiestadia van de Wijsheid doorlopen. Wij zijn dan uiteindelijk gekomen op een punt waarop wij de mensen kunnen helpen zonder te wegen op hun evolutie. Als op sommige werelden de dingen niet evolueren zoals wij het zouden willen, dan helpen wij enkel en alleen door onze Liefde. De piramiden die je gezien hebt aan de ingang zijn in werkelijkheid energiecondensatoren. Er is een tijd geweest dat ze op jullie Aarde ook bestaan hebben maar die werden gedematerialiseerd omdat ze te gevaarlijk zijn voor niet geëvolueerde wezens. Op deze wereld bestaan er nog heel wat meer van die receptoren, energiecondensatoren.

Hoe besturen wij deze planeet? Wij hebben de bekwaamheid alles te begrijpen, alles te zien, alles te horen, wij kunnen leven in de Multidimensionaliteit. Wij kunnen in de toekomst zien en staan in contact met wat jullie het verleden noemen. Onze voornaamste taak bestaat eruit te werken aan de Universele Liefde en de bevrijdende energie. Het is deze bevrijdende energie die nu werkzaam begint te worden op jullie wereld.

De wereld waarop jullie leven is een reële wereld, waarvan de dimensies beperkt zijn opdat jullie er toegang zouden kunnen hebben, maar de werkelijkheid ervan is anders. Hier heerst bijna een totale harmonie zelfs al is de evolutiegraad van de wezens hier niet altijd dezelfde. Niettemin is ieder wezen zich zijn eigenheid ten volle bewust en heeft geleerd hoe zich te gedragen. Hij heeft zijn emoties leren beheersen (hoewel emoties die zij ondervinden anders zijn dan de emoties die jullie op aarde beleven).

Dus de samenleving hier is er een waar de wezens meester zijn van zich zelf. Toch bezitten ze niet de ver doorgedreven geestesvermogens zoals wij die hebben. Wij kunnen hen bijstaan door onze emanaties (uitstralingen van licht).

Twee maal per jaar komen wij, de twaalf wijzen, samen in een heel speciale plaats. Die plaats is een heel grote lichtpiramide van waar we deze planeet her-energetiseren opdat die toestand van harmonie zou kunnen blijven. Het is vooral van belang dat onze energieën en de harmonisch op elkaar ingestelde energieën van deze wereld zelf, iedere invasie van niet geëvolueerde wezens zou kunnen tegenhouden. Dat is van levensgroot belang.

Wij werken ook in op andere werelden, samen met andere broeders, namelijk met de bevelvoerders van de intergalactische vloot. Zij dienen de vrede in het Universum. Zij hebben heel wat werk want de werelden van de derde dimensie en de werelden bevolkt door humanoïden zijn tegenwoordig nogal woelig. Onze energieën en de energieën afkomstig van de Bron sturen die werelden en de wezens die er leven constant bij zodat alles zich nog vlotter kan inpassen in die opwaartse planning naar een grotere bewustzijnsbeleving.

De planeet of de sfeer waar we ons nu bevinden bestaat werkelijk. Het is een kunstmatige planeet die we zelf gecreëerd hebben en die zich in het stelsel van de Plejaden bevindt. Hier komen alle wezens leven en werken die we op een hogere bestemming voorbereiden.

Ook zij kunnen bevrijdende energieën sturen naar andere werelden en kunnen bijdragen aan de transformatie en het opstijgen van de schepselen. Jullie zullen eveneens hier terechtkomen, na een lange zwerftocht. Nadat jullie steeds opnieuw ervaringen opgedaan zullen hebben zullen jullie op deze wereld jullie opleiding mogen afmaken.

Blijf in vrede leven en koester dat grootse verlangen in jullie ziel, want jullie route is een prachtige reis en het uiteindelijke doel nog zo veel mooier. Jullie hebben allemaal de kracht in jullie om het einddoel te bereiken. Houd echter vooral in gedachten, kinderen van de planeet Aarde, dat alle wezens hier aanwezig afstand gedaan hebben van hun ego. Hun enige drijfveer is de Universele Liefde. Zij zijn een en al Nederigheid en Liefde en hun grootste verlangen is zich steeds meer te verheffen met als doel de werelden te kunnen verheffen.

