Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 augustus 2014

Boodschappen van "The Stichters" Aarde Veranderingen en 2012. (deel 2) Eerste Boodschap - oktober 2007 Sal Rachele

Boodschappen van "The Stichters"
Aarde Veranderingen en 2012. (deel 2)
Eerste Boodschap - oktober 2007
Sal Rachele
Vertaald: Winny Dijkstra

Gegroet, geliefde Scheppers, wij zijn de Stichters.

De bedoeling van deze eerste boodschap is om jullie bekend te maken met de wetenschappelijke en spirituele natuur van de veranderingen die op jullie wereld plaats vinden en om jullie denken te verlichten betreffende de specifieke gebeurtenissen en energieën die verwacht worden terwijl jullie het jaar 2012 en verder naderen. Iets van deze informatie is deels beschikbaar bij verscheidene kanalen maar ook door Aardse onderzoekers en studenten, maar de exacte formulering van de gegevens die hier gebruikt worden en de introductie van de bijgevoegde gegevens in deze boodschappen, is nooit eerder op Aarde gepresenteerd. Zoals bij alle gechanneld materiaal, dringen we erg aan om extreem te onderscheiden omdat niets van de informatie die hier wordt gepresenteerd 100 % accuraat gegarandeerd kan worden (vanwege redenen waarover we al hebben uitgeweid in vorige brieven.).

Er is veel kennis over jullie wereld verspreid betreffende de verbinding van de assen van de Aarde, die gewoonlijk de precessie- verbinding of verbinding genoemd wordt en die ongeveer elke 25.920 plaatsvindt. Deze steeds weer plaats vindende cycli gebeuren als jullie Aarde haar assen met een bepaalde hoek kiept naar een serie quasars toe bij het centrum van de galaxy die stralen uitzenden, met wat jullie "scalaire energie" noemen, in de polen van de Aarde. Die energie-uitbarstingen worden verspreid langs de leylijnen en spiralen van het elektromagnetische roosterstelsel van de Aarde.

De bedoeling van deze bijgevoegde communicaties is om dieper gedetailleerd in te gaan op de relatie tussen de precessie- verbinding en een veel groter en meer significante belijning die niet erg bekend is bij jullie onderzoekers, en dat is de Galactische Verschuiving. Deze verschuiving betreft het hele zonnestelsel inclusief jullie zon en specifiek de reuze grote buitenste gasplaneten (Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus).

Jullie zonnestelsel trekt door een van de buitenste spiraalarmen van jullie Melkwegruimte. Jullie galaxy, zoals de meeste spiraal galaxies, draait zoals een klos, rond een kern van hoog geladen energie wat algemeen bekend is als de Centrale Zon. In werkelijkheid is er een cluster van zonnen dichtbij het centrum van jullie galaxy die de black hole/white hole (zwarte/witte gat) combinatie vormen die jullie galaxy verbindt met een zustergalaxy van een tegengestelde polariteit, of wat jullie een tweelinggalaxy zouden noemen. Deze tweelinggalaxy is deel van een parallel universum, of een spiegel universum, dat materie en energie bevat van een polariteit die tegengesteld is aan die van jullie universum

Een van de fundamentele wetten van de natuurkunde waar jullie wetenschappers grotendeels mee instemmen is de wet van behoud van energie. Deze wet heeft voorrang boven veel "secundaire" natuurkunde wetten, zoals de wetten van stuwkracht, ruimte en tijd. Met andere woorden, zwarte gaten die in de centra schijnen te bestaan van veel van de galaxies van dit locale universum, schijnen de wet van behoud van energie geweld aan te doen(te overtreden) als je daar met conventionele ogen naar kijkt. Jullie wetenschappers zullen op een dag ontdekken dat het bestaan van een parallel universum met een tegengestelde polariteit deze ogenschijnlijk overtreding van de wet van behoud van energie oplost. Jullie kunnen zeggen dat voor ieder zwart gat er een wit gat is of iets dergelijks en tegengestelde polariteit bestaat in een parallel universum. De twee universa, samen genomen, maken samen een precies evenwicht en dan heb je een perfecte balans.

