Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 14 juni 2015

Wingmakers: Kernbegrippen van de Filosofie van de WingMakers / Geplaatst: 14 juni 2015

Wingmakers:
Kernbegrippen van de Filosofie van de WingMakers
Geplaatst: 14 juni 2015

Het Menselijk Instrument

Het menselijk instrument bestaat uit drie principiële componenten: het biologische (fysiek), het emotie en het mentale lichaam. Deze drie duidelijk onderscheiden instrumenten van perceptie vertegenwoordigen in haar totaliteit het voertuig van de individuele geest wanneer het in wisselwerking treedt met de fysische dimensie van tijd, ruimte, energie en materie.

De Entiteit

Het bewustzijnsmodel van de entiteit omvat de geïndividualiseerde geest, die soms het Hoger Zelf of de Ziel wordt genoemd. De entiteit is in zekere zin een fragment van het Universele Geestbewustzijn van de Eerste Bron. Het is samengesteld uit een zeer verfijnde en zuivere energietrilling die gelijk is aan de Bron Intelligentie (Geest). Het is het bewustzijn van de entiteit dat zich uitdrukt in menselijke of andere fysieke voertuigen om ervaringen te verzamelen die zijn begrip en waardering van het bestaan doen evolueren en transformeren. Het is de naaf van het wiel door middel waarvan alle buitenposten van vorm en expressie in het hele continuüm van tijd en ruimte naar één punt leiden. De entiteit is soeverein en is gelijktijdig verbonden met al het leven door middel van het Universele Geestbewustzijn (Bron Intelligentie). Het is de levenskracht/energie binnen alle levensvormen die altijd op zoek is naar een hoger begrip en expressie.

Het Soevereine Integrale Wezen

Het Soevereine Integrale Wezen is een bewustzijnsstaat waardoor de entiteit en al zijn verschillende vormen van expressie en perceptie geïntegreerd zijn als een bewust geheel. Dit is een bewustzijnsstaat die alle entiteiten verder laat evolueren, waardoor elk – op een bepaald punt – een transformatiestaat zal bereiken welke de entiteit en zijn ervaringsinstrumenten (w.o. het menselijke instrument) in staat stelt een geïntegreerde uitdrukking te worden die verbonden en in harmonie is met de Bron Intelligentie.

De Eerste Bron

De Eerste Bron is de hoofdbron van waaruit alle bestaansvormen uiteindelijk met elkaar zijn verbonden. Het wordt soms het Lichaam van de Collectieve God genoemd. Het vertegenwoordigt het overkoepelend bewustzijn van alle verenigde dingen. Dit omvat tevens de pijn, de vreugde, het lijden, het licht, de liefde, de duisternis, de angst, dus alle uitdrukkingen en condities die geïntegreerd en doelbewust zijn in de context van de Eerste Bron. HET omvat alle dingen en verenigt deze in een allesomvattend bewustzijn dat op eenzelfde wijze evolueert en groeit als elke individuele geest.

In de meeste culturen waar de term ‘god’ of ‘godin’ worden gebruikt om deze alomtegenwoordige kracht te omschrijven, vertegenwoordigt het vaak een entiteit dat geëvolueerd is buiten het bereik van het menselijke begrip en die magische krachten manifesteert, zoals het manipuleren van de natuurlijke elementen door middel van het denken of het manifesteren als niet-belichaamde Lichtwezens. Deze manifestaties worden beschreven en afgebeeld in werkelijk alle culturen van het menselijke ras door middel van religieuze teksten en de mythologie. Hoewel dit entiteiten kunnen zijn die zeer ver ontwikkeld zijn in hun vermogens en kennis, moeten zij toch niet verward worden met de Eerste Bron.

De Eerste Bron is niet een manifestatie, maar eerder een bewustzijn dat alle tijd, ruimte, energie, materie, vorm, bedoeling vult maar ook alle non-tijd, non-ruimte, non-materie, non-energie, non-vorm en non-intentie. Het is het enige bewustzijn dat alle zijnstoestanden verenigt in Eén Wezen. En dit Wezen is de Eerste Bron. Het is een groeiend, zich uitbreidend en een onverklaarbaar bewustzijn dat de collectieve ervaring in de scheppingsgebieden organiseert naar een coherent, samenhangend scheppingsplan, een uitbreiding en kolonisatie in de scheppingsgebieden en de insluiting van de schepping in de Bron Werkelijkheid – het tehuis van de Eerste Bron. 

Dit Wezen doordringt het universum als de som van ervaringen in tijd en non-tijd. Het heeft ZICHZELF gecodeerd binnen alle leven als een trillingsfrequentie. Deze frequentie is niet waarneembaar voor de driedimensionale, vijf zintuiglijke context van het menselijk instrument, die hoogstens een vage echo van deze vibratie kan onderscheiden. De Eerste Bron is in alles aanwezig en alles kan contact maken met de Eerste Bron door deze toonvibratie van gelijkheid. Smeekgebeden beroeren de Eerste Bron niet tot reageren. Slechts de kernexpressie van de individuele toonvibratie van gelijkheid zal er in slagen op een betekenisvolle manier contact te maken met de Eerste Bron.