De meesters van jullie wereld, zij die jullie de Wijzen zou kunnen noemen, zijn ook nog opgescheept met hun ego, zij maken immers nog deel uit van de derde dimensie. Zij hebben een zekere staat van nederigheid bereikt, maar toch moeten zij nog bepaalde overgangen realiseren. Wees bewust van jullie werkelijke aard, groei iedere dag in Universele Liefde, in verdraagzaamheid, in het leren aanvaarden, in Wijsheid.

Weet, om dat te realiseren, heel ver van jullie vandaan en toch zo dichtbij, dat wij er steeds zijn en altijd waken over de werelden en de zielen die er leven.

Wij gaan steeds meer bevrijdende energieën naar jullie wereld sturen opdat de vele sluiers de een na ander verscheurd worden en dat jullie steeds scherpzinniger jullie leven en jullie zelf mogen zien. “

Ga verder met werkzaam te zijn op deze wereld en jullie zullen ons terugzien. Stel jezelf open, probeer te begrijpen en het Leven te leren en wij zien elkaar zeker terug.

Op de weg die tot ons leidt zijn er meerdere andere paden. Die kunnen in het begin er even lichtend uitzien maar zij gaan na een tijd in neerwaartse richting in plaats van verder te stijgen. Het gaat hier slechts om een beeld, maar dan een heel duidelijk beeld. Deze beeldspraak moet jullie duidelijk maken dat elk van jullie de weg die naar ons leidt kan inslaan. Indien jullie echter niet waakzaam genoeg zijn over jezelf, kan het gebeuren dat jullie naar beneden gaan zonder dat jullie dat beseffen. Jullie vallen terug op een bewustzijnsniveau waar jullie dan blijven vastzitten, ingesloten door jullie ego, jullie vergissingen, jullie niet begrijpen. Opdat jullie de weg van Licht zouden kunnen begaan moeten jullie openstaan voor alles, altijd waakzaam zijn, altijd vol verlangen naar inzicht, liefde en vrede. Indien jullie van dat alles voldaan bent, dan is dat alsof jullie halt houden op de weg van Licht, jullie blijven stilstaan in het bewustzijnsbesef van dat ogenblik. Jullie kunnen niet meer verder.

Meer inlichtingen over de Hiërarchieën en hoe wij functioneren, kunnen wij niet geven. Die is helemaal anders dan de menselijke manier van denken. Wat wij jullie gezegd hebben behelst maar een miniem deeltje van wat jullie kunnen begrijpen. Hoe meer jullie zullen groeien op bewustzijnsniveau, hoe beter jullie ons zullen begrijpen.

………………………………………..

Wij zijn een hiërarchie die werkzaam is op andere straalgebieden, waar een ander bewustzijn heerst.

Het begrip ‘bewustzijn' omhelst een onbeperkt gamma aan gradaties. Om een voorbeeld te geven, zie op jullie planeet Aarde hoe groot het bewustzijnsverschil is tussen een kind en een bejaarde persoon aan het eind van zijn leven. Deze laatste heeft veel verworven door ervaringen, heeft veel geleerd door zijn ervaringen. Zeker, een kind heeft ook ervaringen geleefd maar heeft alles wat het geleerd heeft opgeborgen om zijn nieuwe incarnatie in te gaan, om in zijn evolutieproces in de derde dimensie op jullie planeet verder te kunnen gaan.

Er kan een duidelijk verschil bestaan tussen een kind dat incarneert met heel wat belangrijke verworvenheden in zich en een persoon aan het eind van zijn leven met weinig vroegere verworven kennis. Dit maar om aan te geven hoe moeilijk het is een waardeschaal in te stellen als het gaat over verschillende bewustzijnstoestanden, graden van inzicht en dit niet enkel voor de mensen maar voor alle wezens in het Universum.

Wij willen alleen maar benadrukken dat er miljoenen, zoniet miljarden verschillende bewustzijnsniveaus bestaan. Iedere dag opnieuw veranderen jullie van bewustzijnsstaat, door wat jullie vandaag begrijpen en gisteren nog niet begrepen, door wat jullie morgen zullen begrijpen en vandaag nog niet in staat zijn te begrijpen. Alles staat in het teken van het inzicht dat jullie hebben in het leven en in jullie zelf.