Breedsprakigheid (geen suggesties)

Deze energie uitstromingen blijken door conventionele instrumenten als gamma en x-stralen te zijn die uit het zwarte gat stralen, in het centrum van jullie galaxy. Deze straling die in de volgende jaren zal gaan intensiveren, zal de aard van werkelijkheid voor alle levensvormen op Aarde radicaal gaan veranderen. Breedsprakigheid (geen suggesties)De Galactische Verschuiving die begon rond 1950 en zal eindigen rond 2100. maar, die zal toenemen in intensiteit rond dezelfde tijd als de precessie belijning. Deze grotere cyclus (de Galactische Verschuiving) gebeurt twee maal tijdens iedere Galactische Cyclus. Een Galactische Cyclus duurt ongeveer 216 miljoen jaren, nadat een correctie is gemaakt voor de vervormingen in het tijd/ruimte continuüm en de interactie van duistere materie en duistere energie, wat de namen zijn die werden gegeven aan de aanrakingen door het etherisch veld aan het stoffelijke veld van de materie.

Jullie wetenschappers berekenen tegenwoordig de lengte van een Galactische Cyclus op ongeveer 227 miljoen Aarde jaren. Dat is bij benadering de lengte van tijd die jullie zonnestelsel nodig heeft om een keer rond de Centrale Zon van jullie galaxy te gaan. Na het maken van correcties voor de vervormingen die hier boven staan, en de variaties in snelheid tussen een spiraalarm en een andere, vinden wij dat de feitelijke periode van Aarde jaren voor een Galactische Cyclus bij benadering 216 miljoen jaren bedraagt.

Er zijn uitbarstingen van energie die uit het parallelle universum stromen en die alle richtingen worden uitgezonden vanuit het zwarte gat in het centrum van de galaxy. Echter, deze uitbarstingen zijn in twee bogen geconcentreerd, bij benadering 180 graden uit elkaar, die niet afhankelijk zijn van de draaiing van sterren uit de buurt. Met andere woorden, de sterren die rond de kern van de galaxy draaien gaan in elke Galactische Cyclus tweemaal door deze uitstromingen heen. De arm van de galaxy die de Aarde bevat en het zonnestelsel gaan elke 108 miljoen Aarde jaren ook door deze banden van energie heen.

Anders dan de precessie verbinding, is er langer dan drie Aardse dagen nodig voor het zonnestelsel om door de energieband heen te gaan die gekend wordt als de Galactische Verschuiving. Deze band van betrekkelijk niet gepolariseerde elektromagnetische energie uitbarstingen is bij veel namen genoemd, inclusief de "photonbelt" of de "foton gordel", en de "elektromagnetische nul zone." Alhoewel werd verondersteld dat het niet gepolariseerde veld van EM energie dat deze namen in het algemeen kreeg, ongeveer drie Aardse dagen duurt, is dit niet juist. Alleen de precessie verbinding zal bij benadering drie dagen duren en tijdens die drie dagen zullen de effecten van de niet-gepolariseerde uitstromingen vanuit de galactische kern extreem worden geprononceerd(=onmiskenbaar gaan worden), veel meer dan tijdens de gehele rest van de cyclus. Maar, de kleinere uitbarstingen van de quasars die verbonden zijn aan de assen van de Aarde zijn niet hetzelfde als de energie die stroomt uit de kern van de galaxy tijdens de Galactische Verschuiving. Ondanks dat zullen deze twee bronnen van energie in grotere mate samenvallen tijdens deze drie dagen in december van 2012. (w.20-21-22 december)

Dit dubbel knallend effect, gelijkend op wat jullie meteorologen de "perfecte storm" zouden noemen, zal enorme resultaten geven op jullie Aarde. Daar jullie taal nogal beperkt is en we pogen om dit in lekentaal uit te leggen zonder veel overdreven wetenschappelijke terminologie, laten we het bovenstaande uitleg opnieuw in zinnen zeggen op een andere manier.