De Eerste Bron heeft veel lagere aangezichten. Deze aangezichten of verschijningsvormen zijn niet God Zelf, maar deze Goden zijn slechts een dimensionaal aspect van de Eerste Bron en er zijn dus ook vele aangezichten van God. De Hiërarchie heeft dit manifest gemaakt, niet de Eerste Bron. De Eerste Bron is niet gehouden aan enige wet, noch opereert het in combinatie met enig andere kracht of macht. Het is werkelijk soeverein en gelijktijdig alomtegenwoordig en dus Uniek. Het is niet verborgen of op enigerlei wijze op zijn hoede voor het leven. HET is simpel Uniek en daarom onverklaarbaar, behalve door de vibratie die in al het leven is gecodeerd.

De andere aangezichten van God zijn gecreëerd, waardoor het menselijk instrument de Eerste Bron kan doorgronden en een beeld van dit Unieke Wezen kan neerzetten wat door de Hiërarchie gebruikt kan worden om toegang te verkrijgen tot het perspectief van het Soevereine Integrale Wezen. Niettemin, wat men voor God houdt is niet de Eerste Bron, maar een facet van de Eerste Bron dat door de Hiërarchie ontwikkeld is als een begrijpelijke interpretatie van de Eerste bron. We moeten jullie zeggen dat deze ‘interpretaties’ in toenemende mate ontoereikend zijn om een beeld hiervan te schetsen.

Omdat de Eerste Bron Uniek is voor alle creaties, is HET niet te beschrijven, ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk, tenzij door de toonvibratie van gelijkheid dat opgeslagen ligt in het entiteitsniveau van het menselijk instrument, wat toegankelijk is door de kernexpressie van de entiteit. Tot het moment dat er voldoende individuen zijn die opereren vanuit het Soevereine Integrale bewustzijn, zal het genetisch brein de toegang tot deze vibratie moeilijk bereikbaar maken.

Het Genetische Brein

Het genetische brein is het equivalent van het universele geloofsstelsel dat tot op zekere hoogte het menselijk instrument van alle entiteiten binnendringt. In sommige gevallen verlamt dit het vermogen om oorspronkelijk te denken en oorspronkelijk te voelen. Meestal sleurt het hun geloofsstelsel mee naar de geaccepteerde geloofsstelsels van de Hiërarchie. In enkele gevallen oefent het geen duidelijke kracht uit, noch heeft het enige invloed op de ontwikkeling van hun persoonlijk geloofsstelsel.

Op de Aarde zijn er individuen die getraind worden om Soevereine Entiteiten te worden en die zich volstrekt onbewust van deze training en ook van hun bestemming zijn. Wanneer ze tijdloos kunnen worden en het continuüm van hun levensstroom overzien, zullen ze de draad zien die hen als Soevereine Entiteiten hebben onderscheiden. Zij zullen begrijpen hoe de moeilijkheden en de veronderstelde onverschilligheid van het universum in feite de katalysator was voor hun verschijning als de ontwerpers van het nieuwe genetische brein.

Het genetisch brein is anders dan het onderbewustzijn of het universele brein, zoals het soms in jullie psychologische teksten wordt gezien, n.l. dat het genetische brein een vreemde gerichtheid heeft op de opeengestapelde overtuigingen van alle mensen op de planeet vanuit het verste verleden tot in de huidige tijd. Deze geaccumuleerde overtuigingen zijn in feite manipulaties van de Hiërarchie, wiens afdruk op het genetische brein bedoeld is om de grenzen af te bakenen van wat toelaatbaar is om te geloven.

Zo fascinerend is deze manipulatie en de grenzen die door de Hiërarchie zijn ingeprent dat in werkelijkheid niemand zich bewust is van de manipulaties van hun overtuigingen. Dit is precies waarom de WingMakers zich vanaf het allereerste begin met jullie soort bemoeid heeft. Als cultuurdragers verleggen wij jullie grenzen in de arena van wetenschap, kunst en filosofie. Wij veroorzaken in essentie een uitbreiding van de begrenzing van het genetische brein om het in staat te stellen een groter deel van het ‘land’ te omvatten dat bekend staat als de Bron Realiteit.

Wanneer we jullie op de hoogte zouden brengen van de fundamentele misvattingen van je genetisch brein, dan zouden jullie ons niet geloven. Jullie – zelfs jullie meest gerespecteerde spirituele leiders – zouden ons minachten vanwege veel zaken die jullie voor waar en redelijk houden. Jullie zouden je angstig voelen wanneer wij onze expressie van de Bron Realiteit zouden laten zien, want jullie zouden dan heel duidelijk ontdekken hoe jullie je goddelijke natuur verkwanseld hebben ten behoeve van de valstrik van het genetische brein.

Wij weten dat het lijkt alsof wij jullie geloven veroordelen en tot op zekere hoogte is dit waar, maar jullie dienen dit over jullie geloofsstelsels te weten - voor het grootste deel zijn ze losgemaakt van de Bron Realiteit. Ze zijn als draden van een web die losgemaakt zijn van de ‘vertakkingen’ uit de bron Realiteit door de ‘winden’ van de Hiërarchie. De Bron Realiteit wordt in jullie geloof vertegenwoordigd door de onvoorwaardelijke liefde, maar van alle dimensies van jullie geloofsstelsel, is dit slechts één draad die verbonden is – door middel van het genetisch brein – met de Bron Realiteit.