Wat jullie gidsen betreft zijn er meerdere mogelijkheden. Meerdere keren hebben wij jullie al gezegd dat als jullie je incarneren op de planeet Aarde om het leven te ervaren in al zijn vormen, meer precies in zijn emotioneel-affectieve vormen, in al zijn evolutiestadia, dat jullie dan worden toevertrouwd aan een hogere entiteit die jullie zal bijstaan tijdens heel jullie bestaan. Die entiteit heeft de taak jullie te beschermen, jullie de kracht te geven om sommige moeilijke ervaringen te doorstaan. Zij blijft echter afzijdig als het gaat om jullie evolutie, maar is er om jullie haar Liefde en zoveel mogelijk bescherming te schenken. Zij volgt je van heel dichtbij.

Andere gidsen kunnen jullie verleend worden voor heel de duur van jullie bestaan en dan meer specifiek gericht op jullie evolutie en de opdracht die elk van jullie op zich genomen heeft. Jullie krijgen de gids die overeenstemt met jullie evolutiegraad. Het is nogal wiedes dat iemand die nog in de kleuterklas staat geen gids zal krijgen die hem hogere wiskunde zal proberen in te pompen. Dat zou doodgewoon tijdverlies zijn voor de gids zelf en voor de menselijke entiteit die jij op dat ogenblik bent. Dus jullie hebben een gids die zijn Liefde kan geven, die jullie kan onderrichten tijdens jullie slaap of door de lectuur die je doorneemt, hij zal jullie aansporen dit of dat boek op dat gepaste moment op te nemen en zal jullie inspireren door gepaste ontmoetingen en gesprekken. Deze gidsen zijn helemaal ingesteld om jullie bij te staan op een specifieke punt van jullie evolutieweg.

Het kan dat sommige heel hoog geplaatste gidsen jullie lange tijd in het oog houden omdat ze merken dat je vlug vooruitgang maakt. Hun onderricht zal dus van een heel verheven aard zijn. Alles wordt geactiveerd door de energie komende van je Hogere Zelf. De tussenkomst van je gidsen kan slechts gedragen worden door deze energie. Iedere leiding van hoger af zou onmogelijk zijn indien het kostbare relais van je Hogere Zelf er niet zou zijn.

Jullie vragen je af ‘indien ons Hogere Zelf zo volmaakt krachtig is, indien het zelfs wonderen kan verrichten, waarom hebben we dan nog gidsen nodig? Dat lijkt toch nutteloos!'

Wij antwoorden jullie: zolang jullie niet volledig bewust zijn van dat Hogere Zelf en zolang jullie het besef van die kracht in elke handeling niet integreren, zolang zullen jullie tussenpersonen nodig hebben, hebben jullie leiding en inspiratie nodig.

De dag dat jullie de leiding over jullie leven en jullie gedragingen volledig zullen toevertrouwen aan je Goddelijke Zelf, op die dag zullen de gidsen zich terugtrekken. Zij hebben niets meer te bewerken bij jou.

Opgelet! Het is niet zo dat, wanneer jullie je intellectueel bewust zijn van de geweldige kracht die in jullie sluimert, dat jullie die kracht dan zo maar kunnen toepassen. Daarvoor is heel wat meer vereist dan jullie huidig inzicht en dat is voor de meeste mensen zo. Tussen het intellectuele kennen en het kunnen toepassen van bepaalde gegevens die jullie nog niet doorvoeld kennen ligt er nog een lang af te leggen weg.

Hoe meer jullie beroep doen op jullie Verhevenste Zelf om jullie te begeleiden, hoe meer jullie emoties, gedachten en gevoelens zullen beheersen, hoe meer dat Zelf zich zal manifesteren in alle facetten van uw leven, in het fysieke lichaam, in de energielichamen. Het is alsof ineens alle sluiers weggenomen worden die de echte realiteit verborgen hielden. Maar dat gebeurt niet zo gemakkelijk als jullie dat zouden vermoeden. Er zijn bepaalde trillingsfrequenties nodig, de Onvoorwaardelijke Liefde moet zich sterker ontwikkelen, alle emoties, en zeker de negatieve emoties, moeten aan banden zijn gelegd. Dan kunnen jullie dat stadium bereiken.

Er is een gigantische arbeid nodig om toegang te krijgen tot het Verheven Zelf of de Goddelijkheid in Zich. Uw gidsen worden toegewezen opdat jullie zo vlug mogelijk van de eigen Goddelijkheid bewust zullen worden. Zij handelen dikwijls langs inspiratie of helpen jullie door jullie dromen, of ze helpen jullie zoals wij het doen, door jullie te leren wat jullie in staat zijn te begrijpen, rekening houdend met jullie beperkingen en jullie te leren die beperkingen te aanvaarden. Hoe meer jullie die beperkingen, die grenzen opschuiven, hoe beter het ons lukt jullie bewustzijn te openen en hoe vlugger u zich bewust zal worden van de eigen Goddelijkheid en de weerslag ervan.

