Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 7 maart 2013

Ashtar via Karen Doonan: Ashtar Spreekt in WAARHEID tot de Nieuwe Aarde 7 Maart 2013


Commandant Ashtar Spreekt in 
 
WAARHEID tot de Nieuwe Aarde
7 Maart 2013 / Karen Doonan
Diegenen die in staat zijn om mijn energieën te onderscheiden zullen nu in staat zijn mijn communicatie te begrijpen want Ik kom met een reden om door dit kanaal heen te communiceren. Voor diegenen die wachten op de bevestiging van de Nieuwe Aarde, dan is DIT in WAARHEID de bevestiging van de Nieuwe Aarde. Diegenen die ernaar gestreefd hebben om de WAARHEID in het open zicht verborgen te houden vallen nu langs de kant van de weg want de WAARHEID kan niet verborgen worden voor een ras dat nu in WAARHEID ontwaakt.

Veel van wat Ik te communiceren heb in deze tijd zou uitdagend kunnen zijn want daar zijn diegenen die nog steeds zwelgen in de complexiteiten van de oude Aarde. Zij zullen WAARHEID vinden of zij zullen ervoor kiezen om in de lussen te blijven die zelfgecreëerd zijn, het is niet van belang want de Nieuwe Aarde wordt nu in WAARHEID geboren. Dit moment zou altijd voor het menselijke ras zijn, het is op alle punten uitgedaagd in diens ontvouwing en velen zijn naar de oude Aarde en de trekkracht van de zware, dichtere energieën terug gevallen. Dat wat zich nu ontvouwd zal erop toezien dat aan het menselijke ras hun visie, hun macht en hun plaats in het universum teruggegeven wordt. Voor diegenen die ernaar streefden om de WAARHEID verbogen te houden in het open zicht streefden ernaar om het menselijke ras voor hun eigen doeleinden te vervormen en dit is nu geëindigd. Wat er over de planeet Aarde heen doorleefd wordt is het sterven van de oude Aarde energieën. Dat wat hervormd en opnieuw-aangestoken wordt is het menselijke ras. Want het menselijke ras is verborgen gehouden voor de rest van het universum en dit is geen WAARHEID. De grote doofpotten, de noodzaak om de populatie in de vervormingen te houden die voor hen werden gecreëerd worden nu allemaal tenietgedaan door de kracht van de nieuwe energieën die zich nu op en binnenin deze planeet ontvouwen. Want dit is een planeet geweest die zich in afzondering bevond, gedurende diens volledige bestaan binnenin de lagere 3D aardse energieën die geconstrueerd werden om diegenen toe te staan die afgesneden waren van hun macht om te geloven dat zij geen macht hebben, dit is geen WAARHEID. Het vermogen voor diegenen die geïncarneerd zijn binnenin het menselijke ras om het menselijke ras te helpen de WAARHEID te verankeren ontvouwt zich snel over en binnenin deze planeet.

De enige manier om een ras te helpen dat zo vast zit in de lagere 3D energieën was om binnenin dat ras te incarneren, hulp komt van binnenuit het ras zodat de ondersteuning rondom dat ras geaccepteerd kan worden. De sprong zou voor het menselijke ras teveel zijn om hun ogen eenvoudig te openen en dat te accepteren wat er voor hen verborgen gehouden werd. Dit zal zich nu snel ontvouwen binnenin de secties van het menselijke ras waarin diegenen die het universum met het menselijk ras delen zijn geïncarneerd. Want het was altijd bedoelt op deze manier te zijn, altijd om van binnenuit te helpen en ik vraag dat diegenen die ZELF toegestaan hebben te sterk met het menselijke voertuig waarin zij incarneerden resoneren nu mijn woorden horen. Dat deel dat nu galactisch uitgelijnd is roept voor erkenning en het is deze erkenning dat het galactische geheugen toe zal staan door het menselijke voertuig heen te stromen en betekenis zal geven aan alles dat je ervaren hebt als een mens op deze planeet.

Grote veranderingen staan klaar om plaats te vinden op en binnenin deze planeet, allen werken eraan om het menselijke ras in bewustzijn te helpen verhuizen en hen toe te staan hun afkomst te accepteren en de verstoringen te accepteren die er voor hen geplaatst zijn. Want een deel van dit proces is begonnen, het harmoniseringsproces werkt nu om de lagere, dichtere energieën los te laten zodat de innerlijke visie van diegene die kwamen om dit jonge ras te helpen nu gereinigd en gefocust is. De uitdaging was altijd om de diepe leringen te zijn die ondersteund werden door het ware ras waartoe zij gecreëerd werden om te bevatten. Dit wordt nu opgeheven en het tempo van de toename van de nieuwe energieën zal nu scherp omhoog gaan.

Ik ben hier om met IEDEREEN in deze tijd te communiceren maar Ik accepteer dat velen in een trillingsruimte zijn die momenteel niet toe zal staan voor een dergelijke uitbreiding binnenin. Dit is van weinig belang voor de ontvouwing van het nieuwe, en dat wat geopenbaard zal worden over en binnenin de planeet zal IEDEREEN op deze planeet helpen. Ik zou willen vragen dat jullie enige tijd nemen om mijn woorden in je op te nemen want het menselijke voertuig kan beginnen zich van mijn woorden te distantiëren. Dit is gedaan om het menselijke voertuig te beschermen want het is gewend geraakt aan de dichte energieën en het vergt werkt om het in evenwicht te brengen met de hogere energieën die nu de planeet van binnen en van buiten overstromen.