Iedere 25.920 jaar, hellen de polen van jullie Aarde zodanig dat ze zich verbinden met een groep sterren in de constellatie van Boogschutter die uitbarstingen uitzendt van wat genoemd wordt "scalaire elektromagnetische energie", en dat is betrekkelijk niet-gepolariseerde energie. (Winny: scalair = zonder richting, en niet gepolariseerd heeft dus geen negatief of positief, dus is ook zonder richting) Deze energie wordt dan verder verspreid langs de leylijnen, of lijnen van gelijksoortige elektromagnetische kracht die de Aarde omgeven en penetreren. De energie "lekt" dan vanuit de leylijnen in de omgevingsgebieden van de Aarde, en bedekt uiteindelijk de hele Aarde met een bepaalde mate van scalaire energie. Dit hele proces wordt gekend als de precessieverbinding.

Telkens als de Aarde door een precessieverbinding gaat, is haar positie ten opzichte van de Centrale Zon van de galaxy anders. Zoals gesteld in een van onze vorige boodschappen, zijn er ongeveer 9000 verschillende posities van de Aarde in relatie tot de Centrale Zon tijdens een Galactische Cyclus. (Dit is het getal 227 miljoen gedeeld door 25.920 jaren. In feite zijn de tijdframes vervormd en zijn er ongeveer 216 miljoen jaren in een Galactische Cyclus, dus is het getal van de precessionele verbindingen in een Galactische Cyclus ietwat minder dan 9000.)(w.833,33)

Ongeveer elke 108 miljoen Aarde jaren gaat het zonnestelsel door, wat genoemd werd, een "fotonengordel" of een "elektromagnetische nul zone", dat is een gebied in de ruimte waar grotere uitstromingen zijn van gamma en x-stralen die vanuit het parallelle universum worden uitgestraald door het zwarte gat in het centrum van de Melkweg. Deze uitstromingen bestaan overal in de galaxy, maar zijn speciaal geconcentreerd in twee gebieden van 180 graden tegengesteld aan elkaar, en die naar buiten stralen in tegengestelde richtingen over het hele galactische veld.

Deze band van uitstromingen is in een relatief klein gebied geconcentreerd van de ruimte, maar het is een gebied groot genoeg om de Aarde, de Zon en buurtplaneten voor vele, vele jaren te beïnvloeden. Dit gebied begon de Aarde al beduidend te beïnvloeden ongeveer in 1950 en zal zijn piek beleven rond 2015. En het zal niet duidelijk gaan luwen tot aan het jaar 2035. Het zal helemaal na het jaar 2100 zijn waarop het zonnestelsel geheel uit de straal van scalaire EM energie gaat die uit de Centrale Zon stroomt.

Dit gebeuren correspondeert met de tweede Goddelijke Dispensatie (beschreven in de introductie boodschap). Een Dispensatie vindt plaats als de Godheid het programma van Schepping verandert in een bepaald gebied van het universum. Normaal gesproken, blijven de kosmische cycli aardig constant maar als de Schepper een kritieke noodzaak ziet om een groep zielen te helpen, zal Hij daarvoor veranderingen maken. De Godheid evalueert de staat van bewustzijn van een groep zielen en neemt een besluit dat gebaseerd is op die evaluatie. Dit is NIET een oordeel, geliefde Scheppers. Wees alsjeblieft helder op dit punt. God is niet in staat om te oordelen omdat God ALLES DAT IS is, inclusief de aspecten van de Schepping die nog aan het evolueren en leren zijn. Wij veronderstellen dat jullie beredeneren dat God, zijnde Alles Dat Is, ook mensen insluit die oordelen, maar als deze menselijke wezens opstijgen naar verder dan de vierde dichtheid, valt alle oordeel weg.

