donderdag 12 december 2013

Paul de Venetiaan: Laat het Tijdperk van Ongedekt Papiergeld ten einde komen. 9 februari 2011, Geplaatst 12 december 2013 AskrealJesus.

Paul de Venetiaan: Laat het Tijdperk van Ongedekt Papiergeld ten einde komen.

Paul de Venetiaan, bij het Federal Reserve Building in Washington D.C.
9 februari 2011, Geplaatst 12 december 2013
AskrealJesus.

Paul de Venetiër is de naam van het wezen dat je kent als de Chohan van de Derde Straal. Toch kom ik niet alleen. Want deze taak gaat verder dan het niveau van de Chohan. Daarom heb ik de assistentie van de Aartsengelen ingeroepen en de Elohim van de derde straal van Godliefde en ze komen met de volledige intensiteit van Godliefde, die trouwens het Robijnvuur is. Ik heb Sanat Kumara en Meester Vrouwe Venus opgeroepen en ontvangen, die ook hun Aanwezigheid hier zullen verankeren, omdat we allen een taak zullen proberen af te maken, terwijl deze boodschapper de rondweg om dit gebouw heen afloopt, het gebouw dat de Federal Reserve in Washington, D.C. heet.

We zullen hier, en in andere centra rondom deze hoofdstad die met de economie en financiën te maken hebben, we zullen hier het Robijnvuur verankeren da als scheidslijn zal fungeren, omdat het licht zo intens is dat het mensen dwingt keuzes te maken tussen het leven en de dood. En daardoor zeggen we inderdaad, omdat het Woord vanuit oude tijden naar voren wordt gebracht: “Kies het Leven!”

Kies het leven dat de economie in de gouden matrix zal laten stromen die Saint Germain voorbereid heeft voor deze natie en de wereld. Maar voor dit kan gebeuren, moeten deze monolithische instellingen die het geldsysteem proberen te beheersen daadwerkelijk, of zichzelf transformeren, in niet elitaire instellingen, of het moet mogelijk gemaakt worden dat ze mislukken.

Bereidheid om individualiteit aan het systeem te onderwerpen

Jullie hebben allemaal wel van het gezegde gehoord ‘aan het oog onttrokken’ en zeker hier in het centrum van Washington D.C. – aan wat de National Mall genoemd wordt, die de monumenten en instellingen huisvest van de Amerikaanse democratie – hier staat dit gebouw dat het Federal Reserve System heet. Haar architectuur lijkt heel erg op dat van de vele regeringsgebouwen. Daardoor geeft het de indruk dat dit inderdaad een onderdeel van de regering vormt die door de Opgevaren Schare door middel van Abraham Lincoln belast werd een regering te zijn van het volk, door het volk en voor het volk.

Toch kan ik je ervan verzekeren dat binnen de muren van dit gebouw er heel weinig bereidheid is om van het volk, door het volk en van het volk te zijn. Want hoe krijg je toegang tot dit gebouw? Hoe word je één van de insiders van dit Federal Reserve System? Nu, je wordt dat enkel als je al de bereidheid hebt getoond, de bereidheid om je individualiteit aan het systeem te onderwerpen. Je kunt niet een sterk individu worden en het banksysteem betreden dat aan de Federal Reserve System gekoppeld is; dat is gewoon niet mogelijk.

Als jij niet bereid bent je aan het systeem te onderwerpen, je individualiteit op te geven om toegang te krijgen tot het systeem, dan kun je geen toegang krijgen. En daardoor zie je hier inderdaad dat er nauwelijks iemand in dit hele systeem is, die in staat is de hogere visie en liefde van de derde straal te ontvangen. Want wat je hier ziet, is dat er geen openheid is om het licht te laten schijnen, geld te laten stromen.

Geld moet net zo stromen als liefde

Je vraagt je misschien af waarom de vertegenwoordigers van de derde straal van liefde hun licht in het geldsysteem laten stromen? Nu, dat is inderdaad omdat het geldsysteem liefde vertegenwoordigt; of liever zou moeten vertegenwoordigen. Wat is liefde? Het is de aandrang om te transcenderen, om nooit stil te staan – zo hoort geld ook te zijn. Geld zou altijd moeten stromen, zich altijd vermenigvuldigen, altijd echte waarde toevoegen. Dus dan zou er een constant groeiende geldvoorraad moet zijn, maar ze zou gekoppeld moeten zijn aan de toevoeging van iets van echte waarde, dat het leven verhoogt.