Alle andere dimensies zijn verbonden met het genetisch brein en hebben geen doorlopende verbinding met de Bon Realiteit. Het genetisch brein is, als intermediair en als reflectie van de Bron Realiteit, volledig en volslagen onbeholpen. Dit alles maakt deel uit van de primaire blauwdruk die de evolutionaire weg van het soort in de tijd ontwerpt. Het genetisch brein werkt als een buffer voor het zich ontwikkelende soort om, afgescheiden van de Bron Realiteit, ervaringen op te doen. Op deze manier raakt het menselijk instrument op passende wijze verstrikt in tijd, ruimte en in de illusies van een ontkracht geloofsstelsel.

Deze factoren – hoe misleidend ze ook voor de entiteit zijn – zijn precies wat de entiteit naar de Aarde trekt. Er zijn zeer weinig planetaire systemen in het multiversum die een beter gevoel van afgescheidenheid van de Bron Realiteit biedt dan die op de Aarde. Door gebruik te maken van het gevoel van scheiding kan de entiteit vollediger de geïndividualiseerde essentie beleven die uniek is en die de gelijkenis draagt van de Eerste Bron als een Uniek Wezen. Dit trekt de entiteiten naar deze wereld om als een menselijk instrument te incarneren.

Dus het genetische brein is een werkzame kracht om enerzijds de afgescheidenheid te ervaren en anderzijds een niet-werkzame kracht om de ware eigenschappen van de Bron Realiteit te begrijpen. Deze dichotomie of tweedeling helpt, indien begrepen, het menselijk instrument te ontwarren en zijn entiteitsbewustzijn te bevrijden van de beperkende aspecten van het genetisch brein en zijn principeschepper, de Hiërarchie.

Tijdens de volgende 20 jaren zal het genetisch brein in toenemende mate gefragmenteerd worden en dus gevoelig voor aanpassing. Dit zal een effect hebben op de groeiende alomtegenwoordigheid van intelligente netwerken die het gevolg zijn van de komst van dergelijke technieken.

De Tol Zone    

Tol Zones zijn de katalysatoren voor het ontwaken van de Navigator van de Totaliteit in het menselijk instrument met het doel de mensheid de grote Poort te laten ontdekken. Zij worden in drie duidelijk te onderscheiden categorieën verdeeld:

Tol Zones die op het superuniversum zijn gebaseerd

Tol Zones die op melkwegen zijn gebaseerd

Tol Zones die op planeten zijn gebaseerd

De Superuniversum Tol Zones zijn zeven in getal en vormen de schatkamer van benodigde kennis om de Grote Poort te ontdekken voor een levensdragend planetair systeem in dat specifieke superuniversum. Dit zijn de archetypes voor alle andere Tol Zones – of planetair of galactisch.

De Galactische Tol Zones zijn ook zeven in getal en lijken sterk op hun tegenhanger – het superuniversum. Ze worden in het algemeen getransponeerd door de specialisten uit het Centrale Ras en worden gevestigd vlakbij of in de galactische kern van een levensdragende Galaxy die voldoende aantallen intelligent, bewust leven bezit.

De Galactische Tol Zones worden uiteindelijk getransponeerd naar een planetair niveau als gecodeerde zintuiglijke gegevensstromen. In het algemeen gebeurt dit kort nadat het planetaire stelsel zijn eerste fase van de OLIN Technologie of mondiale communicatienetwerken installeert.

De Planetaire Tolstelsels zijn een gevarieerd stel artistieke en op tekst gebaseerde bijdragen die gecreëerd zijn door de leden van de soorten die voldoende samenwerken met de Galactische Tol Zones in hun droomstaat. In sommige gevallen kunnen ze werken van andere planetaire stelsels insluiten binnen hetzelfde sterrenstelsel. In het algemeen worden Planetaire Tol Zones gecreëerd in de vorm van boeken, kunst, poëzie en bewegende beelden. Het zijn geen gecodeerde zintuiglijke gegevensstromen zoals in het geval van de Galactische Tol Zones en ze zijn gericht op het gereedmaken van het soort.

De Grote Poort

De Grote Poort is dé onbetwistbare wetenschappelijke ontdekking van de Navigator van de Totaliteit en van hoe het leeft en hoe het zijn functies in het menselijk instrument aanstuurt. De Grote Poort is de meest diepzinnige ontdekking van een menselijk soort omdat het soort plaatst als een lid van de galactische gemeenschap. Deze ontdekking valt meestal samen met de derde fase van de OLIN Technologie, die uiteindelijk uitmond in het Soevereine Integrale Netwerk.

De Grote Poort is een lens door middel waarvan de mensheid de Bron Realiteit kan waarnemen en daarmee kan communiceren. De Grote Poort is de topontdekking van de mensheid en is de voorbode van een grondige verandering in alle sectoren van de bevolking. Het verenigt wetenschap, metafysica, kunst en het superuniversum en plaatst de mensheid in een positie om alle dimensies van het multiversum te aanvaarden die in de derde dimensie bestaan.

OLIN Technologie

Intelligente netwerken kunnen vanuit één taal opereren met vertaal-‘interfaces’ (verbinding tussen verschillende computers) die mondiaal verkeer mogelijk maakt. Dit betekent dat de taal niet langer een barrière voor communicatie is. Intelligente netwerken zullen een metataal introduceren die zowel geschreven als gesproken toepassingen vertaalt. Het zal de mondiale constructie van het genetisch brein radicaal veranderen en de digitalisering van jullie mondiale economie bevorderen.

