Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 1 juli 2014

Jezus, Maria en Maria Magdalena: Openbaring naar aanleiding van Koninginnedag 2009 Geplaatst: 1 juli 2014

Jezus, Maria en Maria Magdalena:
Openbaring naar aanleiding van Koninginnedag 2009
Geplaatst: 1 juli 2014

Gebeurtenissen hebben karakter van collectief inwijdingsritueel

Gidsrol van Nederland zal vanaf dit moment sterk gaan toenemen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Lieve mensen, naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens Koninginnedag 2009 voelen we ons geroepen om een bijdrage te leveren aan jullie verwerkingsproces door de spirituele betekenis van deze dag onder de aandacht te brengen. Er vallen vele facetten te belichten.?

De rol van Mededogen.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Voordat wij ons focussen op de gebeurtenissen in Apeldoorn is het goed om een en ander vanuit de spirituele invalshoek in te leiden. Zo is het sleutelwoord dat de betekenis van deze Koninginnedag aangeeft Mededogen?. Mededogen is een hartskwaliteit die ontstaat wanneer jullie je hart kunnen openen naar een niveau van liefde dat zich boven goed en kwaad bevindt. De hartskwaliteit ?Mededogen? werd in het collectieve bewustzijn van de mensheid geactiveerd toen Jezus 2000 jaar geleden gekruisigd werd. Het proces dat Jezus tijdens zijn eigen kruisiging onderging was om boven goed en kwaad uit te stijgen. Door dit te doen, opende hij zijn hart naar de dimensie van mededogen en onvoorwaardelijke liefde. Hij opende zijn hart om contact te maken met een niveau van eenheidsbewustzijn dat boven goed en kwaad, boven de Aardse dualiteit, uitgaat en dat als zodanig een uitdrukking is van de scheppingskracht van God.

Jullie mensen zijn, net zoals Jezus, ook een manifestatie van God, dragen deze scheppingskracht eveneens in jezelf en passen deze toe in je leven als mensen. Jullie scheppen je eigen werkelijkheid, soms bewust en soms onbewust. Wanneer bijvoorbeeld grote gebeurtenissen in de wereld, zoals een natuurramp, een oorlog of een aanslag, op hogere niveaus van jullie eigen bewustzijn geschapen worden, is je Aardse persoonlijkheid daar soms minder van bewust, maar is deze daar wel degelijk op eigen wijze bij betrokken. Het lijkt je te overkomen, het lijkt van buiten te konen, maar op zielsniveau ben je wel degelijk bij deze Schepping betrokken.

Het Christusbewustzijn en het kwade.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Om de dramatische gebeurtenissen van Koninginnedag 2009 in Apeldoorn vanuit een spiritueel perspectief beter te begrijpen, willen we eerst ook nog jullie aandacht vragen voor het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn is het bewustzijn dat ontstaat wanneer jullie, als mensen, je hart openen naar onvoorwaardelijke liefde en mededogen en wel nádat jullie in een levenssituatie geconfronteerd zijn geweest met een vraagstuk van goed en kwaad. Jullie relatie met goed en kwaad heeft door de eeuwen heen steeds verschillende vormen aangenomen. Er is een tijd geweest, zo’ n tienduizend jaar geleden, dat jullie nog bewust met jullie Goddelijke bron in contact waren. Jullie ervoeren toen een vorm van eenheidsbewustzijn dat niet verankerd was in jullie leven als mens. Het had nog niet de beproevingen van het duale Aardse leven ondergaan, een leven waarin goed en kwaad als gewenste en ongewenste ervaringen aanwezig zijn. Het was nog niet verankerd in onvoorwaardelijke liefde en het Christusbewustzijn in jullie hart was nog niet ontwaakt. Later hebben jullie de extreme kanten van het Aardse leven volledig verkend en zijn jullie de dualiteit van goed en kwaad volop gaan ervaren. En dat nu heeft jullie geholpen om met alle aspecten van het Aardse leven om te gaan en zo je verschillende levens als mens vorm te geven.

Tot nu toe heeft de confrontatie tussen goed en kwaad jullie gestimuleerd in jullie bewustzijnsontwikkeling. Daar komt echter verandering in. Jullie willen niet meer groeien door je simpelweg van het kwade af te wenden, zoals jullie in vorige eeuwen plachten te doen, maar door steeds bewuster contact te maken met een overkoepelende liefdeskracht die zich boven goed en kwaad bevindt. De eenwordingskracht van het hart stijgt dan ook steeds meer boven het intellect uit, dat nog functioneert op basis van de tweedeling van goed en kwaad.