Zoals gesteld in onze vroegere verhandelingen, zijn er 12 niveaus van Schepping in dit locale universum, en er zijn tegenwoordig zielen die alle 12 niveaus ervaren. Sommige zielen zijn geïncarneerd als mineralen uit de eerste dichtheid, sommige in de tweede dichtheid in planten, anderen als derde dichtheid de dieren, en zo voorts. De meeste van de menselijke zielen begonnen hun reis in de derde en vierde dichtheid werelden.

Als zielen klaar zijn om het volgende, hogere niveau in hun evolutionaire spiraal te ervaren, lijkt dit op een evaluatieperiode die gevolgd wordt door een bevordering. Bevorderingsperioden corresponderen gewoonlijk met de beëindiging van kosmische cycli omdat kosmische cycli werken als katalysators voor verandering. Het zijn gelegenheden voor de ziel om uit de beperkende ervaring te breken van het rijk waarin ze klaar zijn om weg te transcenderen. Vanwege de "val uit de genade" waarin zielen in de val zaten in de lagere rijken en zich identificeerden met het stoffelijke en ik-vormen van die lagere rijken, zijn sommige zielen klaar om verder te gaan in het volgende octaaf van ervaring en anderen niet. Zij die niet klaar zijn wordt de gelegenheid gegeven om te incarneren op planeten die niet aan de beurt zijn om naar het volgende niveau van evolutie over te gaan(met andere woorden die zijn op een plaats in een ander deel van de galaxy dat niet door de verschuiving gaat).

Zie je, geliefde Scheppers, planeten zijn ook bewuste wezens en zij zullen ook ascenderen langs een spiraal die lijkt op die waar langs jullie zielen omhoog aan het gaan zijn.

Opnieuw herinneren we jullie eraan dat er niet zoiets is als een "dag van het oordeel". Niemand en niets in de hogere rijken oordeelt of zielen wel of niet waardig zijn. Alhoewel het er op kan lijken dat de zielen die de Aarde verlaten minderwaardig zijn dan de zielen die blijven en ascenderen, is het meer een zaak van de vrije keus van de ziel. Wat er nodig is voor de ascentie is zeer duidelijk neergelegd in het hoger bewustzijn van elke ziel. Het is geheel aan elk individu om zich bewust te worden van wat er nodig is om te kunnen opstijgen. Problemen die er zijn om dit te doen, dat is de hoofdreden voor de Goddelijke Dispensaties. Wij allen leven in een rechtvaardige, vriendelijke en liefdevolle God. Er is een overvloedig aantal werelden dat vibreert in de derde dichtheid en die geschikt zijn om zielen te ontvangen die niet klaar zijn voor de transitie naar de vierde dichtheid.

De meeste van die planeten zijn ver bij de elektromagnetische nul zone vandaan en zullen nog lang niet in een katalytische periode gaan, dus geven ze de "langzame" of "eigenzinnige" zielen meer tijd om hun lessen te leren voordat ze zich voorbereiden voor de transitie naar een hogere status.

In een woord kun je zeggen dat zij kosmische cycli katalysatoren zijn voor verandering. Het zijn triggers voor de ziel om te ontwaken. Als zielen niet klaar zijn om te ontwaken, dienen die verschuivingen veelvuldig voor punten van uitgang, en geven de ziel de gelegenheid om haar lessen in een andere wereld te leren die mogelijk gunstiger is voor haar niveau van leren. De meeste planeten die opgezet zijn om menselijke zielen in deze perioden van overgang te ontvangen, zijn speciaal bemand met ontwikkelde leraren om achterblijvende zielen meer gelegenheid te bieden hun lessen te leren.

