Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 14 april 2015

De Hoeders:1e Boodschap / Claudia Philippo Geplaatst: 14 april 2015

De Hoeders:
1e boodschap
Claudia Philippo
Geplaatst: 14 april 2015

Lieve Magda,
Dank je voor je hulp om dit bericht verder uit te dragen. Het staat iedereen vrij dit te kopiëren en het door te sturen naar andere geïnteresseerden. Daar is het immers voor bedoeld.

Deel 1.
Haast krampachtig heb ik vandaag toegegeven aan het verlangen mezelf terug te trekken beginnend bij mijn mailgroep na vanmorgen wederom een intensief gesprek te hebben gehad met Hebrefraïm. Al langer voel ik de behoefte terug te keren naar mijn eigen basis en vanuit daar te leven en te ervaren. Tot nu toe waren het invloeden van buitenaf die me weerhielden, maar de roep is sterker geworden en de drang daaraan gehoor te geven groter.

Er staan ons grote veranderingen te wachten. Groter dan de meesten kunnen bevatten. Hun geest wil het wel bevatten, maar gestigmatiseerd door dogma’s en stigma’s en geïndoctrineerd door eigen beperking en verlangen en hun overijverige enthousiasme dat juist zij uitverkoren zijn deel uit te mogen maken van het Hemels plan en roepende uit alle macht ‘Waarom juist ik’. Eén ding hebben de ‘slachtoffers’ gemeen met de ‘uitverkorenen’. Beiden roepen ‘Waarom juist ik’.

Toch zijn niet alleen zij uitverkoren om deel uit te maken van het Hemels plan. Ieder mens is uitverkoren, niemand uitgezonderd.

Dat de scheidingslijn zichtbaarder is dan ooit tevoren staat hier los van.

In de afgelopen maanden zijn er veel veranderingen in mij geweest. Veranderingen waarin ik regelmatig aan mezelf, maar meer nog aan mijn ervaringen heb getwijfeld. Twijfels in de zin van; wat is hier de bedoeling van, wat ‘moet’ ik ermee, hoe kan ik dat uitdragen. Maar ook in de zin van ‘hoe kan ik deze veranderingen’ integreren in mijn dagelijks leven. Het is geen makkelijke opgave indien hulpvragen van alle kanten op je afkomen, alsmede de roep van het gezin en het gewone leven samenkomen met de energetische wereld. En toch kan het niet anders zijn dan beiden te ervaren als wezenlijk onderdeel. Het is juist belangrijk met beide benen op aarde en in het aardse Zijn te blijven en tegelijk contact te hebben met de Bron van Al het Zijn.

Het ja maar… is een veelgehoorde kreet totdat God heel fijntjes opmerkte dat ‘maar’ een woord is dat in de goddelijke wereld geen bestaansrecht heeft. Het is zoals het is. Gisteren was zoals gisteren is geweest en het was goed. Vandaag is zoals vandaag is en het is goed. Morgen wordt zoals morgen moet zijn en zal goed zijn.

Elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde is zoals deze moet zijn zonder dat er uitzonderingen zijn.

Eén van de veranderingen is het contact met wezens die heel dichtbij de Bron staan. Ik ben bekend met mijn gidsen, koester hen als broeders en zusters op zielsniveau. Deze wezens zijn echter anders. Het is een mengeling van zielen waarvan ik niet kan onderscheiden of zij manlijk of vrouwelijk zijn. Puur energetisch en waarachtig in schoonheid van geest.

Grappig, ik probeer een naam aanduiding voor hen te geven, maar geen aards woord kan een fractie omschrijven van hun taak, die geen taak is maar een vervulling. Geen term die nabij komt, toch realiseer ik me dat ik een naam aanduiding wel handig is.

En terwijl ik dat opschrijf valt de naam Bronbewaarders en voel ik een zeer intens warm gevoel om me heen en door mij heen.

Bronbewaarders. Hoeders

Aldus hebben Zij zichzelf een naam gegeven. Bronbewaarders en Hoeders

In liefdevolle overleg met hen vraag ik Helen, mijn zielenzuster deze berichten op juiste wijze te kanaliseren. Dit mede zodat ik me kan blijven concentreren op de berichten zoals ze binnenkomen.

Warme liefdevolle omhelzing voor allen. Namasté, Claudia Philippo

1e Bericht van de Hoeders

De Almaquant

In zegening raken wij jullie hart aan en groeten jullie met heel ons Zijn broeders en zusters op aarde.

Wij, Hoeders van de Bron zien de veranderingen zoals deze op aarde plaatsvinden. Niet alleen in jullie menselijke harten en geest, wij zien deze veranderingen ook op het dimensionale veld waarin jullie je momenteel verkeren. Met rasse schreden naderen jullie de volgende dimensie zoals deze aan jullie is voorzegd en jullie verkeren in de voorbereidende fase hiervan.

Deze dimensie is heel concreet. Zij houdt een wijziging in van de evolutietheorie en brengt jullie dichter bij de Bron en aldus dichter bij jullie Ware Zelf.

Dit is niet nieuws op zich.

Velen die herinneringen op Zielsniveau delen herkennen en erkennen dat jullie ooit energetisch hoogstaande wezens waren en rechtstreeks ontsproten uit de Bron van Al het Zijn en leefden naar de hoogste leer van zuiverheid. Wij noemen deze Almaquant.

In deze tijd ontwaken velen die zich deze periode herinneren. Men spreekt van Nieuwetijds Kinderen, Kristal Kinderen, Indigo Kinderen, Kinderen van het Licht en nog vele andere namen zijn aan hen gegeven. Zij kondigde en kondigen de veranderingen aan zoals reeds aan jullie bekend is gemaakt.