De waarde van het kwade is om jullie te prikkelen om je met deze dimensie van eenwording en eenheidsbewustzijn te verbinden. Als gevolg van stress en emotionele spanning die het zogenaamd kwade in jullie persoonlijkheid teweegbrengt, is jullie hartopening naar de liefde des te krachtiger, omdat jullie je dan als van nature geroepen voelen om contact te maken met een groter geheel, met een overkoepelend bewustzijn.

Het Christusbewustzijn is dan ook het bewustzijn dat ontstaat wanneer jullie, door de Aardse moeilijkheden heen, in staat zijn om je hart te openen naar onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn. Het Christusbewustzijn ontwaakt door al je menselijke levenservaringen heen, totdat jullie individueel en collectief in staat zijn om het volledig en onder alle omstandigheden te ervaren. Dit is het bewustzijn dat wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria, als spirituele krachten permanent ervaren. Dat is een staat van zijn waar ook jullie voor gekozen hebben om te bereiken. Al jullie menselijke ervaringen, en dus ook de ogenschijnlijk kwade, brengen jullie uiteindelijk tot het openen van je hart en het ontwaken van het Christusbewustzijn.

De relatie van volk en Koningshuis.
Maria Magdalena, Jezus en Maria: Nu naar de aanslag op het Koningshuis in Apeldoorn op 30 april 2009. Dit incident heeft een belangrijke rol gespeeld bij het openen van het hart en het ontwaken van eenheidsbewustzijn in heel Nederland.

De dag begon op een feestelijke manier met een openhartige ontmoeting tussen de Koninklijke familie en het Nederlandse volk dat op dat moment in Apeldoorn vertegenwoordigd was. Er heerste een gevoel van saamhorigheid en eenheid vanuit vreugde onder alle aanwezigen. Dat sloeg uiteindelijk om in een gevoel van saamhorigheid en eenheid op basis van verdriet.

De Koninklijke familie vertegenwoordigt in wezen het hogere bewustzijn, het Hogere Zelf van het land. Nederland heeft, in de loop van haar geschiedenis, gekozen om aan een specifieke groep mensen, die in een familieconstellatie met elkaar verbonden zijn, deze taak toe te vertrouwen. De Oranjes staan symbool voor vrijheid, voor overvloed, voor leiderschap en voor de hogere waarden van het land. De Koninklijke familie functioneert daarbij als een spiegel waarin jullie, als Nederlanders, naar jezelf kunnen kijken als een stimulans voor het ontwikkelen van Hemelse en Aardse waarden. Bij deze spiegelfunctie, zowel op maatschappelijk als op individueel niveau, spelen de kwaliteiten, vaardigheden en beperkingen van de Oranjes een belangrijke rol en dan met name hoe ze hun kwaliteiten en vaardigheden voor de gemeenschap en voor individuen inzetten en de manier waarop ze met hun beperkingen omgaan. De manier waarop de Oranjes hun voorbeeldfunctie vervullen heeft invloed op de bewustzijnsontwikkeling van de bevolking.

Jullie kunnen het Nederlandse volk in dit verband vergelijken met de Aardse persoonlijkheid van de mens die permanent bezig is om het hart en het Aardse leven met elkaar te verbinden. Het is een voortdurende zoektocht naar het ontdekken van de eigen Goddelijkheid in het dagelijks bestaan als mens. De relatie tussen het Nederlandse volk en haar Koningshuis is dan ook in wezen een weerspiegeling van de relatie tussen jullie persoonlijkheid en jullie Hogere Zelf.

Aanslag heeft karakter van collectief inwijdingsritueel.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Tot 30 april 2009 heeft de hedendaagse relatie tussen de Koninklijke familie en het Nederlandse volk, in deze fase van haar geschiedenis, een wat vanzelfsprekend en naïef karakter gekend. De huidige relatie was niet verankerd in de Aardse beproevingen die ontstaan wanneer jullie als mensen met het kwade geconfronteerd worden. Het was niet verankerd in mededogen en in het Christusbewustzijn van jullie hart.
Het gebeuren tijdens Koninginnedag is dan ook van grote spirituele betekenis. Het heeft het karakter van een collectief inwijdingsritueel. Alle betrokkenen, en ook de plek waar de confrontatie plaatsvond, laten iets zien van jullie collectieve ontwikkelingsproces.

