Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 12 augustus 2015

De Lichtwerkers: DE EVOLUTIE. / Geplaatst: 12 augustus 2015

De Lichtwerkers:
DE EVOLUTIE.
Geplaatst: 12 augustus 2015

Kinderen van de Aarde, het ogenblik is aangebroken van grote inwendige veranderingen, van belangrijke transformaties, van grote inwendige en uitwendige beroeringen. Het is nu dat jullie de vele raadgevingen die wij jullie hebben overgemaakt, alles wat we geprobeerd hebben in jullie uit te zaaien, moeten beginnen in praktijk te brengen

Het valt jullie moeilijk, kinderen van de aarde, om blindelings vertrouwen te hebben in de plannen van het onzichtbare want jullie hebben concrete zaken nodig, jullie willen aanraken, zien, horen, voelen en juist het enige dat jullie kunnen doen is gewaar worden met je hart, ervaren met je ziel.

Zolang jullie verlangen om waar te nemen met je fysieke lichaam zal een zeker bewustzijnsniveau voor jullie afgesloten blijven. Zodra jullie begrijpen dat het andere delen van jezelf zijn die jullie de werkelijkheid zullen doen ervaren en jullie de sleutels zullen aanreiken om verder te evolueren, en als jullie die delen van je zelf toelaat zich te uiten, zonder ze te verdringen, dan zijn jullie ver gevorderd in de bereidheid en zullen jullie begrijpen wat jullie op dit ogenblik nog niet kunnen begrijpen. Het zijn altijd jullie kleine gevoeligheden die jullie afremmen, probeer dus te groeien zonder.

Wij, die jullie reeds zolang begeleiden, die geen deel uitmaken van uw aardse wereld, wij bestaan echt; Wij zijn evenzo reëel en aanwezig als jullie, onze energie trilt echter in een andere dimensie. Een ander deel van jullie zou ons heel gemakkelijk kunnen waarnemen maar het is jullie menselijke aard die dit tegenhoudt. Als wij jullie zeggen: weldra zullen jullie ons kunnen zien, hoop dan niet dat jullie ons zullen zien met de ogen die je nu hebt. Je zal ons kunnen zien met wat wij hopen dat je zal worden.

Wij hopen dat zo innig dat wij al het mogelijke doen om jullie zonder ophouden te doen werken, om jullie te helpen bij je ontplooiing, om jullie beter de essentie van het leven te doen begrijpen.
………….

Jullie doen inspanningen, maar aangezien jullie daarvan niet onmiddellijk de resultaten zien zijn jullie soms ontmoedigd. Velen zijn reeds lange jaren op weg samen met ons, en misschien denken zij dat zij nooit het eind van de weg zullen zien. Wij mogen jullie zeggen dat de weg die je volgt een heel mooi parcours is, en zelfs als je het eind ervan niet ziet, je het toch zult bereiken. Wij hopen dat ieder van jullie het zo vlug mogelijk zal bereiken en dat jullie je niet zullen ophouden aan de rand van de weg, vermoeid, ontmoedigd, dralend om opnieuw op adem te komen en opnieuw moed te krijgen om verder te gaan.

Het is belangrijk om deze weg verder te volgen want de levensweg zal steeds moeilijker en moeilijker te volgen zijn voor de mensen van jullie wereld. Jullie die deze wonderbaarlijke weg gekozen hebben, een weg die voor jullie deuren zal openen die voor heel veel mensen gesloten zullen blijven, jullie die een ontwaken van het bewustzijn gekend hebben, zullen sterk bevoordeeld zijn ten opzichte van jullie broeders die ronddwalen in de slaap, die rondlopen zonder te beseffen waarheen. Zeker, de weg van de spiritualiteit is de minst gemakkelijke, maar transformatie is zeker nooit gemakkelijk.

Verlies nooit uit het oog dat iedere minuut van je leven een ervaring is, een levensles voor jezelf, ten opzichte van de anderen, en je moet bewust zijn dat je altijd moet streven naar het overstijgen van jezelf in alle levenservaringen, zowel op het emotionele vlak, in je relaties met de andere mensen, als in je relatie met jezelf.

 Jullie  zouden toch moeten weten hoe gemakkelijk het leven en de evolutie zijn! Want jij zelf bent het die je evolutie begrenzingen en hinderpalen voorhoudt, aan uw begripsvermogen, aan uw vorming. De essentie van de evolutie is zo eenvoudig mogelijk te proberen te leven en alle problemen en alle overdreven emotionaliteit los te laten. Indien je bewust bent van het feit dat het leven een Godsgeschenk is, dat het leven schatten bevat en dat het een prachtmiddel is voor de ziel om zich bewust te worden van zijn vele mogelijkheden, zal dit leven u veel minder zwaar en pijnlijk lijken en zal u heel gelukkig zijn iedere seconde en iedere ervaring ervan te mogen beleven. Verzwaar de ervaringen niet die je beleeft maar probeer ze te beleven in een sfeer van Liefde.
………

Wij zijn steeds meer in de weer bij de Lichtdragers, en onze hulp voor hen en voor jullie die er deel van uitmaken, is aanzienlijk. Dat is ook zo voor de bescherming die we omheen jullie optrekken.

