Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 april 2015

De Hoeders: 2e Boodchp Alles is volop in beweging / Claudia Philippo Geplaatst: 23 april 2015

De Hoeders:
2e boodschap
Alles is volop in beweging
Claudia Philippo
Geplaatst: 23 april 2015
  
De Hoeders: Het is zo mooi als je kunt waarnemen wat er gaande is!

Warme liefdevolle omhelzing voor allen.

Namasté, Claudia Philippo

2e Bericht van de Hoeders. Volop in Beweging.

In zegening geliefde broeders en zusters, wederom raken wij jullie hart aan en groeten jullie met heel ons Zijn.

Voelen jullie de veranderingen in de aanwezige energie geliefden zoals deze geleidelijk zich in beweging begint te zetten? Circulerend en pulserend vloeit zij overtollig, doch nimmer overvloedig.

Afronden van processen.

Geliefden, in de afgelopen periode heeft deze energie gezorgd voor een verhoogd effect op jullie emotionele toestand. Enkelen hebben zichzelf geconfronteerd gezien met een opleving van herinneringen en deze opleving gepaard zien gaan met restanten van woede, verdriet, pijn en onbegrip, alsmede de noodzaak gevoeld vergeving te ontvangen voor gedane misstanden in jullie verleden.

Dit is niet zonder reden geweest lieverds en hangt nauw samen met het inlossen van alle karma zoals dit reeds eerder heeft plaatsgevonden. Dit is noodzakelijk opdat jullie ziel, bevrijdt van haar oude lasten, zich hernieuwd en zuiver weet en dit kan integreren met jullie menselijke staat van Zijn. Niet langer geplaagd door gedachten en gevoelens zoals jullie deze, wederom in menselijke staat van Zijn, ervaren en beleven, weet zij zich gevrijwaard zodat zij zich vrijelijk kan ontwikkelen.

Wij hebben jullie worsteling gadegeslagen geliefde broeders en zusters. Enkelen van jullie hebben dit ervaren op lichamelijk gebied, anderen op geestelijk vlak. Nimmer zijn wij van jullie zijde geweken en hebben onze niet aflatende steun hieraan gegeven. Weet dat jullie gevrijwaard zijn geliefden. Vergeving is alom aanwezig. Jullie mogen dit aanvaarden vanuit de kern van jullie Zijn.

Concentratie.

Geliefden, de veranderingen zoals zij gaande zijn zullen zich voortzetten. Het uitwerkingsproces is bijna voltooid. Bij enkelen is het reeds afgerond en zij ervaren een nieuwe Tijd waarin zij open staan voor de veranderingen. Hun ziel, vrij van iedere zorg en verplichting voelt zich verlicht. Zij ervaren een smeulende warmte in de basis van hun Zijn dat zich zal ontvlammen en uitmonden in een waar vreugdevuur.

Doch jullie zijn er nog niet, geliefde broeders en zusters! Dit vreugdevuur dient te worden gevoed door jullie zorg en toewijding. De balans is nog steeds verstoord.

Vrij van iedere belasting dienen lichaam en geest nu meer dan ooit te worden onderhouden zodat disharmonie plaats kan maken voor harmonie en lichaam en geest zich kunnen herstellen ter voorbereiding op de Nieuwe Tijd. Deze periode zal zich kenmerken door volledige Bewustwording en integratie van de drie-eenheid. Lichaam-Geest-Ziel.

Aanvaard jullie Lichamen als een geschenk waar je zorg voor dient te dragen. Het is jullie gegeven om jullie te helpen Herinneren. Aanvaard jullie Geest als een krachtig instrument. Wederom is het jullie gegeven om jullie te helpen Herinneren. Slechts door volledige Bewustwording kan het Herinneren uitgroeien tot volledig Bewust Zijn. Geen enkel aspect hiervoor dient genegeerd te worden.

Geniet van jullie geschenken geliefde broeders en zusters. Onderhoud ze met liefde en respect. Leer luisteren naar de signalen die zij u geven in het besef dat jullie, op jullie pad naar Eenheid in Zijn, beide nodig zullen hebben in het verdere proces zoals dat reeds in gang is gezet. Tot zij samen kunnen komen in volledig Eén Zijn.

Verlichting.

De komende periode zal zich kenmerken door licht, liefde, doch ook door rust en bezinning. Jullie zullen je gedragen voelen door vleugelen van Engelen en jezelf harmonieus één voelen. Dit is het resultaat van jullie intensieve werk geliefden en wij omarmen jullie in zegening voor de volbrachte taken tot dusver. Zaai de zaadjes van liefde en licht opdat zij in vruchtbare grond zullen vallen en uit zullen groeien tot nieuwe aanwas. Draag zorg voor de reeds aanwezige aanplant opdat zij, gevoed door liefde, zullen groeien en op een dag vrucht zullen dragen. Het is in jullie handen, geliefde broeders en zusters. Zij zijn in jullie handen en zij genieten onze speciale zorg en aandacht. Dezelfde zoals wij deze jullie schenken.