De rol van de gewonden en gestorvenen.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Er vond een confrontatie plaats tussen een man in de rol van dader, die voor het uitvoeren van een kwalijke daad stond, namelijk het plegen van een aanslag op het Koningshuis. Hij wilde met zijn auto op hoge snelheid de bus van de Koninklijke familie aanrijden, terwijl de familieleden, als potentiële slachtoffers, zich in volledige gemoedsrust aan het contact met het volk overgaven.

Het volk vormde daarbij een menselijk schild dat met gevaar voor eigen leven de Koninklijke familie redde. De betrokken mensen die gewond raakten of hun leven hebben gegeven om de Oranjes te redden, hebben vanuit historisch perspectief de rol van “Ridders” gespeeld. Weliswaar niet met een zwaard, maar met hun Zijn hebben ze de Koninklijke familie voor groot onheil behoed. Ze stonden, op zielsniveau, voor het Hogere Zelf van het land en voor de waarde van de relatie tussen het Nederlandse volk en haar Koningshuis. Tegelijkertijd hebben ze het mogelijk gemaakt dat het Nederlandse volk kan groeien in haar leiderschapsrol; een rol die zowel belangrijk is voor Nederland zelf, als voor de gehele wereld.

Deze dappere mensen, zowel de gewonden als zij die hun Aardse leven voor deze essentiële groei van Nederland hebben gegeven, zijn ware “Ridders in de Orde van Oranje-Nassau“. Hoewel hun persoonlijkheid mogelijk niet bewust was van hun spirituele keuze, zijn ze vanuit hun ziel en hun Hogere Zelf daarvoor gaan staan. Op die manier hebben ze een bijdrage geleverd aan niet alleen de ontwikkeling van Nederland, maar aan die van de gehele wereld.

Het verzoek van de overledenen aan jullie, vanuit de spirituele dimensie, is dat jullie je over hun nabestaanden ontfermen, zowel materieel, psycho-emotioneel als spiritueel, om de taken die ze zelf niet hebben afgerond tot voltooiing te kunnen brengen. Het is hun wens dat hun nabestaanden in de liefde van het volk mogen worden opgenomen en dat ze troost mogen vinden in de erkenning van de waarde van hun offer.

De direct betrokken burgers, die niet gewond zijn geraakt of zijn gestorven, spelen ook een belangrijke functie. Ze hebben dan wel niet de fysieke, maar wel de energetische en psycho-emotionele impact van de aanval opgevangen. Door hun ervaring met andere mensen te delen, brengen ze anderen in direct contact met deze confrontatie tussen “goed en kwaad“, een confrontatie die ze zelf intens meegemaakt hebben. Op deze manier verspreiden ze de invloed van deze ervaring in het collectieve bewustzijn, in eerste instantie van Nederland, maar uiteindelijk van de hele wereld. Dit verdiept en versnelt jullie individuele en collectieve verwerkingsproces. Deze betrokkenen hebben zich op zielsniveau beschikbaar gesteld om deze rol uit te voeren en daar zijn we ze, evenals de gestorven en gewonde slachtoffers, heel dankbaar voor.

Mogelijk is het voor hen en ook voor jullie nog niet helemaal duidelijk wat de functie en de betekenis van deze ervaring in de eigen spirituele ontwikkeling kan zijn. Daar zullen alle betrokkenen echter, naarmate het verwerkingsproces zich verder ontvouwt, zich steeds bewuster van worden.

De rol van de dader.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: De persoon in de rol van de dader heeft, hoe ongewenst zijn gedrag vanuit menselijke optiek bezien ook is geweest, vanuit het spirituele ook een bijdrage geleverd aan het ontwaken van het Christusbewustzijn van het Nederlandse volk en van het Koningshuis en heeft zo ook hun onderlinge relatie verstevigd.

Net zoals Judas een rol gespeeld heeft in de kruisiging van Jezus, en pas 2000 jaar later gerehabiliteerd werd, zal de rol van deze persoon in de toekomst mogelijk ook vanuit het hart bezien kunnen worden. Dan pas zal het proces, dat tijdens de afgelopen Koninginnedag in gang is gezet, tot voltooiing komen.

Leylijnen, De Naald en voorouders.
Maria Magdalena, Jezus en Maria: Er is nog een aantal opmerkelijke zaken te noemen. Zo fungeert Apeldoorn al eeuwenlang als de traditionele basis van het Koningshuis in Nederland. Daarnaast is het kruispunt (Loolaan, Amersfoortseweg, Jachtlaan en Zwolseweg), waar de aanslag zich voltrok, bijzonder en wel door de leylijnen die hier over de Aarde lopen en elkaar kruisen. Leylijnen zijn banen die positieve energie over de Aarde vervoeren. In vroeger tijden bouwden de mensen bewust heiligdommen en kerken op deze krachtplaatsen. Leylijnen maken de verbinding tussen Hemel en Aarde manifest.