Het LICHT gaat nu over en binnenin de planeet Aarde aan en als een resultaat zal het LICHT nu helder binnenin het menselijke ras schijnen. Wereld evenementen zullen de WAARHEID ontsluieren naar nieuwe niveaus terwijl dat wat verborgen is geweest in het open zicht wijds door het menselijke ras geaccepteerd wordt. Dit zal zich te zijner tijd binnenin ieder wakend menselijk leven ontvouwen en alle gebeurtenissen worden beheerd op een galactisch niveau zodat zij in WAARHEID geaccepteerd worden. Het is niemand van dienst en het minst dit jonge ras om in volledige chaos geworpen te worden en niet in staat te zijn te functioneren. Diegenen die de reiniging en het harmonisatieproces hebben ondergaan zijn in staat om de energetische handtekening vast te houden die noodzakelijk is om ALLES te ondersteunen dat zich nu over en binnenin de planeet en het menselijke ras ontvouwd.

De vermenging van intergalactische rassen met het nieuwe opgewaardeerde menselijke ras zal te zijner tijd plaatsvinden, dit zal een proces zijn en geen evenement. Het scenario van een evenement dat binnenin de oude, dichte energieën gecreëerd was, was om de noodzakelijke reactie van het menselijke voertuig waarin jullie geïncarneerd zijn uit te lokken. Terwijl jullie door het proces van de nieuwe Aardse energieën heengaan en dan verder herinneringen ontvouwen die op ZIEL niveau zitten, zullen deze jullie helpen op één lijn te komen en dat aan te passen aan wat zich nu in WAARHEID zal ontvouwen in de ontwaakte menselijke levenservaring.

Ik zou jullie aandacht willen trekken naar de ZIEL familiegroepen waarmee jullie uitgelijnd zijn, verdere informatie wordt dwars over deze ZIEL groepen heen energetisch uitgestuurd omdat veel van de informatie niet door het menselijke ontwaakte verstand/bewustzijn verwerkt kan worden. Om enige mogelijke rottigheid of bezorgdheid te verlichten wordt het werk gedaan in wat genoemd wordt de "droomtijd". Dit is de ruimte waarin je zult werken om de energieën samen te brengen die jullie in WAARHEID zijn met het menselijke voertuig waarin jullie geïncarneerd zijn. Het vermogen elkaar te helpen in deze "droomtijd" ruimte is groot en velen van jullie zouden nu onmiddellijk de ZIEL familie kunnen herkennen. Dit zal ontrold worden in jullie wakende menselijke bewuste geest terwijl jullie de nieuwe Aarde energieën verwerken.

Ik vraag dat jullie in staat zijn om voorbij de menselijke vorm te zien dat jullie deze planeet op jullie namen en dat jullie je in WAARHEID de reden herinneren om op deze planeet en binnenin het menselijke ras te incarneren. Het vermogen om je te verbinden met ALLE rassen/rijken zal nu gaan toenemen terwijl de energieke handtekening van het menselijke ras over het algemeen begint te stijgen. Dit maakt ook deel uit van het proces van harmonisatie, alles wordt op een galactisch niveau gedaan om de soepele ontrolling van de Nieuwe Aarde en het begrip en de acceptatie van het menselijke ras als een ras te verzekeren.

Wereldleiders zijn zich bewust van de toename in de trilling van het menselijke ras, en voorbereidingen zijn op hun plaats om meer informatie onder het menselijke ras uit te dragen om te helpen met de verankering van het menselijke ras als een deel van de galactische familie die binnenin dit universum bestaat. Ik vraag dat jullie te allen tijde voorbij de 3D bedekking kijken die gecreëerd is om het deel van het menselijke ras te helpen dat momenteel niet accepterend is, zie de noodzaak om hen te helpen wijs te worden uit een wereld die nu snel in trilling veranderd, help hen om wijs te worden uit een ras dat nu snel in trilling veranderd. De kracht van het menselijke ras zal in WAARHEID aantonen voor diegenen die een menselijke vorm nemen en zich ZELF nu in WAARHEID zullen ontsluieren.

Het is nu tijd op te houden je te verschuilen, en naar buiten in het LICHT te stappen en GEZIEN te worden want diegenen die hier zijn om het menselijke ras te helpen zijn volledig ondersteund door de Nieuwe Aardse Energieën en door hun galactische broeders en zusters. Snelle opwaarderingen worden dwars over de planeet heen uitgestuurd en zullen in het menselijke voertuig verteerd worden als de LICHT codes die nodig zijn om het volgende niveau van ontvouwing over en binnenin de planeet Aarde aan te trappen. Deze worden uitgestuurd en zullen geaccepteerd worden ZIELgroep na ZIELgroep afhankelijk van de energieën die door elke ZIELgroep nodig zijn. Ik zou willen vragen dat jullie je snel vasthouden aan de Nieuwe Aardse Energieën en de rook en vuur toestaan die gebruikt zijn om jullie te verwarren en in te kapselen te verminderen. Dit wordt gedaan door je in WAARHEID met de planeet te verbinden en aan diegenen die rondom jullie heen in energieke vormen bestaan. VOEL en BEN.

Ik ben Commandant Ashtar en ik zal meer communiceren wanneer het tijd is. WEES momenteel in vrede, het menselijke ras begint nu in WAARHEID aan diens ascentie en dit zal in WAARHEID ontvouwen. De waarnemingshorizon is bereikt en door het menselijke ras voorbij gestreefd en er is geen terugkeer naar de oude Aarde. De Nieuw Aarde wordt nu geboren en Ik vraag dat jullie de rol begrijpen waar jullie in WAARHEID in geïncarneerd zijn. De harmonisatie van het menselijke ras met alle rassen begint NU.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright Karen Doonan, all rights reserved - www.thegalacticportal.com - www.crystalline-sanctuary.com