Niets schadelijks, geen enkele ernstige aanval kan jullie overkomen, indien jullie in de zuiverheid en de oprechte Liefde blijven leven, indien jullie verder oprecht blijven verlangen naar groei en werkelijke vooruitgang. Diegenen van jullie die noch het verlangen, noch de moed of de mogelijkheden opgebracht ZULLEN HEBBEN om hun echte opdracht hier uit te voeren, kunnen verwijderd worden en zullen niet verder moeten gaan op de weg die we voor hen uitgestippeld hebben. Nochtans, geloof ons, die weg is wonderlijk. Weet ook dat, indien jullie de moed hebben om vooruit te gaan, wij jullie zullen gidsen, opdat jullie alles veel vlugger zouden kunnen REALISEREN en beter inzicht zouden krijgen in jullie evolutie. Er is een prijs te betalen, namelijk dat jullie kleine ik dikwijls op de proef gesteld zal worden. Dat moet je kunnen accepteren en er zelfs dankbaar voor zijn. Het zijn kleine hindernissen op je weg, maar die je meer inzicht zullen verschaffen in je evolutie. 
……………..

Wanneer jullie de weg naar een hoger bewustzijn ingeslagen zijn zal het omzeggens onmogelijk zijn op je stappen terug te keren. Jullie zullen steeds vooruit gestuwd worden. Zelfs als je zou willen stil houden aan de rand van de weg zal je innerlijk je aansporen om verder te gaan.

Soms zijn het je ego, je persoonlijkheid of je menselijke trots die jullie een pad van illusies doen volgen. Waak erover dat het zich nooit opent voor jou. Daarom is het noodzakelijk dat jullie jezelf zien zoals jullie zijn, meer nog, jullie moeten aanvaarden dat de anderen je kunnen zien zoals je bent. Jullie moeten kritiek kunnen aanvaarden, jullie moeten alle slagen en verwondingen kunnen incasseren, want zij zijn het die jullie doen groeien. Jullie MOETEN ze niet enkel aanvaarden maar eveneens veel liefde sturen naar de persoon die je zal kwetsen.

 Voor ons is het niet gemakkelijk om jullie zo vlug te doen vooruitgaan zoals wij het echt zouden willen want we botsen steeds maar weer op jullie eigen willen.

 Je zegt: “ik zou dat willen doen, ik zou daar naartoe willen, ik zou vlugger willen vorderingen maken”, maar je ziet niet altijd in de goede richting die je moet volgen.

Het enige verlangen dat je kan doen groeien is het verlangen naar een voortdurend overstijgen, het streven naar een loslaten, naar het accepteren van het intensief beleven boven het oppervlakkige, naar het aanvaarden van wat men over je zal denken of zeggen. Niemand kan ook maar iets uitrichten tegen jou, enkel jezelf kunt jezelf vernietigen. NIEMAND HEEFT OOK MAAR ENIGE MACHT OVER JOU! MAAR JE KAN WEL DIE MACHT OM JE TE SCHADEN AAN ANDEREN GEVEN!

Wij zouden zo graag hebben dat jullie jezelf beter zou kennen, beminnen en waarderen. Maar het valt zoveel gemakkelijker de anderen te beminnen dan zichzelf lief te hebben.

Wanneer jullie zichzelf werkelijk gaarne zullen zien zullen jullie de indruk hebben, - en het zal een goede indruk zijn -, dat je bemind wordt door iedereen, dat je nergens buitengesloten wordt, dat je deel uitmaakt van de wereld en de mensen. Geen enkel woord of houding zal je nog kunnen raken. Je zal kleinerende of negatieve uitlatingen niet meer horen, je zal enkel nog gevoelig zijn voor schoonheid, mededogen en echte Liefde.

Als jullie je nog in een staat van zelfontkenning bevinden, of, bewust of onbewust, vol wrokgevoelens zijn tegenover mensen uit je omgeving of tegenover jezelf, of nog leven in een illusie van Liefde, dat betekent als je anderen een mooi beeld wil voorschotelen van jezelf, beeld waarin jij zelf niet gelooft, dan, dan heb je nog niet de ware weg van de Liefde ingeslagen. Je bevindt je nog heel gewoon in de sfeer van de menselijke Liefde. Wij zouden willen dat jullie je bij ons zouden voegen in de Universele Liefde. In deze Liefde is alles mooi en heeft men geen behoefte aan menselijke uiterlijkheden, deze Liefde leest zich af in de blik. Naar deze Liefde verlangt iedereen vanuit het diepst van zijn ziel.