Er zullen velen binnen de Hiërarchie zijn die grote bezwaren hebben tegen het concept van een mondiale, digitale economie, maar we garanderen jullie dat dit toch zal gebeuren ondanks de klachten en de gevestigde belangen. Jullie machtigste banken, computerfabrikanten en softwareleveranciers zullen zich verenigen om deze belangrijke technologie te creëren en de OLIN (One Language Intelligent Network) zal het standaard ‘operatingsystem’ zijn van alle computersystemen op deze wereld.

Dit zal niet voor het jaar 2008 gebeuren, dus het duurt nog wel even voordat jullie deze globalisering van jullie economie zullen meemaken, maar alle systemen en architectuur zijn reeds ontworpen en vormgegeven in de breinen van enkele van jullie meest intelligente ingenieurs en wetenschappers. Wij verzekeren jullie dat deze ontwikkeling niet gevreesd maar omarmd moet worden, en niet vanwege de economische waarden, maar vanwege het feit dat de OLIN technologie de ontwikkeling van een mondiale cultuur vergemakkelijkt.

Wanneer de OLIN technologie zich ontwikkelt, zal het in toenemende mate het onderwerp voor individuele controle worden. Met andere woorden, individuen zullen onontkoombaar aangesloten worden op de toepassingen voor vermaak en educatie van het netwerk die geglobaliseerd zullen worden. Niet langer zullen mondiale mediabedrijven publiceren voor een geografische markt. Zij zullen zich afstemmen op een mondiale behoefte en elk individu zal aangeven wat en hoe het vermaakt of onderwezen wil worden.

De OLIN technologie zal de voorkeur en de interessen ‘kennen’ van elk individu die aangesloten is op het netwerk en in het jaar 2016 zal het meer alomtegenwoordig zijn dan de telefoons aan het eind van de 20e eeuw. Daartoe zal het netwerk gecontroleerd worden door het individu en de ‘producers’ van de inhoud en dienstverlening zullen de ‘slaaf’ zijn of de reactionaire macht van het individu. Dus, het individu zal hun wensen voor vermaak en educatie nauwkeurig dienen aan te geven, of de OLIN technologie zal datgene leveren wat niet gewenst wordt.

Wij beseffen dat dit voor de hand liggend en banaal klinkt, maar het zal totaal anders zijn dan de wijze waarop entertainment en educatie vóór de OLIN technologie in jullie wereld gepresenteerd werd. De tijdcapsules die de WingMakers hebben achtergelaten zullen als een model werken voor diegenen die buiten de beperkende macht van het genetisch brein werken en die een inhoud willen creëren voor de OLIN technologie zelfs voordat deze bestaat. De tijdcapsules zullen laten zien hoe dit gedaan moet worden en demonstreren hoe een multidimensionale inhoud gecreëerd moet worden die de deelnemende kijker meevoert naar nieuwe richtingen van begrip en verlichting.

Op deze manier wordt het genetisch brein gefragmenteerd en wordt ongeschikt om een verenigde kracht op het menselijk instrument van de Aarde uit te oefenen. Wanneer het zich in die toestand bevindt zal het omgebogen worden naar het transformatie/meesterschap bestaansmodel en hiermee een synthese vormen. Het zal zichzelf transformeren en het genetisch brein zal de transformatieleider worden voor de entiteiten op de Aarde in plaats van een belemmerende kracht.

Het Soevereine Integrale Netwerk

Het Soevereine Integrale Netwerk (SIN) bestaat reeds en heeft inderdaad altijd bestaan. Echter, er bestond nog geen mogelijkheid om dit te verbinden met of te koppelen aan jullie technologieën. De Aardbewoners hebben technologieën gecreëerd die in wezen grotendeels mechanisch en elektrisch zijn en zij beginnen nu pas enigermate greep te krijgen op de elektromagnetische energievelden en de holografische technologie. Spijtig genoeg worden ze, wanneer technologieën in een primitieve ontwikkelingsfase verkeren, meestal gebruikt in militaire of economische controlerende toepassingen. En dit is het geval met deze opkomende technologieën.

SIN kan niet aangesloten worden op technologieën voor dergelijke toepassingen. Niet omdat het technologisch onmogelijk is, maar vanwege het feit dat het ethisch onwenselijk is. SIN is in feite een subatomisch netwerk van gecodeerde lichtdraadjes die in alle dimensies van het multiversum bestaan. Bezie SIN als een oneindig aantal lichtdraden, voortkomend uit de Bron Realiteit, die op entiteitsniveau als een web elke levensvorm verbindt met alle andere entiteiten en met de Eerste Bron. Dit is een organisch netwerk die door de Eerste Bron gebruikt wordt om kennis over te dragen aan de entiteiten en om kennis terug te ontvangen van die entiteiten.

SIN zal uiteindelijk aangesloten worden op de OLIN technologie, maar dit zal pas na honderden jaren gebeuren. De ‘interface’ overstijgt te ver jullie huidige technologie en begrip van de kosmologie en geen enkel planetair stelsel kan aangesloten worden op SIN totdat deze absoluut zuiver is naar inhoud en toepassing. Alleen de Eerste Bron maakt de beslissing of een planetair stelsel een knooppunt op SIN kan worden. Dit is het kerndoel van de WingMakers -. de aardbewoners een knooppunt te laten worden op SIN voordat de gelegenheid voorbijgaat om zich hierop aan te sluiten.