Jullie hebben de weg voor hun komst vrijgemaakt broeders en zusters en hoewel jullie werk hierin nog niet is volbracht en velen de weg zullen volgen die hun broeders en zusters reeds zijn gegaan, is dit proces in volle gang.

Iedere dag, ieder uur, iedere minuut en iedere seconde van jullie aardse tijd scharen er meerderen zich onder jullie om Boodschappen van Universele Liefde tot zich te nemen als voedsel voor hun uitgehongerde geest en deze gaven gul delen met hun naasten. Het ontwaken is in volle gang.

Kenmerkende veranderingen

In de afgelopen periode hebben er zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in allerlei aspecten zoals jullie deze op aarde kennen en zowel op persoonlijk als collectief gebied. Dit is geen onbekend gegeven voor jullie. Jullie leven op een verscherpt en verhoogd energieveld. Een aantal kenmerken hiervoor kunnen zijn:

-verandering in leefpatroon

-genezing van slepende kwalen

-behoefte aan zuivering

-verscherpt waarnemingsvermogen

-verhoogde gevoeligheid van de keelchakra (opruiming van oude blokkaden)

Dit zijn slechts een aantal kenmerken, doch anderen hebben meer indringende veranderingen opgemerkt. Bij enkelen zijn reeds wijzigingen aangebracht in het DNA structuur.

Het Gebed.

Wij zijn de Hoeders. Bronbewaarders geliefde broeders en zusters. Het is onze liefdevolle taak, die echter geen taak is, doch een staat van Zijn om hen die contact zoeken door middel van gebed, meditatie, Lichtwerk of welke andere vorm dan ook, dieper in contact te brengen met hun Innerlijke Zelf en aldus dicht bij de Bron van Al het Zijn. Want, geliefde broeders en zusters, slechts wanneer gij waarlijk vanuit jullie Innerlijke Zelf spreekt bent gij nauw verbonden met de Bron.

Iedere vorm van gebed is krachtig en daarvoor zal ieder woord dat tijdens gebed, meditatie, mantra’s wordt uitgesproken getuigen van Kracht. Wees het gebed geliefde broeders en zusters. Voel en Ervaart het gebed met heel Uw Wezen.

Weet dat jullie op het punt staan contact te maken met jullie diepe Innerlijke Zelf waar vanuit rechtstreeks en transparant contact is met de Bron van Al waarin verleden, heden en toekomst besloten liggen.

Weet dat Wij jullie twijfels kennen alsmede jullie verdriet, pijn, wanhoop, ergernissen, wantrouwen, verlangens, dromen en wensen. Hoe graag jullie ook willen leven vanuit jullie Innerlijke Zelf en de handreikingen hiervoor talloos zijn geweest en zullen zijn, is het geen simpele opgaaf indien Wij jullie vragen het gebed te Zijn en dit te voelen en te ervaren vanuit jullie Wezen.

Wij mogen hieraan niet voorbij gaan, doch het is onze liefdevolle taak jullie erop te wijzen dat heling slechts kan ontstaan door de pijn, het verdriet, de wanhoop en ergernissen, het wantrouwen te keren naar het doel waarvoor jullie ze geschapen hebben. Laat ze verworden tot ervaringen die jullie sterker, rijker, gezegend hebben gemaakt opdat jullie allen dichter tot de Bron zouden komen.

Herinnering 1

Het proces der Herinnering is in volle gang, doch jullie staan nog in aan het begin van deze ontwikkeling die zich in snel tempo zal blijven ontwikkelen. Overal hervinden en hergroeperen zielenbroeders en zielenzusters zich met elkander en verbinden zich wederom in volledige harmonie met elkaar. Wat een weerzien! Een vreugdevollere ontmoeting kunnen jullie je nauwelijks denken! Ga zo voort geliefde broeders en zusters. Omarmt elkander als verloren gewaande broeders en zusters.

Herinnering 2

Evenals in Herinneringsfase één zullen er hernieuwde kennismakingen plaatsvinden, doch niet enkel op aardse dimensies. Deze laatste luiden een nieuwe fase in, in de komende veranderingen en Herinneringen.

Herinnering 3

Ten teken van de op handen zijnde veranderingen hebben jullie, geliefde broeders en zusters, wederom toegang gekregen tot enkele zeer hoogstaande voorwerpen van Kracht. Zij waren reeds lang tot jullie beschikking, zoals zij altijd tot jullie beschikking zullen zijn. Jullie huidige kennis van deze voorwerpen is nu nog een fractie van zoals deze daadwerkelijk is. Hier zal langzaam verandering in komen en meer voorwerpen zullen jullie ten deel vallen.

Aandacht.
Geliefde broeders en zusters, Wij verzoeken jullie oog en oor te hebben voor hen tijdens deze processen zichzelf geremd weten. Wees hen tot liefdevolle steun. Wij weten dat jullie reeds hier aan gehoor geven, en verzoeken jullie deze steun te continueren. Reik hen de hand. Open jullie harten. Zoek contact met hen. Beantwoord hun vragen. Eenheid ontstaat door verbroedering geliefde broeders en zusters en nu is de tijd daar om eenheid na te streven.

Ascenderen
Jullie zullen continueren te groeien in liefde en harmonie geliefde broeders en zusters en wees verzekerd van onze hulp en steun. Ascensie betekent in beginsel spirituele groei, doch op dit gebied zullen er veranderingen plaatsvinden in jullie fysieke vorm van Zijn die jullie toegang biedt tot het opmerken van nieuwe elementen van de wereld om jullie heen. Dit is een fantastische ontwikkeling!

Tot slot.
Jullie zijn op de goede weg. Jullie hebben reeds veel bereikt en vol vertrouwen zien Wij het verloop van de veranderingen tegemoet.

De Hoeders.

Voor nu een liefdevolle omhelzing.
Claudia Philippo

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)