De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 11 september 2017

De Arcturiaanse Groep “Ben Het Licht” / 10 September 2017 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Ben Het Licht”
10 September 2017 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wij komen vandaag om over Liefde en de gevolgen te spreken van diens ontkenning en onderdrukking. Liefde is de samenhangende energie van alle dingen en is alomtegenwoordig, maar totdat dit beseft en erkend wordt als zodanig, kan het toeschijnen niet bestaand te zijn. Vergeet nooit de jullie scheppers zijn.

De wereld bezit een veelvoud aan concepten betreffende Liefde, allen zijn reflectief aangaande diverse geloofsystemen. Echter, zelfs de meest dichte en onontwaakte staat van bewustzijn kan niet het feit veranderen dat Liefde alles is dat er is. Liefde is de energetische lijm dat alle levende dingen in ÉÉN geheel met elkaar verbindt.


Dit is de reden dat Liefde op alle niveaus gezocht wordt door alle zielen, zelfs in diens meest vervormde vormen en vaak op alle mogelijke manieren. Zelfs de terrorist gelooft dat hij van de wereld een betere plaats kan maken voor al diegenen die het met hem eens zijn. Iedereen zoekt de acceptatie en Liefde van de eenheid welke binnenin ingeboren ligt, maar alleen maar in staat is om deze innerlijke hunkering te interpreteren in overeenstemming met diens bereikte niveau van besef.

Gaia is aan het ascenderen, samen met al diegenen die voorbereid zijn op de verschuiving in/naar de hogere dimensionale energie, hetgeen begonnen is. Gaia is een levende ziel, bewustzijn, die liefdevol allen die op Haar zijn gediend heeft met geschenken van schoonheid, overvloed en Liefde. Omdat velen van de mensheid doorgaan Gaia te beschouwen eenvoudig aarde te zijn, met bronnen om misbruikt en geschonden te worden voor persoonlijk gewin, heeft Zij ervoor gekozen en is gereed om haar eigen ascentie te ondernemen.

Branden en overstromingen zijn enige van de manieren die Gaia heeft om vele lagen van oude dichte energie, reflectieve of spirituele onwetendheid op te ruimen. Zij heeft hen gedurende eonen gedragen en kiest er nu voor om hen los te laten. Zij, alsook allen op haar, kunnen geen oude en dichte energie meedragen in/naar dat wat hoger en lichter is, aldus de noodzaak voor het loslaten en opruimen van (oud onverwerkt) cellulair geheugen/herinneringen die zo velen in deze tijd ervaren.

De gehele mensheid moet beseffen dat de planeet nooit gecreëerd werd voor mensen om er egoïstisch gebruik en misbruik van te maken. Het idee van “heerschappij over” was lang geleden het resultaat van vele onjuiste vertalingen van het woord “(schapen)hoeden”. Het is voor iedereen tijd om te begrijpen dat iedereen, alle levensvormen, alsook Gaia zelf, in en van het Ene Goddelijke Bewustzijn zijn, terwijl zij zichzelf nooit buitensluiten van deze totaliteit via het één of andere valse gevoel van onwaardigheid.

Voor iedereen is het tijd voor verandering, voor de ontwaakten alsook de onontwaakten. Lang gevestigde manifestaties van dualiteit en afscheiding worden blootgelegd/ontmaskerd en ontbonden door de altijd toenemende aanwezigheid van hoge dimensionale frequenties. Licht zal altijd dienen om de schaduw bloot te stellen, ongeveer zoals het schijnen van een zaklantaarn in donkere hoeken dat verlicht wat eerder niet gezien werd.

Persoonlijke tragedie is vaak de enige (niet altijd) manier waarop sommige mensen zullen ontwaken en uit een comfortabele doch onbewuste staat van bewustzijn verschuiven. Jullie zijn getuige hiervan met de branden en overstromingen. Gebeurtenissen van/met het weer hoeven niet altijd zo vernietigend te zijn, maar omdat mensen onwetend zijn over hun creatieve vaardigheden, werken zij uit, discussiëren zij, en vullen zij de atmosfeer met angst en onheilspellende voorstellingen wanneer het maar is dat deze gebeurtenissen zich ook maar voordoen. Herinner je altijd -- jullie zijn de scheppers.

Er zullen geen vernietigende weersomstandigheden zijn wanneer eenmaal het universele bewustzijn verlicht is met de waarheid over eenheid tussen elkaar en God, omdat de energetische bron en de inhoud van deze dingen (het geloof in afscheiding van vrede, harmonie, volledigheid enz.) niet langer zullen bestaan. Het idee van vernietigend weer bestaat niet in het (evenwichtige) Goddelijke Bewustzijn.

Allen die spiritueel gereed zijn moeten hun verouderde doch comfortabele onjuiste geloofsysteem loslaten. Wakker worden belletjes kunnen zeer pijnlijk zijn, maar zijn vaak noodzakelijk om een weerstrevende ziel wakker te schudden in/naar de volgende fase van diens spirituele reis. Allen op de Aarde kwamen om te leren, spiritueel te groeien, en te helpen met de ascentie van de wereld, niet om eenvoudig rustig achterover te leunen in de illusies van het persoonlijke gevoel.