Scheiding.

Is het niet opvallend, geliefde broeders en zusters dat hoe verder jullie groeien in Bewustwording en Zijn, hoe groter de scheidingslijn wordt tussen vaders en moeders, broeders en zusters, echtgenoten en echtgenotes, vrienden en vriendinnen. De verschillen zullen in de komende periode zich uitbreiden, doch dit is geen negatief proces. Jullie behoeven zich over hen geen zorgen te maken. Niemand is waarlijk uitgesloten, noch staan zij daadwerkelijk aan de zijlijn van de gebeurtenissen. Een ieder van jullie speelt zijn eigen rol in het Spel zoals het wordt gespeeld. Er wordt voor hen gezorgd zoals er ook voor jullie wordt gezorgd.

Integratie.

Reeds eerder hebben wij jullie geïnformeerd over de naderende integratie van lichaam, ziel en geest. Doch ook de balans tussen manlijke en vrouwelijke tegenpolen zal zich in de komende periode herstellen en voorzichtig trachten het evenwicht te hervinden. Geliefde broeders en zusters, van oudsher was deze volledige integratie een feit, doch door verstoring in het natuurlijk evenwicht traden er verstoringen op waardoor er een drastische scheiding ontstond. Jullie bevinden je reeds nu al in een fase waarin beiden elkander aftasten op zoek naar balans. Deze ontwikkeling zal zich voortzetten.

Herinneren 4.

Even noodzakelijk als het herinneren van jullie zielenbroeders en zusters, de kennismaking buiten jullie aardse dimensies en de herinnering aan voorwerpen van Kracht, zijn de herinneringen aan jullie werkelijke Zijn. Dit is de Tijd om jullie dit te Herinneren geliefde broeders en zusters. Daar waar de Bron van jullie Zijn zich bevindt, daar ligt de oorsprong van Al dat was, Al dat is en Al dat komen zal. Jullie behoeven jullie zelf slechts te bevrijden van de door jullie zelf opgelegde beperkingen. Hoe kan de Geest, gevangen in opgeworpen blokkade, bevrijding vinden om zich te Herinneren? Hoe kan het Lichaam, gevangen in opgeworpen blokkade, bevrijding vinden om zich te Herinneren? En hoe, geliefde broeders en zusters, kan de Ziel, gehinderd door deze zelfde blokkade zich ten volle laten gelden in jullie ware kern van Zijn? Doorbreek de blokkade geliefden. Werp jullie beperkingen af en Herinner.

Ascenderen 2.

Jullie groei gaat gepaard met groeistuipen, geliefde broeders en zusters, doch wees gerust, dit maakt onderdeel uit van de verhoging van de Dimensies zoals deze zullen plaatsvinden en reeds in werking zijn gesteld. Het vergt aanpassingsvermogen op velerlei vlakken, geliefden. Jullie groei gaat met grote sprongen vooruit. Het ascentieproces is in volle gang. In jullie termen betekent dit een wijziging in de evolutie zoals jullie deze tot nu toe hebben gekend. Ieder evolutieproces gaat gepaard met groeistuipen en is onderhevig aan de gevolgen van dat proces. Hierop vormen jullie geen uitzondering geliefden.

Ook in de komende periode zal dit zich kenmerken door veranderingen in jullie waarnemingsvermogen.

Gebed 2.

Wederom wijzen wij jullie op de Kracht van het gebed. Iedere vorm van gebed, meditatie, mantra verhoogd jullie staat van Zijn en brengt jullie dichter tot de Bron van Al. Nimmer is een gebed tevergeefs geweest noch zal dit tevergeefs zijn geliefden indien jullie bidden, mediteren, mantra’s zingen vanuit een zuiver hart en zuiver van intentie. In gebed komen jullie ware gedachten tot waarlijke schepping vanuit jullie diepste Zijn. Er zijn geen beperkingen geliefde broeders en zusters, noch trekt het zich iets aan van jullie begrenzingen. Gesproken vanuit zuivere intenties vormt gebed een directe transparante verbinding van jullie kern van Zijn met de Bron van Al. Wij kunnen jullie hier niet genoeg op wijzen, daar wij Hoeders zijn van de Bron en als zodanig in de aanwezigheid van de Bron verkeren.

De Hoeders

Voor nu een liefdevolle omhelzing en een lichtvolle groet.

Jullie zielenzuster, Claudia Philippo
Ó C.Philippo

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)