Heel wat niet-menselijke entiteiten hebben een intens verlangen jullie te leiden, jullie te beschermen, jullie bij te staan in het volbrengen van jullie levensprogramma. Er zijn ook wezens die jullie tijdens dit leven gekend hebben die jullie nabij zijn met hun hulp. Wanneer jullie bewustzijnsniveau hoger is dan dat van hen zijn zij niet meer in de mogelijkheid jullie te helpen, zelfs als ze dat vroeger gedaan zouden hebben. Zij kunnen je enkel nog liefdevolle gedachten sturen, je bent zelfs buiten hun gezichtsveld geëvolueerd, je bevindt je op een hogere trillingsfrequentie.

Als je echter een grote Liefde voelt voor die wezens die je gekend hebt tijdens een deel van je leven is het mogelijk tijdens je slaap naar de sfeer te gaan waar zij zich bevinden en trillingen uit te wisselen. Op dat ogenblik kun je hen helpen tijdens hun evolutie en hen bijstaan inzicht te krijgen in wie ze echt zijn, zelfs daar aan de andere kant van het leven.

Denk niet dat als jullie los zijn van jullie lichamelijk voertuig, dat je dan zo maar alles begrijpt, dat het leven geen geheimen meer heeft voor jou. Je bezit de verworvenheden van alles wat je beleefd hebt en van alle kennis die je uit de vele ervaringen hebt kunnen halen sinds je bewust incarneert in de materie, maar wat je nog niet beleefd hebt en je eigen gemaakt hebt kun je uiteraard niet begrijpen noch doorgeven.

Indien de Ziel sterk gemotiveerd is om vlug vooruit te gaan op de weg van het Licht en zich ten dienste stelt van de Liefde en het Licht dan zal het ontwaken veel vlotter gebeuren. Vanaf dan kunnen de tijdloze gidsen, de onzichtbare begeleiders, veel talrijker zijn en kan zelfs een hoog ontwikkelde spirituele leider zich bij jou voegen.

Het is heel goed mogelijk dat jijzelf, tijdens perioden dat je niet in de derde dimensie ervaringen aan het opdoen was, dat je dan als Gids of Lichtwezen mensen bijstond die in de ervaringswereld op de planeet Aarde of elders verbleven. Deze wezens waren je ofwel dierbaar, ofwel volkomen onbekend. Over de materie heen is alle leven kostbaar en de Liefde heeft geen gezicht, de Liefde is onvoorwaardelijk en onbeperkt.

Vergeet niet dat je deel uitmaakt van een onmetelijk grote groep wezens die allen naar hetzelfde streven, dat die vele zielen elkaar terugvinden over de werelden heen, maar niet noodzakelijkerwijs in de levens onderling. Je kunt je immers duizenden, zelfs miljoenen levens later ophouden. Tijd, wat is dat uiteindelijk? Tijd is slechts een subjectieve realiteit, een verkeerde realiteit, een illusie. Wat betekent één jaar, duizend jaar, vijf minuten. Het zijn aardse begrippen, begrippen eigen aan de derde dimensie.

Dit onderwerp is zo veelomvattend en soms zo moeilijk te begrijpen voor de mens (zoals ieder onderwerp over evolutie). Daarom proberen we in de mate van het mogelijke zo eenvoudig en zo duidelijk mogelijk te zijn in onze uitleg.

Jullie wilden ook weten of deze gidsen voorbehouden zijn voor wezens, geïncarneerd in de derde dimensie.

Daarop antwoorden wij het volgende: alle wezens die incarneren in de derde dimensie hebben een heel moeilijke en aanzienlijke opdracht. Wij hebben de mogelijkheid hen bij te staan want zij zijn een verlenging van onszelf en zij hebben onze hulp meer dan nodig, meer dan in de andere groeidimensies. Met dat verschil dat in die andere dimensies de hulp hoofdzakelijk spiritueel is, waar u die dikwijls niet waarneemt of misschien wel aanvoelt maar niet toepast.