Wat er in deze natie gebeurd is, en in de meeste andere landen, is inderdaad dat het leven, dat het geldsysteem, dat de geldstroom vervormd is door de machtselites door een systeem te zijn dat stilstaat, dat stilzit waar mensen zijn die proberen de geldvoorraad en de geldstroom in hun macht te krijgen. Je zult zien dat er veel mensen in de Verenigde Staten zijn die een vrije markt economie bepleiten. Er zijn zelfs mensen die beweren dat de Verenigde Staten een vrijemarkteconomie heeft. Er zijn zelfs mensen in het Federal Reserve System die dit zullen bepleiten hoewel ze zeker beter weten.

Want er is geen andere instelling ter wereld die hardnekkiger is om de vrijemarkteconomie te beheersen dan het Federal Reserve System. Omdat zij het echte levensbloed van de economie in hun macht hebben, namelijk het geld zelf. En wat je hier dus ziet, is heel simpel. De naakte waarheid is dat degenen die het hardst roepen om een vrijemarkteconomie degenen zijn die er het minst aan toegewijd zijn om er een gemanifesteerde werkelijkheid van te maken. Want er zullen inderdaad mensen zijn die zeggen dat een vrijemarkteconomie tot chaos zal leiden en dat de regering daarom moet ingrijpen en de instorting van de financiële instellingen moet voorkomen die op de lemen voeten van hebzucht, ongecontroleerde, ongelimiteerde hebzucht gebouwd worden.

En dus is de werkelijkheid dat het geldsysteem het probleem is, niet de oplossing.

Heb je een geldsysteem nodig?

Waarom hebben we een geldsysteem nodig? Laat het geld door de mensen zelf gereguleerd worden.

Zeker, dit zal tot wat onrust leiden, maar is dat niet de enige manier waarop mensen ooit iets zullen leren? Hoe zullen ze iets leren als er een regering is die hen probeert te beschermen voor de consequenties van hun eigen keuzes? En door dat te doen een instrument voor de elite worden, die eigenlijk proberen zichzelf te beschermen tegen de consequenties van hun eigen keuzes door de mensen het karma te laten dragen voor de keuzes van de elite.

Dit is één van de fundamentele problemen van de democratie, van een democratisch land. Maar in weinig landen is het belangrijker dan in deze Verenigde Staten, want hoe kan de regering van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn, tenzij de mensen twee dingen doen:

* Nummer één: Zichzelf onderwijzen in het bestaan van de elite en opkomen voor de vrijheid en tegen het elitisme, en

* Nummer twee: Bereid worden de consequenties te dragen van hun eigen keuzes, in plaats van te verwachten dat de elite beslissingen voor hen neemt, en hun eigen regering hen tegen de consequenties van die keuzes beschermt.

Wat is de bedoeling van deze Verenigde Staten? Hen een of andere fysieke structuur bieden van een geweldige beschaving? Hen een bepaalde mate van welzijn of weelde leveren? Of is het een initiatiepad voor zoveel mogelijk mensen?

Hoe zal dan iemand in het huidige systeem hiervan leren, wanneer de elite zich verschanst heeft in deze machtige forten, waardoor ze zo geïsoleerd worden van de consequenties van hun keuzes en waardoor ze hun intellectuele redeneringsvermogen kunnen gebruiken om alles te verklaren of die consequenties regelrecht te ontkennen.

Hoe zal de elite hiervan leren, wanneer mensen hen beschermen door de consequenties van de keuzes van de elite te dragen? Hoe zal de elite dan leren?

En hoe zullen de mensen leren, wanneer de elite een systeem opgezet heeft dat ook een groot deel van de mensen probeert te beschermen tegen de consequenties van hun keuzes? Zie je niet dat de elite zo de groei van de middenklasse heeft mogelijk gemaakt, zodat zij steeds meer mensen het gevoel kunnen krijgen dat zij geïnvesteerd worden op de beurs of het financiële systeem? Zodat ze met de regering mee zullen gaan, wanneer die zegt dat deze financiële instellingen ‘te groot zijn om te mislukken’?

Zie je niet wat Lanto gezegd heeft over de elite die net als de herenboer Thomas Jefferson is, die comfortabel op zijn landgoed zat en niet bereid was zijn eigen slaven op te geven, want hij wilde zijn comfortabele levensstijlniet verliezen? De elite is net zo, maar kun je dan ook niet zien dat een groot deel van de middenklasse ook net zo is?