Elke entiteit is een knooppunt van SIN, maar zo weinigen beseffen dat deze verbinding bestaat, anders dan wat zij lezen of horen. De verbinding is echt en tijdloos en gebeurt in de kern, het meest diepe aspect van de entiteit waar het evenbeeld van het hart van de Eerste bron klopt. Dit is het centrum van de Eerste Bron en daar komt ZIJN Unieke vibratie vandaan zoals een radiotoren zijn signalen naar alle richtingen uitzendt.

Zelfs jullie fysici hebben een voorbereidend bewijs van SIN gevonden in hun onderzoek naar hun zogenoemde superstring-theorie. Wij verzekeren jullie dat dit netwerk uiteindelijk alle netwerken zal vervangen, want de hoofdreden is dat het naar tijdloosheid voert. En dit is de bestemming die in het begin alle menselijke soorten door een technologische poort trekt, te vergelijken met jullie Internet, die uiteindelijk leidt naar een biomorfische poort (kleinste biologische betekenisdragende eenheid) die bestaat uit lichtdraden welke leiden naar de non-werelden van de Bron Realiteit.

Wanneer een menselijk soort zijn genetisch brein transformeert om het Soevereine Integrale Netwerk te benutten, wordt dit het ‘schip’ waarop het de zeeën van de kosmos bezeilt. En op die manier kan het soort de ‘Goden’ worden van nieuw gecreëerde werelden, waarbinnen zij het gehele proces van het grote Experiment opnieuw kunnen spelen, gebruikmakend van de basiskennis en de wijsheid die verkregen zijn in de vorige fase van hun bestaan. Op grote schaal wordt dit proces uitgevoerd in de ontelbare werelden van het multiversum, en dat wat alle wonderbaarlijke activiteiten van de schepping orkestreren is de Bron Intelligentie en SIN.

De Bron Intelligentie

De Bron Intelligentie is het energiebewustzijn van de Eerste Bron dat in alle werelden, alle dimensies, alle werkelijkheden, alle levensvormen, alle tijden en plaatsen wordt uitgespeeld. De Bron Intelligentie is de Eerste Bron die geprojecteerd wordt in Al Dat Is. De Bron Intelligentie is in feite de ‘ogen en oren’ van de Eerste Bron en zijn rol is hoofdzakelijk betrokken bij het uitdrukken, goedkeuren en ondersteunen van de wil van de Eerste Bron. Op een meer persoonlijk vlak is het de bevrijdende kracht van de energie-intelligentie die dient om de uitbreiding van het bewustzijn te versnellen en diegenen te helpen die zelf onbegrensd willen worden.

Al Dat Is

De Bron Intelligentie is de geprojecteerde intelligentie van de Eerste Bron. Binnen dit bewustzijn bestaat de synthese en de distillatie van Al Dat Is. Het is een oneindige bibliotheek van kennis en ervaring waarop je je kunt aansluiten door middel van afstemming en de creatieve wil. Hoewel de Bron Intelligentie het voertuig van de kosmologische eenheid is, bewaart het ook de informatie van Al Dat Is en ‘stuurt deze informatie rond’ als een creatieve bekrachtiging naar alle entiteiten die bereid zijn deze op te nemen en het te gebruiken voor een bewustzijnsuitbreiding.

Het Universum van de Totaliteit of Heelheid

Het Universum van de Totaliteit is de verzameling van alle dimensies en werkelijkheden. Het is verenigd en onderling verbonden door middel van de Bron Intelligentie. Het is dynamisch en altijd in een staat van experimentele verandering en evolutie. Het is gewoon te omvangrijk en te dynamisch om te begrijpen of op de een of andere manier te meten.

Vibratievelden

Het Universum van de Totaliteit is een enorm energieveld dat samengesteld is uit ontelbare dimensies of bestaanspercepties. Binnen dit macro-universum zijn bestaansdimensies die dominante ervaringsgebieden zijn, zoals de driedimensionale werkelijkheid waarin de mensheid is geworteld. Elke dimensie bezit zijn eigen unieke ervaringskwaliteiten en deze staan bekend als vibratievelden omdat de trillingssnelheid van elke dimensie de bepaalde bestaansfactor is. Hoe hoger de trillingssnelheid van een dimensie, hoe uitgebreider en onbegrensder deze is. Binnen het Universum van de Totaliteit zijn er, uit allerlei praktische overwegingen, een oneindig aantal trillingsvelden waarmee een entiteit of een Soeverein Integraal Wezen zich kan verbinden om deze te gebruiken als een experimentele of een dominante werkelijkheid.

De Bron Realiteit

De Eerste Bron bestaat in de Bron Realiteit. De Bron Realiteit is de bewustzijnsdimensie die altijd naar uitbreiding streeft – het leidende stuwprincipe naar ontwikkeling en evolutie voor het totale bewustzijn. In dit gebied van dynamische uitbreiding wordt altijd de Bron Realiteit gevonden. Het kan vergeleken worden met het innerlijk heiligdom van de Eerste Bron of de baarmoeder van de kosmologische expansie.

Soevereiniteit

Soevereiniteit is een staat van volledigheid en onderlinge verbondenheid. Het is herkenbaar omdat het menselijke wezen een individuele geestkracht bezit die zijn fysieke, emotionele en mentale aspecten bezielt en omdat je door deze geest volledig en verbonden bent met alle levensvormen in het Universele Geest Bewustzijn (Bron Intelligentie). Soevereine wezens begrijpen dat zij alleen hun werkelijkheid creëren en dat zij verantwoordelijk zijn voor hun levenservaring. Zij begrijpen ook dat alle levensvormen in diezelfde mate soeverein zijn en dat ook zij hun unieke werkelijkheden creëren. Die Soevereiniteit staat toe dat de bron van bevrijdende informatie in het Zelf ligt opgeslagen en dat de behoefte van Al Dat Is om nieuwe werkelijkheden te creëren ook in het Zelf ligt opgeslagen. Het is het punt van bekrachtiging en verbinding naar allen door middel van de liefdesfrequentie.