Zo wordt de grootste hulp inderdaad geboden aan de wezens die in de derde dimensie geïncarneerd zijn. Dit helpt hen in hun essentiële opdracht, namelijk de materie te doen evolueren. Daarnaast hebben zij de opgave het leven in alle bewustzijnsniveaus die voor de mens toegankelijk zijn te ervaren.

Alles is met het Al verbonden en maakt er deel van uit. Hoe meer u zich bewust bent van het behoren tot dit Al, hoe gemakkelijker u onze woorden zal begrijpen (tamelijk moeilijk gezien het beperkte menselijk vocabularium van ons kanaal). Weet nochtans dat jullie deel uitmaken van het Al en dat het Al zich binnen in u bevindt. Er zijn geen beperkingen meer eens dat in elk van jullie dat Goddelijk deel zijn plaats heeft, een Goddelijk deel dat het Al kent en ermee verbonden is.

Wij hopen dat jullie dit alles begrepen hebben. Let wel, tussen iets begrijpen in dit integraal toepassen ligt een immense afstand.

Iedere ziel heeft toegang tot wat zij in staat is te begrijpen, te beleven. Hoe meer ervaringen de ziel opdoet, hoe meer niveaus binnen haar bereik komen te liggen en hoe meer ze kan leren. Laten we het voorbeeld hernemen dat we zo-even gegeven hebben: een kind uit de kleuterschool kan niet overweg met hogere wiskunde. Dus, in de oneindigheid van de werelden zoeken de zielen wat overeenkomt met hun zijnstoestand, wat ze in staat zijn te leren en te begrijpen. Aangezien ze dat niet alleen aan kunnen zijn er Lichtwezens die hen bijstaan. Samen zien ze dan of de opdracht, de ervaringstaken, die de ziel zich gekozen heeft, tot een goed einde gebracht kunnen worden.

Om het bewust zichzelf beleven te kunnen integreren is het onontbeerlijk dat bepaalde basishoudingen verwerkt en beheerst worden. Een eerste basis is natuurlijk de Liefde, met alles wat ermee samengaat, namelijk de Wijsheid, het Meevoelen, de Inwendige Vrede. Daarbij is het nodig dat de ziel inziet dat zij alles is, maar tezelfdertijd niets is, vergeleken met wat ze nog moet worden, met alles wat ze nog te leren heeft, hier of elders, over het leven.

Zij moet begrijpen dat ze heel nederig moet leren zijn. Vooraleer ze het kostbaar en heilig ogenblik zal bereiken dat ze kan terugkeren naar de Bron, moet ze nog zoveel bijleren en begrijpen. Het doel is zo oneindig ver verwijderd! Zelfs als mocht blijken dat in sommige incarnaties de ziel een heel hoog bewustzijnspeil en wijsheid-niveau bereikt heeft, toch moet ze zich realiseren dat ze nog heel veel te leren en te verwerken zal hebben, en om beter te leren en te verwerken moet ze op de eerste plaats nederig zijn.

Verder is het nodig dat de ziel afziet van alle kritiek op zichzelf en op de anderen. Zij moet leren aanvaarden wat onaanvaardbaar lijkt. Dat kan door een volledig vertrouwen en diep geloof. En daarmee is nog niet alles gezegd!

U ziet hoe belangrijk een volledige inzet is vooraleer u een deel van het gestelde doel zult kunnen bereiken. Daarom zeggen wij jullie ook: werk er iedere dag aan, bewerk uw ideeën, bewerk uw emoties.

Jullie hebben er geen besef van hoe belangrijk dat is want alles hangt af van het werken aan jezelf. Waar jullie zo naar verlangen is het bewust beleven van jullie Goddelijke Ik.

Wanneer jullie je in voldoende mate deze basishoudingen eigen gemaakt zullen hebben, zullen jullie Verlicht worden, met andere woorden het Goddelijk Bewustzijn zal neerdalen in de materie, in jullie zenuwstelsel, in al de cellen van je lichaam. Om dat te kunnen dragen moet juist die uiterst belangrijke uitzuivering gebeurd zijn, zoniet kan je er door vernietigd worden. Een te grote hoeveelheid Liefde zou je vernietigen als je niet op de gepaste verheven trillingsfrequentie bent.

U kunt deze tekst kopiëren en doorgeven op voorwaarde :

¨      dat hij niet wordt geknipt

¨      dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd

¨      dat U onze site http://assoc.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre of ons E-Mail adres doorgeven.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)