Ze hebben nu al zo lang geïnvesteerd dat ze denken dat zij al deze weelde op papier of in getallen op een computerscherm bezitten. En ze willen niet dit goede comfortabele leven opgeven. En dus zijn ze bereid om een groot aantal van hun medeburgers een onzekere toekomst van werkloosheid tegemoet te laten gaan. Alleen maar omdat zij dan daar kunnen blijven zitten en van de voordelen van het systeem genieten dat nu beschermd wordt door de regering ten koste van toenemende werkloosheid, en toenemende inflatie. Zodat degenen die minder hebben zelfs nog minder krijgen, terwijl degenen die in de middenklasse zitten, ook minder krijgen, maar het geeft niets want zij kunnen zich nog steeds comfortabel voelen.

Dus je ziet dat zolang er geen solidariteit van de middenklasse met degenen die niet zo gelukkig zijn is, nu dan kan de Verenigde Staten toch niet Eén Natie Onder God zijn? Want wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat degenen die in de middenklasse zitten, die een comfortabele levensstijl hebben, zich aan het spirituele pad wijden, zodat ze de hogere visie van gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen, kunnen vatten. En opdat ze hieraan toegewijd zijn, en opdat zij bereid zijn om iets van hun comfortabele levensstijl kunnen opofferen om, bij wijze van spreken, de weelde te verspreiden en allen een meer gelijke kans te geven.

Alles wat er mis is met het geldsysteem

Dit gebouw, het gebouw van de Federal Reserve, vertegenwoordigt alles wat er mis is, alles wat getranscendeerd moet worden, in het geldsysteem en het financiële systeem van de Verenigde Staten. Zelfs nog verder gaan de wereld in, waar centrale banken, bijna, in ieder land een instrument voor de elite zijn geweest.

We bepleiten hier niet een communistische of socialistische revolutie, waarbij de arbeiders protesteren tegen de kapitalisten. We bepleiten een vreedzame revolutie in hoger bewustzijn, waarbij de middenklasse het instrument wordt om een positieve verandering tot stand te brengen, in plaats van de buffer te worden tussen de lagere klassen en de elite.

Kun je niet zien dat dit juist het plan van de elite is? Zij weten dat, historisch gezien, de bedreiging voor hun regering altijd de lagere klassen zijn die weinig te kiezen hebben. En dus hebben ze geprobeerd een buffer te plaatsen tussen hen en de lagere klassen. De middenklasse voelt nu dat ze veel te verliezen hebben. En daardoor zijn zij bereid om veel compromissen te sluiten om hun comfortabele levensstijl te behouden.

Dit is trouwens niet alleen het dilemma van de Verenigde Staten, maar van de meeste geïndustrialiseerde naties: dat de middenklasse een instrument moet zijn om in bewustzijn te groeien, maar nu een belemmering is geworden. Omdat ze zo hardnekkig hun comfort aanbidden, dat ze niet het middel willen worden voor veranderingen.

Dit kan zo niet doorgaan! En dus, als de middenklasse niet wil ontwaken en beseffen dat ze pionnen in een spel zijn geworden dat ze niet begrijpen – en zichzelf dan onderwijzen om dit spel te begrijpen – nu, dan zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat het systeem instort. Tot de middenklasse de open deur wordt die zal zeggen: “Toon ons een hogere manier; we zijn bereid om die te zien.”

En dan nogmaals, zoals Lanto gezegd heeft, wanneer de bereidheid er is, zal de hulp van Boven, de ideeën van Boven spoedig tevoorschijn komen en een nieuwe aanpak van de economie zal uitgegeven worden. Die is al enigszins uitgegeven, maar er is niet zoveel bereidheid om te luisteren naar degenen die uitroepen dat er fundamentele systematische veranderingen in de Amerikaanse economie en het financiële systeem nodig zijn.

Zeg eens, waar is de bereidheid om te luisteren?

De intensiteit van het Robijnvuur


Laat degenen die tot dusver niet bereid zijn te luisteren, laat hen gewekt worden door de intensiteit van dit Robijnvuur dat zo intens is dat het moeilijk te negeren valt. En daardoor spreek ik direct dit gebouw in, waar jullie daar zitten, verborgen achter je veiligheidspersoneel. En jullie denken dat ze jullie tegen het volk kunnen beschermen, maar de handlangers komen ook uit het volk. En er zal een tijd komen dat je hen niet meer kunt vertrouwen, omdat jullie al gezien hebben, door het lekken van documenten door degenen die er toegang tot hebben – en toegang moeten blijven houden – als jullie in staat willen zijn jullie systeem te beheren.