Het is niet juist te veronderstellen dat alle zielen in deze driedaagse periode van precessieverbinding de transitie zullen maken. Velen zullen ongetwijfeld die gelegenheid benutten om hun transitie van de ene dichtheid naar de andere te maken of om uit het Aardeplan over te gaan naar de astrale rijken van een andere planeet in voorbereiding voor hun reïncarnatie daar. Echter, op dit ogenblik, schijnt het dat een relatief klein aantal zielen de Aarde zal verlaten, of tijdens die drie dagen zal ascenderen. Omdat de grotere Galactische Verschuiving (de elektromagnetische nul zone) ongeveer 150 jaren gaat duren, er ruim tijd is voor Aarde zielen om de transitie nog te gaan maken terwijl ze nog steeds in de katalytische energieën zijn.

De precessieverbinding van 2012 zal werken als een katapult die de evolutie van zielen zal versnellen. Er zullen nog twee van die "katapulten" zijn die corresponderen met hemelse gebeurtenissen in dat 150 jarige raam van de Galactische Verschuiving - een in 2017 en een in 2030. Deze twee extra gebeurtenissen zullen plaatsvinden in het veld van uitstromingen van de Centrale Zon en ze zullen ook radicale evolutie meebrengen. Dwz mutatie van Aardezielen. Deze gebeurtenissen (de passage van een komeet en planetoïde) staan in detail in het eerste e-boek.

In de rest van dit tweede boek zullen we de diverse mechanieken onderzoeken van de precessieverbinding en de transities van de Galactische Verschuiving en het effect dat ze zullen hebben op de zielen van Aarde. Alhoewel de gebeurtenissen aardig voorspelbaar zijn en makkelijk zijn te verklaren op manieren die je kunt begrijpen, zijn er talrijke variabelen vanwege de complexe natuur van de zielen in jullie wereld en de zielen die de mensheid bijstaan uit de diverse niveaus en subniveaus in en rond de Aarde.

Bijvoorbeeld, er zijn buitenaardse zielen werkzaam vanuit de astrale niveaus van de vierde dichtheid die speciale agenda's hebben over hoe Aardezielen te helpen om de transitie te maken. Sommige van deze wezens hebben goede bedoelingen, terwijl andere negatief gepolariseerd zijn, of wat sommige groepen noemen "dienstbaar aan zichzelf". De diverse mechanismen en methoden die door deze groepen gebruikt worden om zielen te verlokken hun specifieke agenda's te volgen moeten ook worden onderzocht.

Het lijkt of wezens van uit het hele universum betrokken willen zijn bij de planeten die juist in deze tijd samen staan om massale zielevolutie en verandering te bespoedigen.

Het zullen ongeveer twee dozijn planeten zijn die bijna op dezelfde tijd als Aarde de elektromagnetische nul zone binnengaan. Van miljoenen werelden met intelligent leven die in de sector van de galaxy liggen en die door de verschuiving gaan, zijn maar een handjevol in dezelfde positie als waarin jullie je bevinden.

De planeten in dit gebied van de ruimte die niet door zo'n bijzondere verschuiving heengaan hebben precessieverbindingen die niet bevorderlijk zijn voor zo'n massale verschuiving of hun rassen zijn niet voldoende geëvolueerd om voordeel te halen uit deze katalysatoren, of hun levensvormen zijn al verder geëvolueerd zodat ze geen behoefte meer hebben aan deze kosmische "hulp".

Het universum werkt in een volmaakt evenwicht. De Goddelijke Dispensaties gebeuren precies op het juiste moment om zielen de gelegenheid te geven hun hoogste pad te volgen naar verlichting. De kosmische cycli zijn louter katalysators, ontworpen om een stoot te geven aan de wil van zielen terwijl ze zich verbinden (op één lijn stellen) met de Wil van de Schepper. De Wil van de Schepper te evolueren, te groeien, uit te breiden, toe te nemen en om in diverse expressies af te wisselen. Elke kosmische cyclus is een gelegenheid om zielen bij te staan om dat proces te gaan belichamen.

Dit is het eind van de eerste transmissie. Er zullen meer transmissies hierop volgen, in de volgende dagen.

Wij zijn de Founders (Stichters), tot jullie dienst en in verbinding met de Schepper van ALLES DAT IS.

Veel zegeningen