Op dit kruispunt van wegen staat ook een monument, door jullie “De Naald” genoemd. Het werd door de bevolking van Apeldoorn aan koningin Wilhemina en prins Hendrik cadeau gedaan als een eerbetoon aan haar ouders. Dit monument staat spiritueel gezien voor de verbinding tussen Hemel en Aarde, een verbinding die de essentie van het menselijke leven vormt. In de Naald krijgt deze verbinding vorm door de erkenning van de Koninklijke familie door het volk. En passant wordt bij de onthulling van De Naald ook de onderlinge relatie van volk en Koningshuis erkend en tevens hoe deze verbinding bijdraagt aan de groei en bewustwording van het volk en Koninklijke familie.

De auto van de dader kwam, na de afwering door het menselijke schild ter bescherming van de Koninklijke familie, tot stilstand tegen “De Naald“. Dit was geen toeval. Het voorval symboliseert de wil van het Nederlandse volk om voor zijn verbinding met het Koningshuis te gaan staan ter bevordering van de relatie tussen persoonlijkheid en Hogere Zelf.

Ook de voorouders van de huidige Koninklijke familie waren bij deze historische gebeurtenis betrokken. Koningin Wilhelmina door de functie van de aan haar geschonken Naald bij de aanslag. En Koningin Juliana omdat die dag haar honderdste verjaardag zou worden gevierd.

Nieuwe fase in relatie volk en Koningshuis.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Wat betreft de huidige relatie tussen het Nederlandse volk en het Koningshuis hebben jullie het tot 30 april 2009 niet nodig gehad om werkelijk voor deze relatie te gaan staan. Echter het bewust hiervoor kiezen, maakt dat jullie de verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen voor het leiderschap en de waarden die het Koningshuis tot nu hoog heeft gehouden. Dit symboliseert ook een nieuw begin in deze relatie die nu een wat meer volwassen vorm kan gaan aannemen. Een vorm waarin de interactie tussen het volk en de Koninklijke familie een meer intense samenwerking voor wederzijds groei en ontwikkeling kan krijgen.

Het volk ontdekt nieuwe mogelijkheden in de relatie met deze familie, zoals de inspiratie die de Oranjes aan allerlei maatschappelijke processen kunnen geven. En de Koninklijke familie wordt zich bewuster van de stimulerende functie die men voor de ontwikkeling van het volk kan hebben. Daarnaast maken de Oranjes zich ook sterk voor een voorbeeldfunctie van het Nederlandse volk in de wereld. Dat geeft Nederland de mogelijkheid om een leidende rol in de wereld te kunnen nemen bij het openen van het hart en het bewust ervaren van jullie Goddelijkheid als mensen op Aarde. Deze gidsrol van Nederland zal vanaf dit moment sterk gaan toenemen. Dit komt in het bijzonder naar voren bij het integreren van eenheidsbewustzijn en individueel bewustzijn op maatschappelijk niveau. De mogelijkheid om een verbinding te leggen tussen beide niveaus van bewustzijn vertaalt zich concreet op allerlei maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, kunst, cultuur, sport, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, politiek en spiritualiteit.

Een nieuw tijdperk voor het Nederlandse volk.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: Met deze ervaring tijdens Koninginnedag 2009 begint een nieuw tijdperk voor het Nederlandse volk. Een tijdperk van betrokkenheid en zelfbewustzijn waarin jullie als individuele mensen en als land nadrukkelijker voor de kracht en de liefde van het hart gaan staan. Het besef dat je Schepper bent van je eigen leven, en daarvoor ook de verantwoordelijkheid wilt nemen, zal groeien. Zo zullen jullie steeds meer voor mededogen en voor het ontwaken van het Christusbewustzijn in je hart gaan staan.

Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria, staan ook altijd voor jullie klaar om jullie hierbij te ondersteunen. Aarzel niet om ons voor elke vorm van hulp te vragen die jullie voor je eigen ontwikkeling nodig hebben. In liefde en verbondenheid zegenen we jullie om het diepe verlangen van je hart in dit leven te kunnen realiseren, Maria Magdalena, Jezus en Maria.?

(Gabriela ontving deze openbaring van de meesters op zaterdag 2 mei) Hs.

Vraag bij info@followyourheart.nl