Sommigen (niet iedereen) die momenteel te lijden heeft van een groot verlies geleefd vanuit een gevoel van afscheiding, van zichzelf gelovend beter te zijn dan, minder te zijn dan, meer ontwikkeld te zijn dan, waardiger te zijn dan enzovoorts dan wie dan ook om hen heen … om zichzelf plotseling in dezelfde situatie gewaar te worden als diegenen waarvan zij voelden superieur te zijn of ondergeschikt te zijn aan, verstrekken diepgaande gedragsaanpassingen en spirituele groei aan diegenen die niet ontvankelijk geweest zijn voor ideeën van verbinding en eenheid.

Jullie zijn getuige van het uiteen vallen van vele vormen van oude energie en beginnen te begrijpen en te accepteren dat alleen door verandering toe te staan de wereld kan ascenderen naar diens hogere werkelijkheid. Wij spreken over deze dingen zodat jullie vollediger kunnen begrijpen dat alles dat op dit moment op de Aarde plaatsvindt deel uitmaakt van dit proces.

Houd jullie Licht vast en stroom dit Licht naar Gaia en allen die op Haar leven, want Licht is de frequentie welke de schaduw oplost. Ben het Licht.

Wat is dit Licht waar wij over spreken en hoe sturen wij het? Licht is de manifestatie van hoge frequentie energie. Goddelijk Bewustzijn, de Bron, is zuiver diamanten Licht waartoe de menselijke ogen niet in staat zijn het waar te nemen. Hoe dichterbij een ziel komt te vibreren als diens Goddelijke Zelf, hoe sneller en hoger (lichter) de vibratie. Terwijl je zelf meer verlicht wordt, begint je gehele energiegebied te vibreren met lichtere en heldere kleuren.

Terwijl je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen beginnen te vibreren met toenemende hogere frequenties, worden in vergelijking daarmee vibraties die langzamer en zwaarder zijn gemakkelijker te herkennen. Wat het waarom is dat bepaalde plaatsen, mensen, boeken, films, voedsel enz. waarvan je altijd genoten hebt, plotseling niet langere meer op dezelfde manier met je resoneren.

Licht te sturen betekent erkenning van de ware aard/natuur van een ander, ongeacht hoe diep het ook verborgen mag zijn. Het Licht vast te houden betekent rusten in het licht van je ware zelf. Wanneer je dit doet of Licht naar een persoon of plaats stuurt, visualiseer dan gouden/wit Licht. Heb geen specifiek doel anders dan om het te sturen en een ander met hoog resonerend Licht te omhullen, omdat Licht bewust is en veel beter weet wat er nodig is dan de één of andere menselijke opvatting. Licht wordt niet gestuurd om iets te fiksen, maar eerder om de verborgen perfectie die al aanwezig is te verlichten en te bevrijden.

Ben open en ontvankelijk. Je mag je bewust worden van kleuren of een kristallijnen effect. Verschillende energieën komen tevoorschijn met verschillende kleuren. Als meer Liefde nodig is mag jij je bewust worden van roze/licht-rode of roze/licht-paarse kleuren. Als genezing van de één of andere soort nodig is, mag jij je bewust worden van aquamarijn/groene kleuren. Sta de visualisatie toe te ontvouwen zonder te proberen “iets te laten gebeuren” en doe het altijd met de intentie om dienstbaar te zijn in de hoogste en op de beste manier voor alle betrokkenen/alles dat erbij betrokken is.

Stuur Licht naar de zogenaamde “leiders” en autoriteitsfiguren van de wereld. Stuur het naar al diegenen die lijden of het nu door hen zelf veroorzaakt is of door omstandigheden schijnbaar voorbij hun controle. Visualiseer en stuur Licht naar Gaia en al Haar Koninkrijken, herken en erken hun Goddelijkheid.

Ben het Licht in iedere conversatie en activiteit, ongeacht hoe ogenschijnlijk gewoontjes ook, door het besef dat alle activiteit spirituele activiteit is, niets of niemand meer spiritueel is dan iets of wie anders dan ook. Leef, beweeg, en heb je wezen in en als wie en wat je werkelijk bent. Dit is genezend werk en is hoe je meer Licht brengt naar een wereld die ernaar hongert.

Lichtwerk vereist niet van jou om je bezig te houden met rigoureuze activiteiten en gedachten die iets anders nemen dan pure intentie en een actief rusten in een bewustzijn van waarheid. Rites en rituelen waren eens noodzakelijk, en zijn dat nog steeds voor diegenen die nieuw zijn voor de energie en de ontwaking, maar jullie die aangetrokken worden naar deze boodschappen zijn aangekomen. Rites en rituelen dienen alleen om iemand in een gevoel van afscheiding te houden.

De kleine rituelen waar jullie van houden doen geen kwaad, zoals het aansteken van kaarsen, je favoriete kristallen vasthouden enzovoorts. Maar een vals gevoel van afgescheidenheid wordt levendig gehouden wanneer individuen geloven dat zij deze dingen nodig hebben om spiritueel te zijn of hun innerlijke werk te doen en dat het zonder hen niet volbracht kan worden.

De punt van een pijl genereert vaak hitte en brandt. Ongeacht van de verschijningsvormen in jullie levens, houd je vast aan dat wat je bent, zult zijn, en altijd geweest bent -- Goddelijke Wezens die een menselijke ervaring hebben. Dit is waarom jullie op Aarde zijn in deze heilige en krachtige tijd.

Dit is het werk en jullie zijn er klaar voor of je het nu voelt dat je dat bent of niet. Jullie zijn de hoop, de eerste golf van ascentie die de weg voorbereiden voor diegenen die volgen.

Met veel Liefde, respect en waardering voor jullie bereidheid om te ervaren en te groeien om anderen te helpen.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com