Nu zijn we nog verplicht om ons te bedienen van de trilling van het woord om jullie gemakkelijk te kunnen bereiken. Wij kunnen spreken met je ziel maar wij verkiezen op het ogenblik in te werken op je intellectueel vermogen, op het mentale. De arbeid die we verrichten op je ziel is zo subtiel, zo verfijnd, maar tevens krachtig, dat jij je er nog niet bewust van bent.

Wees eenvoudig en in de eenvoud je zult het immense licht ontdekken.

Wees nederig en in de nederigheid zal je de Universele Liefde vinden

Wees bescheiden en in de bescheidenheid zal je ons ontmoeten.

Hou je geen verkeerd beeld voor van de nederigheid. Je mag geen valse nederigheid veinzen om zo een beeld voor te houden van een wijs iemand., want dan bedrieg je slechts jezelf. Jullie moeten streven naar werkelijke eenvoud en het beeld dat jullie daarbij geven van jezelf heeft in feite geen belang, jij bent het die moet beseffen wat en wie je werkelijk bent. Het is helemaal niet belangrijk of de anderen al dan niet je zwakheden zien en je erom oordelen, jij moet weet hebben van de grote kracht die in je leeft.

Het is van geen belang dat de anderen je oordelen om een zogezegd gebrek aan Liefde. Jij moet die ONMETELIJKE LIEFDE beseffen die in jou leeft. Laat je niet afleiden door de blik van de anderen op jou maar vestig vooral belang in de blik die jij naar jezelf stuurt.
…………….

Vergeet niet dat er een spreuk is die zegt: ‘echte liefdadigheid begint bij jezelf’.

Wij leggen die spreuk zo uit: wanneer jullie zichzelf werkelijk veranderd zullen voelen, wanneer jullie het bewustzijnsniveau zullen bereikt hebben dat wij jullie toewensen, dan zal je echt kunnen bijbrengen en schenken aan de anderen, want vanaf dat ogenblik zal een eenvoudig woord, een glimlach, de emanatie van je zwijgende maar diepe Liefde, veel meer bereiken en teweeg brengen dan alles wat je tot op die dag ooit verwezenlijkt zal hebben.

Het is helemaal niet egoïstisch aan jezelf te denken, indien het ligt in de zin van je evolutie, met het doel zo goed mogelijk je goed te voelen in jezelf, teneinde veel doeltreffender te zijn voor de anderen.

Wat denk je hebben de Wijzen, de Meesters gedaan voordat ze doeltreffend waren en de weg konden openen voor jullie?

Zij hebben enorm gewerkt aan zichzelf, dikwijls hebben zij zich uit de wereld teruggetrokken. Indien jullie die mogelijkheid niet hebben omdat dat geen deel uitmaakt van jullie huidige levensproject, omdat jullie opdracht nu helemaal in deze wereld ligt, verwen jezelf, reserveer voor jezelf soms uitgelezen momenten.

Wij mogen ook zeggen dat wij heel wat hulp bieden aan vooral diegenen die niet de tijd hebben om aan zichzelf te werken door gebrek aan tijd (Niet door gebrek aan moed, enkel door gebrek aan tijd).

Het zoeken van de mensen wordt steeds talrijker, het ogenblik waarop jullie eindelijk het Licht zullen zien is veel meer dichtbij dan jullie denken, het ogenblik waarop de sluiers vallen is weldra.

Dit nabije ogenblik kan voor ieder van jullie anders zijn, naargelang de verrichte arbeid. Wat we wel kunnen zeggen is dat hoe meer sluiers er zullen vallen, hoe minder jullie erover zullen willen praten, want op dat ogenblik zal je de wijsheid verworven hebben en zal je beseffen dat hoe meer je het Licht zal zien, hoe meer het versluierd moet worden om de anderen niet te verblinden. Hoe meer Liefde je zal ontvangen, hoe meer je het zal moeten uitdelen rekening houdend met het begripsvermogen van de mensen, op een verstandige manier, steeds om diegenen niet in verlegenheid te brengen die niet in staat zijn deze intense Liefdesenergie te ontvangen.

Jullie gaan zichzelf steeds meer verfijnen, maar pas op eenvoudig te blijven, want hoe meer gezuiverd je wordt, hoe meer je werkelijkheden op de verschillende niveaus zal bemerken die samengaan met uw multi-dimensionaliteit.

Laat nooit toe dat het mentale je domineert in om het even wat, noch dat je ego je leven stuurt in deze kostbare ogenblikken dat je gewaar wordt dat iets heel essentieels gebeurt met jou. Je zal beginnen te begrijpen wat het betekent een spiritueel leven te hebben op meerdere bewustzijnsniveaus die onderling verbonden zijn door de trilling van de Liefde en het Licht.

U kunt deze tekst kopiëren en doorgeven op voorwaarde :

¨      dat hij niet wordt geknipt

¨      dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd

¨      dat U onze site http://assoc.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre of ons E-Mail adres doorgeven

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)