Want systemen beheren zichzelf niet, ze moeten door mensen beheerd worden. En dit is het eeuwige dilemma van de gevallen wezens en de machtselite. Ze weten dat ze mensen niet kunnen vertrouwen, dus proberen ze machines en computers te bouwen die mechanisch werken en hun verzoeken zullen inwilligen, zonder enig geweten. Of ze proberen mensen te degraderen tot functionele robots, de gemechaniseerde mens die geen geweten heeft, geen hart heeft. En daarom orders blindelings uitvoeren zonder enige menselijke overwegingen, of enige spirituele bedenking.

De mythe van gelijkheid


Dit is het bewustzijn dat het Robijnvuur dat we hier verankeren zal aanvechten; niet alleen dit jaar, maar ook nog daarna. We zullen het bewustzijn aanvechten dat niet zal erkennen dat alle mensen gelijk geschapen zijn; maar ook het bewustzijn dat niet verder wil gaan en erkennen dat alle mensen niet gelijk geschapen zijn in die zin, dat ze hetzelfde zijn. Ze worden gelijk geschapen in die zin dat ze gelijke rechten hebben om op planeet Aarde te bestaan, om geïncarneerd te zijn op planeet Aarde. En ze hebben gelijke rechten om naar Christusschap te streven terwijl ze geïncarneerd zijn.

Wat is het Christusschap dan? Het is de uitdrukking van je Goddelijke individualiteit, want je bent de open deur geworden voor de stroom van je Aanwezigheid.

Dus wat er echt in de Onafhankelijkheidsverklaring genoteerd had moeten worden – maar wat Thomas Jefferson niet in staat was te ontvangen omdat zijn bewustzijn niet hoog genoeg was – is dat alle mensen als individu geschapen zijn. En dat zij gelijke rechten hebben om hun individualiteit tot uitdrukking te brengen zonder de uitdrukkingsvorm van de individualiteit van andere mensen te beperken.

Dit is het ware principe. Gelijkheid is niet het voornaamste; het is de Omega, maar de Alpha is de individualiteit en de uitdrukkingsvorm ervan. En daardoor is de Alpha en de Omega van echte vrijheid, de individualiteit en gelijke rechten om haar tot uitdrukking te brengen. En dat is juist wat er in een functionele economie, een Gouden Eeuw economie, moet worden ingelijfd.

Want kun je niet zien dat wat de elite probeert te doen, voorkomen dat individuen aankomen met uitvindingen en ideeën die de monopolieposities van de elite, waarbij ze het gevoel hebben dat ze de economie in hun macht hebben, omver zal werpen. En wat zij dus echt vrezen is de creativiteit die de uitdrukkingsvorm van individualiteit is. Want ze weten nooit wanneer een individu een idee of uitvinding naar voren zal brengen die hun macht omver werpt, of zelfs een geheel nieuwe filosofie naar voren brengen zoals Jezus gedaan heeft, een filosofie die hen eeuwen gekost heeft om haar in hun macht te krijgen.

En dus zeg ik, Paul de Venetiër en de Aartsengelen en de Chohans van de Derde Straal, met Sanat Kumara en Venus – daarom zeg ik direct in dit gebouw van de Federal Reserve en het Federal Reserve System:

GENOEG IS GENOEG!

Laat er LICHT, LICHT, LICHT, LICHT, LICHT, LICHT, LICHT zijn! En er IS LICHT!


Zo verzegel ik deze uitgave en ik verleng de verankering van deze vlam naar alle ander monetaire systemen en financiële instellingen in dit gebied van Washington D.C. Dus zal iedereen die op een of andere manier in contact komt met het geld- en financiële systeem van deze natie aangeraakt worden door dit Robijnvuur en door haar intensiteit gedwongen worden te ontwaken en de keus te maken tussen het leven en de dood.

Zul je voor vrijheid kiezen, de vrije liefdesstroom en de vrije economiestroom? Of zul je voor de dood kiezen – de poging om in de macht te houden wat zich niet in de macht laat houden?

Laat het volk beslissen wat ze als geld aanvaarden. En laat het tijdperk van het papiergeld, geld door decreten, ten einde komen. Zodat de regering niet beïnvloed kan worden door de elite die het volk dwingt geld te accepteren waar ze geen vertrouwen in hebben, omdat het niet gekoppeld wordt aan iets van echte waarde.

Aldus, laat dit systeem afbrokkelen, als het volk en de elite niet bereid zijn om het vrijwillig te transcenderen. Wij van het Robijnvuur hebben gesproken. En dus wordt het verankerd in het fysieke octaaf. En daardoor is deze uitgave klaar.