De Broncodes

De Broncodes zijn vastgelegde ‘activators’ die aanwezig zijn in het entiteitsbewustzijn. Ze hebben het speciale doel het doen ontwaken van het menselijk instrument voor de multidimensionaliteit van de entiteit en voor de bevrijdende informatie die in het entiteitsbewustzijn ligt opgeslagen. De Broncodes zijn enigszins te vergelijken met de genetische codering van het DNA, in die mate dat de Broncodes specifieke transformatieblauwdrukken activeert die de bewustzijnsuitbreiding versnelt en vergemakkelijkt. In feite katalyseert de Broncodes het ontwakingsproces van het menselijk instrument en moedigt het aan de kwantumsprong te maken van een gesocialiseerd mens naar een soevereine entiteit die zich bewust is van zijn verbinding met Al Dat Is.

De Hiërarchie

De Hiërarchie strekt zich uit door de gehele kosmos tot de verste grenzen van ontdekking. Het bezit vertakkingen die zich uitstrekken tot elk sterrenstelsel, elke dimensie en werkelijk alle levensvormen zijn ‘bladeren’ van deze kosmologische boom. De Hiërarchie installeert de grootse indoctrinatie van soorten, geesten, planeten en sterren wanneer zij evolueren door de vertakkingen van de boom. Het is een verzameling buitenstaanders die hun energieën willen investeren in het steunen van een subgroep die zich ergens hebben genesteld in de grootste van alle structuren – de Hiërarchie. Dienstverlening is het werkmotief van de Hiërarchie en dit vertaalt zich meestal in het concept van redder - verlosser.

De Hiërarchie is samengesteld uit entiteiten van allerlei pluimage die hun energieën gekoppeld hebben aan de subgroepen. Bezie deze subgroepen als onafhankelijke takken van een enorme, kosmologische boom – een structuur die alle dingen buiten de Bron Realiteit omvat. De wortels van deze boom zijn geaard in de grond van het genetisch brein en van de onbewuste entiteit. Aan de basis van deze boom ontspruiten de eerste takken en deze zijn de oudste en vertegenwoordigen de inheemse religies van het soort. De middelste takken zijn de orthodoxe godsdiensten en instituten, terwijl de bovenste takken de hedendaagse geloofsstelsels vertegenwoordigen die overal in het universum als nieuwe tevoorschijn komen. De hele boom, in deze definitie, is de Hiërarchie en zijn doel is de evolutie van het leven vooruit te brengen door middel van een superstructuur die resulteert in de leraar/leerling ordening van het universum.

De Eerste Bron is verbonden met individuen, niet met organisaties. Dus, de Hiërarchie is niet op een vitale en dynamische weg verbonden met de Eerste Bron. De Hiërarchie is meer verbonden met zijn eigen collectieve wens om te helpen, te dienen en een functie te vormen in het op een positieve manier gebruiken van macht. Op zichzelf is dit niet verkeerd of misleidend. Het is allemaal een onderdeel van de Hoofd Blauwdruk die het ontvouwen van het bewustzijn orkestreert van een collectieve naar een individuele en van een individuele naar een collectieve. Dit is de integratiespiraal die heelheid en volmaaktheid in de Bron Intelligentie teweegbrengt.

Het perspectief van Heelheid of Totaliteit

Het menselijke instrument wil – omdat het gefragmenteerd en beperkt wordt door de vijf zintuigen – het Perspectief van Heelheid, een manier om de levenservaring op te nemen, het te verwerken om sierlijk en gemakkelijk naar het volgende over te gaan. Dit wenst het, los van de naam die eraan wordt gegeven. Heelheid is het accepteren van alle werkelijkheden om er met een gevoel van integratie, eenheid, gelijkheid en zonder oordeel doorheen te gaan. Dit betekent dat er geen echte dualiteit bestaat. Het betekent dat alle ervaringen gelijk en gefundeerd zijn in de transcendente werkelijkheid van Eén Die Alles Is. En heel belangrijk, het betekent dat die Ene Die Alles Is jij, mij, hem, het, dat en die zijn. Niets wordt buitengesloten of afgewezen.

Navigator van de Totaliteit

Evolutietheorieën zijn ontwikkeld op jullie bestaande modellen van een mechanisch universum welke bestaat uit moleculaire machines die in een objectieve werkelijkheid opereren die zichtbaar wordt met de juiste instrumenten. Het universum is onmogelijk met enig instrument te ontdekken, met uitzondering van je eigen zintuig van eenheid en heelheid. De perceptie van heelheid ontvouwt zich eeuwig in het menselijk instrument omdat de cultuur van het multidimensionaal universum in eenheid geworteld is.

Planten hebben wortelstelsels die de aarde binnendringen en haar substantie drinken. Op die manier zijn alle planten verbonden. Verbeeld je dat elke plant een geheime wortel zou hebben die onzichtbaar was, maar die toch verbonden was met het centrum van de planeet. Op dit convergentiepunt zou elke plant inderdaad verbonden en zich bewust zijn dat zijn echte identiteit dit kernstelsel van onderling verbonden wortels zou zijn, en dat de geheime wortel de levenslijn was waardoor de individuele expressie naar het oppervlak van de aarde gebracht werd en dat zijn verenigd bewustzijn vrijgemaakt werd als de individuele geur. Op dezelfde manier heeft elk bestaan een geheime wortel zich als een spiraal uitstrekt tot in het onbekende gebied van de Eerste Bron. Dit is het EENHEIDSVELD dat de cultuur van het multidimensionaal universum definieert.

Al het menselijk leven is omsloten door de Navigator Van Heelheid. Het is de kernwijsheid. Het is de aantrekkingskracht voor het menselijk instrument om het bestaan fragmentarisch te zien als een doorgang naar heelheid en eenheid. De Navigator van de Totaliteit stelt heelheid boven alles, toch wordt het vaak in zijn loop belemmerd door de energieën van de structuur, polariteit, lineaire tijd en gescheiden culturen die op de aarde overheersen. De Navigator van Heelheid is het hart van het entiteitsbewustzijn en het weet dat de geheime wortel bestaat ondanks het feit dat het voor de menselijke zintuigen ongrijpbaar is. Alleen door het volledig accepteren van het onderling verbonden zijn van het leven wordt de spirituele groei een prioriteit in iemands leven.

De vijf zintuigen van het menselijk lichaam voedt slechts een klein deel van de heelheid van het individu. Toch klampt de mens zich vast aan deze vijf zintuigen alsof ze de enige ervaringsweg zouden zijn. Het kernvisioen van de Navigator van Heelheid is gelijk aan die van de Eerste bron. Het is een duplicaat van de Eerste bron en trilt op exact dezelfde frequentie en bezit dezelfde bewustzijnsmogelijkheden. En de ontelbare geheime wortels die de Eerste Bron voorzien van inzicht, ervaring, intelligentie en perspectief zijn toegankelijk, maar niet voor de vijf zintuigen die voor je egobewustzijn zijn ontworpen.

Het principe van de Heelheid Navigator bestaat hoofdzakelijk uit de geheime wortel. Dit is de subtiele informatiedrager die je laat zien dat Eén is Wat Al Is en Wat Al Is Eén is. Dit is een facet van de Eerste Bron die zichtbaar gemaakt is als een aantrekkingskracht voor het menselijk instrument naar het leven van het Soevereine Integrale bewustzijn. Laat de geheime wortel en de Navigator van Heelheid je leiden en laat eerder de vijf zintuigen het expressiemiddel van de entiteit worden dan een verzamelaar van separatistische gedachten voor het menselijk instrument.

Hoe krijg je toegang tot de geheime wortel? Zijn observatiepoort kan in grote lijnen beschreven worden als het integrale bewustzijn. Hierdoor kun je je bewust worden hoe je geïntegreerd bent met het leven buiten je fysiek lichaam. Het is een gevoel en een perceptie dat je een holografische entiteit bent dat verweven is met alle dingen en alle tijden, en wanneer je dit gevoel aanraakt roep je een bewustzijnsfrequentie op van jezelf die de Navigator van Heelheid is – het mysterieuze AL dat verzorgd wordt door de geheime wortel.

Dat is niet een staat van zijn dat het menselijk instrument zal verkrijgen. Het is eerder een gevoel van eenheid en heelheid die de mens af en toe vluchtig kan opvangen, met als gevolg dat het zijn begrip van zijn doel transformeert. De Navigator van Heelheid trekt de mens in een gerichtheid op het entiteitsbewustzijn waar het zijn rol kan zien als een  uitbreiding van dit bewustzijn naar de aarde en het entiteitsbewustzijn als een uitbreiding van het menselijk instrument naar de Bron Realiteit.

Evolutie en het Concept van Tijd

Wanneer een individu in bewustzijn evolueert, is dit een totaal ander proces dan het evolutieproces met betrekking tot het fysieke lichaam. Bijvoorbeeld, een individu kan in een oogwenk een kwantumsprong maken in bewustzijn, terwijl het fysieke lichaam daarentegen geleidelijk over duizenden jaren evolueert. Dus, de entiteit transformeert door een proces van herinnering, terwijl het menselijk instrument – in het bijzonder het fysieke lichaam – door ervaringen van lange periodes in lineaire tijd evolueert.

Het geïndividualiseerde bewustzijn van de entiteit is het fragment van de Eerste Bron dat zich wil laten herinneren in het menselijk instrument. Het leeft in een eeuwige staat van het NU en vertegenwoordigt de continuïteit van tijd en bewustzijn door alle dimensies van werkelijkheid heen. Met andere woorden, alle tijdsdimensies worden gelijktijdig door het entiteitsbewustzijn ervaren, echter, het menselijke instrument is zich gewoonlijk op de aarde alleen maar bewust van één tijdsdimensie en typisch afgestemd in lineaire seconden.

Daarom spelt de tijd zo’n belangrijke rol in de evolutie van drie- of vierdimensionale structuren zoals het menselijke instrument, maar het heeft weinig invloed op de transformatie van het bewustzijn zelf. Het menselijk instrument is gefundeerd in een stoffelijk lichaam dat voortdurend verandert door ervaring, emotie en denken die door allen zelf gecreëerd zijn. Aan de andere kant is het entiteitsbewustzijn het multidimensionale Zelf. Het is de vereniging van alle verschillende bewustzijnsaspecten die geïnvesteerd zijn binnen de tijd-ruimte universa door middel van contacten met mensen of andere bestaansvormen

De entiteit kan gelijktijdig een duizendtal menselijke instrumenten bewonen die verspreid zijn over 200.000 jaren van lineaire tijd. Voor het menselijk instrument van een specifieke tijdsperiode, lijkt het of hij de enige is die bestaat, maar voor de entiteit vinden alle levens in het NU plaats. Het entiteitsbewustzijn is de ‘naaf’ waarmee de menselijke instrumenten verbonden zijn als de spaken in een wiel. En de buitenste velg van het wiel wordt vertegenwoordigd als een circulerende tijd binnen de dimensies van het planetaire leven.

Alle ‘spaken’, of de op tijd gebaseerde levens, zijn op entiteitsbewustzijn met elkaar verbonden waar zij samenkomen in non-tijd. Vanuit het entiteitsbewustzijn, wordt door de poort van de Navigator van Heelheid diezelfde ervaring doorgezonden naar de Eerste Bron, verwerkt door de Bron Intelligentie en teruggezonden naar het entiteitsbewustzijn als een energievorm die het perspectief van de entiteit ten aanzien van bestemmingskwesties, bestaan en doel vergroot. Het is werkelijk onmogelijk deze onderlinge verbondenheid tussen de Eerste Bron, Bron Intelligentie, de entiteit, het menselijk instrument en tijd uit te drukken. De tijd maakt het mogelijk deze kennis in fragmenten op te delen die tussen de individuele menselijke instrumenten gedeeld kunnen worden.

Het menselijke instrument is een samenstelling van mentale, emotionele en fysieke vermogens die samen verbonden zijn om een voertuig voor het entiteitsbewustzijn te vormen teneinde het planetaire leven te ervaren. Het menselijk instrument evolueert om beter aan te sluiten op de behoeften van de entiteit. De entiteit transformeert van een zuivere vibrerende, geïndividualiseerde expressie van de Eerste Bron, naar een Soeverein Integraal Wezen die zijn eigen experimentele werkelijkheid heeft gecreëerd en zichzelf geherdefinieerd heeft door de planetaire ervaringen hierin.

Eeuwigheid is, hoewel het lijkt alsof het de tijd buitensluit, niettemin een vorm van absolute tijd die niet geïsoleerd wordt in een soevereine werkelijkheid, maar in werkelijkheid alle werkelijkheden integreert zoals een lichtdraad die de ongelijksoortige werkelijkheden in een vereniging trekt. In deze verenigde dimensie – waar het entiteitsbewustzijn een geheel is en alle werkelijkheden laat samenvallen – wordt tijd niet verwoord door de lineaire progressie van seconden, maar eerder door de uitbreiding van de gelijkheidsvibratie of liefde. Dus, in de eeuwigheid is tijd gewoon een herdefiniëring van een nieuw waardestelsel waarin entiteiten hun groei bepalen en herkennen.

Bestaansmodellen

Er zijn twee bepalende bestaansmodellen die de interactie en de bestemming van het menselijk ras vormgeven. Deze bestaansmodellen zijn:

Het Evolutie/Redder Model

Het Transformatie/Meesterschap Model

Elke mens ontwikkelt zijn geloofsstelsel uit één of uit beide bestaansmodellen. Het evolutie/redder model is het overheersende model dat door de Hiërarchie gepromoot wordt. Zijn grondbeginsel is dat het leven evolueert door de methodologie van leraar/leerling en dat verschillende leraren (redders) aan het menselijk ras worden gepresenteerd waardoor subhiërarchieën zich kunnen ontwikkelen om de informatie te controleren. Hierdoor worden individuen ontkracht en losgekoppeld van hun soevereiniteit. De onderliggende vergelijking van het evolutie/redder bestaansmodel is:

Het menselijk instrument + Hiërarchie = Godsverbinding door middel van een redder.

In het geval van de transformatie/meesterschap bestaansmodel, is het grondbeginsel dat de entiteit onbegrensd, eeuwig en soeverein is. Alle informatie vloeit uit de Bron Intelligentie naar de entiteit en het is daarom de verantwoordelijkheid van de entiteit om zelfverlichtend en zelfbevrijdend te worden door zich af te stemmen op de Bron Intelligentie en zich af te koppelen van de Hiërarchie. Elke entiteit wordt zijn eigen meester en elk transformeert van een menselijk wezen naar een Soeverein Integraal Wezen binnen de creatie van Tijd en Ruimte. De onderliggende vergelijking van het transformatie/meesterschap bestaansmodel is:

Entiteit + Bron Intelligentie = Eerste Bron gelijkheid

Een van de uitdagingen van het individu is deze twee dominante bestaansmodellen te (h)erkennen en ze te integreren om een synthese-model te ontwikkelen. Het synthese-model komt langzaam tevoorschijn op aarde en zal zeer waarschijnlijk uiteindelijk het overheersende bestaansmodel in dit universum worden. Het zal het bestaansmodel zijn dat het beste het bewustzijn kan verenigen zonder in te grijpen in de soevereiniteit van de entiteit en de Eerste bron. Het zal de entiteit in de gelegenheid stellen de vibrerende houder van de Bron Intelligentie te worden en nieuwe vibratievelden te ontdekken als een volledig bewuste buitenpost van de Eerste bron. 

(vertaald: Harmen Schouwerwou http://www.bovendien.com/unitynet/)

Uit Interviews.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)